Håndtering af symptomer og smitte blandt studerende

Følgende retningslinjer regulerer AU’s håndtering af konstaterede tilfælde af COVID-19-smitte blandt studerende på universitetets campusområder. Retningslinjerne er gældende fra den 15. august 2020 og evalueres ved udgangen af oktober måned.

Den konkrete håndtering af smittetilfælde sker i regi af lokalt forankrede beredskabsgrupper på de enkelte fakulteter, der sideløbende koordinerer indsatsen med rektoratet samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.


1. Håndtering af studerende med symptomer på COVID-19

Studerende med symptomer på COVID-19 må ikke møde op på campus. Hvis symptomerne opstår under ophold på campus, skal pågældende hurtigst muligt tage hjem. Universitetet kan bede studerende med tydelige symptomer om at forlade campus.

Studerende med symptomer skal:

Universitetet iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer, hvor der ikke foreligger et positivt testresultat.

Hvad er symptomerne på smitte? Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse.


2. Håndtering af studerende med konstateret COVID-19-smitte

De studerende har ikke pligt til at orientere universitetet om COVID-19 smitte, men opfordres kraftigt hertil.

Studerende, der er testet positiv med COVID-19, skal:

 

Det lokale smitteberedskab skal:

 • Kontakte den studerende og bistå med definition og kortlægning af nære relationer på campus samt vejledning om orientering af disse
 • Etablere overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for den konstaterede smitte
 • Orientere følgende tidligt i forløbet: Dekanen, involverede institutleder(e)
 • Orientere Lea Sofie Staunsager, fuldmægtig i Universitetsledelsens Stab, lss@au.dk og Sys Christina Vestergaard, kommunikations- og pressechef, scv@au.dk om smittetilfælde. I orienteringen oplyses på hvilken uddannelse og semester smittetilfældet har fundet sted, og eventuelt holdnummeret, samt om studerende/medarbejdere på AU er identificeret som ”nære kontakter”. Oplysningerne om den smittede må ikke kunne henføres til en konkret person, og hvis holdet er på under 10 studerende, undlades angivelse af holdnummeret.
 • Orientere det/de berørte undervisningshold m.v. under hensyntagen til GDPR og beskyttelse af personoplysninger
 • Sikre straks-rengøring af kontaktflader m.v. i de relevante lokaler efter behov
 • Vurdere om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning
 • Registrere smittetilfældet i det fælles indsamlingsark på AU-niveau

3. Yderligere tiltag i forbindelse med smitteudbrud

Som udgangspunkt gælder, at enkeltstående smittetilfælde ikke giver anledning til yderligere tiltag (som fx aflysninger, hjemsendelse af hold/medarbejdere m.v.), mens flere samtidige smittetilfælde kan være tegn på et smitteudbrud, der kræver yderligere foranstaltninger.

For beslutning om yderligere tiltag gælder, at:

 • Vurdering og beslutning er forankret i det lokale smitteberedskab i samråd med dekanen
 • Eventuelle tiltag koordineres med den lokale linjeledelse, rektor/prorektor samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab

Situationer, der går på tværs af fakulteter (fx grundet lokalefællesskab, samlæste fag m.v.), løftes til rektor/prorektor, der træffer beslutning i samråd med de involverede dekaner


Ved hjemsendelse gælder:

 • De studerende hjemsendes i én uge fra den dag, hvor beslutningen om hjemsendelse træffes.
 • De studerende anbefales at lade sig teste, inden de herefter igen møder ind på universitetet. 

4. Smitteopsporing

Smittesporingsindsatsen er baseret på Sundhedsstyrelsens definition af ’nære kontakter’.

AU har til opgave at bistå den smittede med vurdering af, hvorvidt der forefindes nære kontakter blandt medstuderende eller undervisere. Den interne smitteopsporing på AU sker i samråd med den smittede, der som udgangspunkt selv er ansvarlig for at kontakte de nære relationer i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Personer, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 min. med en COVID-19-smittet person i situationer, hvor der synges, tales højt eller råbes.
 • Personer, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere i 15 min. med en COVID-19-smittet person i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation.
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Studerende indgår typisk i en lang række interaktioner på tværs af undervisningsforløb, læsepladser m.v., hvor samvær kan række ud over nære kontakter. AU opfordrer derfor alle studerende til at anvende den officielle smittesporings-app [smitte|stop], der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.