CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dit ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt gerne din nærmeste leder. For mere information se Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside.


Arbejde hjemmefra

Hvad betyder det, at jeg skal arbejde hjemmefra?

Det betyder, at du løser dine normale arbejdsopgaver hjemmefra så vidt, det er muligt. Arbejdstiden er i udgangspunktet uændret, men kan tilrettelægges fleksibelt. Det vigtigste er, at opgaverne bliver løst. Opgaver prioriteres og tales igennem med nærmeste leder, så den enkelte medarbejder kan tilrettelægge sin indsats under disse særlige forhold.

De vanlige regler vedr. arbejdstilrettelæggelse, sygemelding, fraværsregistrering, ferie, m.m. er fortsat gældende i denne periode.

Får jeg fortsat løn?

Ja, du får løn – også hvis det ikke er muligt for dig at udføre dit arbejde. Da du stadig er på arbejde, kan din arbejdsgiver disponere over din arbejdstid og sætte dig til opgaver efter behov.

Dette gælder også timelønnede teknisk-administrative medarbejdere. Deltidsansatte undervisere og studenterundervisere (DVIP) aflønnes for planlagte timer (selvom de aflyses). Dog bør nærmeste leder overveje mulighederne for fjernundervisning og/eller hjemmearbejde i perioden.

 

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx hvis du skal passe dine børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes.

Kan jeg aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed?

Ja, det kan du godt. Du skal tale med din chef om det. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat. 

Gradvis genåbning

Kan jeg møde ind på Campus fra den 21. maj

 

Fra fredag den 21. maj må 20% af AU’s medarbejdere møde ind på universitets campusser. Den andel kommer oveni gruppen af medarbejdere, der allerede er på campus som led i forskning, undervisning og varetagelse af kritiske funktioner. Andelen stiger til 50% fra den 14. juni og 100% fra 1. august. Fremmøde aftales med nærmeste leder – og forudsætter desuden, at man kan fremvise en negativ covid-19 test (antigen eller PCR test), der er maksimalt 72/96 timer gammel. Læs mere om retningslinjer for test.

Hvem bestemmer, om jeg skal møde ind eller arbejde hjemme?

Det er din nærmeste leder, som bestemmer, om du skal møde på arbejde eller skal arbejde hjemmefra.

Kan covid-19 test ske i arbejdstiden?

Hvis du skal testes i forbindelse med dit fremmøde på campus (tjenstlig årsag), kan testen som udgangspunkt foregå i din sædvanlige arbejdstid, og tidsforbruget kan ligeledes registreres som sådan.

Hvis du skal testes af andre årsager, skal det ske i din fritid.

Kan covid-19 vaccination ske i arbejdstiden

Vaccination mod covid-19 skal som udgangspunkt ske udenfor arbejdstiden, se reglerne for lægebesøg.

Hvem kontrollerer min covid-19 test

AU er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert studie- og arbejdsmiljø. Nærmeste leder har ansvar for, at medarbejderne overholder kravet om test - og medarbejderne skal kunne fremvise relevant dokumentation ved forespørgsel fra lederen. Læs mere under retningslinjer for test.

 

Kan jeg blive bedt om at varetage opgaver, jeg ikke er ansat til?

Du skal som udgangspunkt lave det, som du er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at du kan blive bedt om at løse andre opgaver. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe (fx kronisk sygdom eller gravid)?

Så skal du være særlig opmærksom på sundhedsmyndighedernes generelle råd om reduktion af smitterisiko, herunder skærpet hygiejne og afstand. Du behøver ikke at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større på arbejdspladsen end i det omgivende samfund.

I særlige tilfælde kan du og din leder aftale omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde på baggrund af en lægeerklæring.  

Kan jeg blive bedt om at arbejde på andre tidspunkter, end jeg er ansat til?

Der er behov for gensidig fleksibilitet og velvilje til hurtigt og smidigt at finde løsninger på arbejdstilrettelæggelsen i denne ekstraordinære situation inden for gældende overenskomster og arbejdstidsregler.

Det betyder, at du i dialog med din leder og tillidsrepræsentant kan indgå frivillige aftaler om omlægning af arbejdstiden, hvis det er muligt for dig.

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt.

De almindelige ferieregler er fortsat gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden.

Hvad gælder, hvis en medarbejder rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder?

Skal jeg stadig blive hjemme i 10 dage efter en rejse til udlandet, hvis jeg har fået foretaget en negativ COVID-19-test ved hjemkomst?

Sygdom

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg?

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler - men i denne særlige situation opfordres du til at oplyse, om din sygemelding skyldes smitte med covid-19. Det giver universitetet mulighed for at foretage smitteforebyggende tiltag og søge sygedagpengerefusion for dit fravær.

Læs mere i AU’s retningslinjer for håndtering af medarbejdere med symptomer på COVID-19.

Kan jeg få barselsdagpenge, hvis jeg har hjemsendte børn som følge af COVID-19?

Ja, forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19 har frem til d. 30. juni 2021 mulighed for at få barselsdagpenge i op til 10 fraværsdage pr. barn jf. barselsloven § 26a.

Det er en betingelse at:

  • Dit barn er under 14 år.
  • Dit barn er hjemsendt som følge af smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbud, skole eller institution, eller at dit barn selv er smittet med COVID-19.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – ikke har mulighed for at arbejde hjemme.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – har opbrugt omsorgsdage og evt. afspadsering.
  • Du ikke får udbetalt løn eller afvikler ferie samme dage.

Du skal selv over for Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for hjemsendelsen eller en positiv COVID-19 test af dit barn. Aarhus Universitet skal over for Udbetaling Danmark erklære, at du ikke kan arbejde hjemme, ikke har omsorgsdage eller afspadsering til rådighed og ikke modtager løn eller afvikler ferie i samme periode. Der kan kun udbetales dagpenge til én forældre pr. dag og kun for hele fraværsdage.

Barselslovens almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt. Aarhus Universitet skal indberette fraværet via www.virk.dk.

Se den vedtagne lovændring.

Rekruttering og ansættelse

Hvordan håndteres nyansatte, som skal begynde arbejde på AU under hjemsendelsen?

Alle nye medarbejdere tiltræder som aftalt, dog uden at kunne møde op på campus under nedlukningen. Alle får den aftalte normale løn. Eventuel udsættelse af tiltrædelse kan aftales, hvis hensigtsmæssigt og der er enighed mellem leder og medarbejder.

onboarding hjemmesiden kan du som leder finde gode råd til onboarding på hjemmearbejdspladsen.

OBS: Særlige forhold vedr. udenlandske medarbejdere, ph.d.-studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.