Seneste nyt til medarbejdere

Information til alle medarbejdere og studerende den 28. oktober 2020

Kære studerende og medarbejdere

Efter vores udmelding den 25/10 har vi modtaget yderligere præciseringer af regeringens seneste corona-tiltag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette medfører enkelte ændringer som angivet nedenfor.

Men lige helt kort, inden vi skitserer dem, vil vi lige understrege, at de nuværende rammer og vilkår for studier og arbejde på universitetet overordnet set er upåvirket af regeringens seneste udmelding. Den primære nye ændring er påbud om at bære brug af mundbind visse steder.

Mundbind – fællesarealer defineres af lokal ledelse:

Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

Dog har ministeriet nu orienteret os om, at der for medarbejdere kan være områder, hvor mundbind ikke er påkrævet, idet ministeriets forståelse af fællesarealer er:

(…) at de er kendetegnet ved, at både ansatte og studerende m.fl. har adgang til arealerne. Derfor kan den enkelte institution godt undtage administrationsbygninger/områder el. lign. fra tiltagene, hvis der ikke er generel adgang fra de studerende m.fl. til det konkrete område. Det vil fortsat være en konkret vurdering på den enkelte institution.

Du kan som medarbejder henvende dig hos din nærmeste leder for at få nærmere besked om, hvor du ikke er pligtig til at bære mundbind.

Møder med mere end 10 er alligevel en mulighed:

Det er desuden nu også blevet præciseret fra ministeriets side, at universiteterne er friholdt fra det såkaldte ”lille forsamlingsforbud”. Det betyder, at vi godt kan holde fysiske møder med mere end 10 personer. I forhold til at holde fysiske møder gælder, at de kan afvikles, hvis de:

 • har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne.
 • respekterer det angivne maksimale antal personer i det pågældende lokale.

Det er som hidtil den lokale ledelses beslutning, om et fysisk møde er hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering af fx mødets væsentlighed, deltagerantal, samt hvorvidt det er forsvarligt at bringe folk sammen fra forskellige steder.

Det er fortsat muligt at afholde faglige arrangementer. Det er dog præciseret, at de skal afholdes i dagtimerne (kl. 8-20).

Læs nærmere om møder og arrangementer her.

Studenterforeningers faglige arrangementer – samme rammer forlænget til 2. januar 2021:

Studenterforeninger kan fortsat afholde faglige arrangementer, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles under kontrollerede forhold. Universitetet har fortsat et deltagerloft på 50 personer for foreningernes arrangementer, og det gælder, at deltagerne i det væsentligste skal være siddende.
Læs nærmere. Dette gælder nu foreløbigt frem til og med 2. januar 2021. 

Som sagt, overordnet set er mange vilkår og rammer for studier og arbejde på universitetet ikke påvirket af regeringens seneste udmelding om nye tiltag. Dog med den markante undtagelse, at både studerende og medarbejdere skal bære mundbind, når de færdes blandt hinanden på universitetet foreløbigt frem til den 2. januar 2021.

Dertil kommer, at der foreløbigt frem til samme dato ikke kan afholdes sociale arrangementer på eller af universitetet. Det er en virkelig ærgerlig konsekvens af den alvorlige situation, vi står i – at vi ikke, som vi plejer, kan mødes til sociale arrangementer med masser af hygge i den kommende tid med jul og nytår lige om hjørnet. Vi kunne ellers godt trænge til en opmuntring – mere end nogensinde. Igen – vi må hjælpe hinanden med at holde modet oppe, så godt vi kan, og lad os håbe, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere tiltag og restriktioner.

 

Venlige hilsner

Brian, Berit, Arnold, Lone, Thomas, Lars Bo, Kristian, Johnny og Eskild

Information til alle medarbejdere og studerende den 25. oktober 2020

Kære studerende og medarbejdere

Regeringen meldte den 23. oktober yderligere COVID-19-restriktioner ud, og nogle af disse har betydning for studerendes og medarbejderes aktiviteter og færden på Aarhus Universitet.

MUNDBIND

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind. På nuværende tidspunkt skal der bæres mundbind i kantinerne. Som det nye skal studerende og medarbejdere fra den 29. oktober bære mundbind, når de færdes på universitetets fællesarealer indendørs.

Når man sidder ned i det lokale, man vil tage ophold i – hvad enten det er undervisningslokaler eller på kontorer, kan man tage mundbindet af. Man skal dog fortsat nøje overholde den gældende afstand på en meter og spritte kontaktpunkter grundigt af.

Undervisere og oplægsholdere skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen, men skal som hidtil holde mindst to meters afstand til de nærmeste tilhørere. Dog skal undervisere, der har mere end to hold i løbet af en dag, bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen.

Regler for brug af værnemidler i laboratorier er uændrede.

FORSAMLINGSFORBUD

Forsamlingsforbuddet bliver ændret fra 50 til 10 personer. Det gælder foreløbigt fra mandag den 26. oktober og fire uger frem. Møder med mere end 10 personer skal derfor afholdes online.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig.

Sociale arrangementer (herunder julefrokoster) kan desværre ikke afholdes på universitetet frem til og med 2. januar 2021.

FREMMØDE PÅ UNIVERSITETET

Her er der ingen ændringer i forhold til de gældende restriktioner. Det gælder fortsat, at universitetets medarbejdere arbejder hjemme, hvis nærmeste leder vurderer, at det er muligt og hensigtsmæssigt. I forhold til at vurdere ”hensigtsmæssigt”, så kan det tage afsæt i fx den faglige opgaveløsning, psykisk trivsel og organisatorisk sammenhængskraft.

Nærmeste leder kan som hidtil afklare, i hvilket omfang og hvordan det er muligt for den enkelte medarbejder at møde ind på universitetet.

Vi er således endnu en gang blevet bedt om at tage særlige forholdsregler for at bidrage til at nedbringe smittetrykket i vores samfund. Vi er fuldt ud klar over, at alle er ved at være slidte af de gentagne ændringer og usikkerheden om, hvornår livet bliver mere normalt igen. Det er vilkår, vi deler med resten af samfundet, og som vi ikke umiddelbart kan gøre meget ved. Men vi kan fortsætte med at støtte hinanden efter bedste evne og sammen forsøge at holde modet oppe. Derfor vil vi opfordre jer studerende og medarbejdere til at række ud mod jeres medstuderende og kolleger, også uden at det har et direkte studie- eller arbejdsmæssigt formål.

