Vejledning om ansættelses- og aflønningsforhold for eksterne lektorer

De nærmere regler om ansættelse af eksterne lektorer findes for tiden i:

Indhold

Ansættelsesprocedure

Lønvilkår mv.

Forhandlingsberettiget organisation

 • Den enkelte medlemsorganisation tilknyttet Akademikernes Centralorganisation.

 

Opgaver og kvalifikationskrav


Formålet med det eksterne lektorat er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau. Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb efter universitetets bestemmelse, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer. Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

- Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller

- Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Ansættelsesperiode


Eksterne lektorer kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker normalt for en periode af 3 år. Der er mulighed for forlæn­gelse af en tidsbegrænset ansættelse inden for rammerne af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Ansættelseskontrakt


Eksterne lektorer har krav på en ansættelseskontrakt, når deres ansættelse har en varighed på over 1 måned og deres ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Opslag og bedømmelse


Hvis stillingen er varig eller for en periode af mere end 1 år, skal der ske opslag af stillingen. Der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af op til to medlemmer på mindst lektorniveau. Ansættelse uden opslag kan finde sted for en periode på op til 1 år med 1 års forlængelse. Der skal foreligge en fagkyndig bedømmelse samt bevis for kandidatniveau.

Timeloft


Eksterne lektorer ansættes i max. 500 arbejdstimer pr. år ("akademisk år", d.v.s. begyndende med efterårssemesteret). Timeloftet gælder også i tilfælde af flere samtidige ansættelser som ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan den eksterne lektor ansættes i op til 780 arbejdstimer pr. år.

Der kan ikke udbetales løn for mere end sammenlagt 780 arbejdstimer pr. år ved Aarhus Universitet.

Løn


Eksterne lektorer aflønnes med timeløn. Timelønnen udgør i grundbeløb pr. 31. marts 2012 247,01 kr.(excl. feriegodtgørelse), hvilket pr. 1. oktober 2019 udgør 270,23 kr. 

Til hver konfrontationstime (katedertime) tillægges der 2,5 timers forberedelsestid, således at der ydes betaling for i alt 3,5 arbejdstimer. 

For andet arbejde i forbindelse med undervisningen (f.eks. retning af skriftlige opgaver, deltagelse i møder vedrørende planlægning af undervisningen m.v.) ydes der betaling i henhold til gældende normer, fastsat af det pågældende studienævn. 

For timer i forbindelse med eksamination (mundtlig eller skriftlig) ydes der ligele­des betaling i henhold til gældende normer, fastsat af det pågældende studienævn. Til mundtlig eksamination fastsættes forberedelsestiden til max. 1 time pr. eksami­nationstime. 

For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes der ikke særskilt betaling.  

 

NR.AktivitetNorm (løntimer)Løn 1. oktober 2019 niveau

1

Arbejdstime

1
270,23 kr. pr. time

2

Konfrontationstimer
(1 forelæsningstime +2,5 forberedelsestime)

3,5 270,23 kr. pr. time/ 945,81 pr. konfrontationstime
3

Mundtlig eksamen
(1 eksaminationstime + 1 forberedelsestime)

2 270,23 kr. pr. time/ 540,46 pr. mundtlig eksamen

4
Opgaveretning

Jf. lokalt normkatalog

270,23 kr. pr. time

 

 1. Denne sats ydes for varetagelse af vejledning, udarbejdelse af opgaver, der ikke indgår i den løbende undervisning, seminarer osv. uden forberedelse.
 2. Denne sats ydes ved forelæsninger eller hertil svarende undervisning.
 3. Denne sats ydes ved mundtlig eksamen med en maksimal forberedelsestid på 1 time. Forberedelsestiden og derved også lønnormen kan nedsættes.
 4. Ved opgaveretning betales timelønssatsen. Instituttet kan selv fastsætte normer for rettelse af opgaver f.eks. 1/3, hvilket giver 20 min. til at rette en opgave og kr. 90,08 pr. opgave.

Lønudbetaling


Før hvert semesters begyndelse foretages en opgørelse over det antal arbejdstimer, som det vil påhvile den eksterne lektor at varetage. Dette timetal indrapporteres til HR Administrationscentret,  som ekspederer lønnen. Lønnen udbetales i semesteret månedsvis bagud med 1/5 pr. måned, idet der ikke udbetales løn i juli og august måned. Lønnen vil normalt være til disposition den sidste hverdag i måneden.

Tillæg


Der kan ved ansættelsen såvel som under ansættelsen lokalt aftales funktionstillæg samt kvalifikationstillæg på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. 

Endvidere er der mulighed for at yde engangsvederlag. Engangsvederlaget fastsættes af ledelsen efter forhandling med den eksterne lektor. 

Sygdom


Som udgangspunkt har eksterne lektorer i forbindelse med sygdom krav på løn for de planlagte timer.

