Sådan bestiller du serverkapacitet

Har du som medarbejder et særligt behov ift. serverkapacitet, kan du bestille en IT-service.

AU IT vil som udgangspunkt etablere alle nye IT-løsninger og -services i cloud eller skyen, som er en fælles betegnelse for levering af software og IT-services via internettet. Det er en nødvendig konsekvens af den voksende mængde data og det hastigt stigende antal IT-løsninger, som følger i takt med, at områderne for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og administration digitaliseres.

Vær opmærksom på, at udgifterne til cloud fremover placeres hos den enkelte systemejer.


Sådan bestiller du

Kontakt din lokale IT-support, hvis du har et særligt behov for serverkapacitet. 


IT-supporten kan i samarbejde med AU IT hjælpe med at afklare, om det ønskede behov kan dækkes af allerede eksisterende services, som tilbydes via AU IT’s cloud-leverandør, fremfor at du selv køber dedikerede systemer, som skal vedligeholdes af eksterne leverandører.
Når du bruger AU IT’s aftale sikrer du desuden, at udbudsregler er overholdt og den grundlæggende IT-sikkerhed er på plads. 

Når den lokale IT-support og AU IT har modtaget de relevante oplysninger, kan AU IT hjælpe med:

 • at sætte cloud-løsningen op.
 • at dimensionere løsningen rigtigt, så du undgår at betale overpris for ikke forbrugt kapacitet.
 • at sikre, at der udpeges en systemejer til IT-løsningen, som er etableret i cloud i AU-regi.
 • at der ved etablering af løsningen tages stilling til, hvor kritisk systemet er for AU, og hvordan tilgængelighed, integritet og fortrolighed af data skal håndteres.
 • at give kontrolleret adgang til eksterne leverandører, som skal installere det systemet, som du/I skal anvende. 

Egenbetaling for IT-service

Medarbejdere, som har særlige behov for IT-services, skal fremover selv afholde udgiften. Dvs. at AU IT viderefakturerer finansieringen af cloud-ydelser til systemejere. Prisen for cloud-ydelser er forbrugsafhængig.  AU IT kan opsætte begrænsning på, hvor meget udgiften må beløbe sig til, så du ikke pludseligt står med en  uforudset regning. 

For at mindske administrationen til opkrævning af udgiften hos systemejeren, overføres beløbet månedligt fra systemejer til AU IT via en sagsfinanskladde.

Særligt ift. større IT-løsninger

Udgifter til drift af større løsninger, som eksempelvis anskaffelser i forbindelse med IT-projekter, skal som i dag fortsat afholdes af systemejer. I praksis betyder det, at systemejeren får regningen direkte fra den eksterne driftsleverandør. Hvis løsningen afvikles fra AU's cloud-løsning betaler systemejeren for forbruget.

Krav til cloud-løsninger

For at AU kan leve op til reglerne for IT-sikkerhed stilles der fremover krav om, at serverbaserede IT-løsninger skal afvikles på godkendte infrastrukturplatforme, hvilket i praksis vil betyde, at løsninger etableres enten hos de cloud-leverandører (Microsoft cloud Azure og Amazons AWS-cloud), som AU har indgået aftale med eller undtagelsesvist i AU IT’s infrastruktur. Desuden stilles der krav om visitering af AU’s IT-organisation. Denne visitation står AU IT og den lokale IT-support for. 

Læs mere i AU’s systemejerhåndbog. 

Fordele ved cloud

Fordelen ved at bruge cloud-løsninger fremfor AU’s egen infrastruktur er, at AU IT hurtigere og mere agilt kan etablere nye IT-løsninger til de medarbejdere, der har behov for det. Der er desuden en langt større driftssikkerhed i cloud, og endeligt er der lavere omkostninger. 

Samtidigt får du som medarbejder adgang til de mange IT-services, som stilles til rådighed via platformene Microsoft cloud Azure og Amazon AWS-cloud. Der udvikles løbende nye services på platformene. 

Eksempler på services

 • Database services
  • MySQL/MariaDB
  • MSSQL
  • NoSQL
 • Container løsninger
  • F.eks. Docker
 • Virtuelle maskiner
  • Windows og Linux
 • Web Applikationer


Der er en lang række andre services, som ikke er listet ovenfor. Derfor er det vigtigt, at du oplyser dit behov, når du opretter en sag hos din lokale IT-support. På den måde kan vi finde den bedste løsning til dig/jer.