Proceskonsulentuddannelse

Proceskonsulent/Procesledelse

Arbejder du med udviklingsopgaver inden for administration, undervisning eller forskning, som kræver procesforståelse? Og savner du konkrete værktøjer til facilitering af samarbejdssituationer, møder, undervisnings- og udviklingsforløb, i en hverdag præget af kompleksitet? Så er proceskonsulentuddannelsen noget for dig.

På uddannelsen vil du få konkrete værktøjer og færdigheder, som kan hjælpe dig til at blive en dygtig procesleder. En styrket procesforståelse vil sætte dig i stand til at skabe bedre resultater og gode samarbejdsrelationer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til både videnskabelige og administrative medarbejdere, som arbejder med udvikling, undervisning, vejledning og/eller forskning.
Målgruppen vil typisk være udviklings- og specialkonsulenter, konsulenter med strategi- og planlægningsopgaver, forskningsledere, eller medarbejdere med undervisningsansvar, afdelingsansvar/teamansvar og/eller projektansvar.

Baggrund

Det at løse udviklingsopgaver i en moderne organisation som Aarhus Universitet med en hverdag præget af høj kompleksitet, forskellige og modsatrettede interesser stiller nogle særlige krav til medarbejdernes processuelle færdigheder og kompetencer. Forløbet kvalificerer dig til at kunne skabe udvikling gennem facilitering af meningsskabende involverende processer, inden for de givne ledelsesmæssige og strategiske rammer.

Uddannelsens mål/udbytte

At uddanne højt kvalificerede proceskonsulenter, der kan trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste metoder og teknikker indenfor proceskonsultation. Der vil særligt være fokus på:

 • At gennemføre og facilitere forandringsprocesser i praksis
 • Kobling mellem systemisk teori og praksis (herunder brug af procesværktøjer)
 • Involvering, udforskning og samskabelse, som vej til forandring i relationer og situationer uden ledelsesansvar
 • Afklaringsprocesser til afdækning af mål og behov
 • Systematisk og metodeunderstøttet udvikling og design af udviklingstiltag (procesdesign)
 • Rollebevidsthed og træning i praktisk facilitering (egen rolle)
 • Spørge- og samtaleteknik, - herunder coachende tilgang

 Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Systemisk proceskonsultation – konsulentrollen og konsultationens grundelementer

 • Afklaring af forskellige konsulentroller og -positioner
 • Forståelser af organisationer og grupper som sociale systemer, der består af kommunikation
 • Systemisk teori: Maturana, Bateson, B. Pearce m.fl.
 • Sprogets skabende kraft og konsulenten som sprogbehersker – erkendelse og forståelse som sprogspil, og brugen af sprogspil
 • Proceskonsulenten som gamemaster – et samtale- og procesværktøj
 • Interventionens grundelementer, kontrakt, udviklingsønske, metarefleksion, opsummering
 • Forskellige niveauer af forstyrrelse af et system, uærbødighed, udforskende spørgende tilgang m.m.

Modul 2: Systemisk baseret udviklingsmetoder og værktøjer til processtyring

 • Den personlige konsulentrolle
 • Legitimitet og gennemslagskraft i proceskonsulentrollen
 • Metoder til at motivere systemer til at arbejde med deres egne udfordringer
 • Sprogets skabende kraft, socialkonstruktionismen som teoretisk ramme for facilitering af processer
 • Kunsten at stille spørgsmål, model for spørgsmålstyper og interviewet som begrebsmæssig scene
 • Anerkendelse som filosofisk grundlag og udgangspunkt for processtyring
 • Ressourcebaseret udvikling - Appreciative Inquiry som metodisk tilgang i samtaler og gruppeudvikling
 • Sproglige/visualiserede forestillingsbilleder af fremtiden som redskaber i konsulentens arbejde med forandring
 • Visuelle stilladser som metode til at håndtere gruppers viden og læring
 • Domæneteorien – at forandre via perspektiverende refleksion omsat til konkret handling

Modul 3: Proceskonsultation– forståelser og metoder

 • Strategi- og forandringsforståelser i systemisk og kompleksitetsteoretisk perspektiv
 • Organisationer som sproglige fællesskaber skabt gennem løbende meningsskabende processer
 • Grundlæggende udviklingsmodeller til forståelse af forandring
 • Træning af afklaringsmøder, at kunne hjælpe bestilleren til at definere udviklingsbehov og skabe forståelse for konteksten
 • Design og skabelse af involverende og engagerende processer
 • Gruppearbejde omkring afklaring af egne eller fælles udviklingsopgaver/-cases
 • Mødefacilitering, teori og modeller med sigte på at skabe bedre møder i organisationer
 • Emotioner i processer - menneskelige reaktioner på forandring og proceskonsulentens ageren i disse

Modul 4: Procesdesign, konsultation i større grupper

 • Procesdesign: Iscenesættelse af udviklingsforløb som involverende og mobiliserende forandringsprocesser
 • Udvikling og anvendelse af procesmodeller til design og facilitering af processer på systemisk grundlag samt inddragelse af klientsystemet/kunden i design af processer
 • Design af storgruppeprocesser: at skabe udvikling i afdelinger, organisationer, på konferencer m.m.
 • Gruppedynamikker
 • Teoretiske, metodiske og praktiske teknikker til at bringe alle deltagere i grupper i spil

Modul 5: Grundfærdigheder til at skabe effektive og udviklende samtaler, læring og evaluering

 • Udvikling af systemiske coachingfærdigheder
 • Spørgeteknikker og fasemodeller til eksempelvis løsningsorienteret coaching
 • Brugen af coaching som udviklingsværktøj til at skabe motivation og målrettethed
 • Metodiske og teoretiske redskaber til coaching
 • Metoder til at agere som inspirerende sparringspartner i forhold til at udvikle nye løsninger på komplekse opgaver
 • Centrale interventionspunkter i forhold til at hjælpe grupper og team til større effektivitet og arbejdsglæde
 • Narrativ teori og metode i samtaler og til udvikling af individer, grupper og organisationer
 • Ressourcefokuserede samtaler i organisationer
 • Evaluering som værdiskabende udviklingsredskab

Netværksgruppedannelse

Du deltager i en netværksgruppe med andre deltagere på uddannelsen, med sigte på at understøtte implementering i egen kontekst gennem løbende perspektivering og afprøvning af uddannelsens metoder og tilgange i forhold til egne udfordringer og opgaver.

Afslutningsvis på modul 5 skal I, i netværksgrupperne designe og afvikle en proces for holdet, hvor de tilegnede procesfærdigheder demonstreres og perspektiveres.

Underviser

Bjarne Stark, Rambøll Attractor