Retningslinjer for Gaver & legater

...med eller uden formål

Aarhus Universitet (AU, fakultet, institut eller center) modtager i nogle få tilfælde tilskud og gaver, hvor der fra tilskudsgiver ikke stilles konkrete krav til modydelser og hvor tilskuddet/gaven ikke skal dække et konkret projekt eller tema i en given periode.

Forskere ved Aarhus Universitet modtager ligeledes personligt i visse tilfælde tilskud, gaver, priser og legater, som de ønsker at overdrage til universitetet med eller uden angivelse af konkret formål.

Universitetets retningslinjer for modtagelse og periodisering af disse tilskud, gaver, priser og legater er gennemgået i det følgende. Retningslinjerne skal ses i lyset af bemærkninger fra institutionsrevisor og lov nr. 546 af 26/05/2010 om ændring af ligningsloven (fradrag for private donationer til forskning m.v.).

Hvis Aarhus Universitet modtager tilskud og gaver

Tilskud og gaver (uden konkrete krav til modydelse), der gives til Aarhus Universitet - uanset om det er til AU som sådan eller til et fakultet, institut eller center – skal, jf. statens regnskabsregler, indtægtsføres ved modtagelsen (hvis de ikke anvendes efter universitetslovens § 20, stk. 2 om oprettelse af fonde og legater). Det medfører, at universitetet ikke kan indtægtsføre i takt med forbruget, men at sådanne gaver/tilskud skal indtægtsføres med det samme og kommer til at påvirke universitetets regnskabsresultat og egenkapital, hvis beløbet ikke anvendes fuldt ud i det år, hvor indbetalingen finder sted. Beløbet behandles således på linje med ordinære midler på delregnskab 1.

Hvis en forsker modtager tilskud, gaver eller legater - 3 muligheder

 • Legat til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder (med formål)

  • Legat til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder (med formål)
    
   Forskeren modtager et legat til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder. Legater der gives til dette formål er skattefrie for den enkelte forsker i henhold til Ligningslovens § 7 K, stk. 4. såfremt forskeren ønsker at overdrage det modtagne legat til universitetet. Dette skal ske ved en skriftlig overdragelse, hvoraf det fremgår hvilket specifikt (forsknings-)formål, legatet ønskes anvendt til og der skal anføres en tidsfrist for anvendelse til sikring af opfølgning, stillingstagen og oprydning.

   Forskeren vil i dette tilfælde kunne overdrage legatet til universitetet uden skattemæssige konsekvenser for forskeren, jf. Ligningslovens § 8 H, stk. 1. (som ændret ved lov nr. 546 af 26/05/2010). Universitetet indberetter til SKAT, at man har modtaget gaven fra forskeren.

   Overdragelsesdokumentet skal underskrives af forsker og institutleder eller dekan og medsendes ved oprettelse af projektet i økonomisystemet. Midlerne periodiseres herefter som eksterne tilskudsmidler. Midlerne er herefter endegyldigt overdraget til universitetet og er omfattet af universitetets regler og retningslinjer.

 • Gave/pris uden konkrete krav til modydelse, hvor forskeren beholder beløbet (uden formål)

  • Gave/pris uden konkrete krav til modydelse, hvor forskeren beholder beløbet (uden formål)

   Forskeren modtager en gave/pris, hvor der fra tilskudsgiver ikke stilles konkrete krav til modydelser, og tilskuddet/gaven skal ikke dække et konkret projekt i en given periode. Priser og gaver, der gives under disse betingelser til en forsker, medfører skattepligt hos den enkelte forsker af hele beløbet, hvis han/hun vælger at beholde beløbet.

 • Gave/pris uden konkrete krav til modydelse, hvor forskeren overdrager beløbet til AU (uden formål)

  • Gave/pris uden konkrete krav til modydelse, hvor forskeren overdrager beløbet til AU (uden formål)

   Den sidste mulighed er, at forskeren modtager en gave/pris, hvor der fra tilskudsgiver ikke stilles konkrete krav til modydelser, og tilskuddet/gaven skal ikke dække et konkret projekt i en given periode.

   Hvis forskeren, på forhånd i forbindelse med modtagelse af gaven/prisen, vælger at give afkalde herpå til fordel for universitetet uden at stille krav, sker der ikke beskatning heraf hos forskeren. Universitetet skal behandle sådanne gaver (uden konkrete krav til modydelser) efter reglerne Modtagelse af Gaver uden formål, herunder indtægtsføre på linje med ordinære midler.

   Midlerne er herefter endegyldigt overdraget til universitetet til fri anvendelse for universitetets ledelse inden for universitetets formål.

Fritagelse for arveafgift

AU er fritaget for arveafgift (også kaldet boafgift) jfr. afgørelse fra SKAT.  Det vil sige, at penge, der testamenteres til AU til forskning, ikke skal beskattes. 

Fritagelsen fremgår på SKATS hjemmeside på C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger - Skat.dk. På listen figurerer AU under CVR.nr. 31119103. Universitetet er godkendt som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig organisation/institution - godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.