CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dit ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt gerne din nærmeste leder. 


Arbejde hjemmefra

Hvad betyder det, at jeg skal arbejde hjemmefra?

Det betyder, at du løser dine normale arbejdsopgaver hjemmefra så vidt, det er muligt. Arbejdstiden er i udgangspunktet uændret, men kan tilrettelægges fleksibelt. Det vigtigste er, at opgaverne bliver løst. Opgaver prioriteres og tales igennem med nærmeste leder, så den enkelte medarbejder kan tilrettelægge sin indsats under disse særlige forhold.

De vanlige regler vedr. arbejdstilrettelæggelse, sygemelding, fraværsregistrering, ferie, m.m. er fortsat gældende i denne periode.

Får jeg fortsat løn?

Ja, du får løn – også hvis det ikke er muligt for dig at udføre dit arbejde. Da du stadig er på arbejde, kan din arbejdsgiver disponere over din arbejdstid og sætte dig til opgaver efter behov.

Dette gælder også timelønnede teknisk-administrative medarbejdere. Deltidsansatte undervisere og studenterundervisere (DVIP) aflønnes for planlagte timer (selvom de aflyses). Dog bør nærmeste leder overveje mulighederne for fjernundervisning og/eller hjemmearbejde i perioden.

Læs mere på https://www.medst.dk/

 

Gradvis genåbning

Hvem bestemmer, om jeg skal møde ind eller arbejde hjemme?

Det er din nærmeste leder, som bestemmer, om du skal møde på arbejde eller skal arbejde hjemmefra.
Læs mere på www.medst.dk

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx hvis du skal passe dine børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes.
Læs mere på www.medst.dk

Kan jeg aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed?

Ja, det kan du godt. Du skal tale med din chef om det. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat.
Læs mere på www.medst.dk

Kan jeg blive bedt om at varetage opgaver, jeg ikke er ansat til?

Du skal som udgangspunkt lave det, som du er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at du kan blive bedt om at løse andre opgaver.
Læs mere på www.medst.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe (fx kronisk sygdom eller gravid)?

Så skal du være særlig opmærksom på sundhedsmyndighedernes generelle råd om reduktion af smitterisiko, herunder skærpet hygiejne og afstand. Du behøver ikke at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større på arbejdspladsen end i det omgivende samfund.

I særlige tilfælde kan du og din leder aftale omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde på baggrund af en lægeerklæring.  

Kan jeg blive bedt om at arbejde på andre tidspunkter, end jeg er ansat til?

Universitetsledelsen har i forbindelse med den gradvise genåbning af AU besluttet, at arbejdstid i forskningslaboratorierne den kommende tid kan planlægges i tidsrummet kl. 7-23 alle ugens dage. Der er behov for gensidig fleksibilitet og velvilje til hurtigt og smidigt at finde løsninger på arbejdstilrettelæggelsen i denne ekstraordinære situation inden for gældende overenskomster og arbejdstidsregler.

Det betyder, at du i dialog med din leder og tillidsrepræsentant kan indgå frivillige aftaler om omlægning af arbejdstiden, hvis det er muligt for dig.

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt.

De almindelige ferieregler er fortsat gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden.

Hvad gælder, hvis en medarbejder rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder?

Hvad angår ferierejser, kan AU som arbejdsgiver under normale omstændigheder ikke have en holdning til, hvor en medarbejder rejser hen på ferie. Som arbejdsgiver er AU imidlertid forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen. Det betyder, at hvis en medarbejder rejser til et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, så gælder følgende:

Krav om selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra disse områder (i udgangspunktet uden løn, medmindre medarbejderen kan arbejde hjemmefra i perioden).

Hvis medarbejderen bliver syg med coronavirus/COVID-19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt være tale om lovligt forfald, men medarbejderen vil ikke have ret til løn under sygdom.

Skal jeg stadig blive hjemme i 14 dage efter en rejse til udlandet, hvis jeg kan få foretaget en COVID-19-test ved hjemkomst?

Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, f.eks. en tjenesterejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark. Ved korte rejser bør testen foretages tidligst fire dage efter udrejsen fra Danmark (læs mere herom her). Såfremt testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis du kommer hjem fra et land, som er på Udenrigsministeriets liste over lande, der er gule eller grønne, bortfalder kravet om selvisolation, hvis du har fulgt Udenrigsministeriets rejseråd.

Læs mere på www.medst.dk

Sygdom

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg?

Du skal følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Gå ikke på arbejde, hvis du har symptomer eller er syg. Bliv hjemme, indtil du er helt rask med 48 timer uden symptomer.

Når en borger er smittet med COVID-19, skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag i samarbejde med myndighederne, herunder identifikation af nære kontakter. Det vil i hovedreglen være dem, den smittede bor sammen med, enkelte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner og familie.

Hvis du har COVID-19 og har været i tæt kontakt med kolleger (inden for 1 meter i mere end 15 minutter), bør du straks orientere din nærmeste leder. Lederen skal så orientere de eventuelle nære kontakter om mulig smitte. De skal hjemsendes og opfordres til test og selvisolation indtil svar på testning.

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler - men i denne særlige situation opfordres du til at oplyse, om din sygemelding formodentlig skyldes smitte med corona/covid-19. Det giver universitetet mulighed for at søge sygedagpengerefusion for dit fravær.

Sygefravær registreres som vanligt.

Læs mere i AU’s retningslinjer for håndtering af medarbejdere med symptomer på COVID-19.

Kan jeg få barselsdagpenge, hvis jeg har hjemsendte børn som følge af COVID-19?

Ja, forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19 har frem til d. 31. december 2020 mulighed for at få barselsdagpenge i op til 10 fraværsdage pr. barn jf. barselsloven § 26a.

Det er en betingelse at:

  • Dit barn er under 14 år.
  • Dit barn er hjemsendt som følge af smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbud, skole eller institution, eller at dit barn selv er smittet med COVID-19.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – ikke har mulighed for at arbejde hjemme.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – har opbrugt omsorgsdage og evt. afspadsering.
  • Du ikke får udbetalt løn eller afvikler ferie samme dage.

Du skal selv over for Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for hjemsendelsen eller en positiv COVID-19 test af dit barn. Aarhus Universitet skal over for Udbetaling Danmark erklære, at du ikke kan arbejde hjemme, ikke har omsorgsdage eller afspadsering til rådighed og ikke modtager løn eller afvikler ferie i samme periode. Der kan kun udbetales dagpenge til én forældre pr. dag og kun for hele fraværsdage.

Barselslovens almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt. Aarhus Universitet skal indberette fraværet via www.virk.dk.

Se den vedtagne lovændring.

Rekruttering og ansættelse

Hvordan håndteres nyansatte, som skal begynde arbejde på AU under hjemsendelsen?

Alle nye medarbejdere tiltræder som aftalt, dog uden at kunne møde op på campus under nedlukningen. Alle får den aftalte normale løn. Eventuel udsættelse af tiltrædelse kan aftales, hvis hensigtsmæssigt og der er enighed mellem leder og medarbejder.

onboarding hjemmesiden kan du som leder finde gode råd til onboarding på hjemmearbejdspladsen.

OBS: Særlige forhold vedr. udenlandske medarbejdere, ph.d.-studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.