Driftsledelse på AU

Som led i både universitetets generelle strategiske fokus på ledelsesudvikling og administrationens fokus på procesoptimering og resultatskabende ledelse tilbydes nu kursusforløbet Driftsledelse på AU. Målgruppen er alle administrative ledere på AU, og omfatter også en halv dag med involvering af den pågældende leders medarbejdere. Forløbet bygger bro mellem den klassiske ledelsesudvikling med fokus på motivation, dialogværktøjer, målsætning mv. og den mere agile tilgang til procesoptimering med fokus på bl.a. flow, visualisering og en kontinuerlig forbedringskultur.

Formål og baggrund

Formålet med kursusforløbet, er, at alle ledere i administrationen udvikler kompetencer til at kunne skabe egne rammer for god driftsledelse. Som leder trænes du i, at det er i synergien mellem personaleledelse, faglig, strategisk og administrativ ledelse, at driftsledelse bedrives. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og organisatorisk at kunne forankre de systematiske vaner og rutiner, der skal etableres for at sikre god driftsledelse.

Baggrunden for forløbet er:

 • Ledere i enhedsadministrationen skal på samme tid både kunne motivere medarbejdere, sikre fremdrift i leverancer og samtidig agere og prioritere i en hverdag med besparelser og en ambition om en mindre, men mere effektiv og ambitiøs administration. En opgave, der stiller store krav til lederens evne til både personaleledelse, faglig, strategisk og administrativ ledelse samt evne til at skabe overblik og grundlag for prioritering.
 • Som leder i Enhedsadministrationen skal man kunne lede eksperter og vidensmedarbejdere, der ofte er klogere på deres specifikke felt end lederen selv. Hvordan kan man i så fald som leder give faglig sparring og følge op på, at enheden kommer i mål med de opgaver, der skal leveres?
 • I en travl hverdag kan det være svært at bevare overblikket over enhedens mange leverancer, ligesom medarbejdere ofte efterlyser mere gennemsigthed i prioriteringer, fordeling af opgaver og tydelige mål. Ligeledes savnes ofte tid til videndeling og indblik i kollegers arbejde. Et svar på disse udfordringer kan være brug af systematiske tavlemøder.

Form og indhold

Forløbet integrerer en række aktiviteter for at sikre optimal læring og forankring af det lærte i deltagernes dagligdag.

Forløbet omfatter:

Kursusdag 1: ”Fælles forståelse af driftsledelse”

 • Fokus på et fælles sprog om grundlæggende principper inden for procesoptimering og forbedringskultur.
 • Hjemmeopgave: Metoder fra første dag afprøves i praksis sammen med medarbejderne.


Kursusdag 2:
”Ledelsessynergier i driftsledelse – vaner, rutiner og udvikling ”

 • Fokus på de klassiske ledelsesdiscipliner, der skal mestres og balanceres i forhold til at bedrive god driftsledelse
 • Hjemmeopgave: Lederen skal forholde sig til sin egen praksis. Hvilke vaner og rutiner har jeg som driftsleder?


Kursusdag 3:
”Visuel driftsledelse 1” (halv dag)

 • Introduktion af relevante teorier og metoder med fokus på flow- og ressourceeffektivitet, afdelingens leverancer med formålet at kunne skabe oversigt mellem lighed og forskellighed i afdelingens leverancer.
 • Hjemmeopgave: Udforske afdelingens egne leverancer.

Kursusdag 4: ”Visuel driftsledelse 2” (halv dag)

 • Fokus på tavledesign, herunder opsætning af den rette tavle til den enkelte afdeling, tavlekultur og tavlerutiner og ledelse af tavlemøder. Derfor uden fokus på retrospektive.
 • Hjemmeopgave: Eksperimentering med visuel ledelse ved skabelse af en tavle i egen enhed.

Efter kursusdag tre og fire vil det være muligt at få individuel sparring og hjælp fra en konsulent. Der tages afsæt i teorier om det personlige lederskab, Lean-ledelse og agile management, som kobles til hverdagens ledelsesopgaver for at sikre en direkte praktisk anvendelse af det lærte. Undervejs kombineres en række forskellige læringsmetoder, herunder oplæg, arbejde i læringsgrupper, øvelser og hjemmearbejde.

Hjemmearbejde og læring

Driftsledelse bedrives og udvikles i det daglige virke. Kurset hviler derfor på, at læring både sker i kursuslokalet og gennem lederens daglige og vedvarende arbejde med de værktøjer og begreber som introduceres i under kursusforløbet. Som leder vil man derfor opleve, at man gennem sin dagelige ledelsespraksis vil skulle arbejde med, hvordan kursets metoder, værktøjer og sprog kan gøre én bevidst om hvilke vaner og rutiner der findes i ens egen organisatoriske praksis.

Forløbsoversigt

Udbytte

Forløbet sætter dig som deltager i stand til at reflektere over egne vaner og rutiner i forhold til at få styr på opgaver og leverancer i din enhed. Herunder både ledelsesopgaver inden for personaleledelse, strategisk, faglig og administrativ ledelse. På Driftsledelse på AU indstiller vi således kikkerten på den del af den daglige ledelsesopgave, der handler om at komme i mål med enhedens kerneopgaver.    

Som kursist vil du efter endt kursus kunne:

 • Beskrive, analysere og vurdere enhedens egne leverancer
 • Kommunikere (være gennemsigtig) omkring enhedens og lederens kontinuerlige opbygning af enhedens
  vaner og rutiner inden for driftsledelse
 • Opsætte, styre og videreudvikle ”egenkontrol” for enheden
 • Motivere til datadreven nysgerrighed i egen enhed
 • Anvende RRS-matricen som samtaleplatform for indsigt i forbedringsprojekter i enheden
 • Opsætte og bedrive visuel driftsledelse i egen enhed
 • Opsøge, analysere og kvalificere, hvilke vaner og rutiner der ligger inden for faglig, personale, strategisk og administrativ ledelse i egen organisatoriske praksis.

1444556 / i40