Seneste nyt til studerende

Information til alle studerende og medarbejdere den 27. januar 2022

Kære studerende og medarbejdere

I går kom regeringen med det glædelige budskab, at alle restriktioner i samfundet bortfalder fra 1. februar. COVID-19 karakteriseres ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og i forlængelse af det har Uddannelses- og Forskningsministeriet meldt ud, at alle restriktioner på de videregående uddannelser ophæves. Det er gode nyheder! Vores studie- og arbejdsliv vil begynde at ligne sig selv igen.

For os på universitetet betyder det konkret, at alle nuværende krav om coronapas og mundbind/visir forsvinder. Der er ikke længere begrænsninger for fremmøde hverken blandt studerende eller medarbejdere. Dermed kan alle opgaver, forskningsaktiviteter, undervisning, eksamener og studiestart gennemføres med fysisk fremmøde. Bemærk dog, at allerede planlagte eksamener i februar som udgangspunkt vil blive gennemført i det format, der allerede er meldt ud.

Fra 1. februar kan vi således også igen afholde sociale arrangementer på universitetet. Og ja, det betyder også, at der kan holdes fredagsbar igen.

Det er på alle måder en stor glæde, at vi nu går en tid i møde, hvor vi igen kan sætte skub i det faglige og sociale liv på universitetet.

Corona-epidemien har gjort det synligt, at nogle af os er mere sårbare over for sygdom end andre, og smitten er stadig blandt os. Vi skal passe på hinanden ved fortsat at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse. Det betyder bl.a., at I fortsat bliver hjemme, hvis I har symptomer og følger myndighedernes anbefalinger for test og isolation. Derudover har vi fortsat fokus på at følge de anbefalinger, vi alle kender med rengøring, udluftning og god hygiejne.

Vi må forvente, at der i den nærmeste fremtid, hvor smittetallene forventes at stige yderligere, vil være en del, der må blive hjemme. Vi opfordrer til, at alle udviser lidt ekstra tålmodighed i den kommende tid, hvor høje smittetal og mange sygemeldinger kan give ekstra udfordringer.

Opstår der spørgsmål, kan I som studerende kontakte jeres lokale studieadministration, og I kan som medarbejdere tage fat i jeres nærmeste leder.

Vi glæder os til at genstarte Aarhus Universitets gode studiemiljø, ikke mindst i forbindelse med semester- og studiestart – og i det hele taget igen nyde godt af det faglige og sociale fællesskab, som det fysiske møde særligt bidrager til.

Endnu engang tak til alle for en uvurderlig indsats for at holde universitetets aktiviteter på en god kurs på trods af gentagne corona-udfordringer. Vi ønsker alle et godt semester og krydser fingre for, at en hverdag uden restriktioner vil præge hele semesteret.

De bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 14. januar 2022

Kære studerende og medarbejdere

De nuværende restriktioner på de videregående uddannelser er blevet forlænget frem til den 31. januar. Det fremgår af den seneste pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Først og fremmest vil vi gerne kvittere for, at universitetet trods corona-benspænd er i god gænge. Det er takket være jeres indsats. Og mon ikke det lysner snart.

Med de seneste udmeldinger fra regeringen går samfundet i retning af en normalisering med færre restriktioner. Det ser vi som tegn på, at vi på universiteterne forhåbentligt fra 1. februar kan gå et semester i møde, hvor vi kan afvikle vores aktiviteter med fysisk fremmøde – også undervisningen.

Som nævnt vil de nuværende retningslinjer og anbefalinger gælde januar ud:

Undervisning og eksamen

 • Undervisning og faglige aktiviteter for studerende afvikles i januar som udgangspunkt i faste hold eller grupper.
 • Der er som udgangspunkt ingen ændringer til eksamener.

Ph.d.-området

 • Ph.d.-forsvar og ph.d.-kurser, som hidtil er udmeldt og omlagt til online-afvikling, vil i udgangspunktet fortsat være online.

Arrangementer

 • Faglige møder og arrangementer kan afholdes med fysisk fremmøde, hvis det ikke er muligt meningsfuldt at omlægge til et virtuelt format eller udskyde. Det aftales med nærmeste leder eller vejleder (for medarbejdere og ph.d.-studerende) eller tekniske chefer (studenterforeninger).
 • Større sociale arrangementer skal som udgangspunkt udskydes eller omlægges til virtuelle formater. Mindre sociale arrangementer kan i et vist omfang afholdes inden for faste grupper eller hold. Det beror på en vurdering i det konkrete tilfælde og skal ligeledes aftales med nærmeste leder, vejleder eller tekniske chef.

Hjemmearbejde

 • Der er ingen ændringer til de nuværende anbefalinger for hjemmearbejde.

Coronapas og mundbind/visir

 • Det nuværende krav om gyldigt coronapas og retningslinjer for mundbind/visir gælder fortsat, og vi opfordrer alle til at passe godt på hinanden ved at overholde anbefalingerne for smitteforebyggelse.

Vi melder ud igen, når vi kender myndighedernes retningslinjer og anbefalinger fra 1. februar.

Vi ønsker alle en god weekend.

Mange venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere 17. december 2021

Kære studerende og medarbejdere

Der er kommet nye retningslinjer for at dæmme op for COVID-19-smitten i Danmark. Også denne gang får det desværre betydning for jer studerende og medarbejdere, særligt i forhold til afvikling af eksamen og for fremmøde på universitetet. Aarhus Universitet følger med nedenstående myndighedernes retningslinjer og opfordringer.

Eksamener og undervisning i januar – omlægning i vid udstrækning

Alle eksamener i næste uge vil blive afholdt som planlagt. Det vil ske med skærpet opmærksomhed på tiltag for at holde smitte nede og hermed også en opfordring til alle om at vise hensyn til hinanden.

Fra januar opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at universiteterne afholder eksamener virtuelt, hvor det er praktisk muligt. På Aarhus Universitet vil vi derfor genplanlægge januar-eksamener, så de fleste eksamener – både mundtlige og skriftlige – vil blive afholdt online. Der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig.

Som studerende kan I finde nærmere information om eksamener i januar på jeres studieportaler.

De forventes opdateret onsdag den 22. december.

De fleste ph.d.- og specialeforsvar vil blive omlagt til online i januar måned. Der kan være undtagelser, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendig for at opretholde indhold og kvalitet. De nærmere omstændigheder omkring det enkelte ph.d.- og specialforsvar udmeldes af fakulteterne.

Mundbind, coronapas og smitteforebyggelse – gælder både studerende og medarbejdere

Fra den 19. december 2021 skal studerende og medarbejdere bære mundbind, når de færdes indendørs på universitetets lokaliteter. Det gælder på alle fællesarealer. Dog kan man tage mundbind af, når man sidder ned, ved eksamen og undervisning. Derudover er det nuværende krav om coronapas forlænget med 4 uger.

Ved fremmøde på universitetet skal der være skærpet opmærksomhed på at holde afstand og overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse.

Kraftig opfordring til hjemmearbejde

Uddannelses- og Forskningsministeriet kommer samtidig med en kraftig opfordring til, at ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner arbejder hjemme, såfremt de har mulighed for det. Ved tvivl i forhold til opgavevaretagelse, kontakt venligst nærmeste leder.

Ph.d.-studerende kan møde frem på universitetet, hvis deres ph.d.-projekt kræver fysisk fremmøde. Det aftales med vejleder eller nærmeste leder.

Vi ved, at det er en ærgerlig og uønsket udvikling, som vil påvirke hverdagen for alle på AU. Vi må støtte hinanden – studerende som medarbejdere – i at komme bedst muligt igennem den kommende periode.

De bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere 10. december 2021

Kære studerende og medarbejdere

Universitetsledelsen har i dag drøftet sociale arrangementer på Aarhus Universitet igen. Det sker på baggrund af dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor der opfordres til, at universiteterne neddrosler sine aktiviteter, sådan som det gælder for det øvrige samfund.  

Som vi understregede i går, værner vi meget højt om at kunne opretholde forskning, rådgivning, uddannelse og eksamen med fysisk fremmøde, og derfor har vi i dag besluttet, at der ikke afholdes sociale arrangementer i den kommende tid på Aarhus Universitet.

Faglige arrangementer og møder kan stadig afholdes med fysisk fremmøde, medmindre de meningsfuldt kan omlægges til et virtuelt format. 

Det er med stor ærgrelse, for vi ved, at det sociale binder os sammen og gør vores universitet til et bedre sted at være – uanset om man er studerende eller medarbejder. Derfor vil vi åbne for sociale arrangementer igen, når det er muligt i forhold til smittesituationen.  

De bedste hilsner 

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere 9. december 2021

Kære alle studerende og medarbejdere

Regeringen har den 8. december indført en række restriktioner og anbefalinger, som også får betydning for universiteterne.

Nyt om fremmøde på Aarhus Universitet

Som udgangspunkt afholdes undervisning og eksamen med fysisk fremmøde som hidtil planlagt. Studerende opfordres til at orientere sig på universitetets coronasite og studieportaler.

Universitetet er således ikke lukket ned. Dog gælder det fra nu, at medarbejdere opfordres til at arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets karakter. Forsknings-, uddannelses- og rådgivningsaktiviteter samt administrative støttefunktioner kan derfor også stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde har væsentlig betydning for opgaverne.

Faglige møder og arrangementer kan også afholdes med fysisk fremmøde, hvis de har væsentlig betydning for opgaverne, og kan afvikles på betryggende vis.

Det er for mange en udfordring, at skolebørn er hjemsendt fra den 15. december. I opfordres til at aftale med nærmeste leder, hvordan hjemmearbejdet kan tilrettelægges. For alle gælder, at spørgsmål om hjemmearbejde samt afholdelse af faglige møder og arrangementer drøftes med nærmeste leder.

