CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dine ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Vær opmærksom på, at siden opdateres løbende. 


Fysisk lukning af universitetet

Hvad betyder det, at offentligt ansatte sendes hjem?

Det betyder, at alle ansatte på AU i videst mulige omfang løser deres normale arbejdsopgaver hjemmefra. Universitetets aktiviteter er ikke lukket ned – der er tale om en fysisk lukning. Alle får løn og står derfor fortsat til rådighed for universitetet. Ansatte må ikke opholde sig på campus/arbejdspladsen, medmindre man varetager en (af ledelsen besluttet) kritisk funktion for AU.

Arbejdstiden er i udgangspunktet uændret, men kan tilrettelægges fleksibelt. Det vigtigste er, at opgaverne bliver løst. Opgaver prioriteres og tales igennem med nærmeste leder, så den enkelte medarbejder kan tilrettelægge sin indsats under disse særlige forhold.

De vanlige regler vedr. arbejdstilrettelæggelse, sygemelding, fraværsregistrering, ferie, m.m. er fortsat gældende i denne periode.

Arbejde hjemmefra

Får jeg fortsat løn?

Ja, du får løn – også hvis det ikke er muligt for dig at udføre dit arbejde. Da du stadig er på arbejde, kan din arbejdsgiver disponere over din arbejdstid og sætte dig til opgaver efter behov.

Dette gælder også timelønnede teknisk-administrative medarbejdere. Deltidsansatte undervisere og studenterundervisere (DVIP) aflønnes for planlagte timer (selvom de aflyses). Dog bør nærmeste leder overveje mulighederne for fjernundervisning og/eller hjemmearbejde i perioden.” 

Læs mere på www.medst.dk

Hvem bestemmer, om jeg skal møde ind eller arbejde hjemme?

Det er din chef, som bestemmer, om du skal møde på arbejde eller skal arbejde hjemme.
Læs mere på www.medst.dk

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx hvis du skal passe dine børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes.
Læs mere på www.medst.dk

Kan jeg aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed?

Ja, det kan du godt. Du skal tale med din chef om det. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat.
Læs mere på www.medst.dk

Kan jeg blive pålagt at afvikle frihed?

Hvis du ikke varetager opgaver og arbejder hjemmefra, kan du blive pålagt at afvikle frihed i op til 5 dage, med dags varsel i perioden 28. marts til 13. april 2020. Det er din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal afvikle frihed. Din arbejdsgiver beslutter efter dialog med dig, hvilken form for frihed, der i givet fald skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles. Læs mere på www.medst.dk

Friheden afvikles i hele dage - og gerne i dagene omkring påske. Der kan anvendes tilgodehavende feriedage, særlige feriedage, afspadsering mv. Omsorgsdage og evt. aftalte seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Feriedage, særlige feriedage eller afspadsering, som medarbejderen allerede har afholdt i perioden 13. marts - 27. marts 2020, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.

Kan jeg blive bedt om at varetage opgaver, jeg ikke er ansat til?

Du skal som udgangspunkt lave det, som du er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at du kan blive bedt om at løse andre opgaver.
Læs mere på www.medst.dk

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt (blandt andet af hensyn til ferieafvikling i indeværende ferieår).

De almindelige ferieregler er fortsat gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden

Sygefravær

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg?

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler - men i denne særlige situation opfordres du til at oplyse, om din sygemelding formodentlig skyldes smitte med corona/covid-19. Det giver Universitetet mulighed for at søge sygedagpengerefusion for dit fravær.

Sygefravær registreres som vanligt i AUHRA, når det bliver meddelt.

Hvordan håndteres sygemeldte, som efter planen skal genoptage arbejdet delvist den kommende tid?

Arbejdet genoptages i det aftalte omfang, i dialog med nærmeste leder. Alternativt fortsat sygemelding.

Rekruttering og ansættelse

Hvordan håndteres stillingsopslag og ansættelsessamtaler?

Efter ansøgningsfristens udløb kan samtalerne enten udsættes eller holdes pr. telefon eller Skype for Business efter aftale med ansøgerne. Aftales konkret mellem ansættende leder, ansøgere og HR.

Nye stillingsopslag kan annonceres som vanligt, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Man kan overveje en længere ansøgningsfrist.

Hvordan håndteres nyansatte, som skal begynde arbejde på AU den kommende tid?

Alle nye medarbejdere tiltræder som aftalt, dog uden at kunne møde op på campus under nedlukningen. Alle får den aftalte normale løn. Eventuel udsættelse af tiltrædelse kan aftales, hvis hensigtsmæssigt og der er enighed mellem leder og medarbejder.

OBS: Særlige forhold vedr. udenlandske medarbejdere, ph.d.-studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.

Diverse

Skal møder i lokale samarbejdsudvalg (LSU) udsættes eller holdes virtuelt?

Møderne holdes i udgangspunkt som planlagt, nu i virtuelle møderum. Konkret vil formanden og næstformanden i LSU vurdere og beslutte om og hvordan, møderne skal holdes, i henhold til det LSU’s forretningsorden.

Hvordan håndteres den igangværende årlige lønforhandlingsproces?

Hovedsamarbejdsudvalgets (HSU) formandskab har besluttet, at processen fortsætter som planlagt. Forhandlingsmøderne kan holdes pr. telefon eller Skype for Business. Parterne beslutter i samråd, hvordan møderne holdes i den kommende tid, alternativt udskydes til et senere tidspunkt indenfor forhandlingsperioden (februar - juni 2020).

Hvordan håndteres eventuelle tjenstlige samtaler den kommende tid?

Samtaler i en igangværende proces gennemføres og holdes pr. telefon eller Skype for Business. Nye partshøringer om advarsler og afskedigelser bør kun sendes i denne periode i helt særlige tilfælde og af hensyn til igangværende processer.