FAQ 2020

For medarbejdere

Hvornår er der lønforhandling?

Svar: Lønforhandlingerne foregår i marts-juni måned. Du kan læse mere om lønforhandlingerne på fakulteterne/administrationen her.

Hvilken periode lønforhandles der for?

Svar: Der forhandles om lønforbedringer for opnåede resultater og præstationer i perioden 1. april 2019 - 31. marts 2020

Hvornår får lønforbedringer virkning fra?

Svar: Aftalte lønforbedringer får virkning fra 1. april 2020.

Hvilke ledere gennemfører lønforhandlingerne?

Svar: Forhandlingskompetencen kan ikke delegeres til et lavere niveau end institut-/center-/vicedirektør- og administrationschefsniveauet.

De forhandlende ledere på dette niveau inddrager ledere på underliggende niveauer i forberedelsen af forhandlingsmøderne.

Hvordan kommer jeg i betragtning til en lønforbedring?

Svar: Ved at udfylde det lønforhandlingsskema, der ligger på lønforhandlingshjemmesiden fra den 3. februar 2020, hvor lønforhandlingen starter. Du skal udfylde skemaet senest 24. februar 2020. Dine oplysninger sendes til din tillidsrepræsentant, og hvis det er aftalt lokalt, sendes det også til den forhandlende leder. Hvis du selv har forhandlingsret, er det tilstrækkeligt, at du i lønforhandlingsskemaet angiver, at du ønsker en forhandling. Hvis du som selvforhandler ønsker, at den forhandlende leder kender dine argumenter for en lønforbedring inden forhandlingen, kan du vælge at skrive argumenterne i lønforhandlingsskemaet. Du kan også vælge først at fremføre dine argumenter i forhandlingen.

Hvordan er sikkerheden omkring mine oplysninger i lønforhandlingsskemaet?

Svar: Den hjemmeside, som lønoplysningsskemaet ligger på, er krypteret. Det vil sige, at dine oplysninger ikke kan læses af tredjepart. Hjemmesidens adresse starter med ”https:/”, som viser, at siden er sikker.
Dine oplysninger fra skemaet og dine løndata fra lønsystemet behandles af din tillidsrepræsentant, HR i den enheds administrationscenter samt din lønforhandlende leder og din daglige leder. Det sker både i forberedelsen af lønforhandlingen og i selve forhandlingen.
Efter forhandlingen opbevares oplysninger efter de generelle retningslinjer herfor.
Se eventuelt på AU's hjemmeside om beskyttelse af personoplysninger (GDPR).

Hvem forhandler min løn?

Svar: Din tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler forhandler på dine vegne. Nogle medarbejdere har mulighed for at forhandle selv. Det gælder special- og chefkonsulenter, professorer, journalister og chefer i lederstillinger. Med chefer i lederstillinger menes kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen med HK, i særskilte stillinger med stillingsindhold og lønniveau svarende til lønramme 35 og 36. Dette er bestemt i overenskomsterne.

Hvem forhandler for mig, hvis jeg ikke er medlem af en faglig organisation?

Svar: Selvom du ikke er medlem af en faglig organisation, er det den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler, der naturligt ville dække dit fagområde/din stillings fagområde, der repræsenterer dig under lønforhandlingerne.

Hvilke tillæg er der at forhandle om?

Svar: De løntillæg, der kan forhandles om under den årlige lønforhandling, er kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. Du kan læse mere om tillæg her.

Kan der forhandles om andet end tillæg?

Svar: For nogle bestemte grupper af ansatte kan der forhandles om ændring af basislønnen/ny lønmæssig indplacering. Dette er fastlagt i den organisationsaftale eller overenskomst der gælder for disse grupper. Man kan ikke forhandle om ekstra feriedage, ekstra pension eller penge til efteruddannelse.

Hvornår får jeg svar på, om jeg har fået en lønforbedring?

Svar: Forhandlingsperioden løber frem til juni 2020. Det er derfor meget lokalt bestemt, hvornår din tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler forhandler med den leder, der har forhandlingsretten. Tilbagemelding bør ske hurtigst muligt, når forhandlingen er slut i de enkelte enheder. Tidspunktet aftales lokalt.

Hvem fastlægger, hvor mange penge, der skal anvendes til lønforhandlinger og hvordan fordeles de?

Svar: Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen – efter drøftelse i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) – et overordnet lønforhandlingsbudget.

Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2020 (perioden 1. april 2019-31. marts 2020) er fastsat til 0,5% 

Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/centre/administrationscentre og vicedirektørområder skal have et lønforhandlingsbudget, der er mindre end 0,5% 

Hvor ofte kan jeg forhandle løn?

Svar: Som medarbejder har man krav på én årlig lønforhandling.

Kan der forhandles en lønforbedring for mig, hvis jeg er på gammelt lønsystem for akademikere?

Svar: Ja, men en forudsætning for at få tillæg er, at du overgår til nyt lønsystem. Du kan søge og få engangsvederlag og forblive på gammelt lønsystem.

Jeg er elev, kan der forhandles lønforbedring for mig?

Svar: Ja, du kan søge om en lønforbedring på samme vilkår som andre ansatte inden for det overenskomstområde, du er ansat på. Du kan læse mere om lønforhandling på de enkelte fakulteter/administrationen her og øvrige vilkår som elev på elevhjemmesiden.

Jeg er på 3. eller 4. uddannelsesår af min elevtid som dyrepasser, gartner, landbrugsarbejder; kan jeg ansøge om et ekstra tillæg?

Svar: Lønaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere, forsøgsmedarbejdere og dyrebrugere (dyrepassere) gælder også for elever (3F). Du kan læse mere om tillæg til elever efter denne aftale her.

Kan jeg foreslå, at der forhandles en lønforbedring til en af mine kolleger?

Svar: Nej, det kan du ikke. En tillidsrepræsentant og en leder kan foreslå, at der forhandles.