Kraftig opfordring til at udskyde/aflyse større sociale arrangementer

Vi opfordrer kraftigt alle – både studerende og medarbejdere – til at udskyde eller aflyse større sociale arrangementer. Det er virkelig ærgerligt, men nødvendigt – set i lyset af den seneste udvikling. Vi håber, at vi ved at neddrosle aktiviteterne på universitetet som beskrevet ovenfor bidrager til, at vores faglige aktiviteter kan opretholdes. Det har meget høj prioritet for os.

Fortsat krav om coronapas

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at krav om coronapas er forlænget. Alle, der møder fysisk frem, skal således fortsat have gyldigt coronapas, og vær opmærksom på nye regler for coronapassets gyldighed.

Følg med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

Ovenstående anvisninger gælder indtil videre. Vi kommer med en opdatering, når vi får nye meldinger og senest i begyndelsen af det nye år.

De bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende 26. november 2021

Kære studerende

COVID-19-smitten breder sig igen i vores samfund, og på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen har regeringen fået opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg til at genindføre restriktioner, som universiteterne også bliver berørt af.

Fremvisning af gyldigt coronapas

På Aarhus Universitet følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger i forhold til at holde smitten nede. Fra mandag den 29. november vil det være et krav, at studerende og besøgende på Aarhus Universitet kan fremvise et gyldigt coronapas, når man møder fysisk frem på universitetets lokationer.

Læs nærmere om kravene til gyldigt coronapas på coronasmitte.dk

Hold jer opdateret på AU’s coronasite

Vi beder jer holde jer orienteret på Aarhus Universitets coronasite, som opdateres løbende.

I opfordres også til at holde øje med jeres studieportal om eventuelle forhold af særlig relevans for jeres studie.

Vi følger COVID-19-situationen nøje og melder ud, hvis myndighederne kommer med nye generelle anbefalinger og restriktioner, som påvirker universitetet.

Lad os sammen gøre vores til, at vi kan holde smitten nede og opretholde vores uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for de nye retningslinjer.

Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 27. august

Kære studerende, kære medarbejdere

Det er os en helt særlig fornøjelse i år at tage hul på dette efterårssemester på Aarhus Universitet, og den ekstra glæde består selvfølgelig i, at universitetet igen er fuldt åbent.

Alle I studerende og medarbejdere, som havde jeres daglige gang på universitetet inden corona – I kan endelig igen nyde universitetslivet fuldt ud. Det ved vi, I – ligesom vi – sætter meget stor pris på.

Og til alle nye studerende: Et varmt velkommen til jer! De kommende uger summer universitetets campusser af semesterstarts-aktiviteter, og vi ønsker jer en rigtig god start på studielivet. Ligeledes et varmt velkommen til jer, som begyndte på studierne under COVID-19-nedlukningen, og som endnu har til gode at opleve ”det rigtige” campusliv.

Fysisk fremmøde kræver en fælles indsats

Det fysiske fremmøde er blevet muligt i takt med, at restriktionerne i samfundet er blevet færre, og antallet af vaccinerede stiger. For studerende og undervisere betyder udviklingen bl.a., at al undervisning og eksamen i efteråret 2021 som udgangspunkt planlægges med fysisk fremmøde – selvfølgelig under nøje hensyn til myndighedernes gældende retningslinjer for smitteforebyggelse.

Det betyder også, at vi kan se frem til at fejre universitetets fødselsdag den 10. september. Sidste år måtte vi aflyse årsfesten og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, så glæden ved at kunne gennemføre festlighederne er stor.

Der er med andre ord mange grunde til at værne om muligheden for fysisk fremmøde.

Vaccine på campus og gode vaner

Derfor bakker Aarhus Universitet også op om myndighedernes opfordring til at blive vaccineret. Der vil derfor være et tilbud om at få COVID-19-vaccinen i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus uden tidsbestilling – det midlertidige vaccinetilbud gælder fra mandag den 30. august til og med 10. september. Og så skal vi alle huske de gode vaner og hensyn, som bidrager til at holde smitten blandt os nede.

Aarhus Universitet opdaterer løbende det fælles corona-site i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer og restriktioner. Spørgsmål, som ikke besvares på sitet, kan I som studerende stille jeres lokale studieservice, og som medarbejdere kan I henvende jer til nærmeste leder.

Kom godt i gang – med både studier og arbejdsliv

Vi har en del studerende, som stort set ikke har prøvet andet end et online-studieliv. Det bliver heldigvis anderledes nu. Til jer har vi samlet nyttig information, som forhåbentlig kan støtte jer i at komme godt i gang med det faglige og sociale studieliv på campus. Der kunne også sagtens være gode råd at hente for jer, som efter en lang nedlukning skal have gang i det gode studieliv igen. Læs mere på au.dk/AUgenstart.

Som medarbejdere skal vi også finde vores fødder i en ny arbejdshverdag. Vi har oplevet corona-tiden forskelligt og vil have forskellige behov og måder at finde ind i arbejdslivet på universitetet igen. Uanset om det er studieliv eller arbejdsliv – lad os komme hinanden i møde.

Endnu en gang vil vi ønske jer alle en god og fornøjelig semesterstart på Aarhus Universitet. 

De bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 11. juni

Kære studerende og medarbejdere

Et bredt flertal i Folketinget vedtog natten til i går en genåbningsaftale, der fjerner eller lemper en stor del af de restriktioner, vi har levet med i mange måneder.

Vi har ikke fuldstændig afklaring af, hvad det betyder for universiteterne, men følgende ligger fast:

Da vi er midt i eksamensperioden, vil eksamener som udgangspunkt blive afholdt, som de er planlagt. (Med denne udmelding følger der altså ikke ændringer for jeres eksamener.)

Fra mandag den 14. juni gælder følgende i forhold til at færdes på campus:

 • Kravet om at bære mundbind eller visir ophæves.
 • Anbefalingen om at holde 1-2 meters afstand ophæves.
 • Fremmødeprocenten for medarbejdere er, som det allerede var meldt ud, 50% fra på mandag den 14. juni, og fremmøde aftales med nærmeste leder/vejleder.
 • Alle, der møder frem på universitetet, skal frem til 1. august fortsat kunne fremvise et negativt testresultat/gyldigt coronapas.

Faglige og sociale arrangementer kan allerede nu afholdes med fysisk tilstedeværelse. Se retningslinjer her. Der kommer muligvis ændringer til det, og i så fald vil siden blive opdateret.

Allerede nu er det meldt ud, at der fra 1. august indføres yderligere lempelser:

 • Kravet om at skulle fremvise et negativt testresultat/gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på universitetet ophæves.
 • Kravet om, at de videregående uddannelsesinstitutioner har egen testkapacitet, ophæves.
 • Det bliver muligt for alle medarbejdere at møde fysisk på arbejde igen (bemærk, at det fortsat vil være op til de lokale ledere og medarbejdere at indgå aftaler om distancearbejde).


Og husk: Selvom vi er i den lykkelige situation, at regler og restriktioner lempes og ophæves, så skal vi alle fortsat bidrage til smitteforebyggelse. Lokale smitteudbrud vil kunne betyde, at restriktioner bliver genindført. Derfor: 

 • Husk god håndhygiejne – brug de opstillede sprit-dispensere, og vask hænder.
 • Luft gerne ud i de lokaler, hvor du opholder dig.
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg.

Der er uden tvivl spørgsmål, som det ovenstående ikke besvarer. Vi opdaterer vores corona-site, i takt med at vi får nærmere afklaring.

Vi opfordrer alle til at fortsætte den gode, lokale dialog og udvise respekt, hvis medstuderende eller kolleger fx bærer mundbind eller føler behov for at holde afstand.


Venlige hilsner
Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 19. maj

Kære studerende og medarbejdere

Fra den 21. maj har alle studerende igen adgang til campus, og flere medarbejdere kan møde ind på universitetet. Det er den glædelige konsekvens af regeringens seneste genåbningsaftale.


For dig som studerende betyder genåbningen, at du har mulighed for at benytte dig af universitetets læsepladser, grupperum og andre studenterfaciliteter uanset årgang og studieretning. Det gælder også for ph.d.-studerende.

Du kan holde dig orienteret på din lokale studieportal om eventuelle særlige retningslinjer, som gælder på dit studie.

 

For dig som medarbejder vil der i den kommende tid gradvis blive større mulighed for fysisk fremmøde.

Fra fredag den 21. maj må 20. pct. møde ind på universitet. Den andel kommer oveni gruppen af medarbejdere, der allerede er på campus som led i forskning, undervisning og varetagelse af kritiske funktioner. Forventningen er, at andelen stiger til 50 pct. fra den 14. juni og 100 pct. fra 1. august.

Muligheden for fysisk fremmøde omfatter også møder og faglige arrangementer.

Det er nærmeste leder, der skal sikre, at det daglige fremmøde holder sig inden for det tilladte. Det vil bero på lokale aftaler mellem ledere og medarbejdere, hvem der har behov for at møde ind hvornår.


Hvad angår sociale arrangementer, er myndighederne i gang med at opdatere deres anbefalinger. AU’s coronasite opdateres, når vi ved, hvad der gælder for universiteterne.

Vi har stor tillid til, at I – både medarbejdere og studerende – bidrager til at overholde retningslinjerne for smitteforebyggelse, når I opholder jer på universitetet. Er I i tvivl om, hvad der gælder, kan I orientere jer i retningslinjerne for adfærd på universitetet. Bemærk, at I har mulighed for at benytte jer af AU’s teststeder med superviseret selvpodning, som er et tilbud til universitetets studerende og medarbejdere.  

 

Vi glæder os over, at vi fra på fredag kan se frem til mere liv på campus. 

 

Med venlig hilsen 

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 26. marts 2021

 

 

Kære studerende og medarbejdere

Den politiske aftale fra den 22. marts om en kontrolleret genåbning af det danske samfund betyder, at vi nu har andre muligheder, end vi vurderede i vores udmelding den 15. marts. Ikke al undervisning vil blive afholdt online, som vi ellers meldte ud tidligere.

Studerende og medarbejdere kan i et vist omfang få adgang til universitetet. Hvem, det bliver aktuelt for og på hvilke betingelser, er skitseret på et overordnet plan nedenfor. 

