Optjening af feriepenge og særlige feriedage

Ferieregler

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i ferieaftalen omkring erstatningsferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af bestemmelserne i ferieaftalen om særlige feriedage.

Feriedage

Du optjener ferie med 2,08 (25/12 = 2,08) dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalenderår optjener du således 25 feriedage, hvilket svarer til 5 ugers ferie.

Du optjener normal ferie under fravær på grund af f.eks.:

 • sygdom
 • barsels- og adoptionsorlov
 • afholdelse af ferie med løn, herunder særlige feriedage
 • omsorgsdage
 • barns 1. og 2. sygedag
 • uddannelsesorlov med hel eller delvis løn


Ved tjenestefrihed uden løn optjenes ferie i de første 6 måneder af fraværsperioden. Det er dog en forudsætning at:

 • du genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og
 • at ferien holdes inden udløbet af det pågældende ferieår - medmindre ferien udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen.

Medarbejdere der optjener ferie med løn:

 • Alle månedslønnede medarbejdere, uanset antal timer
 • Ph.d.-stipendiater på del B
 • Udenlandske medarbejdere, der er omfattet af de særlige regler om samtidighedsferie
 • Elever, se det særlige afsnit for elever.


Medarbejdere der ikke optjener ferie med løn:

 • Timelønnede medarbejdere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, studentermedhjælpere m.v.)


Timelønnede får en feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er indtjent i optjeningsåret.

Særlige feriedage

Du optjener 0,42 (5/12 = 0,42) særlige feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsåret), uanset omfanget af det månedlige antal arbejdstimer. I et kalenderår optjener du således 5 særlige feriedage. Optjeningen følger derudover samme regler som optjening af de almindelige feriedage jf. ovenstående afsnit "Feriedage".

Særligt ferietillæg

Fastansatte månedslønnede medarbejdere modtager et særligt ferietillæg, der i de fleste overenskomster er fastsat til 1½ % af den løn, der er indtjent i det foregående kalenderår (optjeningsåret). Det særlige ferietillæg udbetales normalt sammen med månedslønnen for april måned. Vær opmærksom på, at ferietillægget i 2020 er mindre end det plejer at være. Det skyldes, at 1 % af ferietillægget bliver indefrosset i perioden den 1. september 2019 - 31. august 2020.

Efter overgangen til den nye ferielov ændres udbetalingsperioden. Se nærmere om den nye ferielov under punktet "Nye ferieregler pr. 1. september 2020", hvor der også er en FAQ i højre side, hvor bl.a. udbetaling af det særlige ferietillæg er omtalt.

Særligt til nyuddannede akademikere

Fridage til nyuddannede akademikere

Er du nyuddannet akademiker, omfattet af overenskomst for akademikere i staten, har du ret til fem fridage med løn i det første ansættelses år.

Retten til fem fridage for nyuddannede gælder, hvis du er ansat pr. den 1. april 2018 eller senere.

Retten til fem fridage med løn gælder i det første ansættelses år på AC overenskomsten, hvor du er indplaceret på startløntrin efter overenskomsten. Retten gælder også, hvis du ansættes i en tidsbegrænset stilling.

Retten til fridage med løn gælder ikke, hvis du har optjent feriepenge fra en tidligere fuldtidsansættelse på mindst 3 måneder hos en anden arbejdsgiver.

Du kan aftale afholdelsen af fridagene med din nærmeste leder. Dagene skal afvikles i hele dage og kan ikke afvikles i timer.

Hvis du ikke afholder de fem fridage i dit første ansættelses år, bortfalder fridagene. Det samme gælder, hvis du fratræder din stilling på Aarhus Universitet, uden at have afviklet fridagene.

Aftalen om fridage til nyuddannede akademikere gælder frem til ikrafttrædelsen af den nye ferielov pr. den 1. september 2020. Hvis du er ansat inden den 1. september 2020 og har fået tildelt de 5 fridage, bortfalder disse ikke ved aftalens bortfald, men kan afvikles indenfor det første ansættelses år.