Håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere

Hvis en medarbejder har symptomer på COVID-19, også milde symptomer, skal medarbejderen blive hjemme, indtil vedkommende er rask. I forhold til  COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Hvis en medarbejder får sygdomssymptomer på arbejdspladsen, skal medarbejderen hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de sidste symptomer eller en negativ COVID-19 test.

Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder om dette med henblik på information til eventuelle nære kontakter på AU. Lederen afklarer sammen med medarbejderen hvilke kolleger og studerende, medarbejderen har haft tæt kontakt med.


Smitteopsporing og information

Når en borger er smittet med COVID-19, skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag i samarbejde med myndighederne, herunder identifikation af nære kontakter. Det vil i hovedreglen være dem, den smittede bor sammen med, enkelte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner og familie. Smitteopsporingen og -forebyggelsen koordineres af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med borgeren/medarbejderen og arbejdspladsen/AU. AU opfordrer til at downloade den nationale smittesporingsapp smitte|stop.

AU har til opgave at bistå den smittede medarbejder og Styrelsen for Patientsikkerhed med en vurdering af, hvorvidt der findes nære kontakter blandt kolleger og studerende.

Nære kontakter defineres jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som følger:

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19.
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist COVID-19.
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person med COVID-19.
 • En person, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist COVID-19.
 • En person, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 min. med en COVID-19-smittet person i situationer, hvor der synges, tales højt eller råbes.
 • En person, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere i 15 min. med en COVID-19-smittet person i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation.
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Det er NÆRMESTE LEDERS ANSVAR:

 • at afklare, sammen med medarbejderen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke kolleger og studerende, medarbejderen har haft tæt kontakt med på universitetet
 • at der straks gives besked til de kolleger og studerende, der har været i nær kontakt med den COVID-19-smittede. Lederen skal gøre de nære kontakter opmærksom på følgende:
  • at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden angivelse af identitet)
  • at de bør selvisolere sig og få foretaget en COVID-19 test
  • at de derfor skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn
  • at de derfor i endnu højere grad skal følge de generelle råd om god hygiejne
  • at de bør orientere sig i Sundhedsstyrelsens materiale for nære kontakter
 • at der hurtigt bliver iværksat en grundig rengøring af medarbejderens arbejdsstation og tilhørende områder
 • at orientere sin institutleder/administrationschef/vicedirektør, som dernæst orienterer dekan/direktør om situationen hurtigst muligt

 • at orientere Lea Sofie Staunsager, fuldmægtig i Universitetsledelsens Stab, lss@au.dk og Sys Christina Vestergaard, kommunikations- og pressechef, scv@au.dk om smittetilfældet. I orienteringen oplyses på hvilket institut/i hvilken administrativ enhed smittetilfældet har fundet sted, og om kollegaer/studerende er karakteriseret som ”nære kontakter”. Oplysningerne om den smittede må ikke kunne henføres til en konkret person, og der angives ikke navne på enheder med under 10 personer.

 • at informere øvrige relevante kolleger (som ikke er nære kontakter) om, at ”en medarbejder er sygemeldt eller hjemsendt pga. COVID-19, at kolleger i risiko for smitte er orienteret, og at arbejdspladsen er rengjort”. Specifikke medarbejderes konkrete sygdom bør principielt ikke nævnes (jf. GDPR)