Som studerende vil du få information om dine muligheder for at komme ind på campus via din lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard. Medarbejdere kan rette eventuelle spørgsmål om muligt fremmøde til nærmeste leder.

Det er et stort puslespil, vi er i gang med at lægge for at bruge de muligheder, vi har fået med regeringens genåbningsplan. Rundt om på universitetet arbejdes der på højtryk for at forberede en genåbning af campus i trygge rammer og i fuld overensstemmelse med retningslinjerne for ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser. 

Som der er lagt op til fra politisk hold, tager vi hul på denne fase af genåbningen fra den 6. april og gradvist derefter – alt efter, hvad der er praktisk muligt. Som det fremgår af den politiske rammeaftale, er der tale om en genåbning i et begrænset omfang. Vi har fået mulighed for på daglig basis at give op til 20 pct. af universitetets studerende adgang til undervisning og eksamensaktiviteter med henvisning til særligt at prioritere studerende på første år i forhold til undervisning. Derudover kan 10 pct. af de studerende på daglig basis få adgang til læsepladser og grupperum. Udover ovenstående grupper kan afgangsstuderende på kandidatniveau gives adgang, hvis praksiselementer spiller en afgørende rolle for afslutning af uddannelsen.

Der er udfordringer forbundet med genåbningen, hvilket vi er nødt til at tage højde for. Ifølge myndighedernes retningslinjer skal både studerende og medarbejdere ved fremmøde kunne fremvise en negativ COVID-19-test (PCR eller lyntest), der maksimalt er 72 timer gammel. Testkapacitet kan blive en begrænsende faktor, da der er pres på den offentlige testkapacitet i forbindelse med den samlede genåbning af samfundet. Der arbejdes derfor også intensivt på, at Aarhus Universitet hurtigst muligt i april måned er klar til at tilbyde studerende og medarbejdere et supplerende set-up med superviserede selvtests. 

Fysisk fremmøde er for rigtig mange afgørende for studieglæde og trivsel. Derfor gør vi, trods udfordringer, hvad vi kan for, at flere studerende kan møde fysisk ind på universitetet.

Vi prioriterer, at studerende kan komme ind og benytte læsesale, grupperum og andre studenterfaciliteter for at tage de første spæde skridt til at genetablere et godt studieliv på campus. Lige nu arbejder det enkelte fakultet på en model for, hvordan fremmødet kan foregå i praksis.

Mange studerende og undervisere har efterspurgt muligheden for fysisk undervisning som reaktion på vores udmelding om online-undervisning resten af forårssemesteret. På den baggrund har vi nøje forholdt os til de nye, dog stadig begrænsede, muligheder i dialog med studenterrepræsentanter og undervisere. Fysiske undervisningsaktiviteter bliver tilrettelagt på det enkelte fakultet, og der vil være særligt fokus på at tilbyde førsteårsstuderende mulighed for at kunne møde ind til fysisk holdundervisning inden for de givne rammer. 

Som nævnt i indledningen får studerende information om eventuelle ændringer i undervisningen samt mulighederne for at komme ind på campus via den lokale studieadministration, studieportalerne og Blackboard.

Det vil være ledelsen på det enkelte fakultet, som har ansvar for, at fakultetet overholder de tilladte procentsatser for fremmøde. Den endelige prioritering af undervisnings- og eksamensaktiviteter forankres i ledelsen på de respektive fakulteter under inddragelse af studienævnene. 

Et betydeligt antal medarbejdere skal fortsat arbejde hjemmefra – foreløbig frem til 6. maj.

Efter aftale med nærmeste leder kan følgende medarbejdere møde ind på universitetet fra den 6. april:

 • Undervisere og andre medarbejdere, der varetager funktioner, som er en forudsætning for, at de studerendes aktiviteter på campus kan gennemføres.
 • Forskere inkl. ph.d.-studerende, der har behov for fysisk adgang til universitetet som en del af deres forskning.
 • Medarbejdere, der varetager kritisk drift af f.eks. laboratorier, klinikker og forskningsinfrastruktur, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Vi er meget opmærksomme på, at al fysisk fremmøde sker på forsvarlig vis og i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smitte. Vi er forpligtede til at foretage stikprøvekontrol af testresultater blandt fremmødte, og derfor skal alle, der kommer på campus, kunne fremvise en negativ COVID-19-test. Fra den 6. april vil der være opdaterede retningslinjer for adfærd på campus på corona-sitet, og retningslinjer vil være synlige i bygningerne.

Vi glæder os over, at flere af jer i løbet af april får mulighed for at møde ind på campus. Vi beder om jeres tålmodighed i den kommende tid, hvor det store puslespil for den praktiske genåbning bliver lagt på jeres fakulteter.

Mange forårshilsner og ønsker om en god påske  

Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 23. marts 2021

Kære studerende og medarbejdere

Regeringen har i går den 22. marts fremlagt en langsigtet genåbningsplan for Danmark. Det er med stor glæde, vi konstaterer, at universiteterne er med i den førstkommende fase af genåbningsplanen, som træder i kraft fra den 6. april.

Som det fremgår af regeringens rammeaftale for genåbning af Danmark, vil de nærmere retningslinjer for vores del af genåbningen blive drøftet i det såkaldte sektorpartnerskab for de videregående uddannelser, hvor myndigheder, uddannelsessteder, studenterorganisationer og lønmodtagerorganisationer er repræsenteret.

Når retningslinjerne er på plads, og vi har overvejet de muligheder, disse giver, melder vi efterfølgende ud, hvordan genåbningen udmøntes på Aarhus Universitet.


Med venlig hilsen

Arnold Boon
Universitetsdirektør

Information til alle studerende og medarbejdere den 15. marts 2021

Kære studerende og medarbejdere

Som det fremgik af regeringens udmelding den 9. marts, er universiteterne desværre fortsat ikke omfattet af regeringens planer for en genåbning af samfundet. Vi har en klar forventning om, at vi går lysere tider i møde, men de kommende måneder er forbundet med stor uvished – vi ved ikke, hvornår vi får lov at genåbne campus og på hvilke betingelser.


Vi vægter forudsigelighed højt af hensyn til den faglige kvalitet og af hensyn til jeres mulighed for at planlægge og forberede jer – både som studerende og medarbejdere. Derfor har vi besluttet, hvordan rammerne for undervisning og eksamen bliver på Aarhus Universitet frem mod sommer, og hvilke aktiviteter der prioriteres i en mulig genåbning. 

Undervisning fortsætter online 

 • Undervisning fortsætter online resten af dette semester for at sikre mest mulig stabilitet. Det er også vores udgangspunkt ved en eventuel genåbning.
 • Enkelte kurser vil som hidtil blive afholdt fysisk, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • I forbindelse med en eventuel genåbning vil studiemiljøet og det faglige samarbejde de studerende imellem blive prioriteret. Hvis det bliver muligt, vil der blive åbnet for læsepladser og studiegrupper på campus, der vil blive givet adgang til universitetets innovationshubs, ligesom studenterforeningerne får mulighed for at afholde visse arrangementer med et fagligt-socialt indhold. 

Eksamensplaner efter påske

 • Eksamener i forårssemesteret 2021 afholdes som udgangspunkt online.
 • Praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler afvikles på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan gør det muligt.
 • Enkelte andre eksamener, hvor der kan være en helt særlig faglig begrundelse, vil også blive planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Hvilke eksamener, det drejer sig om, afgøres på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne.
 • De opdaterede eksamensplaner vil være tilgængelige umiddelbart efter påske. Som studerende kan du følge med på din lokale studieportal.
 • Hvis en eksamen planlagt med fysisk fremmøde ikke kan afvikles på campus som følge af nedlukning, skal studerende så vidt muligt varsles om omlægning senest 30 dage før eksamensdagen.


Vi vil gøre, hvad vi kan for at løfte vores ansvar og skabe rammerne for en tryg genåbning af universitetet, hvor fysisk fremmøde sker i henhold til myndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse. Vi må forvente, at vi i den kommende tid skal forholde os til nye retningslinjer i forbindelse med yderligere genåbning, herunder mulige krav om tests – og vi orienterer jer i takt med, at eventuelle muligheder for mere fremmøde kommer.

Indtil videre må vi fortsætte med hjemmestudier og hjemmearbejde og holde modet oppe gennem forårsmånederne.


Med venlig hilsen
Brian, Berit, Arnold, Johnny, Lars Bo, Thomas, Kristian, Eskild og Lone
Universitetsledelsen

Information til alle studerende og medarbejdere den 26. februar 2021

Kære studerende og medarbejdere

Med regeringens udmelding den 24. februar er der desværre ingen lempelser i COVID-19-restriktionerne for landets universiteter. Det betyder, at Aarhus Universitet fortsat er fysisk lukket ned – foreløbig frem til og med den 5. april. Kort sagt gælder:

 • Undervisning afvikles online. Der kan som hidtil kun i helt særlige tilfælde gøres undtagelser fra online-formatet, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • Medarbejdere skal fortsat arbejde hjemmefra, medmindre man varetager kritiske funktioner. Fysisk fremmøde skal aftales med nærmeste leder.
 • Universitetets bygninger er fortsat aflåst, og bibliotekerne er lukkede. Det er dog muligt at hente og aflevere materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Praktiske informationer herom er tilgængelige på AU Library’s hjemmeside.


Der kommer heldigvis en tid efter corona, hvor vi igen kan møde ind fysisk på universitetet. Det ser vi alle meget frem til. Som tidligere meldt ud, vil vi senest medio marts give besked om, hvordan vi kan gribe universitetets aktiviteter an efter påske.

I kan holde jer opdateret om de aktuelle retningslinjer på AU’s corona-site. Vi opfordrer desuden jer studerende til at holde jer opdateret på jeres lokale studieportal.

Vi ønsker jer alle en god weekend.


