Rollebeskrivelser

På denne side kan du læse mere om, hvad rollen som systemejer, systemforvalter og systemansvarlig indebærer. Rollebeskrivelserne er generiske og kan derfor varierer fra de systemspecifikke aftaler om rollefordelingen i det enkelte systems forvaltningsaftale.


Systemejer

Systemejeren repræsenterer det overordnede forretningsmæssige ansvar for systemet - strategisk, økonomisk og juridisk. Systemejer-rollen forankres i det vicedirektørområde eller på det institut, hvor den forretningsmæssige interesse for systemets funktionalitet findes. Systemejeren kan vælge at uddelegere de daglige systemforvaltningsopgaver til en systemforvalter. 

Ansvar

 • Repræsenterer det overordnede forretningsmæssige ansvar vedrørende systemet. 
 • Bærer og forhandler budgettet. 
 • Har til opgave at anlægge et helhedsorienteret perspektiv, som sikrer, at systemet håndteres ud fra et tværorganisatorisk perspektiv og en funktionel betragtning. 
 • Skal sikre at systemet understøtter AU's overordnede politikker, strategier og forretningsbehov inden for budgettet. 
 • Leverandørkontrakter og aftaler. 
 • Overholdelse af myndighedskrav og anden IT-teknisk lovgivning, informationssikkerhedspolitikken og -regler og andet. 
 • Ansvarlig for data, processer og integrationer.

Opgaver

 • Sikre at systemet understøtter forretningsgange og regler.
 • Godkende prioritering. 
 • Sikre økonomien og aftalerne omkring systemet er på plads og overholdes. 
 • Sikre at love, regler, sikkerhed og principper overholdes i dagligdagen såvel som i videreudviklingen af systemet. 

Se en mere uddybende oversigt over opgaver.

Systemforvalter

Systemforvalter fra forretningssiden og systemansvarlig fra IT-siden er ankerpunkter i den daglige forvaltning af systemet. Systemforvalter er "single point of contact" til forretningssiden og systemsejers operationelle arbejdskraft. 

Ansvar

 • Systemforvaltningsaftalen.
 • Styring og prioritering af alle udviklings-, vedligeholdelses-, opgraderings- og supportaktiviteter på systemet. 
 • Brugerorganisationens repræsentant og bindeleddet mellem brugerorganisationen og IT. 
 • Forretningsvendt dokumentation, vejledninger, processer og information. 

Opgaver

 • Indsamle, specificere, prioritere og koordinere funktionelle såvel som non-funktionelle krav til systemet. 
 • Sikre datakvalitet gennem forebyggelse såvel som kontrol. 
 • Kontaktperson til leverandører, myndigheder og andre aftaleparter. 
 • Kendskab til og efterlevelse af systemejers ansvar i henhold til informationssikkerhedspolitikken- og regler. 
 • Sikre og optimere samarbejde omkring system og funktionalitet. 

Se en mere uddybende oversigt over opgaver.

Systemansvarlig

Den systemansvarlige er single point of contact på IT-siden og har det overordnede ansvar for IT-leverancer ifm. systemet.    

Ansvar

 • Er sammen med systemforvalter fra forretningen ankerpunkt i forvaltningsorganisationens daglige arbejde. 
 • Bindeled mellem systemforvalter og IT og er systemforvalters indgang for forventninger til systemanvendelsen. 
 • Ejer IT-forvaltningsprocesser på tværs af drift, udvikling og support. 
 • Skal støtte og sikre samarbejde på tværs af IT enheder og ud mod forretningen. 

Administrative/koordinerende opgaver

 • Vedligehold af systemforvaltningsaftalen.
 • Overblik over forvaltningsorganisationen og samarbejdsflader.
 • Bidrage til strategisk roadmap for systemet.
 • Sikre tværgående processer i forbindelse med forvaltningen - IT og forretning.
 • Sikre koordinering og fremdrift på opgaver/problemer, der går på tværs af IT-enheder.
 • Kommunikation med alle parter i forvaltningssamarbejdet. 

Driftsrelaterede opgaver

 • Sikre at non-funktionelle krav håndteres. 
 • Koordinere opgraderinger med andre systemer. 
 • Systemansvarlig på aftalte områder for systemer, der driftes udenfor AU.

Udviklingsrelaterede opgaver

 • Opgaveindgang for forventninger til systemforvaltning. 
 • Udarbejder beslutningsgrundlag med alternative løsningsmuligheder.
 • Koordinerer systemændringer med andre systemer. 
 • Bindeled til leverandøren i forhold til udviklingssamarbejdet. 

Se en mere uddybende oversigt over opgaver.


1445803 / i40