Rammer og strategier for bæredygtig drift

På denne side kan du læse mere om nogle af de rammer og strategier, som er med til at danne grundlaget for AU’s arbejde med bæredygtighed i driften. 


Klimastrategi

En arbejdsgruppe bestående af studerende og medarbejdere har haft til opgave at bidrage til udarbejdelse af en klimastrategi for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025.  

Klimastrategien har været i høring på universitetet, og 1. april 2020 blev den godkendt af AU’s bestyrelse. 

Klimaregnskab

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har udarbejdet Aarhus Universitets klimaregnskab for 2018. 

AU’s klimaregnskab indeholder en oversigt over de drivhusgasser, som AU har udledt i 2018 omregnet i CO2-ækvivalenter. Klimaregnskabet skal hjælpe AU til at få indsigt i universitets klimaaftryk, og giver et indblik i, om universitetet er på rette vej med at reducere sin CO2-udledning.

Ansvarlig investeringspolitik

Formålet med politikken er at understøtte, at universitetets egenkapital og likvide midler investeres på en måde, der sikrer det bedst mulige afkast inden for de lovmæssige rammer. Samt at dette sker på en ansvarlig måde i forhold til miljø, etik m.v.

Investeringer må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde etiske krav og minimum hvert halve år skal AU screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer – herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med fx miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og kontroversielle våben.