Med venlig hilsen – på vegne af universitetsledelsen

Arnold Boon, universitetsdirektør

Information til alle studerende og medarbejdere den 29. januar 2021

Kære studerende og medarbejdere


Regeringen har forlænget de nuværende Covid-19-restriktioner. Det betyder, at Aarhus Universitet fortsat er fysisk lukket ned frem til og med den 28. februar, og at de retningslinjer, der blev meldt ud den 15. januar, opretholdes. Kort sagt gælder: 

 • Undervisningeksamen og semesterstart afvikles online. Der kan kun i helt særlige tilfælde gøres undtagelser fra online-formatet, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • Medarbejdere skal fortsat arbejde hjemmefra, medmindre man varetager kritiske funktioner. Fysisk fremmøde skal aftales med nærmeste leder.
 • Universitetets bygninger er fortsat aflåst, og bibliotekerne er lukkede. Det er dog muligt at hente og aflevere materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Praktiske informationer herom er tilgængelige på AU Library’s hjemmeside.

  

I kan læse mere om retningslinjerne på AU’s corona-site. Siden opdateres løbende.
Vi opfordrer desuden jer studerende til at holde jer opdateret på jeres lokale studieportal.


Vi ønsker alle en god weekend.Med venlig hilsen – på vegne af universitetsledelsen
Arnold Boon, universitetsdirektør

Information til alle studerende den 15. januar 2021

 

Kære studerende


Det kom næppe som en overraskelse, at regeringen i denne uge forlængede de nuværende restriktioner. Det betyder, at Aarhus Universitet fortsat er fysisk lukket ned frem til og med den 7. februar 2020.


Online-undervisning frem til udgangen af marts
Undervisningen på Aarhus Universitet vil som udgangspunkt foregå online frem til udgangen af marts måned. Den beslutning er taget allerede nu for at sikre størst mulig forudsigelighed og kvalitet i undervisningen i de første måneder af semester.

Undtagelser i helt særlige tilfælde
Kun i helt særlige tilfælde, hvor online-undervisning ikke er praktisk muligt, kan undervisningen gennemføres med fysisk fremmøde, f.eks. i klinik, laboratorier og værksteder. Aarhus Universitet har i den forbindelse skarpt fokus på at overholde alle retningslinjer for afstand og hygiejne.

Ingen yderligere ændringer i eksamensplaner
Alle eksamener i vintersemesteret er allerede omlagt til online – med få undtagelser. Forlængelsen af restriktionerne får dermed ikke yderligere konsekvenser for de planlagte eksamener.

Situationen slider forståeligt nok på studieglæden og motivationen. I klarer det virkelig godt. Vi håber meget, at I holder fast i at bruge jeres læsegrupper, holder kontakt med jeres studiekammerater og i det hele taget støtter hinanden som medstuderende. I kan altid benytte jer af forskellige tilbud på AU som fx det studenterdrevne AU Helpline, studenterpræsterne og AU’s studievejledere.

Senest medio marts forventer vi at give jer en melding om, hvordan vi griber situationen an på universitetet efter påskeferien, medmindre situationen ændrer sig markant inden da. Vi følger naturligvis situationen nøje.

Et forår mere uden studerende på universitetet vil være utrolig trist – vi krydser fingre for, at det kun er de første to måneder af semesteret, vi endnu skal undvære livet på campus.


Vi ønsker jer en rigtig god weekend og fortsat held og lykke med jeres eksamener.Med venlig hilsen

Brian, Berit, Arnold, Johnny, Thomas, Lars Bo, Kristian, Eskild og Lone

Universitetsledelsen

Information til alle studerende den 11. januar 2021

Kære studerende

Som I alle ved, er vi gået ind i det nye år med skærpede restriktionerne. Aarhus Universitet har allerede i december med få undtagelser omlagt alle eksamener til online for hele vintersemesteret. De nuværende skærpede restriktioner får dermed ikke yderligere konsekvenser for jeres planlagte eksamener.

Det er fortsat muligt at gennemføre en fysisk eksamen, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt – fx i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsfag. Universitetet har skarpt fokus på at overholde alle retningslinjer i forbindelse med fysiske eksamener.

Test før fysisk fremmøde
Skal du som studerende deltage i en eksamen eller anden aktivitet med fysisk fremmøde, opfordrer AU på vegne af sundhedsmyndighederne kraftigt til, at du lader dig teste, før du møder ind.

Du har mulighed for at tage en almindelig PCR-test flere steder i landet, bl.a. på campus i Aarhus i Søauditorierne. Tjek muligheden for gratis PCR-tests på din regions hjemmeside.

Du har også mulighed for at tage en lyn-test (også gratis). Få overblik over teststeder på coronasmitte.dk.


Eksamensregler i corona-tider
Eksamenerne bliver afholdt under andre rammer, end vi havde håbet på, og det stiller særlige krav til jer – både i forhold til forberedelse og gennemførelse.

Lige før jul var der en del historier i medierne om tilfælde af eksamenssnyd på universiteterne. Vi er glade for, at snyd på Aarhus Universitet fortsat hører til undtagelsen – på den måde er I med til at værne om, at kvaliteten af vores uddannelser er den samme som altid.

Skulle I være i tvivl om, hvilke regler der gælder for jeres online-eksamener, vil vi opfordre jer til, at I via jeres studieportal sætter jer grundigt ind i retningslinjerne. Eksempelvis er det vigtigt at være opmærksom på, om det er tilladt at samarbejde med sine studiekammerater. I skal også være forberedte på, at I kan blive bedt om at panorere med jeres kamera rundt i rummet til en mundtlige eksamen.  Lad os sammen sikre, at eksamenssnyd forbliver en undtagelse på Aarhus Universitet. 


Undervisning og semesterstart
Vi ved endnu ikke, hvilke restriktioner der skal gælde efter den 17. januar. De nærmere bestemmelser og retningslinjer for undervisning og semesterstart melder vi ud, når vi ved, hvad myndighederne beslutter om tiden efter den 17. januar.

Vi ønsker jer held og lykke med jeres eksamener – må I klare jer godt trods den udfordrende tid med nedlukninger, begrænsede muligheder for at mødes i studiegrupper og høje smittetal. Vi håber og tror, at vi går lysere tider i møde.Med venlig hilsen
Universitetsledelsen

Information til alle medarbejdere og studerende den 30. december 2020

Kære studerende og medarbejdere

Så kom endnu en melding fra myndighederne om de skærpede tiltag, der nu er forlænget for hele landet frem til og med den 17. januar 2021. 

Det betyder, at alle de retningslinjer, som var gældende lige inden jul, fortsat vil være gældende for studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet frem til denne dato. 

 • Eksamener og undervisning er online. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. i forbindelse med eksamener og undervisning i laboratorier, klinik og værksteder, samt hvor digitale eksamener ikke er praktisk muligt.
 • Medarbejdere skal fortsat arbejde hjemmefra, medmindre man varetager kritiske funktioner. Fysisk fremmøde på de berørte lokaliteter skal aftales med nærmeste leder/vejleder.
 • Universitetets bygninger er fortsat aflåst, og bibliotekerne er lukkede. Det er dog muligt at hente og aflevere materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Praktiske informationer herom er tilgængelige på AU Library’s hjemmeside.


Når de ovennævnte skærpede restriktioner ophører, gælder der fortsat en række andre restriktioner frem til og med den 28. februar 2021. Disse restriktioner gælder hele landet og omfatter bl.a. brug af mundbind/visir, opfordring til hjemmearbejde og anbefaling om aflysning af sociale arrangementer. Læs udmelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vi følger som hidtil myndighedernes anbefalinger nøje. Indtil det bliver muligt at lempe restriktionerne, må vi fortsat være tålmodige i forhold til situationen og hinanden. De første uger af året kan blive en særlig udfordring for både studerende og medarbejdere med mindre børn, der er hjemsendt fra skole. Vi må alle udvise forståelse herfor, og hver især må vi fortsat gøre det, vi kan for at sikre, at smittetrykket i Danmark falder. 

Med udviklingen i smittetrykket er det ikke overraskende, at 2021 starter, som 2020 sluttede. Heldigvis må vi forvente, at smittetrykket på lidt længere sigt vil falde i takt med, at vi går mod lysere tider, og at en større og større andel af befolkningen bliver vaccineret. Der er således også grund til optimisme for udviklingen i 2021. Vi håber, at dette kan tjene som en opmuntring, og at I alle kommer godt ind i det nye år.De bedste hilsner

Brian, Berit, Arnold, Johnny, Thomas, Lars Bo, Kristian, Eskild og Lone

Universitetsledelsen

Information til alle medarbejdere og studerende, den 10. december 2020

Kære studerende og medarbejdere


Regeringen har i dag den 10. december udvidet de skærpede COVID-19-restriktioner til at omfatte yderligere 31 kommuner.

Det betyder, at Campus Herning samt AU’s lokaliteter i Foulum, Silkeborg og Kalø også er lukket ned. Det gælder fra fredag den 11. december kl. 16 – og foreløbigt frem til og med den 3. januar 2021, sådan som det allerede er tilfældet for de øvrige berørte 38 kommuner.

Hvad nedlukningen konkret betyder, fremgår af den udmelding, der kom ud til alle studerende og medarbejdere tirsdag den 8. december pr. mail. Det er det samme, der fra i morgen vil gøre sig gældende i Herning, Foulum, Silkeborg og Kalø.

 

Vi opdaterer AU’s coronasite løbende.

Endnu en gang må vi konstatere, at COVID-19-situationen kræver meget tålmodighed af os alle. Vi krydser fingre for, at indsatsen gør, at vi alle kan holde en tryg jul med mindst mulig risiko for coronasmitte.

 

Venlige hilsner

Brian, Berit, Arnold, Johnny, Thomas, Lars Bo, Kristian, Eskild og Lone

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 8. december 2020

Kære studerende

Mandagens udmelding fra statsministeren om nye restriktioner får desværre stor betydning for de fleste studerende på Aarhus Universitet. De skærpede corona-tiltag, som gælder fra onsdag den 9. december og foreløbig frem til og med søndag den 3. januar berører både campus Emdrup og campus Aarhus – men dog ikke campus Herning.

