Kvalitetsorganisering, roller og ansvar

Vicedirektørområdet AU Uddannelse er den del af Fællesadministrationen, der hovedsageligt beskæftiger sig med de konkrete arbejdsgange vedrørende uddannelseskvalitet. De øvrige vicedirektørområder bidrager på forskellig vis til sikring af fundamentet for nogle af de centrale elementer i kvalitetspraksissen, men for overskueligheden skyld er der fokuseret på AU Uddannelses rolle i denne fremstilling af kvalitetspraksissen. Dog er AU Alumni og AU Career, der koordinerer AU’s alumneportal og en række aktiviteter i relation til karrierevejledning, indarbejdet i dele af denne kvalitetspraksis, da de varetager opgaver på tværs af AU. Enhederne er organisatorisk forankret på Aarhus BSS.

 

AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne. Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Udvalget for Uddannelse, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelsesområdet.

Studenterrekruttering og Optagelse

Afdelingen er opdelt i to afsnit:

Optagelse:

Afsnittet er organiseret i to teams: Optagelse til bacheloruddannelser og Optagelse til kandidatuddannelser og tilvalg. Opgaverne består i:

 • Optagelse og indskrivning af studerende med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag
 • Sagsbehandling af dispensationssager og sagsbehandling i forbindelse med tildeling af fripladser og stipendier eller betaling for fuldtidsstudier
 • Vejledning af ansøgere i forhold til ansøgning om optagelse
 • Rådgivning om operationelle krav til adgangskrav, adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier
 • Udmeldelser efter studerendes eget ønske og sagsbehandling af orlovsansøgninger.

Vejledning og studenterinformation:

Afsnittets opgaver består i:

 • Yder personlig og digital vejledning til kommende og igangværende studerende om studievalg, optagelse og omvalg
 • udvikler studieinformation og drifter digitale platforme, herunder bachelor.au.dk, kandidat.au.dk og studerende.au.dk
 • udvikler og afholder vejledningskurser og -arrangementer på tværs af universitetet
 • er ansvarlige for udviklingen og koordineringen af studenterrekruttering

Studiesystemer

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport. Afsnittets opgave er:

 • At sikre driftsstabilitet og support omkring AU’s studieadministrative systemer
 • At drive udviklingen af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt dialog med videnskabelige medarbejdere, studerende og medarbejdere i administrationen
 • At varetage opgaver forbundet med afvikling af de større skriftlige eksamener under tilsyn.

International Uddannelse

International Uddannelse bidrager til rekruttering, modtagelse og levering af information og services til udvekslingsstuderende og internationale studerende på hele uddannelse i samarbejde med fakulteterne. Området afholder også AU Summer University.

International uddannelse er opdelt i to afsnit:

Mobilitet og Uddannelsessamarbejde

Afsnittet har en tværgående funktion i relation til ind- og udgående mobilitet af udvekslingsstuderende og administration af stipendie- og udvekslingsprogrammer. Desuden understøtter teamet internationale uddannelsessamarbejder og driver en help desk for internationale studerende.

Bolig

Afsnittet står for boligbetjening af alle internationale målgrupper og driver en help desk til boligsøgende.

 

Studiestøtte

Studiestøtte består af 3 afsnit. Alle afsnit har det tilfælles, at de skal yde vejledning, støtte og services til alle igangværende studerende på tværs af hele universitetet og alle potentielle uddannelsessøgende til Aarhus Universitet.

SU og Specialpædagogisk støtte  

Afsnittet administrerer;

 • Tildeling af SU-støtte til fuldtidsstuderende 
 • Varetager administration af Specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelser.
 • Tildeling af udlandsstipendium og en række legater.

Afsnittet yder vejledning og information om SU og SPS i AU's vejledningscenter og på digitale platforme.  

Rådgivnings og Støttecenteret (RSC)

Afsnittet tilbyder specialpædagogisk støtte til studerende igennem SPS-ordningen. Støtten kan f.eks. tilfalde studerende med dysleksi samt studerende med funktionsnedsættelser i relation til fysiske, psykiske eller neurologiske lidelser. Opgaverne i RSC er defineret via en række udbud som leverandør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

Dual career

Afsnittet rådgiver elitesportsudøvere og studenteriværksættere mhp. at understøtte succesrig gennemførsel af en universitetsuddannelse for studerende med særlige talenter.  

Studievalg Østjylland

Studievalg Østjylland er tilknyttet AU som et uafhængigt center på kontrakt med Undervisningsministeriet og er et af syv vejledningscentre i Danmark. Studievalg Østjylland har til opgave at levere uafhængig vejledning om valg af videregående uddannelse. Vejledningen finder sted på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne i Østjylland samt fra centret i midtbyen.

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Uddannelsesstrategisk Sekretariat bidrager med uddannelsesjuridisk rådgivning, kvalitetsudvikling og analytiske arbejde. Sekretariatet leverer ledelsesinformation og understøtter tværgående beslutningsprocesser på uddannelsesområdet. Området sekretariatsbetjener prorektor for uddannelse og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens Sekretariat.

Uddannelsesstrategisk sekretariat er opdelt i tre teams:

Uddannelsesjura

Teamets opgaver:

 • Leverer juridisk rådgivning om fortolkning og udmøntning af lovgivning og regler på uddannelsesområdet
 • Fungerer som fællesadministrativ tovholder på implementering af større reformer med lovændringer og ændret praksis til følge pt. særligt Fremdriftsreformen
 • Håndterer retlige klager og sager vedr. eksamenssnyd
 • Koordinerer udarbejdelse af høringssvar på uddannelsesområdet

Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Teamets opgaver:

 • Koordinerer prækvalifikationer og arbejdet med turnus- og institutionsakkreditering
 • Udvikler og vedligeholder kvalitetspolitikker og -systemer
 • Rådgiver om udvikling af AU’s uddannelser
 • Faciliterer koordination af AU’s aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse
 • Varetager kontakten til Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danmarks Evalueringsinstitution (EVA).

Analyse og Indberetning

Teamets opgaver:

 • Indberetninger om studieaktivitet til myndigheder
 • Udarbejder nøgletal, statistik og ledelsesinformation på uddannelsesområdet
 • Gennemfører tværgående analyser og svarer på ad hoc dataforespørgsler.