Det er, hvad vi ved for nuværende. På onsdag er der møde i det såkaldte sektorpartnerskab inden for uddannelsessektoren, og det vil kunne give anledning til justeringer til ovennævnte retningslinjer. Derfor opfordrer vi til, at I løbende holder øje med universitetets corona-hjemmeside, som opdateres jævnligt.

Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information til medarbejdere den 7. oktober 2020

 

Nedestående information er formidlet til medarbejdere via ledelsesstrengen.

Onsdag den 7. oktober meldte sundheds- og ældreministeren ud, at de nuværende restriktioner, som i første omgang var gældende til 4. oktober, og som efterfølgende blev forlænget til 18. oktober, nu er forlænget frem til 31. oktober.

Det betyder for os på Aarhus Universitet, at:

 • vi fortsat skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt.
 • der kan afholdes faglige møder og arrangementer både for og blandt studerende og medarbejdere, hvis de pågældende møder og arrangementer har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis – og i henhold til gældende forsamlingsforbud. Se coronasite om møder og arrangementer.
 • der ikke kan afholdes sociale arrangementer på universitetet hverken for studerende eller medarbejdere.

Information til medarbejdere den 30. september 2020

Nedestående information er formidlet til medarbejdere via ledelsesstrengen.

Regeringen meldte ud fredag den 25. september, at de nuværende restriktioner, som i første omgang var gældende til 4. oktober, nu er forlænget til 18. oktober.

Det betyder for os på Aarhus Universitet, at:

 • vi fortsat skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt.
 • der kan afholdes faglige møder og arrangementer både for og blandt studerende og medarbejdere, hvis de pågældende møder og arrangementer har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis – og i henhold til gældende forsamlingsforbud. Se coronasite om møder og arrangementer
 • der ikke kan afholdes sociale arrangementer på universitetet hverken for studerende eller medarbejdere.

Information til studerende og medarbejdere den 18. september 2020

Kære alle studerende og medarbejdere

Regeringen har netop indført en række nye restriktioner og anbefalinger, som også får betydning for universiteterne. De gælder frem til den 4. oktober.

Nyt for studerende og medarbejdere uden for hovedstadsområdet

Som udgangspunkt afholdes den fysiske undervisning som hidtil planlagt. Universitetet er således ikke lukket ned i den pågældende periode. Dog skal vi arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets karakter. Forskningsaktiviteter og administrative støttefunktioner kan derfor stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde er væsentlig for opgavens udførelse. Såfremt I er i tvivl, opfordrer vi jer til at tale med jeres nærmeste leder, så I sammen kan aftale, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges.

For studerende og medarbejdere i hovedstadsområdet

Restriktionerne for hovedstadsområdet udmeldt henholdsvis den 7.  og 15. september er forlænget frem til den 4. oktober. Det vil sige, at den fysiske undervisning afholdes som hidtil planlagt. Medarbejderne skal fortsat arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. I er velkommen til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål med nærmeste leder.

For alle medarbejdere og studerende

Faglige møder og arrangementer kan afholdes, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis. Er du i tvivl, så kontakt venligst din nærmeste leder. Hvis man vælger at gennemføre et møde eller arrangement fysisk, skal det naturligvis stadig ske under skærpet opmærksomhed på de gældende sundhedsmæssige råd og retningslinjer. Bemærk i øvrigt at forsamlingsforbuddet er sat ned fra 100 til 50 personer.

Til gengæld aflyses alle sociale arrangementer både for medarbejdere og studerende på hele universitetet foreløbigt frem til 4. oktober.

Vi håber meget, at vi med en fælles hurtig og effektiv indsats kan nøjes med ovenstående tiltag, men vi følger naturligvis udviklingen nøje og holder jer orienteret.

Følg gerne med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

De bedste hilsner

Rektoratet

Berit, Arnold og Brian

Information fra rektoratet til alle medarbejdere den 9. september 2020

Kære medarbejdere

Som følge af et stigende smittetryk i Københavnsområdet og Odense Kommune har sundhedsmyndighederne iværksat en række tiltag lokalt, som gælder foreløbigt frem til den 22. september.

Det betyder, at medarbejdere i Emdrup og på Grundtvigcenteret i København er blevet orienteret om, at de skal arbejde hjemmefra i videst muligt omfang, og der kan ikke afholdes sociale arrangementer. I Roskilde og Flakkebjerg gælder opfordringen til hjemmearbejde for de medarbejdere, som er bosat i de kommuner, hvor myndighederne har indført særlige restriktioner i de kommende uger. Restriktionerne får ikke betydning for undervisningen, der indtil videre kan gennemføres som planlagt. Det samme gælder planlagte forskningsaktiviteter.

Hvis medarbejdere fra andre lokaliteter end de nævnte har planlagt møder i Odense eller Københavnsområdet, opfordrer vi til at omlægge til online-møder, alternativt udskyde dem til efter den 22. september eller til, myndighederne kommer med nye anvisninger. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til din nærmeste leder.

Vi er i en situation nu, hvor vi må vænne os til, at smittetrykket bølger frem og tilbage og kan forårsage ændrede retningslinjer med kort varsel – lokalt og på landsplan. Vi arbejder løbende på at gøre vores generelle retningslinjer så klare som muligt – og så vil der være undtagelser, som dem vi ser lige nu for vores kolleger i Københavnsområdet.

Se i øvrigt vores generelle retningslinjer om møder og arrangementer, som er blevet opdateret – bl.a. i forhold til møder med kolleger fra andre bygninger og eksterne samarbejdspartnere, faglige arrangementer med fysisk tilstedeværelse og udvalgte sociale arrangementer.

Vi skal fortsat udvise stor forsigtighed og opretholde en skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige retningslinjer om afstand, hygiejne og forsamlinger.

Alle gør en stor indsats – tak for det. Lad os fortsat passe på hinanden.

 

Med venlig hilsen

Rektoratet

Berit Eika, Arnold Boon og Brian Bech Nielsen

Information til alle medarbejdere den 28. august 2020

Kære medarbejdere

Her i eftermiddag har borgmester Jacob Bundsgaard meddelt, at sundhedsmyndighederne har ophævet de særlige restriktioner i Aarhus, og det er en besked, vi tager imod med stor glæde på Aarhus Universitet. For det betyder, at alle jer, som arbejder på universitetets lokaliteter i Aarhus, nu igen kan varetage jeres opgaver på arbejdspladsen fra på mandag. Såfremt der er noget, som du er i tvivl om i den henseende, foreslår vi, at du aftaler nærmere med din nærmeste leder.

