IATA Pakkekursus

IATA pakkekursus UN 3373 biologiske prøver med, UN 1845 tøris og undtagelser vedr. mindre mængder.

Beskrivelse
Uddannelsen henvender sig til alle, der pakker biologiske prøver, tøris og mindre mængder under undtagelser til forsendelse via flytransport.

Overordnet mål
At deltagerne kan pakke ovenstående forsendelser af farligt gods på lovlig vis til flytransport ifølge ICAO (International Civil Aviation Organization)

Uddannelsens karakter
Uddannelsen er afpasset den enkelte persons ansvarsområder og opgaver. Indholdet er:

A) Grunduddannelse
Personalet skal være bekendt med de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly.

B) Funktionsspecifik uddannelse
Personalet skal være uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly i et omfang, som svarer til deres opgaver og ansvarsområde.

C) Sikkerhedsuddannelse
Personalet skal i et omfang, som svarer til risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, hvor farligt gods er involveret, være uddannet i risiciene og farerne forbundet med farligt gods.
Den uddannelse, der tilbydes, skal tage sigte på at gøre personalet opmærksom på procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

Uddannelsen skal fornyes efter 24 måneder.

Form
Uddannelsen består primært af oplæg fra underviseren. Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt med input og spørgsmål i undervisningen. Undervisningen afsluttes med en test, der skal bestås.

Deltagerne modtager et certifikat, hvis testen bestås.

Pris
For ansatte ved Aarhus Universitet er uddannelsen gratis.

Underviseren
Underviseren har følgende faglige baggrund:
- Certificeret underviser i farligt gods på fly, category 6 IATA.
- Certificeret sikkerhedsrådgiver i henhold til ADR (farligt gods på landevej).
- Certificeret farlig gods konsulent i farligt gods i henhold til IMDG (farligt gods via skib).
- Kemikaliekonsulent vedr. mærkning, klassificering og affaldsbehandling.

Tilmelding er bindende.


1444501 / i40