Smittetallene går fortsat i den forkerte retning, og det kommer til at påvirke den kommende eksamensperiode og jeres mulighed for at komme på campus. De skærpede tiltag betyder følgende for studerende på campus Emdrup og Aarhus:

 

Al undervisning omlægges som udgangspunkt til online-undervisning i den pågældende periode. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor omlægning ikke er praktisk mulig, f.eks. i forbindelse med undervisning i laboratorier, værksteder og klinik.

 

Alle eksamener omlægges som udgangspunkt til onlineformater. For at sikre vished for jer vil eksamener og reeksamener for hele den nuværende eksamensperiode blive omlagt. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, f.eks. i kliniske fag, laboratoriefag og andre værkstedsfag. Der kan også være enkelte tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt at omlægge eksamen, f.eks. på grund af kort tidsfrist for omlægning eller af hensyn til kvaliteten af den pågældende eksamen. Eksamener med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed, så vi sikrer, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

I skal orientere jer på jeres lokale studieportal, hvor ændringer vil fremgå. Studerende på Aarhus BSS skal orientere sig i fakultetets FAQ.

 

Campus i Emdrup og Aarhus lukker ned fra og med onsdag den 9. december og foreløbig til og med søndag den 3. januar. I har adgang til bygningerne med jeres studiekort frem til og med torsdag den 10. december, så I har mulighed for at hente udstyr og lignende. Herefter er det kun muligt at tilgå bygninger i de særlige situationer, hvor eksamener og undervisning gennemføres ved fysisk fremmøde.

Der kan ikke afholdes studenterarrangementer og foreningsaktiviteter med fysisk fremmøde i perioden.

 

Nedlukningen får desværre også den betydning, at det ikke er muligt at benytte læsepladser, biblioteker, kantiner mv. Du kan dog fortsat foretage ind- og udlån til forsknings- og undervisningsbrug. De praktiske informationer vil være tilgængelige på AU Library’s hjemmeside snarest.

Jeres lokale studieadministration og jeres undervisere arbejder på højtryk lige nu for at sikre, at I får besked så hurtigt som muligt. Indtil da må vi bede om jeres tålmodighed lidt endnu.

 

Regeringen har i øvrigt også besluttet, at de gældende nationale retningslinjer forlænges frem til den 28. februar. Det betyder bl.a., at krav om brug af mundbind eller visir på alle universitetets lokationer fortsætter, at der er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer, og at alle sociale arrangementer er sat på pause.

Vi havde ønsket, at vi kunne gå julen i møde på en mere opløftende måde. Men smittetrykket i samfundet er stigende, og vi følger naturligvis regeringens anbefalinger.

Det er endnu et langt sejt træk og udfordrende situation, og vi må endnu engang bede om jeres forståelse. Vi opfordrer jer på det kraftigste til fortsat at passe på jer selv og hinanden.

 

Med ønske om, at vi alle ved en fælles indsats kommer trygt igennem denne højtid.

 

Med venlig hilsen

 

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 2. december 2020

Kære studerende – især alle med aktiviteter i hovedstadsområdet

Regeringen har med virkning fra mandag den 7. december indført en række nye restriktioner i 17 kommuner i Hovedstadsområdet: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Restriktionerne gælder foreløbig frem til og med 2. januar 2021 og vil hovedsageligt have betydning for studerende på campus Emdrup.

Med de nye restriktioner har regeringen indskærpet, at den samlede fysiske aktivitet på de videregående uddannelser i de pågældende kommuner skal reduceres, men med mulighed for fleksibilitet i forbindelse med afvikling af undervisning og eksamen.

Har du undervisnings- og eksamensaktiviteter i Emdrup i perioden frem til 2. januar, kan du derfor forvente, at Aarhus Universitet i videst muligt omfang vil gennemføre de planlagte aktiviteter. Alle fysiske aktiviteter er tilrettelagt på en måde, hvor sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes. Hvis planlagte aktiviteter omlægges til online, vil det fremgå af din lokale studieportal.

Hvis du i øvrigt planlægger aktiviteter med fysisk fremmøde (fx arbejde i studiegrupper eller ophold på læsesal) på campus Emdrup frem mod 2. januar, må du desværre udskyde aktiviteterne eller omlægge digitalt.

Alle undervisnings- og eksamensaktiviteter på campus Aarhus og Herning afvikles planmæssigt.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, beder vi dig kontakte din lokale studieadministration. Find kontaktoplysninger på AU’s coronasite.

Til alle studerende skal lyde en særlig opfordring. Smittetrykket går i hele landet i den forkerte retning, og det er derfor nu, vi skal holde fast i de gode corona-vaner – hold afstand, sprit af, husk mundbind og mød ikke op med symptomer. Selvom det ikke er nemt, er det en forudsætning for at fastholde fysisk afvikling af undervisning og eksamen. Så lad os passe på hinanden og gøre hver vores til at holde smitten på afstand.

 

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 6. november 2020

Kære studerende – især studerende bosat i eller med aktiviteter i Nordjylland

Torsdag den 5. november har regeringen indført nye og skrappe restriktioner i syv nordjyske kommuner – foreløbig frem til og med den 3. december. For de allerfleste studerende på AU får restriktionerne ingen direkte betydning – men for enkelte vil det have konsekvenser.

Regeringen beder borgere i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø om at blive inden for egne kommunegrænser. Hvis du som studerende er bosat i en af de syv kommuner og sædvanligvis pendler til AU, skal du blive derhjemme og fortsætte dine studier online. 

Er dine studieaktiviteter påvirket af situationen i Nordjylland, og er du i tvivl om, hvad du skal gøre, beder vi dig kontakte din lokale studieadministration. Find kontaktoplysninger på AU’s coronasite. Vi opfordrer i øvrigt de berørte studerende til at gøre brug af AU’s studieassistentordning, som er en hjælp til studerende, der som følge af Covid-19 er forhindret i at møde på AU.

Situationen har også betydning for øvrige studerende, der planlægger transport til de berørte kommuner. Har du planlagt aktiviteter med fysisk fremmøde, der skal afvikles inden for de næste fire uger i en af de syv berørte kommuner (projektorienterede forløb, indsamling af data el.lign.), må du desværre udskyde dine aktiviteter eller omlægge digitalt.

Nedlukningen af Nordjylland sker, efter at Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronavirusset, som har fået navnet 'cluster 5', har spredt sig fra mink til mennesker. 

Vi følger naturligvis situationen nøje og håber, at en effektiv indsats nu betyder, at nedlukningen ikke kommer til at række ud over de syv nordjyske kommuner.

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen

Information til alle medarbejdere og studerende den 28. oktober 2020

Kære studerende og medarbejdere

Efter vores udmelding den 25/10 har vi modtaget yderligere præciseringer af regeringens seneste corona-tiltag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette medfører enkelte ændringer som angivet nedenfor.

Men lige helt kort, inden vi skitserer dem, vil vi lige understrege, at de nuværende rammer og vilkår for studier og arbejde på universitetet overordnet set er upåvirket af regeringens seneste udmelding. Den primære nye ændring er påbud om at bære brug af mundbind visse steder.

Mundbind – fællesarealer defineres af lokal ledelse:

Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

Dog har ministeriet nu orienteret os om, at der for medarbejdere kan være områder, hvor mundbind ikke er påkrævet, idet ministeriets forståelse af fællesarealer er:

(…) at de er kendetegnet ved, at både ansatte og studerende m.fl. har adgang til arealerne. Derfor kan den enkelte institution godt undtage administrationsbygninger/områder el. lign. fra tiltagene, hvis der ikke er generel adgang fra de studerende m.fl. til det konkrete område. Det vil fortsat være en konkret vurdering på den enkelte institution.

Du kan som medarbejder henvende dig hos din nærmeste leder for at få nærmere besked om, hvor du ikke er pligtig til at bære mundbind.

Møder med mere end 10 er alligevel en mulighed:

Det er desuden nu også blevet præciseret fra ministeriets side, at universiteterne er friholdt fra det såkaldte ”lille forsamlingsforbud”. Det betyder, at vi godt kan holde fysiske møder med mere end 10 personer. I forhold til at holde fysiske møder gælder, at de kan afvikles, hvis de:

 • har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne.
 • respekterer det angivne maksimale antal personer i det pågældende lokale.

Det er som hidtil den lokale ledelses beslutning, om et fysisk møde er hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering af fx mødets væsentlighed, deltagerantal, samt hvorvidt det er forsvarligt at bringe folk sammen fra forskellige steder.

Det er fortsat muligt at afholde faglige arrangementer. Det er dog præciseret, at de skal afholdes i dagtimerne (kl. 8-20).

Læs nærmere om møder og arrangementer her.

Studenterforeningers faglige arrangementer – samme rammer forlænget til 2. januar 2021:

Studenterforeninger kan fortsat afholde faglige arrangementer, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles under kontrollerede forhold. Universitetet har fortsat et deltagerloft på 50 personer for foreningernes arrangementer, og det gælder, at deltagerne i det væsentligste skal være siddende.
Læs nærmere. Dette gælder nu foreløbigt frem til og med 2. januar 2021. 

Som sagt, overordnet set er mange vilkår og rammer for studier og arbejde på universitetet ikke påvirket af regeringens seneste udmelding om nye tiltag. Dog med den markante undtagelse, at både studerende og medarbejdere skal bære mundbind, når de færdes blandt hinanden på universitetet foreløbigt frem til den 2. januar 2021.

Dertil kommer, at der foreløbigt frem til samme dato ikke kan afholdes sociale arrangementer på eller af universitetet. Det er en virkelig ærgerlig konsekvens af den alvorlige situation, vi står i – at vi ikke, som vi plejer, kan mødes til sociale arrangementer med masser af hygge i den kommende tid med jul og nytår lige om hjørnet. Vi kunne ellers godt trænge til en opmuntring – mere end nogensinde. Igen – vi må hjælpe hinanden med at holde modet oppe, så godt vi kan, og lad os håbe, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere tiltag og restriktioner.

