Corona/Covid-19 - FAQ og chat for studerende

SIDEN OPDATERES LØBENDE

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Brug chatten nederst til højre. 
Vi sidder klar alle hverdage 8-16.

Generelt

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at chatte med dig (studenterpræsterne kan du også ringe til).

Hvordan tilpasser jeg mine studievaner til den nye situation?

Har du brug for hjælp til at strukturere din nye hverdag og nye studieformer, har Studypedia udviklet nogle råd til det online studiearbejde: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/.

Du kan finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel  på styrkditstudieliv.au.dk.

Sygdom

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver så syg, at det påvirker din mulighed for at følge det normale undervisningsforløb (dvs. de tilbudte alternative løsninger), skal du kontakte din lokale studieadministration, der vil anvise mulighed for at ansøge om dispensation.

Har du mistanke om at være smittet med coronavirus, skal du følge myndighedernes anvisninger.

Find kontakt til din lokale studieadministration via studieportalerne.

Undervisning

Kan jeg komme til undervisningen?

Aarhus Universitet har midlertidigt indstillet alle undervisningsaktiviteter med fysisk fremmøde på de tre campusser i Herning, Emdrup og Aarhus fra 12. marts. Lukningen er forlænget frem til og med den 13. april.

Hvordan kommer min undervisning til at foregå i de kommende uger?

Undervisningen omlægges i videst muligt omfang til andre læringsformater og undervisningsformer – eksempelvis mere detaljerede læsevejledninger, opgaver og videokonferencer i Blackboard. Du vil modtage information fra dit fakultet og i dine kursusrum i Blackboard. Her vil din underviser holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket. 

Må jeg mødes med min studiegruppe?

Aarhus Universitet opfordrer kraftigt studerende til at bruge digitale platforme, når de skal mødes i deres studiegrupper. Baggrunden er myndighedernes anvisninger om at begrænse fysisk kontakt.

Universitetet stiller Skype for Business til rådighed som en del af Office 365, hvor flere kan mødes digitalt på en gang. Læsegruppemøder kan også ske over Messenger, Facetime o.lign.

Jeg er i praktik eller i gang med projektorienteret forløb?

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre din praktik. Det afhænger dog af forholdene på dit praktiksted. Følg de anvisninger, du modtager fra dit praktiksted.

Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre din praktik, kontakt da din lokale studieadministration med henblik på en afklaring om dit videre forløb.

Hvad sker der, hvis en hel uddannelse bliver forsinket?

Aarhus Universitet følger de retningslinjer, som fremgår af myndighedernes officielle informationssite. Hvis du ikke kan gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid på grund af den ekstraordinære situation, får du mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet. 

Der kan desuden søges om tillæg af SU-klip. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte ansøger. Du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem corona-situationen og forsinkelsen. 

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan møde op til undervisningen, og aktiv deltagelse i undervisningen enten er en forudsætning for eksamen eller selve eksamen?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige digitale løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på Blackboard.

Jeg arbejder deltid i sundhedsvæsnet, hvordan er jeg stillet i forhold til min undervisning og eksamen, hvis jeg indkaldes til ekstra vagter?

Er det obligatoriske elementer eller en eksamen, du ikke kan deltage i, så kan du søge en dispensation og vedlægge relevant dokumentation, eksempelvis din vagtplan.     

Jeg kan ikke komme i laboratoriet og passe mine forsøg, som skal indgå i min opgave.

Du skal tale med din vejleder om, hvad du skal gøre, og om der er mulighed for at lave en mere teoretisk opgave.    

Jeg er førsteårsstuderende og skal bestå nogle kurser på første år. Hvilken betydning har det for førsteårsprøven, at jeg ikke kan komme til undervisning?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige alternative løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på blackboard.    

Skal jeg lade være med at søge de dispensationer, som jeg havde planlagt før den fysiske lukning af AU?

Nej, du skal fortsat søge de relevante dispensationer, som du forventer at få brug for i dit normale studieforløb.  

Eksamen

Hvordan påvirker den aktuelle situation mine eksamener i dette semester?

Alle skriftlige stedprøver vil ændre form i den periode, hvor universitetet er fysisk nedlukket. Du vil modtage information fra din uddannelse om, hvordan stedprøver i stedet afholdes. Se også svar om tidsbegrænsede skriftlige eksamensopgaver.

Vi er i fuld gang med at finde de bedst mulige løsninger i forhold til øvrige planlagte eksamener – både mundtlige og skriftlige – i indeværende semester, såfremt den fysiske nedlukning bliver længere end varslet. Vores mål er, at sommereksamen i videst mulig udstrækning afholdes som planlagt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre alternativer inden for samme tidsperiode i de tilfælde, hvor det ikke viser sig muligt.

Jeg skal deltage i en tidsbegrænset skriftlig eksamensopgave og har ikke mulighed for at udnytte tiden fuldt ud som følge af corona-situationen. Hvordan skal jeg forholde mig?

 

Hvis din tidsbegrænsede opgave finder sted under nedlukningsperioden, og du er forhindret i at deltage på lige vilkår, vil du efterfølgende få mulighed for at deltage i prøven. Prøven vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at corona-situationen har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

 

 

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her.
 • Længerevarende sygdom. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Jeg skal op til eksamen for 3. gang. Risikerer jeg at blive udmeldt fra universitetet, hvis jeg ikke kan komme pga. coronavirus?

Så længe universitetet ikke kan tilbyde dig en eksamensmulighed på grund af corona-situationen, vil du ikke blive udmeldt. Bliver du selv syg eller kommer i karantæne og dermed er forhindret i at deltage, skal du kontakte din studieadministration hurtigst muligt, jf. gældende regler. Tjek din studieportal.     

Specialer

Jeg er i gang med mit speciale, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, som vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Som altid skal du dokumentere, at der foreligger usædvanlige forhold.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Efter- og videreuddannelse

Jeg læser på en deltidsuddannelse – er jeg også omfattet af, at undervisning bliver aflyst mv.?

Ja, deltidsstuderende er også omfattet, men der arbejdes på at tilbyde alternative undervisningstilbud. Undervisningen omlægges i videst muligt omfang til andre læringsformater og undervisningsformer – eksempelvis mere detaljerede læsevejledninger, opgaver og videokonferencer i Blackboard. Du vil modtage information fra dit fakultet og i dine kursusrum i Blackboard. Her vil din underviser holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket.  

Kommer der til at være ekstra undervisning op til eksamen? Hvad med eksamen til sommer?

Vi arbejder fortsat på at finde de bedst mulige løsninger. Indtil videre er det bedste råd, at du holder dig opdateret på dine vanlige informationskanaler, herunder bl.a. i dine kursusrum i Blackboard.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har mulighed for at gennemføre mine efter- og videreuddannelsesaktiviteter på grund af corona-situationen?

Vi forsøger i videst muligt omfang at gennemføre de igangværende efter- og videreuddannelsesaktiviteter under nedlukningsperioden, men hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt, arbejder vi på at genplanlægge undervisning og eksamen på et senere tidspunkt, hvor din betaling fortsat vil være gældende. Hvis du på baggrund af corona-situationen er forhindret i at deltage på de vilkår, der tilbydes, skal du kontakte studieadministrationen på det forløb, du er i gang med for at drøfte dine muligheder for alternative løsninger. 

Kan jeg stadig sende en ansøgning til efterårets udbud?

Ja, for de udbud, hvor der er åbent for ansøgninger, vil du fortsat kunne søge via det digitale ansøgningssystem. Du finder indgangen på uddannelsessiderne:

Arts: https://arts.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Aarhus BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/

Health: https://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Natural Sciences: https://www.au.dk/evu/nat-tech/

Technical Sciences: https://tech.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Kan jeg ringe eller møde op for vejledning vedr. ansøgning?

Nej, desværre som følge af forholdene omkring corona-situationen, men du er meget velkommen til at sende en mail, så svarer vi hurtigst muligt:

Arts

E-mail: evu.arts@au.dk

Aarhus BSS

E-mail: studentservices.bss@au.dk

Natural Sciences og Technical Sciences

E-mail: evu.nat-tech@au.dk

Health

E-mail: evu.health@au.dk

Jeg er i gang med at indhente dokumentation til min ansøgning, men oplever længere sagsbehandlingstid på grund af corona-situationen. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at få det inden ansøgningsfristens udløb?

Der er heldigvis lidt tid til ansøgningsfristens udløb, men skulle du ikke nå at få dokumentationen, skal du sende din ansøgning samt den øvrige dokumentation via det digitale ansøgningssystem og uploade et dokument for den manglende dokumentation. I dokumentet skal det fremgå, hvilken dokumentation du er ved at indhente samt en besked fra den instans, som du indhenter fra, med deres sagsbehandlingstid.

Kan corona-situationen have indflydelse på ansøgningsfrister og sagsbehandlingstider?

På nuværende tidspunkt er ansøgningsfristen til udbud ved efter- og videreuddannelse i efteråret de samme, og sagsbehandlingstiden forventes forsat at være ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb. Men der kan ske meget endnu, som vi ikke kender til. Hold derfor gerne øje med vores hjemmesider:

Arts: https://arts.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Aarhus BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/

Health: https://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Natural Sciences: https://www.au.dk/evu/nat-tech/

Technical Sciences: https://tech.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Dokumentation

Jeg er syg og har brug for dokumentation fra min læge, men kan ikke få adgang til den på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal undersøge, om du kan få adgang til din læge gennem e-konsultation eller over telefonen. Hvis det ikke er en mulighed, skal du udfylde en tro-og-love-erklæring, hvor du skriver under på, at du er syg og derfor er forhindret i at opfylde dine normale forpligtelser på studiet. Du finder tro-og-love-erklæringen her. Skal du dokumentere længerevarende sygdom, kan det være nødvendigt at udskyde behandlingen af din dispensationssag, indtil du kan fremskaffe en lægeerklæring. Du vil i så fald modtage nærmere information fra studieadministrationen efter indsendelse af din ansøgning.

Adgang til universitetet

Har jeg adgang til AU's bygninger, biblioteker mv.?

Aarhus Universitet er fysisk lukket, og du har desværre ikke mulighed for at få adgang til bygningerne.

Du har dog stadig mulighed for at benytte bibliotekernes digitale ressourcer. Det kan du læse mere om på https://library.au.dk/ditdigitalebibliotek/. Du kan også gå direkte ind via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside https://www.kb.dk/ og logge ind via WAYF. Herved får du adgang til alle bibliotekets databaser.

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, kan du gå ind via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside https://www.kb.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du ikke allerede har en brugerkonto, bliver du bedt om at oprette én første gang, du logger ind.

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).     

Kan jeg hente materiale eller ejendele på biblioteket?

Bibliotekerne på AU er lukket. Medarbejderne er sendt hjem. Hvis du har materiale på læsepladser, i skabe eller lignende, kan du kontakte bibliotekerne via dette link.

Mere information om lån, afleveringer og arrangementer:

SU

Hvilken indflydelse får corona-situationen på min SU?

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en FAQ, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af coronasituationen.

Hvis du har spørgsmål til ungdomskort og kilometerpenge, kan du læse her: https://www.ungdomskort.dk/nyheder/2020/covid-19-coronavirus-og-transportrabat/

Jeg har afbrudt mit studieophold i udlandet før planlagt afslutning på grund af corona-situationen. Hvordan skal jeg forholde mig til reglerne for bopæl og SU-sats?

De almindelige regler om bopæl og SU-satser gælder stadigvæk. Det betyder, at hvis du flytter fra udlandet og hjem til dine forældre, vil du være berettiget til hjemmeboende SU. Hvis du har meldt særlige bopælsforhold via minSU, skal du selv opdatere oplysningerne om dine bopælsforhold via minSU. Bemærk, at det er den adresse, du er tilmeldt den 1. i måneden, der afgør, om du kan få SU som hjemme- eller udeboende den pågældende måned. Det betyder eksempelvis, at hvis du flytter hjem til dine forældre i midten af marts, vil du modtage hjemmeboende SU fra april.    

Jeg er netop vendt hjem til Danmark fra studieophold i udlandet før planlagt afslutning på grund af corona-situationen. Skal jeg tilbagebetale mit udlandsstipendium?

Der kan blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling af dit udlandsstipendium, hvis du får hele eller en del af din betaling for undervisningen i udlandet refunderet af det udenlandske universitet. I så fald skal du sende os dokumentation for dette på udlandsstipendium@au.dk.

Husk at kriteriet for, at dit stipendium bliver endelig tildelt, er, at du sender os din kvittering for modtagelsen af din betaling af undervisning fra det udenlandske universitet senest 6 uger efter afslutningen af dit studieophold, ellers vil du blive bedt om at tilbagebetale dit stipendium.

Hvad sker der med mit udlandsstipendium, hvis jeg på grund af corona-situationen ikke får fuld merit for mit semester i udlandet?

Kontakt din lokale studieadministration for en afklaring i forhold til merit. Udlandsstipendiet tildeles på baggrund af din faktiske udgift til undervisningen på studieopholdet, som du skal kunne dokumentere. Der kan blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling af udlandsstipendium, hvis du får hele eller en del af din betaling for undervisningen i udlandet refunderet af det udenlandske universitet. I så fald skal du sende os dokumentation for dette på udlandsstipendium@au.dk

Husk at kriteriet for, at dit stipendium bliver endelig tildelt, er, at du sender os din kvittering for modtagelsen af din betaling af undervisning fra det udenlandske universitet senest 6 uger efter afslutningen af dit studieophold, ellers vil du blive bedt om at tilbagebetale dit stipendium.

SPS

Hvordan kommer jeg i kontakt med SPS-kontoret?

SPS-kontoret kan kontaktes pr. mail på sps@au.dk. Hvis du gerne vil ringes op, kan du skrive det i din mail. 

Derudover kan du fortsat booke en tid til en samtale hos en SPS-vejleder på SPS-kontorets hjemmeside, hvis du vil høre om dine muligheder for at søge om SPS. 

Hvad sker der med den støtte, jeg har fået bevilliget?

Din SPS-bevilling er fortsat gældende, men afviklingen af din støtte kan være påvirket af corona-situationen. Det vil ikke være muligt for dig at have fysiske møder med støttepersoner, men i mange tilfælde vil støtten kunne afvikles via telefon eller Skype.

Hvis du har spørgsmål til din støtte, er du velkommen til at skrive til sps@au.dk. Du kan også se nyheder om SPS-ordningen på spsu.dk.

Optagelse til bachelor- og kandidatuddannelser

Jeg har søgt - eller planlægger at søge ind - på en uddannelse på Aarhus Universitet. Hvordan skal jeg forholde mig i lyset af coronasituationen?

Hvis der sker nogle ændringer, som du skal være opmærksom på, kan du orientere dig ved at følge nedenstående links:

Information til bacheloransøgere

Information til kandidatansøgere

AU Summer University

Forventes der nogle ændringer til AU Summer University 2020?

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen ændringer.

Hvad er de generelle ansøgningsfrister?

Ansøgningsdeadline er d. 1 april kl. 12. Herefter vil der være en restpladsrunde fra d. 1.-5. maj for alle studerende med undtagelse af cand.merc.- og HA-studerende. For disse to grupper er restpladsrunden d. 24.-26. april.

Hvem kan jeg kontakte for spørgsmål til AU Summer University 2020?

Du er velkommen til at sende en e-mail til summeruniversity@au.dk

Rejser og udlandsophold for AU studerende

Jeg er på udveksling i udlandet, hvordan forholder jeg mig?

Udenrigsministeriet meddelte d. 13 marts, at alle danskere, der er på rejse i udlandet, bør vende hjem hurtigst muligt, da flytrafik til Danmark kan blive suspenderet i en længere periode på grund af risikoen for coronasmitte.

Du må gerne fortsætte dit udvekslingsophold

AU har været i kontakt med Udenrigsministeriet og fået præciseret, at denne anbefaling ikke nødvendigvis gælder for studerende på udvekslingsophold. Du betragtes med andre ord som bosiddende i udlandet og ikke som rejsende.

Du kan afbryde dit ophold - hvad skal du tage med i dine overvejelser?

Det er din beslutning, om du vil blive i udlandet, eller om du vil rejse hjem. De danske myndigheder anbefaler, at du tager følgende overvejelser med i din beslutning:

 • Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis du skulle blive syg.
 • Tidspunktet for din planlagte hjemrejse. Hvis den er nærtforestående, kan du risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger, når du skal rejse.
 • Har du stadig adgang til undervisning på dit værtsuniversitet? Hvis ikke, kan det være en god ide at komme hjem nu.

Hvad skal du gøre, hvis du vælger at blive?

Situationen omkring corona-pandemien udvikler sig stadig meget hurtigt og uforudsigeligt. Det er derfor fortsat AU's anbefalinger, at du:

 • tilmelder dig danskerlisten i dit værtsland, så du hele tiden modtager de nyeste opdateringer og anbefalinger fra Udenrigsministeriet.
 • følger de anvisninger, du får fra dit værtsuniversitet og de lokale myndigheder i dit værtsland.
 • følger opdateringer på AU’s side om coronavirus.
 • har løbende og tæt kontakt med dine pårørende og dit netværk, så både du og de føler sig trygge.

Jeg er på studieophold i udlandet, og min værtsinstitution er fysisk lukket - hvordan får jeg mine ECTS-point med hjem?

Der er mange universiteter i udlandet, der lukker ned i øjeblikket. Mange af dem udbyder onlineundervisning som kompensation. Vi anbefaler derfor, at du undersøger, om dit værtsuniversitetet udbyder kurser online, som du kan følge enten hjemmefra eller fra din bolig i udlandet og derved sikre, at du optjener dine ECTS-point.   

Jeg er på studie- eller praktikophold i udlandet med et Erasmus-stipendie, og jeg ønsker at afslutte mit ophold, før semestret slutter. Hvad gør jeg?

Hvis din undervisning på værtsuniversitet er aflyst som følge af corona-situationen, eller hvis du opholder dig i et land med pågående coronasmitte, vil du måske gerne afbryde dit ophold. I det tilfælde kan du muligvis beholde dit Erasmus-stipendie helt eller delvist, fordi der er tale om force majeure. Skriv til erasmus@au.dk hvis du har spørgsmål  

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Kan jeg komme afsted?

Vi forventer, at studerende, som har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020, kan gennemføre opholdet som planlagt. Situationen ændrer sig dog hele tiden, og AU opfordrer derfor studerende til at holde sig løbende orienteret om udviklingen i rejsevejledningerne - både hos deres værtsinstitution og i Udenrigsministeriets rejsevejledning (www.um.dk) for det pågældende land. Skulle din udveksling alligevel ikke lade sig gøre, er det muligt at blive hjemme og tage semestret på AU i stedet. Det vil ikke være muligt at få tildelt en alternativ udvekslingsplads. Det skyldes dels, at det potentielt kan dreje sig om mange studerende, der skal omplaceres, og dels at det ikke er muligt at forudsige, om en eventuel ny destination også vil blive ramt af coronavirus. Kontakt din internationale koordinator for nærmere dialog.

Hvad med min rejseforsikring - kan jeg få refunderet mine rejseudgifter?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab for at få besked om, hvornår og hvordan du er dækket, da det afhænger af din valgte forsikring og rejsevejledningen for det pågældende land. Forsikringsselskabet kan oplyse dig om, hvad du skal gøre, hvis du allerede er i udlandet og ønsker at afbryde dit ophold før tid, eller hvis du snart skal til udlandet og ønsker at aflyse dit udlandsophold.

De fleste rejseforsikringsselskaber har oprettet særlige sider med information om alt, hvad der er værd at vide om rejseforsikring og coronavirus.

Hvad stiller jeg op med rejsestipendiet fra mit fakultet, hvis jeg afbryder eller aflyser mit udlandsophold?

AU har besluttet, at stipendiet kan bruges til at dække ekstraudgifter, som ikke dækkes af din rejseforsikring, hvis du vælger at afbryde eller aflyse dit udlandsophold, fordi undervisningen bliver aflyst, eller fordi du opholder dig i et land med pågående coronasmitte - og dermed ikke opfylder gældende kriterier for tildeling af fakulteternes rejsestipendie/travel grant. 

Du skal kontakte din internationale koordinator på fakultetet for information om yderligere krav til dokumentation.  

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.