Samtidighedsferie for udenlandske medarbejdere

Arbejdsgiver kan frem til overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020 indgå aftale om samtidighedsferie med visse udenlandske medarbejdere. Reglerne om samtidighedsferie indebærer, at ferien afvikles i takt med at den optjenes.  

Særlige feriedage er ikke omfattet af reglerne om samtidighedsferie.

Den 1. september 2020 overgår udenlandske medarbejdere på den nuværende særlige samtidighedsferieordning automatisk til samtidighedsferie efter den nye ferielov, som indfører samtidighedsferie for alle.

Samtidighedsferie efter den nye ferielov medfører visse ændringer i forhold til den eksisterende ordning for visse udenlandske medarbejdere, særligt i forhold til afvikling af ferie, se nærmere under "Nye ferieregler pr. 1. september 2020".

Personkreds og ikrafttræden

Reglerne for samtidighedsferie gælder for alle udenlandske medarbejdere på forskerskatteordning. 

Reglerne gælder desuden for følgende udenlandske medarbejdere: 

  • Ph.d.-studerende
  • Videnskabelige assistenter
  • Post Doc., adjunkter, forskere, lektorer, seniorforskere, professorer samt professorer MSO i stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, der ikke kan omfattes af forskerskatteordningen
  • Institutledere
  • Adjunkter og lektorer i stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen, der ikke kan omfattes af forskerskatteordningen


Reglerne om samtidighedsferie gælder uanset om du ansættes varigt eller tidsbegrænset. Du overgår til samtidighedsferie efter den nye ferielov pr. den 1. september 2020

Oplysningsskema til brug for udlændinge, der kan omfattes af samtidighedsferie findes i menuen til højre.

Beskrivelse af ordningen

Hvis du omfattes af samtidighedsferieordningen, optjener du 2,08 feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 25 dages ferie om året. Ferien kan afholdes i takt med, at den optjenes. Den optjente ferie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, hvori den er optjent. 

Samtidighedsferie adskiller sig især fra de almindelige regler om forskudt ferie ved:

  • at der ikke opereres med et optjeningsår og et efterfølgende ferieår
  • at der ikke sondres mellem hoved- og restferie
  • at tilgodehavende ferie udbetales direkte til medarbejderen ved fratræden 


Ferie afholdes med 5 dage om ugen, således at evt. arbejdsfrie dage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Ferie afholdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. 

Administration af ordningen

Du skal i forbindelse med ansættelsen oplyse, om du ønsker at vælge samtidighedsferieordningen ved indsendelse af skema. Skemaet indsendes til HR administrationscentret. Ph.d.-stipendiater skal sende skemaet til ph.d.-skolens administration.

Dit valg er bindende.

Feriens tilrettelæggelse og afholdelse

Fastlæggelse af ferieafvikling aftales med din nærmeste leder.

Såfremt universitetet ønsker varsling af ferieafholdelse, skal dette foretages med et rimeligt varsel, hvilket typisk vil være 2 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for afholdelse af resterende ferie.    

Ferie med løn kan afholdes på forskud. F.eks. kan en udenlandsk medarbejder med ansættelsesperiode fra 1. jan. til 31. dec. efter aftale med lederen holde 15 dages ferie i juli måned (med løn). Det er tjenestestedets risiko, hvis pågældende rejser hjem før kontraktudløb, og der ikke er optjent ferie svarende til de afholdte feriedage med løn. Der kan desuden varsles ferie (med løn), som endnu ikke er optjent. 

Ledelsen skal drage omsorg for, at ferien afholdes i takt med, at den optjenes, og således at ferien i videst muligt omfang er afviklet ved din fratræden. 

Det anbefales, at ferieafholdelse for den første del af ansættelsesperioden aftales ved ansættelsens start.  Ferie for de følgende år fastlægges i samme arbejdsgang som øvrige videnskabelige medarbejderes ferie.

Ved ansættelsesophør foretages der modregning i ikke-afholdte særlige feriedage, hvis der er afholdt flere feriedage end der er optjent. Hvis tilbagebetalingskravet er større end værdien af tilgodehavende særlige feriedage, vil universitetet opkræve det for meget udbetalte beløb.    

Udbetaling af ferie

Ved fratræden skal al optjent ferie som udgangspunkt være afholdt. Der bør kun udbetales godtgørelse for ikke afholdt ferie, hvis der foreligger særlige forhold.

Ved fratræden udbetales tilgodehavende ferie direkte til dig. 

Feriehindringer

Ved feriehindringer i form af sygdom og barsel gælder som udgangspunkt de generelle regler i ferieloven. Ved feriehindringer er der ikke mulighed for at få udbetalt feriepenge. Du må afholde ferien, når feriehindringen er ophørt. Alternativt kan de optjente feriepenge udbetales til dig ved ansættelsesforholdets ophør.

Ferielovens regler om erstatningsferie ved sygdom er gældende.

Overgang til samtidighedsferie efter den nye ferielov pr. 1. september 2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft og alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Det betyder at den nuværende samtidighedsferieordning for udenlandske medarbejdere ophører. Medarbejdere som er omfattet af den nugældende samtidighedsferieordningen kan forsætte på ordningen til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den tidligere regel, som alene gjorde det muligt at være omfattet af ordningen i 5 år, er ikke længere gældende. Læs nærmere om den nye ferielov under fanen "Nye ferieregler pr. 1. september 2020".