Retningslinjer for undervisning, eksamen og studieaktivitet på campus

Alle studerende har adgang til campus under forudsætning af, at retningslinjer for smitteforebyggelse overholdes. 


Eksamen

Størstedelen af eksamener i forårssemesteret 2021 afholdes online. Eksamensplanerne er tilgængelige på den lokale studieportal.

Praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler afvikles som udgangspunkt på campus.

Baseret på faglige begrundelser er visse andre eksamener også planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Dette er besluttet på fakulteterne på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene.

Hvis en eksamen planlagt med fysisk fremmøde ikke kan afvikles på campus som følge af COVID-19, skal studerende om muligt varsles om omlægning senest 30 dage før eksamensdagen.

I de tilfælde, hvor der gennemføres undervisning og eksamen med fysisk fremmøde, gennemføres aktiviteterne i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder brug af tests.


 Er man forhindret i fysisk fremmøde til eksamen?


Er man smittet eller i risiko for at være smittet, gælder følgende:

  • For medarbejdere: Det vurderes i samarbejde med den lokale ledelse, hvordan situationen skal håndteres.
  • For studerende: De skal følge retningslinjerne for sommereksamener 2021, som fremgår af de studerendes fælles FAQ.


Er man i en særlig risikogruppe, gælder følgende:

  • For medarbejdere: Ledelsen laver i dialog med den enkelte medarbejder en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
  • For studerende: De kan få undersøgt, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med en prøve, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Dette forudsætter, at de studerende følger anvisningerne som beskrevet i de studerendes fælles FAQ.