Fællesadministrationens kvalitetspraksis på uddannelsesområdet

Denne kvalitetspraksis er udarbejdet som et led i at beskrive, hvordan AU’s politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet udmønter sig i praksis. Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar samt processer, opgavefordeling og årshjul for hver af de fem delpolitikker i AU’s politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet i forbindelse med den del af kvalitetsarbejdet, der foregår centralt i Fællesadministrationen på AU.

Grafik over de 5 delpolitikker

Der er ligeledes udarbejdet decentrale fakultære kvalitetspraksisser, der beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet foregår på AU’s forskellige fakulteter. Alle kvalitetspraksisser; denne såvel som de fire fakultære kvalitetspraksisser, er opbygget ud fra det samme sæt af standardprocesser.

Kvalitetspraksisserne er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af fakultetsledelsen og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på AU.

Udover denne kvalitetspraksis, der relaterer sig til det interne kvalitetsarbejde, vedligeholder Fællesadministrationen de uddannelsesmæssige oplysninger, der er beskrevet i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Nedenfor beskrives Fællesadministrationens bidrag til de årlige statusser på kvalitetsarbejdet samt uddannelsesevalueringerne.

Årlig status på kvalitetsarbejdet

Fællesadministrationen gør d. 1. april hvert år en opdateret udgave af datapakker for de enkelte uddannelser tilgængelig for medarbejdere i de administrative centre. Datapakker er et redskab til understøttelse af den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesniveau.

Ultimo august/ primo september udsender fællesadministrationen endvidere aggregerede opgørelser af datapakkerne på fakultets- og universitetsniveau til understøttelse af kvalitetsdiskussionerne i fakultetsledelserne, Udvalget for Uddannelse samt universitetsledelsen.   

Uddannelsesevaluering

Uddannelsesevalueringerne er som udgangspunkt forankret på fakultetsniveau. Fællesadministrationen understøtter fakulteternes forberedelse af evalueringerne med eventuelle supplerende data, spørgsmål og lignende, efter konkrete aftaler med administrationen på de enkelte fakulteter.