Retningslinjer for eksamen og undervisning

Eksamen og undervisning planlægges, tilrettelægges og gennemføres under nøje hensyn til myndighedernes retningslinjer for fremmøde og smitteforebyggelse. Se AU’s retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet.

Studerende opfordres kraftigt til at holde sig opdateret om eventuelle særlige forhold for eksamen og undervisning på de lokale studieportaler.

Eksamen

Aarhus Universitet følger Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for afvikling af eksamen. Det betyder:

 • At størstedelen af eksamener i januar, – både mundtlige og skriftlige – afholdes online.
 • At der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig. Disse afvikles med fysisk fremmøde under skærpet opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Se afsnittet om skærpet opmærksomhed om eksamen med fysisk fremmøde.

Eksamensplanerne finder de studerende på de lokale studieportaler og i Wiseflow/digital eksamen.

Forhindret som følge af smitte, symptomer og selvisolation

Er man smittet, har COVID-19-symptomer eller i selvisolation, kan man ikke møde fysisk frem til eksamen. Se sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvornår du bør gå i selvisolation.

Det udløser ikke et brugt prøveforsøg, hvis man kan dokumentere, at man udebliver på grund af COVID-19. Følgende dokumentationskrav gør sig gældende:

 • Ved påvist smitte skal man kunne fremvise et positivt testresultat (PCR eller kviktest fra officielt godkendte teststeder), der på eksamenstidspunktet ikke må være mere end 11 dage gammelt. Dokumentation skal ske i form af en udskrift fra sundhed.dk eller coronapas med et positivt resultat. En positiv selvtest udgør i udgangspunktet ikke tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med en ansøgning om dispensation. Testes du positiv på eksamensdagen via en selvtest, skal du dog ikke møde fysisk op til eksamen.
 • Er du syg med COVID-19 på eksamenstidspunktet, og er det mere end 11 dage siden, du blev påvist smittet, kræver det dog en lægeerklæring som dokumentation.
 • Ved symptomer skal man udfylde en tro- og love-erklæring - (download på knappen nedenfor)
 • Er man pålagt selvisolation som nær kontakt/anden kontakt i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, skal man udfylde en tro- og love-erklæring - (download på knappen nedenfor)

Bemærk, at man ikke automatisk skal i selvisolation som nær kontakt/anden kontakt.

Den studerende skal indsende dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning, som du finder på mitstudie.au.dk  

Er man forhindret i fysisk fremmøde, gælder følgende muligheder for at gennemføre eksamen:

 • Mundtlige prøver: I det omfang, man lokalt vurderer, at det er praktisk muligt og fagligt forsvarligt, kan man tilbyde den studerende at gennemføre en mundtlig prøve online efter de eksisterende regler om onlineprøver.
 • Skriftlige stedprøver med tilsyn: Disse kan ikke erstattes af online-eksamener, og studerende skal henvises til næste eksamensudbud.
 • Frie skriftlige hjemmeopgaver: Disse kan gennemføres i det omfang, symptomer/smitte hos den enkelte studerende tillader det. Hvis den studerende er for syg til at gennemføre prøven, skal man følge fakultetets almindelige retningslinjer for sygdom ved eksamen.

Særligt for studerende med hjemsendte børn

Studerende, der har hjemsendte skolebørn som følge af corona-situationen og ikke kan finde pasningsmuligheder, kan kontakte den lokale studieadministration og drøfte, hvilke muligheder de har i forhold til den eller de konkrete eksamener, der kan være berørt. Dokumentationsgrundlaget for manglende pasningsmuligheder er en tro- og loveerklæring - (download på knappen nedenfor)

Særligt for studerende, der forhindres som følge af rejserestriktioner

Hvis der som følge af COVID-19 indføres eller varsles rejserestriktioner, som har betydning for de studerendes mulighed for at deltage i en planlagt eksamen med fysisk fremmøde, kan man ansøge om dispensation. Rejseaktiviteten skal være fagligt begrundet, og man skal vedlægge dokumentation for indførte/varslede rejserestriktioner (fx udskrift fra Udenrigsministeriets hjemmeside) og rejsebilag (fx billet). Det vurderes individuelt, hvilke muligheder den studerende kan tilbydes.

