Nedsat arbejdstid

Indgåelse af aftale om deltid

Overenskomsterne mv. angiver som regel et gennemsnitligt ugentligt timetal (for tiden 37 timer) for fuldtidsbeskæftigelse.

Stort set alle overenskomster og organisationsaftaler indeholder hjemmel til deltidsansættelse.

I deltidsloven er det fastsat, at en lønmodtager og en arbejdsgiver under ansættelsen har ret til at aftale, at lønmodtageren arbejder på deltid. Dette gælder, uanset om der er direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger fx i medfør af kollektiv overenskomst, sædvane eller praksis.

En medarbejder har ikke krav på, at et ønske om deltid fører til, at der kan indgås aftale herom, men Universitetet vil generelt være imødekommende over for anmodning om deltidsansættelse, med mindre det af hensyn til opgavevaretagelsen ikke vurderes muligt.

For videnskabelige medarbejdere vil et ønske om nedsat arbejdstid skulle vurderes under hensyntagen til helheden i opgavevaretagelsen i instituttet og muligheden for at leve op til stillingsstrukturens beskrivelse af indholdet for stillingen. Opgaveporteføljen vil som udgangspunkt fortsætte uændret, men vil skulle sættes i relation til det nye lavere timetal.

Aftale om arbejdstidsnedsættelse sker med tilsvarende lønreduktion.

Anmodning om deltidsansættelse sker til den personaleansvarlige leder. Lederen skal begrunde afslag, hvis det ikke er muligt at imødekomme anmodningen om deltid.

Deltidsansættelse kan forekomme i forskellige udformninger:

  • Deltidsansættelse for en afgrænset periode. Når den aftalte periode med deltidsansættelse udløber, har den ansatte ret og pligt til at vende tilbage til sit oprindelige timetal.
  • Hvis den nedsatte arbejdstid er aftalt indtil videre, kan arbejdsgiveren med et varsel svarende til opsigelsesvarslet forlange, at medarbejderen vender tilbage til sin tidligere arbejdstid. Den ansatte kan ikke selv kræve at komme på fuldt timetal igen, men kan søge derom. Universitetet bør opfylde dette ønske, i det omfang det er muligt.

Aftaler om deltid mellem medarbejder og personaleansvarlig leder skal formidles til AU HR med henblik på formalisering (tillæg til ansættelsesbrev) og udmøntning i lønsystemet.

Lov om delpension medfører ikke nogen ændring i gældende overenskomstbestemmelser om deltidsbeskæftigelse. Ansøgninger om nedsat arbejdstid, der er begrundet i ønsket om overgang til delpension, skal derfor behandles efter de almindelige regler.