Fysisk fremmøde skal naturligvis ske i henhold til de gældende retningslinjer for adfærd på campus, for brug af forskningslaboratorier, for afholdelse af møder, for brug af kontorarealer, mødelokaler og fællesarealer mv. Retningslinjerne finder I samlet her.

I forhold til studiestartsaktiviteter og undervisning betyder det, at de fortsætter som planlagt.

Uanset hvor vi arbejder – og samarbejder – skal vi være påpasselige med at holde afstand, spritte af etc. Vi står stadig i en situation, hvor vi hver især kan og skal bidrage til at holde smittetallet nede. Kort sagt: Jo bedre vi er til at holde afstand, jo mere kan vi være sammen.

Venlige hilsner og rigtig god weekend,

Rektoratet

Berit Eika, Arnold Boon og Brian Bech Nielsen

Information til alle medarbejdere, den 20. august 2020

Kære medarbejdere

Aarhus Universitet tager hul på efterårssemestret med måde og omtanke. Som det fremgik af den mail, vi udsendte den 7. august, var der frem til og med den 23. august ekstra restriktioner på universitetets lokaliteter i Aarhus pga. et højt lokalt smittetryk. Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag aften den 19. august meldt ud, at restriktionerne forlænges frem til og med den 4. september. På baggrund af dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet står det dog fast, at de kommende restriktioner ikke berører selve studiestarten på Aarhus Universitet.

Undervisning begynder mandag

Fra den 24. august er der således semesterstart – og på Aarhus Universitet bliver det med de planlagte fysiske undervisningsaktiviteter og introduktionsforløb. Det gælder også for universitetets største campus i Aarhus.

Det gælder naturligvis for alle tre campusser, at al aktivitet skal afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. omfatter:

 • Sikre, at gældende afstandskrav efterleves
 • Sikre, at der er adgang til håndsprit, håndvask mv.
 • Begrænsning af samtidigt tilstedeværende så vidt muligt (f.eks. ved holdinddeling)
 • Grundig rengøring

Alle i Aarhus arbejder fortsat så vidt muligt hjemme

Forlængelsen af restriktionerne i Aarhus betyder, at alle medarbejdere på lokaliteter i Aarhus fortsat skal arbejde hjemmefra i videst mulige omfang frem til den 4. september. Det gør man for at bidrage til at begrænse smitterisikoen i samfundet.

Som underviser må man naturligvis møde ind, hvis man har undervisningsaktiviteter på campus. Mange forskningsaktiviteter er afhængige af faciliteter på selve universitetet, og derfor kan man som forsker også møde ind, hvis man har behov for det – efter aftale med nærmeste leder. Det samme gælder administrative medarbejdere, hvis opgaverne har en karakter, der kræver fysisk tilstedeværelse. Igen efter aftale med nærmeste leder.

Fælles ansvar

Når man færdes på universitetet, skal man være særligt opmærksom på at overholde afstands- og hygiejnekrav samt være opmærksom på kontaktpunkter som dørhåndtag mv. Vi skal passe på os selv og hinanden – og vi skal hjælpe hinanden med det. Det er et fælles ansvar. 

Vi har flere gange før måttet anmode om jeres tålmodighed og forståelse, og nu gør vi det igen. Universitetets medarbejdere og studerende udviste på smukkeste vis samfundssind igennem hele foråret, og vi må bede jer alle fortsætte en rum tid endnu. Corona-krisen tegner desværre til at blive langvarig – også mere langvarig, end de fleste har haft fantasi til at forestille sig. Det er derfor stadig vigtigt, at vi alle bidrager til, at vi som samfund kommer så smertefrit og fornuftigt igennem prøvelserne som muligt. Og det gør vi ved at følge de retningslinjer, som myndighederne har udstukket.

Vi opdaterer løbende au.dk/corona med gældende retningslinjer. Både myndighedernes samt universitetets egne. 

Vi har måske ikke set den sidste lokale neddrosling for at dæmme op for stigende smittetryk. Det kan kun tiden vise. Men lad os alle gøre vores bedste til at holde smittetrykket nede, hvor end vi er, så studerende kan komme på deres campus og modtage undervisning i det omfang, det nu er muligt. Og tilsvarende for os medarbejdere, at vi forhåbentlig snart kan komme ind på vores kontor og nyde godt af de fordele, der er ved at være på universitetet og ikke mindst ved at mødes fysisk.

I vil som medarbejdere modtage en uddybende mail fra jeres institutleder eller vicedirektør.

Med ønsker om en god semesterstart trods de usædvanlige omstændigheder.

Universitetsledelsen

Information sendt til studerende og medarbejdere 7. august 2020

 

Kære studerende og medarbejdere – særligt alle i Aarhus

Regeringen har netop opfordret til, at der i Aarhus Kommune iværksættes en række tiltag gældende fra nu og 14 dage frem for at bremse det stigende lokale smittetryk. Det aktuelle udbrud i Aarhus er det mest omfangsrige, siden corona-smitten brød ud i Danmark i begyndelsen af året. Så der er al mulig grund til at tage situationen meget alvorligt.

Det har desværre meget ærgerlige konsekvenser for både studerende og medarbejdere, som har deres gang på campus i Aarhus:

Rusaktiviteter

Aarhus Universitet har efter regeringens opfordring besluttet ikke at afholde nogen form for rusaktiviteter for nye studerende i Aarhus – foreløbig frem til og med den 23. august. Det vurderes den kommende tid, hvordan rusaktiviteterne kan afholdes senere. De berørte studerende får direkte besked.

Eksamen

Læsesale og biblioteker bør i perioden kun benyttes af studerende, som har eksamener i august. Fremmøde sker under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Hjemmearbejde i videst muligt omfang

I det omfang, det er muligt, skal universitetets medarbejdere i Aarhus arbejde hjemmefra frem til og med den 23. august. Medarbejdere må gerne komme ind og hente udstyr og materiale, hvis der er behov for det. Det er nærmeste leder, der afgør, i hvilket omfang medarbejdere skal varetage arbejdet hjemmefra i den pågældende periode. Medarbejdere vil således høre fra nærmeste leder så hurtigt som muligt. Vi må endnu engang bede om forståelse og tålmodighed – den lokale ledelse skal have mulighed for at danne sig et overblik.