Studerende i særlig risikogruppe

Studerende i en særlig risikogruppe kan have grund til at tage særlige forholdsregler, der forhindrer eller begrænser muligheden for deltagelse i fysiske eksamener. Denne gruppe kan opnå dispensation på baggrund af en individuel vurdering af de konkrete forhold. I lighed med andre sygdomme skal den studerende kunne fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring, der beskriver de særlige forhold. Se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvem der er omfattet af en særlig risikogruppe.

Gyldigt coronapas skal medbringes

Et gyldigt coronapas er en forudsætning for at deltage i eksamen med fysisk fremmøde.

 • Ved alle skriftlige stedprøver med tilsyn skal du fremvise dit coronapas, inden du går ind.
 • Ved øvrige prøver med fysisk fremmøde besluttes det lokalt, hvordan man ønsker at gennemføre kontrol af coronapas.

Studerende, der ikke kan fremvise gyldigt coronapas på forespørgsel, kan ikke deltage i den pågældende eksamen og registreres som udeblevet – det koster dermed et prøveforsøg. Der kan være enkelte tilfælde, hvor man er undtaget krav om coronapas – se myndighedernes retningslinjer for, hvem der er undtaget, og hvordan man dokumenterer det på coronasmitte.dk.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 11 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe en tro- og love-erklæring -  (download på knappen nedenfor)

Manglende mulighed for at blive testet rettidigt og begrænset testkapacitet kan som udgangspunkt ikke bruges som argument for ikke at have et gyldigt coronapas.

Skærpet opmærksomhed om eksamen med fysisk fremmøde

Eksamener med fysisk fremmøde vil ske med skærpet opmærksomhed på tiltag for at holde smitte nede og med kraftig opfordring om at vise hensyn til hinanden. Det betyder, at:

 • Studerende og medarbejdere bærer mundbind eller visir. Dog kan det tages af, når man sidder ned ved eksamen.
 • Coronapas skal fremvises.
 • Det tilstræbes, at der kan holdes 2 meters afstand. Eksamensvagter kan bede de studerende om at holde afstand.
 • Der er særligt fokus på god udluftning.
 • Der skal være sprit tilgængeligt.
 • Hvis en eksamensvagt, eksaminator eller lignende oplever, at der er en studerende til stede, som har synlige symptomer, må de bede den studerende om at gå igen.
 • AU støtter myndighedernes generelle anbefalinger for test. Se Coronasmitte.dk

Reeksamen

Hvis den ordinære eksamen er planlagt med fysisk fremmøde, bliver reeksamen som udgangspunkt gennemført med fysisk fremmøde. Hvis den ordinære eksamen er planlagt til at foregå online, bliver reeksamen som udgangspunkt gennemført online. Der vil være undtagelser. Du kan holde dig orienteret om eksamensformen på din studieportal.

Undervisning

Aarhus Universitet følger retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om afvikling af undervisning. Nuværende retningslinjer gælder frem til 31. januar.

Frem til udgangen af januar afvikles undervisning som udgangspunkt i faste hold eller grupper.

Afhængig af situationen kan studerende, der som følge af COVID-19-smitte er forhindret i at deltage i undervisningen, søge om at få hjælp via AU’s studieassistentordning.

Hvis studieassistentordningen ikke er en mulighed, bedes studerende tage kontakt til deres lokale studieadministration for at høre, hvordan det påvirker deres studieforløb.

Hvis et eller flere hold hjemsendes som følge af COVID-19, vil undervisningen i det omfang, det er muligt, blive gennemført online.

Der planlægges efter, at universiteterne også i kommende semester har mulighed for at afvikle undervisning med fysisk fremmøde. Siden opdateres, når vi kender myndighedernes retningslinjer og anbefalinger fra 1. februar.