Håndtering af symptomer og smitte blandt studerende

Aarhus Universitet følger Sundhedsstyrelsens overgangsvejledning for håndtering af smitte på uddannelsesinstitutioner, og følgende retningslinjer gælder for AU’s håndtering af COVID-19-smitte blandt studerende på universitetets campusområder.

Håndtering af smittetilfælde sker i lokalt forankrede beredskabsgrupper på de enkelte fakulteter, der sideløbende koordinerer indsatsen med rektoratet samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.


1. Håndtering af studerende med symptomer på COVID-19

Studerende med symptomer på COVID-19 må ikke møde op på campus. Hvis symptomerne opstår under ophold på campus, skal pågældende hurtigst muligt tage hjem. Universitetets medarbejdere kan bede studerende med tydelige symptomer om at forlade campus. Studerende med symptomer skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk med symptomer på COVID-19. 

Universitetet iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer. Foranstaltninger iværksættes kun ved positivt testresultat.

2. Håndtering af studerende med konstateret COVID-19-smitte

Studerende opfordres kraftigt til at orientere universitetet om COVID-19-smitte. Dermed kan universitetet medvirke til inddæmning via smitteopsporing. Studieadministrationen kontaktes via AU’s corona-blanket.

Studerende, der har et positivt svar på en antigentest (hurtigtest/selvtest), skal gøre følgende:

 • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at gå i selvisolation og få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at man er smittet med COVID-19.
 • Orientere studieadministrationen om det positive testsvar allerede efter antigentesten. Det gøres via AU’s corona-blanket.
 • Som det fremgår af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, vil du blive ringet op af en medarbejder fra Corona-opsporing. Du har også mulighed for selv at tage kontakt til Corona-opsporing på tlf. 32 32 05 11. Corona-opsporing har mulighed for at hjælpe dig foran i køen til PCR-test.
 • Hvis din opfølgende PCR-test er negativ, og du ikke har symptomer, kan du afbryde din selvisolation. Du bedes orientere studieadministrationen om svarresultatet på PCR-testen.
 • Er PCR-testen positiv, se nedenfor.

Studerende, der har et positivt svar på en PCR-test, skal:

 • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk, der er testet positiv for COVID-19.
 • Orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket. Er du allerede i dialog med studieadministrationen efter en positiv antigentest, kan du blot fortsætte denne dialog, og du skal ikke indsende en ny blanket.
 • Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed om iværksættelse af smitteopsporing, herunder orientering af nære kontakter.
 • Samarbejde med AU om intern smitteopsporing og kortlægning af ophold på campus under sygdomsperioden.

3. Det lokale smitteberedskabs rolle i tilfælde af COVID-19-smitte

Det lokale smitteberedskab skal ved en positiv antigentest gøre følgende:

 • Kontakte den studerende og etablere overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for det positive testresultat.
 • Hvis der findes én positiv antigentest i én stamklasse/på holdet afventer man med opsporing og isolation af nære kontakter, indtil der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.
 • Hvis der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/på et hold, skal der startes kontaktopsporing med det samme – dvs. før der er kommet svar på de opfølgende PCR-test.

Det lokale smitteberedskab skal ved en positiv PCR-test gøre følgende:       

 • Kontakte den studerende og bistå med definition og kortlægning af nære kontakter og andre kontakter på campus samt aftale, hvordan disse orienteres.
 • Etablere overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for den konstaterede smitte – hvis det ikke allerede er gjort ifm. en positiv antigentest.
 • Orientere det/de berørte undervisningshold m.v. under hensyntagen til GDPR og beskyttelse af personoplysninger.
 • Sikre straks-rengøring af kontaktflader m.v. i de relevante lokaler efter behov.
 • Vurdere om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning.    

4. Yderligere tiltag i forbindelse med smitteudbrud

Som udgangspunkt gælder, at smittetilfælde ikke giver anledning til yderligere tiltag (som fx aflysninger, hjemsendelse af hold/teams m.v.). Hjemsendelse af hold bør generelt kun ske i helt særlige tilfælde, fx ’superspredningsbegivenheder’ hvor mange personer er blevet smittet ved samme begivenhed. Det er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens overgangsvejledning.

For beslutning om yderligere tiltag gælder, at:

 • Vurdering og beslutning er forankret i det lokale smitteberedskab i samråd med dekanen.
 • Eventuelle tiltag koordineres med den lokale linjeledelse, rektor/prorektor samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.

Situationer, der går på tværs af fakulteter (fx grundet lokalefællesskab, samlæste fag m.v.), løftes til rektor/prorektor, der træffer beslutning i samråd med de involverede dekaner.

5. Smitteopsporing

Smittesporingsindsatsen er baseret på Sundhedsstyrelsens overgangsvejledning for håndtering af smitte på uddannelsesinstitutioner.

AU har til opgave at bistå den smittede med vurdering af, hvorvidt der forefindes kontakter blandt medstuderende eller undervisere, som bør gå i selvisolation og lade sig teste. Den interne smitteopsporing på AU sker i samråd med den smittede, der som udgangspunkt og i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for at kontakte nære relationer, der bør gå i selvisolation og/eller lade sig teste.

Studerende indgår typisk i en lang række interaktioner på tværs af undervisningsforløb, læsepladser m.v., hvor samvær kan række ud over nære kontakter. AU opfordrer derfor alle studerende til at anvende den officielle smittesporings-app [smitte|stop]der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.