Ingen arrangementer de næste 14 dage

Alle arrangementer, der indebærer fysisk tilstedeværelse på en af universitetets lokaliteter i Aarhus Kommune, kan som udgangspunkt ikke afholdes. Det gælder foreløbig frem til og med den 23. august. Nærmeste leder kan, såfremt der er en særlig begrundelse, give tilladelse til at gennemføre et planlagt arrangement – i givet fald skal det ske med skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Vi er særdeles kede af, at vi endnu en gang skal begrænse vores aktiviteter. Men med den nuværende smitteudvikling i Aarhus har vi et ansvar for at følge myndighedernes anbefalinger.

Vi håber, at vi med en hurtig og effektiv indsats kan bidrage til at dæmme op for smitten og at vi dermed så hurtigt som muligt kan vende fuldt tilbage til universitetet og igen fylde campus Aarhus med liv.

Følg med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

 

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen

Information til alle medarbejdere og studerende, den 21. maj 2020

Den nye politiske aftale fra 20. maj om yderligere åbning af det danske samfund får stor indflydelse på arbejdsdagen for medarbejdere på Aarhus Universitet. Med aftalen bliver det nu muligt for mange af universitetets forskere og teknisk-administrativt ansatte at genoptage arbejdet i universitetets bygninger.

Medarbejdere, der har arbejdssted i de dele af universitetet, som ligger i Jylland og på Fyn, vil med aftalen få fysisk adgang til arbejdspladsen. Aftalepartierne har valgt, at denne yderligere åbning i Region Hovedstaden og Region Sjælland begrænses til offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse. Som udgangspunkt omfatter det alle forskere samt herudover det tekniske personale, der er nødvendig for at udføre forskningen. Læs aftale

For at åbne forsvarligt skal vi leve op til myndighedernes retningslinjer, hvilket vil indebære en række restriktioner. Fx i forhold til, hvor mange der kan være på arbejde samtidig, hvor tæt man kan sidde, ligesom der vil skulle udvises særlige hensyn i forhold til kontaktsteder som fx møderum, frokostrum, kaffeautomater samt for brug af toiletfaciliteter. Det kræver en meget nøje lokal planlægning, bygning for bygning, og planlægningen vil blive sat i gang hurtigst muligt. Når den er tilendebragt, vil det blive meldt ud lokalt, hvordan denne del af åbningen bliver grebet an. I vil således få besked fra jeres ledelse om, hvornår jeres arbejdssted er parat til at tage imod jer og under hvilke vilkår.

Denne yderligere åbning af universitetet er et stort skridt i retning af en normaliseret hverdag, og det er glædeligt. Åbningen skal naturligvis ske forsvarligt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger af hensyn til den enkelte medarbejder og samfundet.

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkommen til at henvende jer til jeres nærmeste leder. Vi opfordrer dog til om muligt at vente nogle dage, eftersom det store planlægningsarbejde, vi står foran, vil kræve noget tid.

Studerende må fortsat vente med at få fri adgang til campus

Hvor hverdagen vender mere tilbage til sin velkendte form for mange ansatte, fremgår det til gengæld af aftalen, at de videregående uddannelser først i fuldt omfang bliver en del af genåbningens fase 4 til august. Vi må forstå det sådan, at vi desværre kun kan give adgang til studerende på universitetet, hvis de er omfattet af de udvalgte eksamens- og undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse.

I aftalen fremgår det nemlig også, at ”videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde”. Det vil kun være aktuelt for enkelte, udvalgte eksamener. Universitetet er allerede som en del af fase 2 i genåbningen i gang med at afvikle eksamens- og undervisningsaktiviteter fysisk på universitetet. Det foregår ligeledes i fuld overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger fra myndighederne.

Vi er helt klar over, at mange studerende har et brændende ønske om at komme tilbage. Vi har ligeledes et ønske om, at studielivet genoptages, som vi kender det, og vi ser meget frem til gensynet med de studerende på vores campusser.

Rektoratet

Information til medarbejdere fra universitetsledelsen, den 14. maj 2020

En yderligere begrænset åbning af aktiviteter på universitetet

Med virkning fra mandag den 18. maj vil et begrænset antal studerende og videnskabelige medarbejdere kunne få adgang til campus for at afvikle udvalgte eksamens- og undervisningsaktiviteter. Denne yderligere begrænsede genåbning af vores aktiviteter er en følge af den politiske beslutning om fase 2 i genåbningen af det danske samfund.

I fase 2 er der konkret tale om, at universiteterne får mulighed for i nogen udstrækning at varetage ”undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde”. Se aftaletekst.

Efter udmeldingen om fase 2 den 7. maj har der været dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter om, hvilke typer aktiviteter der kan tilgodeses og i hvilket omfang. Som led heri er Danske Universiteter kommet med et bud på omfanget, som er justeret efter dialog med ministeriet. På dette grundlag har universiteterne fået hver sin kvote for det antal studerende og medarbejdere, der kan få adgang som led i fase 2.

På Aarhus Universitet betyder det, at vi på Arts og Aarhus BSS samlet set kan give adgang til 325 studerende, 153 VIP og 40 TAP, som fordeles ligeligt mellem de to fakulteter. På Health, Technical Sciences og Natural Sciences kan vi samlet set give adgang til 747 studerende, 490 VIP og 120 TAP, som også fordeles ligeligt mellem de tre fakulteter. Endelig kan vi give adgang til 14 TAP på fællesområdet.

Institutlederne vil give direkte besked til de af deres medarbejdere, som nu kan afvikle undervisnings- og/eller eksamensaktiviteter på universitetet, og de berørte studerende får besked fra fakulteternes studieadministration. 

Konkret betyder denne mulighed for fysisk tilstedeværelse på universitetet, at en række studerende kan få afviklet deres eksamener, som ellers ville være udskudt, at der kan afholdes udvalgte mundtlige eksamener, hvor den fysiske tilstedeværelse er afgørende, samt at der for nogle studerende og ph.d.er kan afvikles undervisnings-/vejledningsforløb, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det er en glædelig udvikling for de berørte, men desværre vil der stadig være mange, som heller ikke kan tilgodeses i denne omgang.

Fase 2-åbningen træder som nævnt i kraft mandag den 18. maj. Universitetet er fortsat fysisk nedlukket med undtagelse af den – samlet set – mindre del af universitetets medarbejdere, der gennem fase 1 og 2 har fået mulighed for at genoptage dele af arbejdet, eller de meget få, der varetager kritiske funktioner.

I den næste fase af genåbningen, fase 3, er der lagt op til ”fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse”. Fase 3 igangsættes med virkning fra 8. juni, og vi ved endnu ikke, hvordan denne fase vil blive udmøntet på vores område – eller om den bliver en realitet. Det vil afhænge af udviklingen i smittetrykket de kommende dage og uger samt de politiske prioriteringer. Men hvis fase 3 bliver realiseret, er det bestemt endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi følger udviklingen meget nøje.