 

Venlige hilsner

Brian, Berit, Arnold, Lone, Thomas, Lars Bo, Kristian, Johnny og Eskild

Information til alle studerende og medarbejdere den 25. oktober 2020

Kære studerende og medarbejdere

Regeringen meldte den 23. oktober yderligere COVID-19-restriktioner ud, og nogle af disse har betydning for studerendes og medarbejderes aktiviteter og færden på Aarhus Universitet.

MUNDBIND

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind. På nuværende tidspunkt skal der bæres mundbind i kantinerne. Som det nye skal studerende og medarbejdere fra den 29. oktober bære mundbind, når de færdes på universitetets fællesarealer indendørs.

Når man sidder ned i det lokale, man vil tage ophold i – hvad enten det er undervisningslokaler eller på kontorer, kan man tage mundbindet af. Man skal dog fortsat nøje overholde den gældende afstand på en meter og spritte kontaktpunkter grundigt af.

Undervisere og oplægsholdere skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen, men skal som hidtil holde mindst to meters afstand til de nærmeste tilhørere. Dog skal undervisere, der har mere end to hold i løbet af en dag, bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen.

Regler for brug af værnemidler i laboratorier er uændrede.

FORSAMLINGSFORBUD

Forsamlingsforbuddet bliver ændret fra 50 til 10 personer. Det gælder foreløbigt fra mandag den 26. oktober og fire uger frem. Møder med mere end 10 personer skal derfor afholdes online.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig.

Sociale arrangementer (herunder julefrokoster) kan desværre ikke afholdes på universitetet frem til og med 2. januar 2021.

FREMMØDE PÅ UNIVERSITETET

Her er der ingen ændringer i forhold til de gældende restriktioner. Det gælder fortsat, at universitetets medarbejdere arbejder hjemme, hvis nærmeste leder vurderer, at det er muligt og hensigtsmæssigt. I forhold til at vurdere ”hensigtsmæssigt”, så kan det tage afsæt i fx den faglige opgaveløsning, psykisk trivsel og organisatorisk sammenhængskraft.

Nærmeste leder kan som hidtil afklare, i hvilket omfang og hvordan det er muligt for den enkelte medarbejder at møde ind på universitetet.

Vi er således endnu en gang blevet bedt om at tage særlige forholdsregler for at bidrage til at nedbringe smittetrykket i vores samfund. Vi er fuldt ud klar over, at alle er ved at være slidte af de gentagne ændringer og usikkerheden om, hvornår livet bliver mere normalt igen. Det er vilkår, vi deler med resten af samfundet, og som vi ikke umiddelbart kan gøre meget ved. Men vi kan fortsætte med at støtte hinanden efter bedste evne og sammen forsøge at holde modet oppe. Derfor vil vi opfordre jer studerende og medarbejdere til at række ud mod jeres medstuderende og kolleger, også uden at det har et direkte studie- eller arbejdsmæssigt formål.

Det er, hvad vi ved for nuværende. På onsdag er der møde i det såkaldte sektorpartnerskab inden for uddannelsessektoren, og det vil kunne give anledning til justeringer til ovennævnte retningslinjer. Derfor opfordrer vi til, at I løbende holder øje med universitetets corona-hjemmeside, som opdateres jævnligt.

Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 1. oktober 2020

Kære studerende

Smittetrykket er fortsat højt i Danmark – ikke mindst blandt jer unge. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu skærpet retningslinjerne for undervisning.

Det betyder, at Aarhus Universitet ikke længere må fravige afstandskravet på én meter i forbindelse med undervisning på samme måde som hidtil.

Undervisningen må således kun gennemføres fysisk, hvis der kan være 1 meters afstand mellem hver studerende. De eneste undtagelser er de tilfælde, hvor fysisk tilstedeværelse er helt afgørende for at kunne gennemføre undervisningen – det kan f.eks. være laboratorieøvelser, fysiske øvelser og klinik.

De nye restriktioner kan desværre medføre, at dine undervisningstidspunkter eller undervisningsformer kommer til at ændre sig, fordi vi med det skærpede krav om afstand ikke kan have det samme antal studerende i lokalerne, som vi indtil nu har haft. Jeres undervisere arbejder lige nu på højtryk for at lægge konkrete planer for, hvordan jeres undervisning bedst afvikles resten af semesteret.

Ministeriet har ikke sat en udløbsdato på de nye restriktioner. Vores formodning er, at de også kommer til at gælde ind i forårssemesteret 2021.

I kan orientere jer om jeres undervisningsplaner via Blackboard. Der kan gå noget tid, før alle planer er på plads alle steder. Indtil da fortsætter undervisningen som hidtil planlagt, og vi må endnu engang bede jer om at udvise tålmodighed.

Hvor ærgerligt det end er, er det ikke desto mindre nødvendigt, at vi endnu engang følger myndighedernes retningslinjer. Vi opfordrer jer til at hjælpe hinanden, så godt I kan med at holde modet oppe.

Vi håber på, at vi med fælles hjælp kan undgå en nedlukning, som den vi så i foråret.


Med venlig hilsen
Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 23. september 2020

Kære studerende

Antallet af Covid-19 smittetilfælde i Aarhus er stigende, og det samme gælder på Aarhus Universitet. Vi har nu desværre måtte hjemsende flere hold på grund af smittetilfælde blandt de studerende.

Når I er til undervisning på campus, kan vi se, at I generelt opfører jer ansvarligt og efterlever retningslinjerne. I er gode til at holde afstand og bruger håndsprit. Det er altafgørende, og det helt rigtige at gøre. Det vil vi gerne kvittere for.

Desværre må vi samtidig konstatere, at flere af de aktuelle smittetilfælde kan spores tilbage til fester og andre sociale arrangementer, som er afholdt i privat regi. Når vi skriver til jer nu, er det fordi, jeres mulighed for at modtage fysisk undervisning på campus også afhænger af, hvad I foretager jer, når I går ud af undervisningslokalerne.

Derfor appellerer vi til, at I udviser samme omhu uden for undervisningslokalerne, som I gør, når I er indenfor. Vi ved godt, I allerede har lidt store afsavn – bl.a. har vi frem til den 4. oktober igen måttet lukke ned for alle sociale arrangementer på campus. Men hvis vi skal undgå atter at lukke ned for al fysisk undervisning på campus, så skal smittetallet under kontrol. Hertil er der brug for, at vi alle gør en indsats.

Pas godt på jer selv, hinanden og jeres nærmeste.

 

Med venlige hilsner

 

Rektoratet på Aarhus Universitet,

Brian Bech Nielsen, Berit Eika og Arnold Boon

Information til alle studerende og medarbejdere den 18. september 2020

Kære alle studerende og medarbejdere

Regeringen har netop indført en række nye restriktioner og anbefalinger, som også får betydning for universiteterne. De gælder frem til den 4. oktober.

Nyt for studerende og medarbejdere uden for hovedstadsområdet

Som udgangspunkt afholdes den fysiske undervisning som hidtil planlagt. Universitetet er således ikke lukket ned i den pågældende periode. Dog skal vi arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets karakter. Forskningsaktiviteter og administrative støttefunktioner kan derfor stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde er væsentlig for opgavens udførelse. Såfremt I er i tvivl, opfordrer vi jer til at tale med jeres nærmeste leder, så I sammen kan aftale, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges.

For studerende og medarbejdere i hovedstadsområdet

Restriktionerne for hovedstadsområdet udmeldt henholdsvis den 7.  og 15. september er forlænget frem til den 4. oktober. Det vil sige, at den fysiske undervisning afholdes som hidtil planlagt. Medarbejderne skal fortsat arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. I er velkommen til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål med nærmeste leder.

For alle medarbejdere og studerende

Faglige møder og arrangementer kan afholdes, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis. Er du i tvivl, så kontakt venligst din nærmeste leder. Hvis man vælger at gennemføre et møde eller arrangement fysisk, skal det naturligvis stadig ske under skærpet opmærksomhed på de gældende sundhedsmæssige råd og retningslinjer. Bemærk i øvrigt at forsamlingsforbuddet er sat ned fra 100 til 50 personer.

Til gengæld aflyses alle sociale arrangementer både for medarbejdere og studerende på hele universitetet foreløbigt frem til 4. oktober.

Vi håber meget, at vi med en fælles hurtig og effektiv indsats kan nøjes med ovenstående tiltag, men vi følger naturligvis udviklingen nøje og holder jer orienteret.

Følg gerne med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.


De bedste hilsner

Rektoratet

Berit, Arnold og Brian

Information til alle studerende, den 20. august 2020

Kære studerende

Fra mandag den 24. august er der studiestart på Aarhus Universitet – også på campus i Aarhus. Det bliver med de planlagte fysiske undervisningsaktiviteter og introduktionsforløb, som fortsat er mulige med den seneste melding den 19. august fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gælder for alle tre campusser, at al aktivitet skal afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. omfatter:

 • Sikre, at gældende afstandskrav efterleves
 • Sikre, at der er adgang til håndsprit, håndvask mv.
 • Begrænsning af samtidigt tilstedeværende så vidt muligt (f.eks. ved holdinddeling)
 • Grundig rengøring

Du vil få nærmere besked fra dit studie om, hvordan studiestarten og undervisningen vil blive afviklet på netop din uddannelse. Her vil det fremgå, hvornår du skal møde fysisk frem, hvad der vil foregå online og om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på, når du ankommer til – eller er på campus. 

Fælles ansvar

Når vi færdes på universitetet, skal vi alle være særligt opmærksomme på at overholde afstands- og hygiejnekrav samt være opmærksomme på kontaktpunkter som dørhåndtag mv. Vores foreløbige erfaring er, at vi generelt er rigtig gode til at følge retningslinjerne, når vi opholder os i klasserummet, mens det er sværere, når der er pauser. Husk at holde afstand. Vi skal passe på os selv og hinanden – og vi skal hjælpe hinanden med det. Det er et fælles ansvar. 

