Arbejdstid

Fleksibel arbejdstid (flekstid)

En fleksordning kan etableres, hvis der lokalt mellem lederen og medarbejderne, herunder tillidsrepræsentanterne, kan opnås enighed herom. En eventuel flekstidsordning skal drøftes i samarbejdsudvalget. Læs mere om retningslinjerne for flekstid og find fleksskema.

Arbejdstidsregler

Vejledning om arbejdstidsregler behandler de mest udbredte overenskomster på Aarhus Universitet.

Plustid

Regler om plustid findes i tjenestemændenes arbejdstidsaftale (som mange overenskomster henviser til), i AC-overenskomsten og i langt de fleste andre overenskomster og organisationsaftaler. Plustidsaftaler kan ikke anvendes for videnskabelige medarbejdere.

Plustid er en individuel aftale, som den enkelte ansatte indgår med sin nærmeste leder om, at medarbejderens ugentlige arbejdstid forhøjes op til gennemsnitlig 42 timer ugentligt, og lønnen forhøjes forholdsmæssigt. Der indbetales pensionsbidrag af den forhøjede løn.

Aarhus Universitet respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv, jf. Personalepolitikkens normer for det daglige arbejdsliv. Universitetet ønsker derfor ikke at anvende muligheden for plustid, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Plustid skal ikke anvendes til et løse et generelt arbejdspres og/eller mangel på ansatte.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed