Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter

Med udgangspunkt i den politiske rammeaftale for en kontrolleret genåbning af det danske samfund har Aarhus Universitet mulighed for at få flere studerende ind på universitetet – dog stadig i et begrænset omfang, og i overensstemmelse med retningslinjer for ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner.


Fra og med den 6. april 2021 er Aarhus Universitet omfattet af følgende rammer for genåbning:

  • Op til 20 pct. af universitetets studerende kan på daglig basis gives adgang til undervisning og eksamensaktiviteter med henvisning til særligt at prioritere studerende på første år i forhold til undervisning.
  • Derudover kan 10 pct. af de studerende på daglig basis få adgang til læsepladser og grupperum.
  • Udover ovenstående grupper kan afgangsstuderende på kandidatniveau gives adgang, hvis praksiselementer spiller en afgørende rolle for afslutning af uddannelsen.
  • Hvis man ikke bruger kvoten på 20 pct. til undervisning og eksamen, kan den bruges til andre aktiviteter som læsepladser og grupperum.

Forudsætninger for fysisk fremmøde


Prioriteringen vedtages og kommunikeres på fakulteterne

Det vil være ledelsen på det enkelte fakultet, som har ansvar for, at fakultetet overholder de tilladte procentsatser for fremmøde. Den endelige prioritering af undervisnings- og eksamensaktiviteter forankres i ledelsen på de respektive fakulteter under inddragelse af studienævnene. 

Som studerende vil man få information om sine muligheder for at komme ind på campus via den lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard.

Medarbejdere vil blive orienteret via ledelsen på det enkelte fakultet og institut. Spørgsmål kan rettes til nærmeste leder.

Undervisning

Størstedelen af undervisningen vil foregå online i hele forårssemesteret, da genåbningen fortsat er begrænset.

Fysiske undervisningsaktiviteter tilrettelægges på det enkelte fakultet, og der vil være særligt fokus på:

  • Praksisorienteret undervisning, der ikke kan gennemføres online, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning
  • At tilbyde førsteårsstuderende mulighed for at kunne møde ind til fysisk holdundervisning inden for de givne rammer.

Obligatorisk undervisning, der tilbydes fysisk, vil som udgangspunkt også blive gjort tilgængelig online, medmindre der er tale om praksisorienteret undervisning. Dette af hensyn til de studerende, der er forhindret i fysisk fremmøde.


Er man forhindret i fysisk fremmøde til obligatorisk undervisning?

Studerende, som er forhindret i at møde fysisk op på campus, vil som udgangspunkt have mulighed for at følge undervisningen i et onlineformat med undtagelse af de praksisorienterede fag (i klinik, laboratorier og værksteder).

Studerende kan i nogle situationer have mulighed for at blive tilknyttet den såkaldte studieassistentordning.  Kan undervisningen ikke gennemføres med hjælp fra studieassistentordningen, opfordres de studerende til at kontakte deres lokale studieadministration, som kan hjælpe med at afklare, hvordan det påvirker studieforløbet.

Generelt gælder det, at undervisning og eksamen med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes. Medmindre man er smittet, i selvisolation, eller i en særlig risikogruppe, kan man ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger deltage i undervisning og eksamen på lige fod med andre studerende. 

Eksamen

Størstedelen af eksamener i forårssemesteret 2021 vil blive afholdt online.

Praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler afvikles på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan og myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt.

Baseret på faglige begrundelser kan andre eksamener også blive planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Hvilke eksamener, det drejer sig om, afgøres på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne.

Hurtigst muligt efter påske vil man kunne få et overblik over, hvilke eksamener der planlægges med fysisk fremmøde. Herefter udarbejdes de konkrete eksamensplaner med tid og sted.

Hvis en eksamen planlagt med fysisk fremmøde ikke kan afvikles på campus som følge af COVID-19, skal studerende om muligt varsles om omlægning senest 30 dage før eksamensdagen.

I de tilfælde, hvor der gennemføres undervisning og eksamen med fysisk fremmøde, gennemføres aktiviteterne i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksom på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder brug af tests.


Er man forhindret i fysisk fremmøde til eksamen?

Er man smittet eller i risiko for at være smittet, gælder følgende:

  • For medarbejdere: Det vurderes i samarbejde med den lokale ledelse, hvordan situationen skal håndteres.
  • For studerende: De skal følge retningslinjerne for sommereksamener 2021, som i nærmeste fremtid vil fremgå af de studerendes fælles FAQ.

Er man i en særlig risikogruppe, gælder følgende:

  • For medarbejdere: Ledelsen laver i dialog med den enkelte medarbejder en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
  • For studerende: De kan få undersøgt, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med en prøve, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Dette forudsætter, at de studerende følger anvisningerne som beskrevet i de studerendes fælles FAQ.