Vi må endnu en gang understrege, at en stor andel af universitetets aktiviteter lider under den fysiske nedlukning. Vi respekterer selvfølgelig, at der er tale om en politisk prioritering, hvor vurdering af universiteternes bidrag til samfundet indgår i et større samlet puslespil i genåbningen af Danmark, og at udviklingen i smittetrykket fortsat bliver altafgørende. 

I forhold til begrænsning af smitte på universitetet forventer myndighederne at udmelde overordnede retningslinjer for genåbningen i fase 2, men vi har endnu ikke modtaget disse. I får besked, når universitetet har modtaget dem. Under alle omstændigheder vil sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger gælde for dem, der får adgang. Der gælder desuden særlige retningslinjer i laboratorier, og der er ekstra fokus på rengøring i bygninger, hvor der kommer studerende og medarbejdere. Hvis man har spørgsmål angående arbejdet, er man altid velkommen til at kontakte sin nærmeste leder.

 Ingen af os havde forestillet os, at vi stadig står med en så omfattende nedlukning af universitetet her to måneder, efter vi lukkede ned. Det trækker tænder ud og kræver en stor portion tålmodighed. Tak for fortsat at udvise den. Vi håber, at I alle finder trøst i det forhold, at det trods alt så småt begynder at lysne. 

 

Universitetsledelsen

Information til alle medarbejdere og studerende fra universitetsledelsen, den 8. maj 2020

Kære studerende og medarbejdere

Der blev indgået en politisk aftale den 7. maj om fase 2 af en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

Universiteterne kan udvide den delvise genåbning med virkning fra den 18. maj for at afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde. Der vil blive tale om et aftalt antal studerende og videnskabelige medarbejdere, som kan få adgang til universiteterne.

De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning afklares og fastlægges i den kommende uge i dialog mellem ministeriet og Danske Universiteter. Åbningen skal ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Derudover fremgår det af den politiske aftale for plan for genåbning, at følgende initiativer kan komme på tale i en fase 3 med virkning fra 8. juni:

 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse 
 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

Fra august er det planen, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser.

Ovenstående åbninger afhænger af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

På AU arbejder vi på højtryk med at afklare, hvad fase 2 konkret betyder for os. Vi forventer at kunne melde mere detaljeret ud hen mod slutningen af den kommende uge. 

Det er selvfølgelig glædeligt, at vi som samfund bevæger os i den rigtige retning. Men der er på universiteterne stadig et godt stykke vej, før vi er tilbage i normaltilstand.

Det er vi i ledelsen fuldt ud klar, og derfor må vi fortsat appellere til jeres tålmodighed.

I har udvist en forbilledlig indsats og vilje til at få denne ekstraordinære situation til at fungere, og det vil vi godt endnu en gang kvittere varmt for.

Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Udmelding fra universitetsledelsens, 22. april 2020

Delvis, begrænset genåbning fra 23. april – kun i forskningslaboratorier

Der er nu givet endeligt grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at Aarhus Universitet sammen med landets øvrige universiteter kan sætte gang i en delvis genåbning af forskningslaboratorierne. Bemærk, at det er forskningsaktiviteter, som ligger ud over varetagelsen af de kritiske funktioner samt den corona-relaterede forskning, som allerede er i gang. 

Den delvise, begrænsede genåbning sættes i gang fra torsdag den 23. april. De omfattede medarbejdere får direkte besked onsdag den 22. april. Der vil være tale om forskere, herunder postdocer og ph.d.-studerende, samt fx laboranter og teknikere på Health, Nat og Tech samt i mindre omfang på Aarhus BSS.

Desuden vil der kunne gives adgang til enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der vil blive tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder.

Omfang fastlagt af ministeriet – alt andet arbejde udføres fortsat hjemmefra

Der er tale om en delvis genåbning, som i omfang er fastsat af ministeriet. Den delvise genåbning af laboratorierne er meget begrænset og koordineret, ikke bare universiteterne imellem, men også fakulteterne imellem på AU. Det er alene arbejde i laboratorier, der nu gives adgang til. Alt andet arbejde end aftalt laboratoriearbejde skal fortsat udføres hjemmefra. 

Det ubetingede, overordnede krav til den delvise genåbning er, at der tages nødvendige forbehold for at undgå smitte, og hensynet til smittespredning i samfundet er afgørende for, at der ikke bliver givet fuld adgang til laboratorierne. Nogle steder vil det være nødvendigt at tilrettelægge adgang på forskellige tidspunkter af dagen, hvis det ikke er forsvarligt at have alle tilstede på samme tid.

Der vil være en række retningslinjer, som skal overholdes, for at kunne få denne adgang til at genoptage arbejdet i laboratoriet. Der vil desuden være ekstra fokus på rengøring.

I første omgang bliver der givet adgang til, at ca. 400 forskere er samlet samtidigt på AU, samt til et begrænset antal specialestuderende. Det koordineres på det enkelte institut efter aftale med dekanen.

Fuld tillid til, at alle respekterer vilkår for den gradvise genåbning

Ledelsen på fakulteterne vil løbende følge op på, at den begrænsede, aftalte adgang til forskningslaboratorierne respekteres, og vi har fuld tillid til, at ansatte på AU respekterer de vilkår, vi har for den gradvise genåbning.

Dette er en meget begrænset genåbning. Vi er fuldt klar over, at der er forskningsaktiviteter, der ikke foregår i laboratorier, som også i stigende grad er udfordret af den fysiske nedlukning. Universitetsledelsen på Aarhus Universitet følger situationen nøje og vil løbende vurdere, hvordan en videre kontrolleret, gradvis genåbning af universitetet kan tilrettelægges forsvarligt i forhold til den generelle udvikling og myndighedernes anvisninger.


Retningslinjer for brug af forskningslaboratorier

Som følge af en national aftale vedrørende udvidelsen af den første fase af en kontrolleret genåbning gives der mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for ansatte og studerende.

Gennem Danske Universiteter er der aftalt særlige retningslinjer, som gælder for forskningsarbejde i laboratorier, pr. 21. april.

