Corona/Covid-19 - FAQ for studerende

Siden opdateres løbende

Læs seneste udmelding til alle studerende og medarbejdere den 21. maj 2020

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Generelt

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at chatte med dig (studenterpræsterne kan du også ringe til).

Hvordan håndterer jeg studielivet hjemmefra?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med online studieformer og online eksaminer, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Endelig kan du her læse Uddannelses- og forskningsministeriets fem gode råd til at håndtere din hverdag med hjemmestudier.

Delvis genåbning

Hvordan påvirker den delvise genåbning af det danske samfund min undervisning og eksamen?

Med den seneste politiske aftale fra den 20. maj har videregående uddannelser nu mulighed for at afvikle undervisningsaktiviteter og mundtlige eksamener, der kræver fysisk fremmøde.

På Aarhus Universitet betyder muligheden for fysisk tilstedeværelse konkret, at en række studerende og ph.d.er kan få afviklet undervisning, som ellers ville være udskudt.

Alle skriftlige eksamener vil fortsat foregå digitalt hjemmefra, og samlet set afholdes langt de fleste eksamener online. Udvalgte mundtlige eksamener flyttes tilbage til campus. Hvis du ønsker at fastholde, at din mundtlige eksamen skal foregå online, kan du bede om dette forud for eksamen. De nærmere retningslinjer fremgår af din studieportal.

Følg med på din studieportal, hvor du finder information om afvikling af eksamener. Vær opmærksom på, at siderne opdateres løbende i takt med, at eksamensplanerne falder på plads med de nye muligheder for afvikling af mundtlige eksamener på campus.https://medarbejdere.au.dk/typo3/sysext/t3skin/icons/gfx/edit_fe.gif

Jeg skriver speciale og er afhængig af laboratoriearbejde. Er jeg omfattet af den delvise, begrænsede genåbning?

 

Der kan gives adgang til enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der er tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder, og du får besked fra din vejleder, hvis du kan få adgang.

Jeg tilhører en særlig risikogruppe og er ikke tryg ved at komme ind på campus – hvad gør jeg?

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe eller på anden vis er særligt sårbar – eller hvis du har tæt kontakt med pårørende, der er i en særlig risikogruppe, er det muligt for dig at gennemføre alle eksamensaktiviteter online i indeværende semester.

Hvis din mundtlige eksamen afvikles med fysisk fremmøde på universitetet, kan du forud for eksamen bede om, at din eksamen skal foregå online hjemmefra. Du vil blive bedt om en begrundelse, men der bliver ikke krævet dokumentation. Retningslinjerne fremgår af din studieportal.

Hvis du skal deltage undervisningsaktiviteter på campus, skal du tage fat i din lokale studieadministration, som vil hjælpe dig med at finde en løsning.

Det gælder generelt, at hvis du har spørgsmål til din situation, skal du henvende dig til din lokale studieadministration. Find kontaktoplysninger øverst på siden.

Betyder den delvise genåbning, at jeg må gå ind i universitetets bygninger?

Muligheden for fysisk tilstedeværelse på universitetet gælder kun for dig som studerende, hvis du er omfattet af de udvalgte undervisnings-  og eksamensaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde på campus. Denne begrænsning sker i henhold til den seneste politiske aftale fra den 20. maj.

Du får besked fra dit fakultet og/eller via studieportalerne, hvis din eksamen eller undervisning kan foregå på campus.

For alle, der ikke er omfattet af den delvise genåbning, er AU’s bygninger fortsat lukkede, og det er desværre ikke muligt at komme ind i universitetets bygninger.    

Kan jeg bestille eller hente materiale på bibliotekerne?

Det Kgl. Bibliotek er åbent for lån og aflevering af bøger og tidsskrifter. Læsesale og publikumsarealer er stadig lukkede.

Du kan låne og aflevere bøger og tidsskrifter alle hverdage kl. 10 – 15.

Alle materialer skal være forudbestilt til afhentning. Det gør du, helt som du plejer, ved at søge og bestille på www.kb.dk, men husk at du skal vælge én af de seks adresser som afhentningssted. Det Kgl. Bibliotek har allerede åbent for bestillinger og giver dig besked på mail, når du kan hente materialet.

For flere informationer: https://www.kb.dk/nyheder/nu-kan-du-laane-og-aflevere-igen

Optagelse til bachelor- og kandidatuddannelser

Jeg har søgt - eller planlægger at søge ind - på en uddannelse på Aarhus Universitet. Hvordan skal jeg forholde mig i lyset af coronasituationen?

Hvis der sker nogle ændringer, som du skal være opmærksom på, kan du orientere dig ved at følge nedenstående links:

Information til bacheloransøgere

Information til kandidatansøgere

Eksamen

Hvor finder jeg information om mine eksamener?

Gå ind på din studieportal og se, hvordan og hvornår din eksamen afholdes. Er du Arts-studerende så tjek kursuskataloget.

Kan du ikke finde oplysninger om dine eksamener, eller har du yderligere spørgsmål, skal du kontakte din lokale studieadministration.

Studiecenter Arts: studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services: studentservices.bss@au.dk

HE Studier: health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice: studieservice.st@au.dk

Hvordan afvikler Aarhus Universitet eksamener frem til sommerferien?

 

I det indeværende semester er langt de fleste eksamener omlagt til at foregå digitalt, og der afholdes ingen skriftlige eksamener på campus.

Med den seneste politiske aftale fra den 20. maj  kan videregående uddannelser nu afvikle undervisningsaktiviteter og mundtlige eksamener, der kræver fysisk fremmøde.  

På Aarhus Universitet betyder det, at udvalgte mundtlige eksamener bliver afholdt fysisk på campus.

Bliver dette aktuelt for dig, vil du som udgangspunkt blive varslet mindst tre uger forinden. Og du vil forud for din eksamen få mulighed for at fastholde en mundtlig eksamen digitalt, hvis du har en grund hertil.

Find mere information om din eksamen på din studieportal. Er du studerende på Arts, skal du se i kursuskataloget. Det anbefales, at du holder dig orienteret på siderne, som opdateres løbende.

 

Der kan være studerende, der som følge af corona-situationen er forhindret i at gennemføre eksamen eller aflevere deres speciale til tiden. Her kan der søges om dispensation. 

Jeg skal deltage i en tidsbegrænset skriftlig eksamensopgave og har ikke mulighed for at gennemføre som følge af corona-situationen. Hvordan skal jeg forholde mig?

Hvis din tidsbegrænsede opgave finder sted under nedlukningsperioden, og du er forhindret i at deltage på lige vilkår, vil du efterfølgende få mulighed for at deltage i reeksamen. Reeksamen vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at corona-situationen har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her.
 • Længerevarende sygdom. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Hvis jeg skal til reeksamen, hvilken eksamensform skal jeg så forvente?

Hvis din ordinære eksamen er omlagt til en online-form, vil din reeksamen blive afholdt i samme format. Der bliver med andre ord ingen forskel på din ordinære eksamen og reeksamen – det gælder som udgangspunkt også, selvom udviklingen i corona-situationen skulle give mulighed for fysisk fremmøde, når reeksamen skal afvikles.

Jeg skal op til eksamen for 3. gang. Risikerer jeg at blive udmeldt fra universitetet, hvis jeg ikke kan komme pga. coronavirus?

Så længe universitetet ikke kan tilbyde dig en eksamensmulighed på grund af corona-situationen, vil du ikke blive udmeldt. Bliver du selv syg eller kommer i karantæne og dermed er forhindret i at deltage, skal du kontakte din studieadministration hurtigst muligt, jf. gældende regler. Tjek din studieportal.     

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Det er en en god idé, at du forbereder dig på eksamen under de nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på din studieportal under det enkelte kursus. Studerende på Arts finder informationen i kursuskataloget.
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Læs mere på AU's site for eksamenssnyd eller se pjecen Kom sikkert gennem eksamen.
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på studypedia og hold dig orienteret på din egen studieportal. 

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge både, hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer skal der straks etableres kontakt til eksaminator eller IT-support. Gå til din studieportal for at se, hvilke konkrete anvisninger, der gælder for din uddannelse (links nedenfor).
 • Når du har opnået kontakt, forsøger I først at oprette forbindelse til Zoom.
 • Fungerer Zoom vedvarende ikke, skal I prøve med Skype for Business.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig inden for 5 minutter, afbrydes prøven.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt. Hvis det ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i prøven ved næste udbud.

Uanset hvad har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

De konkrete anvisninger finder du på din studieportal:

 • Arts-studerende – læs her
 • BSS-studerende – læs her
 • Health-studerende – læs her 
 • Nat- og Tech-studerende – læs her (gå til din studieportal og find information under ’Eksamen’ > ’Eksamensplaner’ > ’COVID-19 eksamen og reeksamen’)

Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online-eksamen skal foregå.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Til alle skriftlige og mundtlige eksamener er det tilladt at bruge hjælpemidler, med mindre andet er oplyst i din eksamensbeskrivelse. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal. Studerende på Arts, finder informationen i kursuskataloget. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.
 • Alle skriftlige prøver med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamener. Vær opmærksom på, at hvis din omlagte eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Det er en god idé at læse pjecen Kom sikkert gennem eksamen eller læs mere på vores site om eksamenssnyd. Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice.

Specialer

Jeg er i gang med mit speciale, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit speciale færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Bachelorprojekter

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit bachelorprojekt inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit bachelorprojekt færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Gruppedispensation

Kan man få dispensation som gruppe til et speciale eller bachelorprojekt?

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel specialegruppe eller bachelorprojektgruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

IT

Er det sikkert at bruge Zoom til undervisning og eksamen?

Corona-krisen har medført en markant stigning i brugen af Zoom på verdensplan, hvilket også har affødt en del kritiske mediehistorier om IT-sikkerheden hos Zoom.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at du gerne må bruge Zoom til undervisning og eksamen, så længe du bruger den officielle AU Zoom-instans og ikke behandler følsomme personoplysninger eller fortrolige data.

AU har en aftale med Zoom gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Derfor er det vigtigt, du altid bruger den officielle AU Zoom-instans. Du må ikke benytte gratisversionen eller købe licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside.

Du får adgang til AU’s Zoom instans ved at oprette dig gennem Blackboardzoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us.

Hold din Zoom-klient opdateret
Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.

Løbende sikkerhedsvurdering
AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger på DeiC’s hjemmeside www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq

Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk 

Kan jeg bruge AU-Access (VPN)?

Ja, det kan du. 

Hvis du bruger AU-Access (VPN) til at tilgå en række AU-services hjemmefra, skal du være opmærksom på, at universitetet indfører totrinsbekræftelse fra 1. maj 2020. Det betyder, at du inden 1. maj skal opsætte totrinsbekræftelse for fortsat at kunne benytte VPN. Læs nyheden ’AU indfører totrinsbekræftelse på AU-Access (VPN)

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, skal du gå ind via AU Librarys hjemmeside https://library.au.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).     

Undervisning

Hvordan vil undervisningen foregå under nedlukningen?

Undervisningen er i videst muligt omfang omlagt til andre læringsformater og undervisningsformer – eksempelvis mere detaljerede læsevejledninger, opgaver og videokonferencer i Blackboard. Dit fakultet, herunder dine undervisere, vil løbende holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket. 

Må jeg mødes med min studiegruppe?

Aarhus Universitet opfordrer kraftigt studerende til at følge de gældende anvisninger fra myndighederne om at samles.

Universitetet stiller Skype for Business til rådighed som en del af Office 365, hvor flere kan mødes digitalt på en gang. Læsegruppemøder kan også ske over Messenger, Facetime o.lign.

Jeg er i praktik eller i gang med projektorienteret forløb?

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre din praktik. Det afhænger dog af forholdene på dit praktiksted. Følg de anvisninger, du modtager fra dit praktiksted.

Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre din praktik, kontakt da din lokale studieadministration med henblik på en afklaring om dit videre forløb.

Hvad sker der, hvis en hel uddannelse bliver forsinket?

Aarhus Universitet følger de retningslinjer, som fremgår af myndighedernes officielle informationssite. Hvis du ikke kan gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid på grund af den ekstraordinære situation, får du mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet. 

Der kan desuden søges om tillæg af SU-klip. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte ansøger. Du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem corona-situationen og forsinkelsen. 

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan møde op til undervisningen, og aktiv deltagelse i undervisningen enten er en forudsætning for eksamen eller selve eksamen?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige digitale løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på Blackboard.

Jeg arbejder deltid i sundhedsvæsnet, hvordan er jeg stillet i forhold til min undervisning og eksamen, hvis jeg indkaldes til ekstra vagter?

Er det obligatoriske elementer eller en eksamen, du ikke kan deltage i, så kan du søge en dispensation og vedlægge relevant dokumentation, eksempelvis din vagtplan.     

Jeg kan ikke komme i laboratoriet og passe mine forsøg, som skal indgå i min opgave.

Du skal tale med din vejleder om, hvad du skal gøre, og om der er mulighed for at lave en mere teoretisk opgave.    

Jeg er førsteårsstuderende og skal bestå nogle kurser på første år. Hvilken betydning har det for førsteårsprøven, at jeg ikke kan komme til undervisning?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige alternative løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på blackboard.    

Skal jeg lade være med at søge de dispensationer, som jeg havde planlagt før den fysiske lukning af AU?

Nej, du skal fortsat søge de relevante dispensationer, som du forventer at få brug for i dit normale studieforløb.  

Efter- og videreuddannelse

Jeg læser på en deltidsuddannelse – er jeg også omfattet af, at undervisning bliver omlagt m.v.?

Ja, deltidsstuderende er også omfattet. Du vil modtage information fra dit fakultet og i dine kursusrum i Blackboard. Her vil din underviser holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket. 

Vi forsøger i videst muligt omfang at gennemføre de igangværende efter- og videreuddannelsesaktiviteter, men hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt, arbejder vi på at genplanlægge undervisning og eksamen på et senere tidspunkt, hvor din betaling fortsat vil være gældende. Hvis du på baggrund af corona-situationen er forhindret i at deltage på de vilkår, der tilbydes, skal du kontakte studieadministrationen på det forløb, du er i gang med for at drøfte dine muligheder for alternative løsninger.

Hvor finder jeg information om min eksamen?

Du modtager information om din eksamen på de kanaler, som du normalt anvender til information fra universitetet.

Eksamen gennemføres så vidt muligt som planlagt. Kan du ikke finde oplysninger om dine eksamener, eller har du yderligere spørgsmål, skal du kontakte din lokale studieadministration.

Kan jeg stadig sende en ansøgning til efterårets udbud?

Ja, for de udbud, hvor der er åbent for ansøgninger, vil du fortsat kunne søge via det digitale ansøgningssystem. Du finder indgangen på uddannelsessiderne:

Arts: https://arts.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Aarhus BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/

Health: https://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Natural Sciences: https://www.au.dk/evu/nat-tech/

Technical Sciences: https://tech.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Kan jeg ringe eller møde op for vejledning vedr. ansøgning?

Nej, desværre som følge af forholdene omkring corona-situationen, men du er meget velkommen til at sende en mail, så svarer vi hurtigst muligt:

Arts

E-mail: evu.arts@au.dk

Aarhus BSS

E-mail: studentservices.bss@au.dk

Natural Sciences og Technical Sciences

E-mail: evu.nat-tech@au.dk

Health

E-mail: evu.health@au.dk

Jeg er i gang med at indhente dokumentation til min ansøgning, men oplever længere sagsbehandlingstid på grund af corona-situationen. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at få det inden ansøgningsfristens udløb?

Der er heldigvis lidt tid til ansøgningsfristens udløb, men skulle du ikke nå at få dokumentationen, skal du sende din ansøgning samt den øvrige dokumentation via det digitale ansøgningssystem og uploade et dokument for den manglende dokumentation. I dokumentet skal det fremgå, hvilken dokumentation du er ved at indhente samt en besked fra den instans, som du indhenter fra, med deres sagsbehandlingstid.

Kan corona-situationen have indflydelse på ansøgningsfrister og sagsbehandlingstider?

Ja, for en del uddannelser er ansøgningsfristen forlænget, sagsbehandlingstiden forventes dog fortsat at være ca. 6 uger efter ansøgningsfristen udløb. Der kan ske meget endnu, som vi ikke kender til. Hold derfor gerne øje med vores hjemmesider:

Arts: https://arts.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Aarhus BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/

Health: https://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Natural Sciences: https://www.au.dk/evu/nat-tech/

Technical Sciences: https://tech.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Dokumentation

Jeg er syg – hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min dispensationsansøgning?

Du skal vedlægge en lægeerklæring. Hvis du på grund af corona ikke kan møde op hos din læge, skal du undersøge, om du kan få adgang til din læge gennem e-konsultation eller over telefonen. Hvis det ikke er en mulighed, skal du udfylde en tro-og-love-erklæring, hvor du skriver under på, at du er syg og derfor er forhindret i at opfylde dine normale forpligtelser på studiet. Du finder tro-og-love-erklæringen her. Skal du dokumentere længerevarende sygdom, kan det være nødvendigt at udskyde behandlingen af din dispensationssag, indtil du kan fremskaffe en lægeerklæring. Du vil i så fald modtage nærmere information fra studieadministrationen efter indsendelse af din ansøgning.

Sygdom

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver så syg, at det påvirker din mulighed for at følge det normale undervisningsforløb (dvs. de tilbudte alternative løsninger) eller deltage i eksamen, skal du kontakte din lokale studieadministration, der vil anvise mulighed for at ansøge om dispensation.

Har du mistanke om at være smittet med coronavirus, skal du følge myndighedernes anvisninger.

Find kontakt til din lokale studieadministration via studieportalerne.

SU

Hvilken indflydelse har corona-situationen på min SU?

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en FAQ, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af coronasituationen.

Hvis du har spørgsmål til ungdomskort og kilometerpenge, kan du læse her: https://www.ungdomskort.dk/nyheder/2020/covid-19-coronavirus-og-transportrabat/

SPS

Hvordan kommer jeg i kontakt med SPS-kontoret?

Du kan booke en tid til en samtale hos en SPS-vejleder på SPS-kontorets hjemmeside, hvis du vil høre om dine muligheder for at søge om SPS. Fra den 18. maj er der delvist åbnet for samtaler i Vejledningscentret, men du kan også fortsat få en samtale pr. telefon.

Du kan altid kontakte SPS-kontoret pr. mail på sps@au.dk, og der er åbent for telefoniske henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du finder yderligere information på SPS-kontorets hjemmeside.

Hvad sker der med den støtte, jeg har fået bevilliget?

Din SPS-bevilling er stadig gældende, men nogle støtteforløb gennemføres endnu et stykke tid via telefon eller Skype.

Hvis du har spørgsmål til din støtte, er du velkommen til at skrive til sps@au.dk. Du kan også se nyheder om SPS-ordningen på spsu.dk.

AU Summer University

Forventes der nogle ændringer i forhold til afviklingen af AU Summer University 2020?

 

Ja.

Pga. den usikre situation grundet corona, afvikles mange AU Summer Univerity kurser i stedet online. Der er stadig kurser, som planlægges afholdt på campus. De aflyses senest 2 juni, hvis situationen ikke er forbedret.  

Hvad er de generelle ansøgningsfrister?

Ansøgningsdeadline er d. 1 april kl. 12. Herefter vil der være en restpladsrunde fra d. 1.-5. maj for alle studerende med undtagelse af cand.merc.- og HA-studerende. For disse to grupper er restpladsrunden d. 24.-26. april.

Hvem kan jeg kontakte for spørgsmål til AU Summer University 2020?

