Omlægning af eksamen

På denne side kan du finde information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge de traditionelle eksamensformer til digitale formater.     

  


Særlige retningslinjer for afvikling af eksamener

IT-sikkerhed og afholdelse af eksamener i Zoom

Aarhusuniversity.zoom.us skal benyttes til at afholde mundtlige eksamener.

Det hænger sammen med, at Zoom allerede er et kendt og brugervenligt værktøj i fjernundervisningen samt en sikker platform at bruge til afholdelse af mundtlige eksamen. AU's særlige Zoom-instans er blevet vurderet sikker til at bruge både i forbindelse med votering og karakterafgivelse samt til de eksamensformer, hvor der bliver behandlet enten personoplysninger eller fortrolige oplysninger. Det kan fx være i forbindelse med eksamener med patientdata eller virksomhedseksamener, hvor der er indgået NDA (non-disclosure agreements).

Afvikling af mundtlige eksamener i Zoom 

For at øge it-sikkerheden skal følgende tiltag efterleves, når en mundtlig eksamen afholdes i Zoom:  

 • Brug kun den Zoom-løsning, der tilbydes af AU/DeiC gennem WAYF. Det er ikke tilladt at bruge andre Zoom-løsninger, ej heller den gratis version fra Zoom hjemmeside. Du finder den sikre adgang her: aarhusuniversity.zoom.us 
 • Det er et krav, at både eksaminator og eksaminand er logget ind via WAYF i Zoom-klienten på deres computer. 
 • Kontroller, at din Zoom-klient på din egen computer er opdateret - gerne dagligt. 
 • Brug altid “waiting room” muligheden i Zoom, da dette tillader større kontrol over, hvem der deltager i møderne. 
 • Alle Zoom-møder skal have et kodeord, hvis der skal behandles følsomme personoplysninger. I så fald skal der sendes kodeord ud til eksaminanden og eventuel censor via andre kanaler, som fx mail eller Brightspace.
 • Et personligt møde id må ikke anvendes til eksamen, og Zoom-møder må ikke være sat til at være ”recurring”.
 • Lav ikke nogen former for optagelser af eksamen.
 • Det anbefales, at Zoom-mødet til eksamen oprettes via Brightspace.

Vejledninger

Der er udviklet tekniske vejledninger, der kan hjælpe dig med at overholde de it-sikkerhedsmæssige krav til afholdelse af mundtlig eksamen i Zoom. Find dem under "Eksamen" på educate.au.dk/zoom

Høj IT-sikkerhed og sikker behandling af personfølsomme oplysninger

Ovenstående anbefaling sker på baggrund af, at den løsning - som DeiC og NORDUnet tilbyder AU - sker via en installation, hvor behandlingen af personoplysninger alene sker hos NORDUnet, eller hos NORDUnets underdatabehandler AWS i Stockholm. Det betyder, at vi går forbi Zooms eget kommercielle cloud-miljø, så der ikke bliver sendt data til USA. Dermed er data krypteret og ikke muligt at lagre andre steder uden for DeiC’s beskyttede miljø. Du kan læse mere om AU's it-sikkerhedsvurdering af Zoom her:

Du kan læse mere om den Zoom-løsning, som DeiC stiller til rådighed for AU, her:

Support

Hvis du har udfordringer med at opsætte og afvikle dine mundtlige eksamener i Zoom, så skal du tage kontakt til det pædagogiske center eller IT-supportenheden på dit fakultet. Du kan tilgå disse i de respektive links ude til højre.

Håndtering af tekniske problemer ved mundtlige eksamener

Hvis der opstår tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. De gælder både, hvis den studerende ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, og hvis der opstår tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at eksamen kan gennemføres.

 • Ved nedbrud skal der straks etableres kontakt mellem den studerende og eksaminator eller mellem den studerende og IT-support. De konkrete anvisninger, der gælder på dit fakultet, finder du via nedenstående link. 
 • Når der er opnået kontakt, forsøger I først at (gen)oprette forbindelse til Zoom.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til den studerende inden for 5 minutter, afbrydes prøven.
 • Du skal efterfølgende kontakte den studerende på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt. Er det ikke en mulighed, skal du henvise den studerende til at deltage i prøven ved næste udbud.
 • Uanset hvad har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg, hvis prøven ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

De specifikke anvisninger finder du i vejledningerne på dit fakultets side om eksamensomlægning.

Den studerende vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Du opfordres derfor til at vejlede den studerende i at forberede sig grundigt på, hvordan online-eksamen foregår.

Håndtering af eksamenssnyd

AU har som udgangspunkt tillid til, at de studerende ønsker at opnå deres resultater på ærlig vis, og at alle studerende overholder gældende regler og opfører sig etisk forsvarligt i eksamenssituationen. Det forventes, at de studerende sætter sig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor finder du de regler og retningslinjer, du som eksaminator skal være særlig opmærksom på i forbindelse med omlægningen til online-former.

Regelgrundlag for mundtlige eksamener og skriftlige hjemmeopgaver

AU’s interne regler om tilsyn kan ikke bruges under skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige eksamener online. Derfor er alle skriftlige eksamener omlagt, så det er tilladt at bruge hjælpemidler. Reglerne for afvikling af mundtlige og skriftlige eksamener online hviler derudover på følgende grundlag:

 • De sædvanlige retningslinjer for eksamenssnyd. AU har lavet en tilpasset corona-version af pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen”, som præciserer reglerne om samarbejde under en eksamen, der kræver individuel besvarelse.
 • AU’s disciplinære regler.
 • Retningslinjer for eksamen i det enkelte fag, som de fremgår af omlægningsplanen pr. 1. maj 2020 for det enkelte fag.

Følgende særlige krav gælder, når du afvikler mundtlige eksamener online:

Det er et krav for prøvens gennemførelse, at der er adgang til videoforbindelse via webcam, og at den studerende kan identificere sig med studiekort, inden du sætter prøven i gang. Det er den studerendes ansvar at sikre dette.

Du og censor kan – men skal ikke – vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering med den studerendes webcam for at sikre, at:

 • Der ikke er andre personer til stede i lokalet. Studerende må dog gerne have gæster med til eksamen, men i givet fald skal gæsterne være synlige i baggrunden.
 • Eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, ligger med skærmen vendt ned i bordet.

Bemærk, at lyd- og billedoptagelser under en prøve ikke er tilladt, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5. Bliver du bekendt med, at den studerende foretager lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du bede den studerende om at afbryde optagelserne. Hvis den studerende ikke efterkommer din anmodning, afbrydes prøven uden bedømmelse, og den studerende har brugt et forsøg.

Hvis du har mistanke om snyd ved den mundtlige eksamen:

Hvis du eller censor opdager, at den studerende har forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om mulig eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.

Hvis du har mistanke om snyd ved en skriftlige eksamen:

Hvis du har mistanke om eksamenssnyd ifm. bedømmelsen, skal du indberette det til Uddannelsesjura, og karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.