Vi har flere gange før måttet anmode om jeres tålmodighed og forståelse, og nu gør vi det igen. Corona-krisen tegner desværre til at blive langvarig – også mere langvarig, end de fleste har haft fantasi til at forestille sig. Det er derfor stadig vigtigt, at vi alle bidrager til, at vi som samfund kommer så smertefrit og fornuftigt igennem prøvelserne som muligt. Og det gør vi ved at følge de retningslinjer, som myndighederne har udstukket.

Vi opdaterer løbende sitet au.dk/corona med gældende retningslinjer. Både myndighedernes samt universitetets egne. 

Vi har måske ikke set den sidste lokale neddrosling for at dæmme op for stigende smittetryk. Det kan kun tiden vise. Men lad os alle gøre vores bedste til at holde smittetrykket nede, så I som studerende kan komme på campus og modtage undervisning i det omfang, det er muligt.

Er I nye studerende, modtager I besked om studiestart direkte fra jeres uddannelse. Er I nuværende studerende, kan I holde jer orienteret på jeres studieportal, som opdateres løbende og hurtigst muligt.

Med ønsker om en god semesterstart trods de usædvanlige omstændigheder.

Universitetsledelsen

 

Information sendt til studerende og medarbejdere 7. august 2020

 

Kære studerende og medarbejdere – særligt alle i Aarhus

Regeringen har netop opfordret til, at der i Aarhus Kommune iværksættes en række tiltag gældende fra nu og 14 dage frem for at bremse det stigende lokale smittetryk. Det aktuelle udbrud i Aarhus er det mest omfangsrige, siden corona-smitten brød ud i Danmark i begyndelsen af året. Så der er al mulig grund til at tage situationen meget alvorligt.

Det har desværre meget ærgerlige konsekvenser for både studerende og medarbejdere, som har deres gang på campus i Aarhus:

Rusaktiviteter

Aarhus Universitet har efter regeringens opfordring besluttet ikke at afholde nogen form for rusaktiviteter for nye studerende i Aarhus – foreløbig frem til og med den 23. august. Det vurderes den kommende tid, hvordan rusaktiviteterne kan afholdes senere. De berørte studerende får direkte besked.

Eksamen

Læsesale og biblioteker bør i perioden kun benyttes af studerende, som har eksamener i august. Fremmøde sker under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Hjemmearbejde i videst muligt omfang

I det omfang, det er muligt, skal universitetets medarbejdere i Aarhus arbejde hjemmefra frem til og med den 23. august. Medarbejdere må gerne komme ind og hente udstyr og materiale, hvis der er behov for det. Det er nærmeste leder, der afgør, i hvilket omfang medarbejdere skal varetage arbejdet hjemmefra i den pågældende periode. Medarbejdere vil således høre fra nærmeste leder så hurtigt som muligt. Vi må endnu engang bede om forståelse og tålmodighed – den lokale ledelse skal have mulighed for at danne sig et overblik.

Ingen arrangementer de næste 14 dage

Alle arrangementer, der indebærer fysisk tilstedeværelse på en af universitetets lokaliteter i Aarhus Kommune, kan som udgangspunkt ikke afholdes. Det gælder foreløbig frem til og med den 23. august. Nærmeste leder kan, såfremt der er en særlig begrundelse, give tilladelse til at gennemføre et planlagt arrangement – i givet fald skal det ske med skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Vi er særdeles kede af, at vi endnu en gang skal begrænse vores aktiviteter. Men med den nuværende smitteudvikling i Aarhus har vi et ansvar for at følge myndighedernes anbefalinger.

Vi håber, at vi med en hurtig og effektiv indsats kan bidrage til at dæmme op for smitten og at vi dermed så hurtigt som muligt kan vende fuldt tilbage til universitetet og igen fylde campus Aarhus med liv.

Følg med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

 

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 19. juni 2020

Vi har netop modtaget den glædelige besked fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at vi kan give adgang til studerende til ”læsesale, grupperum, biblioteker og lignende hen over sommeren”. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Vi vil nu gå i gang med at afklare, hvordan vi kan åbne i henhold til myndighedernes retningslinjer, så I studerende trygt kan vende tilbage til Aarhus Universitet, hvis I har behov for det her i sommermånederne. 

Lige så snart vi ved, hvornår vi er klar til denne del af genåbningen af universitetet, får studerende direkte besked pr. mail.

Information til alle studerende og medarbejdere, den 21. maj 2020

Den nye politiske aftale fra 20. maj om yderligere åbning af det danske samfund får stor indflydelse på arbejdsdagen for medarbejdere på Aarhus Universitet. Med aftalen bliver det nu muligt for mange af universitetets forskere og teknisk-administrativt ansatte at genoptage arbejdet i universitetets bygninger.

Medarbejdere, der har arbejdssted i de dele af universitetet, som ligger i Jylland og på Fyn, vil med aftalen få fysisk adgang til arbejdspladsen. Aftalepartierne har valgt, at denne yderligere åbning i Region Hovedstaden og Region Sjælland begrænses til offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse. Som udgangspunkt omfatter det alle forskere samt herudover det tekniske personale, der er nødvendig for at udføre forskningen. Læs aftale

For at åbne forsvarligt skal vi leve op til myndighedernes retningslinjer, hvilket vil indebære en række restriktioner. Fx i forhold til, hvor mange der kan være på arbejde samtidig, hvor tæt man kan sidde, ligesom der vil skulle udvises særlige hensyn i forhold til kontaktsteder som fx møderum, frokostrum, kaffeautomater samt for brug af toiletfaciliteter. Det kræver en meget nøje lokal planlægning, bygning for bygning, og planlægningen vil blive sat i gang hurtigst muligt. Når den er tilendebragt, vil det blive meldt ud lokalt, hvordan denne del af åbningen bliver grebet an. I vil således få besked fra jeres ledelse om, hvornår jeres arbejdssted er parat til at tage imod jer og under hvilke vilkår.

Denne yderligere åbning af universitetet er et stort skridt i retning af en normaliseret hverdag, og det er glædeligt. Åbningen skal naturligvis ske forsvarligt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger af hensyn til den enkelte medarbejder og samfundet.

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkommen til at henvende jer til jeres nærmeste leder. Vi opfordrer dog til om muligt at vente nogle dage, eftersom det store planlægningsarbejde, vi står foran, vil kræve noget tid.

 

Studerende må fortsat vente med at få fri adgang til campus

Hvor hverdagen vender mere tilbage til sin velkendte form for mange ansatte, fremgår det til gengæld af aftalen, at de videregående uddannelser først i fuldt omfang bliver en del af genåbningens fase 4 til august. Vi må forstå det sådan, at vi desværre kun kan give adgang til studerende på universitetet, hvis de er omfattet af de udvalgte eksamens- og undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse.

I aftalen fremgår det nemlig også, at ”videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde”. Det vil kun være aktuelt for enkelte, udvalgte eksamener. Universitetet er allerede som en del af fase 2 i genåbningen i gang med at afvikle eksamens- og undervisningsaktiviteter fysisk på universitetet. Det foregår ligeledes i fuld overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger fra myndighederne.

Vi er helt klar over, at mange studerende har et brændende ønske om at komme tilbage. Vi har ligeledes et ønske om, at studielivet genoptages, som vi kender det, og vi ser meget frem til gensynet med de studerende på vores campusser. 

Rektoratet

Information til alle studerende og medarbejdere fra universitetsledelsen, den 8. maj 2020

Kære studerende og medarbejdere

Der blev indgået en politisk aftale den 7. maj om fase 2 af en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

Universiteterne kan udvide den delvise genåbning med virkning fra den 18. maj for at afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde. Der vil blive tale om et aftalt antal studerende og videnskabelige medarbejdere, som kan få adgang til universiteterne.

De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning afklares og fastlægges i den kommende uge i dialog mellem ministeriet og Danske Universiteter. Åbningen skal ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Derudover fremgår det af den politiske aftale for plan for genåbning, at følgende initiativer kan komme på tale i en fase 3 med virkning fra 8. juni:

 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse 
 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

Fra august er det planen, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser.

Ovenstående åbninger afhænger af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

På AU arbejder vi på højtryk med at afklare, hvad fase 2 konkret betyder for os. Vi forventer at kunne melde mere detaljeret ud hen mod slutningen af den kommende uge. 

Det er selvfølgelig glædeligt, at vi som samfund bevæger os i den rigtige retning. Men der er på universiteterne stadig et godt stykke vej, før vi er tilbage i normaltilstand.

Det er vi i ledelsen fuldt ud klar, og derfor må vi fortsat appellere til jeres tålmodighed.

I har udvist en forbilledlig indsats og vilje til at få denne ekstraordinære situation til at fungere, og det vil vi godt endnu en gang kvittere varmt for.

 Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information sendt til alle studerende 7. april 2020

Kære studerende

Med den seneste udmelding fra statsministeren mandag den 6. april bliver universiteterne ikke en del af første bølge i genåbning af samfundet. Vores fysiske nedlukning er forlænget frem til 10. maj.

Med den nye dato kommer vi endnu tættere på eksamensperioden. Vi ville som udgangspunkt gerne have fastholdt den eksamensform, I har forberedt jer på, for så mange af jer som muligt. Det var det, vi skrev ud til jer i fredags. Men det er ikke foreneligt med den seneste udmelding.

Vi har derfor nu truffet den beslutning, at vi i det indeværende semester omlægger alle eksamener, som overhovedet kan omlægges, til digitale eksamener. I vil høre nærmere fra jeres studie, hvad det konkret indebærer for lige netop jeres kommende eksamener.

Vi vil med andre ord arbejde hårdt på at omlægge så meget som muligt med henblik på at sikre, at I kan afslutte semesteret som planlagt. Men der vil desværre være ganske få eksamener, som må udskydes, fordi de forudsætter fysisk tilstedeværelse. Vi er klar over, at dette indebærer beklagelige konsekvenser for nogle af jer, men vi vil forsøge at hjælpe så godt, som det overhovedet er os muligt, så I ikke får problemer med studieaktivitetskravet eller maksimal studietid som følge af COVID-19.