Hvis den pågældende er fuldtidsbeskæftiget andetsteds eller inkl. timelæreransæt­telsen har mere end fuld beskæftigelsesgrad, skal undervisningstimer der aflyses på grund af sygdom, i videst muligt omfang gennemføres på et andet tidspunkt. Der ydes ikke betaling for sådanne ekstratimer. Det beror på det enkelte tilfælde, om det er muligt at læse timerne på et andet tidspunkt.

For så vidt angår eksterne lektorer, som ikke sammenlagt har mere end fuld beskæftigelsesgrad, er der ikke samme forpligtigelse til at lægge timerne senere. 

Gravidtitet, barsel og adoption


Der ydes løn under fravær som følge af graviditet, barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler vedrørende barsel og adoption (barselsaftalen). 

Der ydes ikke løn under fravær som følge af graviditet m.v. til eksterne lektorer, der inkl. timelæreransættelsen har mere end fuld beskæftigelsesgrad. 

Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan højst ydes indtil ansættelsesperio­dens udløb. 

Fravær på grund af barsels- og adoptionsorlov skal registreres i universitetets fraværsregistreringssystem. 

Barns 1. og 2. sygedag


Universitetet kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når  

 • hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt
 • forholdene på tjenestestedet tillader det
 • barnet er under 18 år, og
 • barnet er hjemmeværende.

Hvis den eksterne lektor har mere end fuld beskæftigelsesgrad, skal aflyste timer i forbindelse med pasning af sygt barn i videst muligt omfang gennemføres på et andet tidspunkt. 

Fravær ved barns 1. og 2 sygedag skal registreres i universitetets fraværsregistreringssystem.

Feriegodtgørelse


Til timelønningerne ydes en feriegodtgørelse på 12,5 %.

I forbindelse med årsskiftet tilsendes der den pågældende eksterne lektor et feriebevis på 12,5 % af lønnen i det netop afsluttede kalenderår. Beløbet kan hæves i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj i året efter optjeningsåret til 30. april i det følgende år (f.eks. kan feriegodtgørelse, optjent i kalenderåret 2018, hæves i ferieåret 1. maj 2019 ‑ 30. april 2020).

Særlige feriedage


Eksterne lektorer, som har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af reglerne om særlige feriedage.

Frigørelsesattest


Frigørelsesattest kan være indeholdt i ansættelsesbrevet eller udstedes på særskilt blanket (rekvireres i A-kassen). Det anbefales at undersøge, om A-kassen accepterer en frigørelsesattest, der er inkorporeret i ansættelsesbrevet, eller om man kræver anvendelse af særlig blanket. En ekstern lektor, der ikke kan tilbydes fuld beskæfti­gelse, er efter udstedelse af en frigørelsesattest berettiget til med omgående virk­ning at bringe ansættelsesforholdet til ophør, hvis han/hun kan få andet arbejde med en længere arbejdstid. Det er meget vigtigt, at den eksterne lektor sender frigørelsesattesten, så den er A-kassen i hænde senest 10 dage efter ansættelsestids­punktet, da den eksterne lektor ellers mister retten til supplerende dagpenge.

Afsked


Ansættelsen ophører uden yderligere meddelelse herom ved udløbet af den periode, der er anført i ansættelsesbrevet.

For ansatte før 1. maj 2012

Opsigelse fra universitetets side er 2 måneders varsel til udløbet af et semester, mens opsigelse fra den ansattes side er 1 måned til d. 1. i en måned.

Eks.: En ekstern lektor ønskes opsagt ved udløbet af forårssemesteret 30. juni. Den endelige opsigelse skal derfor fremsendes og være den eksterne lektor i hænde senest 30. april. Forud for opsigelsen skal den eksterne lektor varsles, og der skal beregnes 14 dage til partshøring samt yderligere tid til administration og møder med den eksterne lektor. Med forbehold for eventuelle partsindvendinger og behandling heraf, bør varslingen derfor fremsendes ca. 1 måned før den endelige opsigelse. 

For ansatte efter 1. maj 2012


De første 3 måneder af ansættelsen er gensidig prøvetid. Inden for prøvetiden skal opsigelse fra universitetets side ske med 14 dages varsel, mens opsigelse fra den ansattes side kan ske uden varsel. 

Efter prøvetidens udløb kan opsigelse fra universitetets side ske til udløbet af en kalendermåned. Opsigelsesvarslet afhænger af den samlede ubrudte ansættelse ved universitetet: 

 • 1 måneds varsel inden udløbet af 5 måneders ansættelse
 • 3 måneders varsel inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse
 • 4 måneders varsel inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse
 • 5 måneders varsel inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse
 • 6 måneders varsel herefter

Opsigelse fra den ansattes side er 1 måned til d. 1. i en måned.

Godtgørelse for de tre første ledighedsdage


I forbindelse med ophør ved udløbet af den fastsatte ansættelsesperiode og ved afsked fra universitetets side ydes der under visse betingelser den "fratrådte" godtgørelse for de tre første ledighedsdage.