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium)
 • Der skal være online-booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang.
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden, og myndighedernes vejledning om 1,5-2 meters afstand skal følges.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdsstationer skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende, og man er isoleret i sin aktivitet

 Derudover er den delvise genåbning af laboratorieforskning også betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne, og host eller nys i ærmet
 • Undgå at arbejde, hvis du føler dig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis du får symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri i mindst 2 dage. Får du symptomer på arbejde, skal du tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt

Information til medarbejdere i de faglige miljøer, 19. april 2020

Ang. gradvis genåbning af forskningslaboratorier

Aarhus Universitet er sammen med de andre danske universiteter fortsat i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at afklare, i hvilket omfang og under hvilke betingelser der skal gives adgang til forskningslaboratorier for forskere (herunder ph.d.-studerende og postdocer) samt specialestuderende, jf. udmelding fra Statsministeriet fra 17. april. Det står klart, at vi kun vil få tilladelse til at genåbne forskningslaboratorier i begrænset omfang og efter fælles retningslinjer.

Arbejdet med at udarbejde disse fælles retningslinjer er endnu ikke afsluttet. Retningslinjerne skal sikre, at den delvise genåbning foregår sundhedsmæssigt ansvarligt, og så snart de er på plads, vil de berørte forskere og studerende blive orienteret om, hvornår og under hvilke betingelser, de kan komme tilbage til laboratoriearbejdet. De hører nærmere fra deres respektive institutter. 

Når vi får lov til at genåbne laboratorierne, vil vi samtidig sikre de nødvendige supportfunktioner, herunder laboratorieservice og rengøring. Vi må først genåbne laboratorierne, når vi har fået en tilbagemelding fra ministeriet. Vi håber og forventer, det bliver i løbet af den kommende uge.

Information til medarbejdere i de faglige miljøer, 17. april 2020

En gradvis genåbning af laboratorieforskning – måske allerede fra næste uge

Det er med stor tilfredshed, vi hertil morgen har modtaget melding fra statsministeriet om, at der nu bliver mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende.

Det fremgår klart af statsministeriets udmelding, at den gradvise genåbning skal ske på ansvarlig vis, og at der skal aftales retningslinjer, der gælder for alle universiteter.

Gennem Danske Universiteter indgår Aarhus Universitet allerede fra i dag i en dialog med vores eget ministerium om de fælles retningslinjer.

Så snart der er fælles retningslinjer på plads, vil jeg give nærmere besked om, hvordan vi griber det an her på instituttet. Jeg håber, at dette kan ske inden midten af næste uge. Indtil da fortsætter I som hidtil med at arbejde hjemmefra. Der med andre ord ikke givet grønt lys endnu, men det er glædeligt, at vi kan begynde at tilrettelægge en gradvis genåbning.

Information sendt til alle medarbejdere 7. april 2020

Kære medarbejdere

Med den seneste udmelding fra statsministeren mandag den 6. april bliver universiteterne ikke en del af første bølge i genåbning af samfundet. Vores fysiske nedlukning er forlænget frem til 10. maj.

Med den nye dato kommer vi endnu tættere på eksamensperioden. Vi ville som udgangspunkt gerne have givet så mange af vores studerende som muligt den eksamensform, de havde forberedt sig på. Men det er ikke foreneligt med den seneste udmelding.

Vi har derfor nu truffet den beslutning, at vi i det indeværende semester omlægger alle eksamener, som overhovedet kan omlægges, til digital form, så det bliver muligt at afslutte semesteret som planlagt. Men der vil dog være ganske få eksamener, som må udskydes, fordi de forudsætter fysisk tilstedeværelse. Vi er klar over, at dette indebærer beklagelige konsekvenser for nogle af de studerende, og vi skal forsøge at hjælpe dem så godt som overhovedet muligt, så de ikke får problemer med studieaktivitetskravet eller maksimal studietid som følge af COVID-19.

Skulle det senere i dette semester vise sig muligt at åbne universitetet fysisk, vil jeres studienævn kunne beslutte at lægge eksamener tilbage til den oprindelige eksamensform, såfremt der er stærke argumenter for det. Bliver dette aktuelt, beder vi om, at de studerende bliver varslet senest tre uger forinden.

Det er ikke nogen ligetil situation for undervisere og studienævn at skulle omlægge eksamener i dette omfang. Men vi må bede jer om, at I går i gang straks efter påske med planlægningen.

Den fortsatte fysiske nedlukning vil også udfordre en række forskningsaktiviteter. På hvert institut bliver der nu og de første dage efter påske vurderet, hvilke aktiviteter der bliver meget kritiske som følge af den forlængede nedlukningsperiode. Ministeriet vil indgå i en dialog med universitetet herom lige efter påske, men understreger, at der vil være tale om et meget begrænset omfang. Tag gerne fat i jeres nærmeste leder, hvis I er i tvivl om, hvordan I specifikt skal håndtere jeres aktiviteter.

Trods denne situation, som kan være udfordrende for os alle, håber vi, at I får nogle gode, rolige påskedage. Det bliver forhåbentligt et kærkomment pusterum midt i en akrævende tid.

På vegne af universitetsledelsen

Berit Eika og Brian Bech Nielsen

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 3. april 2020

Information til medarbejdere fra rektor den 24. marts 2020

Kære medarbejdere på Aarhus Universitet

Det kom vist ikke som nogen stor overraskelse, at statsminister Mette Frederiksen i går forlængede den fysiske nedlukning af universiteterne med yderligere 14 dage frem til og med 13.april.

Det betyder, at også Aarhus Universitet fortsat holder lukket. Men kun i fysisk forstand. For på den digitale side bliver der ydet maksimalt for at holde kerneaktiviteterne så godt i gang, som overhovedet muligt. Jeg vil endnu engang udtrykke min beundring for den måde, I har tacklet situationen på. Det er ganske enkelt imponerende, at et stort universitet kan sadle om og køre videre på så kort tid. Det lader sig kun gøre, fordi I har gjort en enorm og dedikeret indsats for at få tingene til at glide bedst muligt under de givne rammer.

Der opstår, og der vil løbende opstå nye spørgsmål som følge af den fysiske nedlukning. Vi forsøger som hidtil at finde gode svar og løsninger så hurtigt, som det er muligt.

Vi går snart ind i en ny fase af nedlukningen, hvor den energi, pligtfølelse og virketrang, der har hjulpet os gennem den første fase, vil blive sat på prøve. Nedlukningen er forlænget med 14 dage, men det er vel ikke utænkeligt, at der kan være behov for en yderligere forlængelse, når man hører, at epidemien måske først topper efter påske. Så vi kan risikere et længere forløb, og den slags slider på tålmodigheden og på vores kernefunktioner.