Skulle det senere i dette semester vise sig muligt at åbne universitetet fysisk, vil jeres studienævn kunne beslutte at lægge eksamener tilbage til den oprindelige eksamensform, såfremt der er stærke argumenter for det. Skulle dette blive aktuelt for jer, vil I blive varslet mindst tre uger forinden.

Det er ikke nogen ligetil situation for jeres undervisere og studienævn at skulle omlægge eksamener i dette omfang, men de går straks efter påske i gang med planlægningen. I vil som sagt få direkte besked, når planen er klar.

Trods denne situation, som kan være udfordrende for os alle, håber jeg, at I får nogle gode, rolige påskedage. 

På vegne af universitetsledelsen

Berit Eika

Mail sendt til alle studerende fra prorektor den 3. april 2020

Kære studerende

På trods af den svære situation ved vi, at der bliver knoklet og kæmpet med studierne på distancen. Tak for jeres store fleksibilitet, forståelse og gå-på-mod i en usædvanlig og uforudsigelig tid.

I denne uge har statsministeren meldt ud, at der er grund til forsigtig optimisme om en gradvis åbning af landet efter påske. Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden givet universiteterne mulighed for at planlægge resten af semesteret online. Og mange af jer begynder at efterspørge svar om resten af semestrets forløb. Det er meget forståeligt.

På Aarhus Universitet vil vi gerne holde muligheden åben for, at I så vidt muligt kan få lov at gå til den eksamen, I har forberedt jer på. Derfor vælger vi at se tiden an frem til senest 1. maj.

Samtidig skal vi naturligvis forberede os på, hvordan vi tackler en delvis genåbning. Der er stor forskel på vilkårene på de forskellige uddannelser, og derfor har universitetsledelsen nu bedt de enkelte studienævn om hurtigst muligt at lave en plan for:

 • hvilke prøver, der bør prioriteres afholdt som oprindeligt planlagt
 • hvilke prøver, der nu eller fra 1. maj skal omlægges
 • hvilke prøver, universitetet er nødsaget til at udskyde

Eksamener, der er vanskelige at omlægge til digitale løsninger, vil have høj prioritet. Det kan eksempelvis være eksamener med et klinisk, eksperimentelt eller praktisk element samt mundtlige eksamener med mange eksaminander.

Vi forstår, at I kan have behov for vished om, hvordan jeres eksamen skal foregå. Derfor bliver der overalt i organisationen arbejdet hårdt på, at I kan få besked i så god tid som muligt om en eventuel omlægning af eksamen. I vil få direkte besked på jeres AU-mail fra studieadministrationen på jeres fakultet.

Selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe jer igennem semesteret uden forsinkelse, så står vi i en ekstraordinær situation, og den kan mærkes. Lige nu er rigtig mange tvunget til at leve med en god portion uvished og se lyspunkter i en plan B. Der er nødløsninger overalt i samfundet. Det gælder også for os.

I den kommende tid er underviserne fortsat jeres nøglepersoner i de faglige spørgsmål, der trænger sig på. Men også studievejlederne løfter en kæmpeopgave og er parate til at give jer støtte og vejledning omkring de studiemæssige forhold.

Lige nu kan vi ikke appellere nok til, at I står sammen og hjælper hinanden – studerende og undervisere og studerende imellem. I det store billede er denne svære tid kort, og forhåbentlig sidder vi snart igen på campus, hvor det fysiske møde – trods alle gode digitale løsninger – er en nerve i det gode studieliv.

De bedste hilsner og ønske om en rigtig god påske

På vegne af universitetsledelsen

Berit Eika

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 3. april 2020

Mail sendt til alle studerende fra prorektor den 24. marts 2020

Kære studerende ved Aarhus Universitet

Jeg håber, I har det godt. Dette er en svær situation for os alle, og på vegne af hele universitetsledelsen vil jeg sige, at vi sætter stor pris på den måde, I tackler tingene på.

Husk at passe på jer selv og hinanden. Hold jer i kontakt med jeres medstuderende via online kanaler – og husk især på vores mange internationale studerende, som er adskilt fra deres familier i disse dage. Giv dem et opkald, eller ræk ud til hinanden via sociale medier – som mange af jer allerede gør – f.eks. via #yourniversity på Instagram. For de af jer, som bor på kollegier, er det særligt vigtigt, at I respekterer og støtter op om hinanden. Det kan være særligt udfordrende at bo tæt under disse omstændigheder, så vis hensyn, vær ekstra opmærksom på rengøring af fællesområderne osv.

I går forlængede statsminister Mette Frederiksen nedlukningen frem til og med 13. april, og dermed forbliver AU også lukket frem til den dato. Selvom der allerede er gået mange dage, så skal vi fortsat være tålmodige og efterleve myndighedernes anbefalinger: Bliv hjemme, så vidt det er muligt, hold læsegruppemøder online, hold afstand og undgå større forsamlinger. Ved at følge retningslinjerne mindsker vi smitterisikoen og hjælper vores sundhedssystem med at håndtere presset.

På AU arbejder vi stadig hårdt på at afvikle uddannelsesaktiviteter – inklusive eksaminer – online. Vi gør vores bedste for at svare på jeres spørgsmål omkring eksaminer, projektforløb og alle de andre ting, som bliver udfordret af smitteudbruddet. Husk at tjekke vores FAQ, som vi løbende opdaterer med nye spørgsmål og svar – og husk, at vores studievejledere er tilgængelige via chat alle hverdage fra 8-16.

Hvis I har brug for at tale med nogen, så kan I komme i kontakt med AU’s studenterpræster, ligesom de gode frivillige hos AU Helpline også er klar på chatten.

 

De bedste ønsker,

Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 18. marts

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 13. marts

Information til studerende fra universitetsdirektøren 12. marts, kl. 17.30

Information til studerende fra universitetsdirektøren
12. marts, kl. 17.30
Informationen er også sendt på mail.


Kære studerende

Nu er der, som I ved, ikke længere undervisning eller andre aktiviteter i AU’s bygninger. I har via jeres adgangskort adgang til bygninger på AU frem til fredag kl. 14, hvis der er særligt behov for at hente PC’er, bøger eller andet vigtigt materiale i bygningerne. I skal med andre ord ikke opholde jer i bygninger andet end for det korte ærinde.

Bibliotekerne på AU er lukket. Medarbejderne er sendt hjem. Hvis I har materiale på læsepladser, skabe eller lignende, kan I kontakte bibliotekerne via dette link.

Vi beder jer igen udvise tålmodighed i forhold til de mange spørgsmål, denne ekstraordinære situation afføder. Vi er i gang med at lave en hotline og oversigt over ofte stillede spørgsmål. Ligesom vi som tidligere nævnt arbejder ihærdigt på at etablere muligheder for fjernundervisning. Det hører I nærmere om, så snart vi har det på plads.

Der har desuden været pres på vpn-adgangen i dag. Det beklager vi, og vi må igen bede jer have tålmodighed. Der er mange flere brugere end normalt. Vi opfordrer jer til at prøve igen senere.

Venlige hilsner

Arnold Boon, universitetsdirektør

Information fra universitetsledelsen til studerende 11. marts kl. 23:00

Informationen er også sendt på mail


Bliv hjemme fra i morgen, torsdag den 12/3! Vi finder løsninger for jer så hurtigt som muligt, så godt som muligt.

Kære studerende på Aarhus Universitet

Regeringen har netop iværksat en række nye tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte. Aarhus Universitet følger naturligvis myndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at Aarhus Universitet midlertidigt indstiller alle undervisningsaktiviteter på de tre campusser i Herning, Emdrup og Aarhus fra torsdag morgen den 12. marts. Universitetets campusser holdes lukket for studerende foreløbigt frem til og med den 27. marts.

Der er tale om en ekstraordinær og svær situation, hvor vi alle må udvise samfundssind. Vi arbejder ihærdigt på at finde digitale løsninger for at etablere fjernundervisning og er i gang med at teste teknologien. Vi forventer at kunne være klar i begyndelsen af næste uge, så vi i videst muligt omfang kan opretholde jeres undervisning. Vi har dog ikke tidligere afprøvet teknologien i så stor en skala og må derfor bede om jeres tålmodighed, hvis det skulle trække lidt ud.

Vi holder jer orienteret via jeres AU-mail. I vil også fra torsdag kunne finde informationer på AU's hjemmeside om håndtering af corona-virus.

Med de bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information fra ledelsen til studerende, 11. marts kl. 12.30

Kære studerende på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu. 

Vi træffer derfor nu en række foranstaltninger beskrevet i det følgende for at leve op til det ansvar.

Hvis du har/får symptomer, som kan tilskrives coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der er testet positiv for corona, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger.  

Som universitet finder vi det afgørende, at vi i videst muligt omfang opretholder vores kerneaktiviteter i forhold til samfundet, uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

På nuværende tidspunkt fortsætter universitetets planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, dog med én undtagelse, idet de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning – foreløbig marts måned ud. Læs mere her

Vi opfordrer kraftigt til, at I nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til at forebygge smitte – læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte

Vi lader indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner være åbne. Det sker for at sikre jeres adgang til studiepladser. Dog indskærper vi også her, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi alle til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

Digitale undervisningsplatforme

Vi forbereder os på det scenarium, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt. Det holder vi jer naturligvis orienteret om.

Arrangementer, herunder fredagsbarer

Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler vi på Aarhus Universitet kun arrangementer som konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

Det betyder samtidig, at sociale arrangementer som fx fredagsbarer indtil videre ikke kan afholdes. Det gælder også, selv om der er færre end 1000 gæster. Vi gør dette for at bidrage til at begrænse smitte i samfundet.

Studierejser

Undervisere og studerende bør indtil videre ikke tage på studierejser.

Transport til og fra universitetet

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Taskforce og løbende opfølgning

Vi har etableret en corona-taskforce på universitetet, som følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med her på AU’s corona-hjemmeside. Der vil komme nye informationer i takt med udviklingen.  

På vegne af universitetsledelsen 

Arnold Boon, Berit Eika og Brian Bech Nielsen