Håndtering af symptomer og smitte blandt studerende

Følgende retningslinjer regulerer AU’s håndtering af konstaterede tilfælde af COVID-19-smitte blandt studerende på universitetets campusområder.

 

Den konkrete håndtering af smittetilfælde sker i regi af lokalt forankrede beredskabsgrupper på de enkelte fakulteter, der sideløbende koordinerer indsatsen med rektoratet samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.


1. Håndtering af studerende med symptomer på COVID-19

Studerende med symptomer på COVID-19 må ikke møde op på campus. Hvis symptomerne opstår under ophold på campus, skal pågældende hurtigst muligt tage hjem. Universitetet kan bede studerende med tydelige symptomer om at forlade campus.

Studerende med symptomer skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk med symptomer på COVID-19. 

Universitetet iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer, hvor der ikke foreligger et positivt testresultat.    

2. Håndtering af studerende med konstateret COVID-19-smitte

De studerende opfordres kraftigt til at orientere universitetet om COVID-19-smitte. Dermed kan universitetet medvirke til inddæmning via smitteopsporing. Studieadministrationen kontaktes via AU’s corona-blanket.

Studerende, der har et positivt svar på en antigentest (hurtigtest/selvtest), skal gøre følgende:

 • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at gå i selvisolation og få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at man er smittet med COVID-19. 
 • Orientere studieadministrationen om det positive testsvar allerede efter antigentesten. Det gøres via AU’s corona-blanket.
 • Som det fremgår af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, vil du blive ringet op af en medarbejder fra Corona-opsporing (en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed). Du har også mulighed for selv at tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11. Coronaopsporing har mulighed for at oprette en rekvisition til personer, der skal have foretaget en opfølgende PCR-test, der giver mulighed for forrang i køen til PCR-test.
 • Hvis din opfølgende PCR-test er negativ, og du ikke har symptomer, kan du afbryde din selvisolation. Du bedes orientere studieadministrationen om svarresultatet på PCR-testen.
 • Er PCR-testen positiv, se nedenfor.

Studerende, der har et positivt svar på en PCR-test, skal:

 • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk, der er testet positiv for COVID-19
 • Orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket. Er du allerede i dialog med studieadministrationen efter en positiv antigentest, kan du blot fortsætte denne dialog, og du skal ikke indsende en ny blanket.
 • Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed om iværksættelse af smitteopsporing.
 • Samarbejde med AU om intern smitteopsporing og kortlægning af ophold på campus under sygdomsperioden.
 • Orientere de kontakter på AU om smitten, som skal gå i selvisolation.

3. Det lokale smitteberedskabs rolle i tilfælde af COVID-19-smitte

Det lokale smitteberedskab skal ved en positiv antigentest gøre følgende:

 • Kontakte den studerende og etablere overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for det positive testresultat.
 • Hvis der findes én positiv antigentest i én stamklasse/på holdet afventer man med opsporing og isolering af nære kontakter, indtil der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.
 • Hvis der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/på et hold, skal der startes kontaktopsporing med det samme – dvs. før der er kommet svar på de opfølgende PCR-test.

Det lokale smitteberedskab skal ved en positiv PCR-test gøre følgende:

 • Kontakte den studerende og bistå med definition og kortlægning af nære relationer på campus samt vejledning om orientering af disse. 
 • Etablere overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for den konstaterede smitte – hvis det ikke allerede er gjort ifm. en positiv antigentest.
 • Orientere følgende tidligt i forløbet: Dekanen, involverede institutleder(e)
 • Orientere studenterstab@au.dk og Sys Christina Vestergaard, kommunikations- og pressechef, scv@au.dk om smittetilfælde. I orienteringen oplyses på hvilken uddannelse og semester smittetilfældet har fundet sted, og eventuelt holdnummeret, samt om studerende/medarbejdere på AU er identificeret som ”nære kontakter”. Oplysningerne om den smittede må ikke kunne henføres til en konkret person, og hvis holdet er på under 10 studerende, undlades angivelse af holdnummeret.
 • Orientere det/de berørte undervisningshold m.v. under hensyntagen til GDPR og beskyttelse af personoplysninger
 • Sikre straks-rengøring af kontaktflader m.v. i de relevante lokaler efter behov
 • Vurdere om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning
 • Registrere smittetilfældet i det fælles indsamlingsark på AU-niveau

4. Yderligere tiltag i forbindelse med smitteudbrud

Som udgangspunkt gælder, at enkeltstående smittetilfælde ikke giver anledning til yderligere tiltag (som fx aflysninger, hjemsendelse af hold/medarbejdere m.v.), mens flere samtidige smittetilfælde kan være tegn på et smitteudbrud, der kræver yderligere foranstaltninger.


For beslutning om yderligere tiltag gælder, at:

 • Vurdering og beslutning er forankret i det lokale smitteberedskab i samråd med dekanen
 • Eventuelle tiltag koordineres med den lokale linjeledelse, rektor/prorektor samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab


Situationer, der går på tværs af fakulteter (fx grundet lokalefællesskab, samlæste fag m.v.), løftes til rektor/prorektor, der træffer beslutning i samråd med de involverede dekaner

Ved hjemsendelse gælder:

 • De studerende hjemsendes i én uge fra den dag, hvor beslutningen om hjemsendelse træffes. 

5. Smitteopsporing

Smittesporingsindsatsen er baseret på Sundhedsstyrelsens definition af ’nære kontakter’.

AU har til opgave at bistå den smittede med vurdering af, hvorvidt der forefindes kontakter blandt medstuderende eller undervisere, som bør gå i selvisolation. Den interne smitteopsporing på AU sker i samråd med den smittede, der som udgangspunkt i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed selv er ansvarlig for at kontakte de relationer, der bør gå i selvisolation.

Studerende indgår typisk i en lang række interaktioner på tværs af undervisningsforløb, læsepladser m.v., hvor samvær kan række ud over nære kontakter. AU opfordrer derfor alle studerende til at anvende den officielle smittesporings-app [smitte|stop]der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.