Situationen begynder fx at udfordre forskningsprojekter i stigende grad. Jeg har fuld forståelse for, at det bliver sværere at udsætte sine planer, efterhånden som dagene går – men som udgangspunkt er vi nødt til fortsat at være restriktive. Dels fordi vi som offentlig institution selvfølgelig bakker op om myndighedernes anbefalinger, men også fordi vi er vores ansvar bevidst. Vi holder os hjemme for at beskytte de svageste og for at hjælpe landets sundhedsvæsen til at modstå det pres, der kan opstå, hvis for mange bliver syge på samme tid. Det føles ikke som en heltegerning at blive hjemme, men det er den måde, de fleste af os bedst kan hjælpe i denne kritiske situation.

Det er en udfordrende tid for landet og os alle. Endnu en gang vil jeg gerne opfordre jer til at passe på jer selv og alle os andre. Dels ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men også ved at finde en god rytme for arbejds- og familielivet og huske at få rørt jer lidt mellem arbejdsopgaverne. På et tidspunkt kommer vi ud på den anden side, og vi skulle gerne alle sammen være i en fornuftig forfatning både fysisk og mentalt, så vi er klar til at genindtage vores smukke universitet med fuld energi og livsmod.

 

De bedste ønsker til jer og jeres familier,

Brian Bech Nielsen

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 18. marts

Information til medarbejdere 14. marts

Kære medarbejdere

Der er mange informationer i disse dage, da Corona-forholdsreglerne løbende bliver ændret. Senest i aftes med myndighedernes udmelding fredag den 13. marts om indrejse og udrejse. På den baggrund skærper Aarhus Universitet sin position i forhold til rejser.

Medarbejdere på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet fraråder på det kraftigste tjenesterejser til udlandet, og vi opfordrer lige så kraftigt alle ikke bosiddende medarbejdere i udlandet til at komme hjem hurtigst muligt. Kontakt din nærmeste leder for at vurdere din situation, hvis du er i tvivl. Det bliver sværere og sværere at komme til Danmark, og der kan komme til at opstå kapacitetsproblemer også i andre landes sundhedssystemer. Medarbejderne skal holde sig orienteret via Udenrigsministeriets retningslinjer.

Bosiddende medarbejdere i udlandet anbefales ikke at rejse hjem, med mindre de føler sig utrygge eller frygter at strande i udlandet. Også her skal man holde sig orienteret via Udenrigsministeriets retningslinjer (link ovenfor).

Orientering i forhold til studerende

Studerende og ph.d.-studerende, der er på længerevarende ophold i udlandet, anbefales at overveje, om de ønsker at fastholde udlandsopholdet eller at rejse hjem – begge dele er en mulighed. I beslutningen bør følgende overvejelser indgå:

 • Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis du skulle blive syg.
 • Tidspunktet for din planlagte hjemrejse. Hvis den er nærtforestående, kan du risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger, når du skal rejse.
 • Har du stadig adgang til undervisning på dit værtsuniversitet? Hvis ikke, kan det være en god ide at komme hjem nu.

Hvis du vælger at blive, skal du følge de anvisninger, du får fra de lokale myndigheder og din værtsinstitution. Du skal holde dig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside og tilmelde dig danskerlisten, så du hele tiden modtager de nyeste opdateringer om dit værtsland. 

Denne information ligger til de studerende på au.dk/corona, som løbende opdateres. Også for jer medarbejdere. Men gå gerne til nærmeste leder, hvis du har spørgsmål.

Denne helt usædvanlige situation er svær at håndtere på mange måder. Vi må gøre vores bedste. Det var et af budskaberne fra rektor Brian Bech Nielsen i nyhedsbrevet fra universitetsledelsen i går. Se videohilsen fra Brian Bech Nielsen

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 13. marts

Information fra universitetsledelsen til medarbejdere 11. marts kl. 23:50

 

Kære medarbejdere

På baggrund af regeringens og myndighedernes udmeldinger her til aften har universitetsledelsen besluttet, at I ikke skal møde ind på arbejde fra i morgen torsdag den 12. marts og foreløbigt frem til og med fredag den 27. marts. Hvis du bestrider en kritisk funktion, såsom dyrepasning, særlig forskningsinfrastruktur, mv. skal du møde ind for at aftale nærmere med din ledelse, hvordan situationen bedst kan håndteres i perioden, hvor universitetet er nedlukket.

Hvis du har brug for at hente din bærbare pc eller lignende for at kunne arbejde hjemme, kan du hente det på din arbejdsplads, men derefter skal du fortsætte arbejdet hjemmefra.

Vi skal nu have styr på universitetets drift i de kommende uger, og vi er klar over, at situationen giver anledning til en række spørgsmål. Vi må bede jer vise forståelse for, at vi med dette korte varsel ikke har svar på alle spørgsmål endnu, men vi vil arbejde ihærdigt på at kunne gøre dette så hurtigt som muligt. Vi vil bede dig holde dig orienteret her på AU's corona-hjemmeside eller via kontakt til din nærmeste leder.

Til jer, der underviser. Som vi skrev ud til jer tidligere i dag, er vi i gang med at finde digitale løsninger for at etablere fjernundervisning. Vi arbejder ihærdigt på inden for ganske kort tid at få det op og køre. Men vi må igen bede om tålmodighed. Vi er i gang med at teste teknologien, og vi håber at have løsninger klar fra begyndelsen af næste uge, således I i videst muligt omfang kan opretholde jeres undervisning. 

I det omfang det er overhovedet er muligt, skal I arbejde hjemmefra. Vi har på universitetet en række faciliteter, der muliggør arbejde hjemmefra og sammen på distancen. Vi får nu samlet information om disse faciliteter, så de bliver lettilgængelige. I vil snarest muligt kunne finde et link til dette her på AU' corona-site. 

Med de bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information fra ledelsen til medarbejdere, 11. marts kl. 8:00

Kære medarbejder på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu.

Vi træffer derfor nu en række foranstaltninger beskrevet i det følgende for at leve op til det ansvar.

Hvis du har/får symptomer, som kan tilskrives coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der har en coronavirusinfektion, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. 

Som universitet finder vi det afgørende, at vi i videst muligt omfang opretholder vores kerneaktiviteter i forhold til samfundet, uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

På nuværende tidspunkt fortsætter universitetets fem fakulteter afviklingen af de planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, dog med én undtagelse, idet de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning – foreløbig marts måned ud. Læs mere her

Vi lader indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner være åbne. Det sker for at sikre de studerendes adgang til studiepladser. Dog indskærper vi, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

Digitale undervisningsplatforme

Vi forbereder os på det scenarium, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt.

Forskning

De lokale forskningsaktiviteter fortsætter uændret for nuværende. Såfremt situationen hindrer det, skal du informere din nærmeste leder.

Arrangementer, herunder fx konferencer og seminarer

Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler vi kun arrangementer som konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

Arrangementer, som ikke er kritiske for uddannelse, forskning og rådgivning, aflyses eller udskydes – det gælder også arrangementer med under 1000 deltagere. Det drejer sig både om arrangementer, vi selv står bag, og arrangementer med eksterne arrangører på Aarhus Universitet. Hvis du er i tvivl, om et arrangement, du som medarbejder står bag, skal afholdes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

Hvis afholdelsen af et arrangement vurderes at være kritisk i forhold til uddannelse, forskning eller rådgivning og derfor bør afvikles, så følg nøje myndigheders anvisninger om forholdsregler (link til coronasmitte.dk). Dog gælder myndighedernes anbefaling om ikke at afholde arrangementer med mere end 1000 deltagere naturligvis fortsat.

Med disse foranstaltninger følger det naturligt, at sociale arrangementer på universitetet bør aflyses eller udskydes. Hvis du som medarbejder er i tvivl, om et arrangement bør aflyses eller udskydes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

Vi oplever allerede nu, at mange melder fra til arrangementer på universitetet. Ligesom der fx er eksterne oplægsholdere eller samarbejdspartnere, som ikke ønsker at komme på universitetet i den nuværende situation.

Vi opfordrer jer medarbejdere til at være påpasselige med, hvilke aktiviteter I deltager i forbindelse med tjenesten. Hvis det ikke er en aktivitet, hvis afholdelse er kritisk for uddannelse, forskning eller rådgivning, bør I generelt undlade at deltage.

Tjenesterejser til udlandet

Alle tjenesterejser til udlandet bør indtil videre udskydes eller aflyses. Det gælder for tjenesterejser til alle lande. Det kan virke drastisk, men vi gør dette for at begrænse smitte til og fra Danmark. 
Administrative medarbejdere og medlemmer af ledelsen vil for indeværende ikke tage på tjenesterejser til udlandet.

Tjenesterejser indlands

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Studierejser

Undervisere og studerende bør indtil videre undlade at tage på studierejser.

Transport til og fra universitetet

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Rejser i privat regi

Universitetet anbefaler, at medarbejdere følger myndighedernes anbefalinger vedrørende rejser til udlandet.

Taskforce og løbende opfølgning

Vi har etableret en corona-taskforce på universitetet, som følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med på AU’s corona-hjemmeside. Der vil komme nye informationer i takt med udviklingen. 

På vegne af universitetsledelsen

Arnold Boon, Berit Eika og Brian Bech Nielsen

Opdateringer før 11. marts

Opdatering 10. marts, kl. 11.30:

Universitetets undervisningsaktiviteter fortsætter uændret, dog med én undtagelse. Medicinstuderende på kandidatuddannelsen må ikke længere møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning på universitetshospitalet – foreløbig marts måned ud. Læs mere her


Opdatering 9. marts, kl. 11.30:

På nuværende tidspunkt fortsætter Aarhus Universitet sine undervisnings- og forskningsaktiviteter. Vi følger situationen meget nøje og henholder os fortsat til myndighedernes anvisninger.

Vi opfordrer stadig alle medarbejdere og studerende til at tage situationen alvorligt og kontakte sundhedsmyndigheder, hvis de udviser tegn på corona-virus. Lad hurtigst muligt nærmeste leder vide besked, hvis du er smittet eller i karantæne. I det hele taget henstiller vi til, at alle udviser ekstra påpasselighed. Er du i tvivl om, hvordan du bedst undgår smitte, så følg med på Rigspolitiets hjemmeside om coronosmitte. Her har de bl.a. udlagt fem råd – herunder at undgå fysisk kontakt i form af kys, kram og håndtryk.  

Står du som medarbejder foran en tjenesterejse, henstiller vi til, at du følger Udenrigsministeriets vejledning om udrejser https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-ud-at-rejse

Hvad angår forsamlinger følger Aarhus Universitet som hidtil regeringens anvisning om at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Ved arrangementer under 1.000 deltagere henviser Aarhus Universitet til myndighedernes anbefalinger https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/myndighedernes-opfordring-vedr-arrangementer. Er du som medarbejder i tvivl, kontakt din institutleder. Er du som studerende i tvivl, kontakt din lokale studieadministration.


Opdatering 6. marts: 

Regeringen har meldt ud, at de opfordrer til, at man udskyder eller aflyser alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere. Opfordringen gælder foreløbig marts måned ud.

Opfordringen får på nuværende tidspunkt ingen betydning for undervisning og eksamen på Aarhus Universitet, der kan fortsætte som planlagt.

Der vil heller ikke for nuværende være behov for at aflyse arrangementer for medarbejdere og besøgende på Aarhus Universitet, da universitetet ikke har planlagte arrangementer med mere end 1.000 deltagere i denne måned. Til gengæld er der flere fester for studerende med flere end 1.000 deltagere i løbet af marts måned, og de vil sandsynligvis blive udskudt eller aflyst som følge af regeringens udmelding.

Vi følger situationen nøje og følger de anvisninger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen eller andre relevante myndigheder. Vi opfordrer således også til, at man udviser ekstra påpasselighed og følger myndighedernes anbefalinger til fysisk kontakt for at undgå at udsætte sig selv eller andre for smitte.


Onsdag 4. marts:

Der er nu konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark. Sundhedsstyrelsen opfordrer særligt uddannelsesinstitutioner til at være agtpågivende. Aarhus Universitet følger situationen nøje og bakker fuldstændigt op om styrelsens anbefalinger.

Universitetet opfordrer fortsat alle til at passe på sig selv, vise hensyn til deres omgivelser, samt følge udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet og andre relevante myndigheder. 

Der er særlig grund til at være opmærksom på symptomer, hvis du har rejst i et særligt risikoområde, eller hvis du har været i kontakt med nogen, som har. 

Alle studerende og medarbejdere med opgaver i sundheds- og ældresektoren (med direkte kontakt til borgere og patienter), som har rejst i risiko-områderne og er kommet hjem efter 18. februar 2020, skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. De er pålagt 14 dages karantæne af myndighederne, da de under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Aarhus Universitet har nedenfor samlet en række generelle svar og henvisninger til medarbejdere og studerende, som har spørgsmål om coronavirus. Siden bliver løbende opdateret, alt efter udviklingen.