Du er velkommen til at sende en e-mail til summeruniversity@au.dk

Udlandsophold - forår 2020

Jeg er på udveksling i udlandet, hvordan forholder jeg mig?

Udenrigsministeriet meddelte d. 13 marts, at alle danskere, der er på rejse i udlandet, bør vende hjem hurtigst muligt, da flytrafik til Danmark kan blive suspenderet i en længere periode på grund af risikoen for coronasmitte.

Du må gerne fortsætte dit udvekslingsophold

AU har været i kontakt med Udenrigsministeriet og fået præciseret, at denne anbefaling ikke nødvendigvis gælder for studerende på udvekslingsophold. Du betragtes med andre ord som bosiddende i udlandet og ikke som rejsende.

Du kan afbryde dit ophold - hvad skal du tage med i dine overvejelser?

Det er din beslutning, om du vil blive i udlandet, eller om du vil rejse hjem. De danske myndigheder anbefaler, at du tager følgende overvejelser med i din beslutning:

 • Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis du skulle blive syg.
 • Tidspunktet for din planlagte hjemrejse. Hvis den er nærtforestående, kan du risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger, når du skal rejse.
 • Har du stadig adgang til undervisning på dit værtsuniversitet? Hvis ikke, kan det være en god ide at komme hjem nu.

Hvad skal du gøre, hvis du vælger at blive?

Situationen omkring corona-pandemien udvikler sig stadig meget hurtigt og uforudsigeligt. Det er derfor fortsat AU's anbefalinger, at du:

 • tilmelder dig danskerlisten i dit værtsland, så du hele tiden modtager de nyeste opdateringer og anbefalinger fra Udenrigsministeriet.
 • følger de anvisninger, du får fra dit værtsuniversitet og de lokale myndigheder i dit værtsland.
 • følger opdateringer på AU’s side om coronavirus.
 • har løbende og tæt kontakt med dine pårørende og dit netværk, så både du og de føler sig trygge.

Mit studieophold i udlandet er ændret i foråret 2020. Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får mine ECTS-point?

 

Hvad enten du er rejst hjem eller fortsat befinder dig i udlandet, anbefaler vi, at du undersøger, om dit værtsuniversitet udbyder kurser online, som du kan følge enten hjemmefra eller fra din bolig i udlandet og derved sikre, at du optjener dine ECTS-point.   

Hvis dette ikke er muligt – eller kun delvist muligt – skal du kontakte dit lokale studiecenter og aftale, hvordan du bedst når i mål med dit semester.

Find kontaktinformationer via disse link:

Jeg er på studie- eller praktikophold i udlandet med et Erasmus-stipendie, og jeg ønsker at afslutte mit ophold, før semestret slutter. Hvad gør jeg?

Hvis din undervisning på værtsuniversitet er aflyst som følge af corona-situationen, eller hvis du opholder dig i et land med pågående coronasmitte, vil du måske gerne afbryde dit ophold. I det tilfælde kan du muligvis beholde dit Erasmus-stipendie helt eller delvist, fordi der er tale om force majeure. Skriv til erasmus@au.dk hvis du har spørgsmål  

Hvad med min rejseforsikring - kan jeg få refunderet mine rejseudgifter?

Du skal kontakte dit forsikringsselskab for at få besked om, hvornår og hvordan du er dækket, da det afhænger af din valgte forsikring og rejsevejledningen for det pågældende land. Forsikringsselskabet kan oplyse dig om, hvad du skal gøre, hvis du allerede er i udlandet og ønsker at afbryde dit ophold før tid, eller hvis du snart skal til udlandet og ønsker at aflyse dit udlandsophold.

De fleste rejseforsikringsselskaber har oprettet særlige sider med information om alt, hvad der er værd at vide om rejseforsikring og coronavirus.

Hvad stiller jeg op med rejsestipendiet fra mit fakultet, hvis jeg afbryder eller aflyser mit udlandsophold?

AU har besluttet, at stipendiet kan bruges til at dække ekstraudgifter, som ikke dækkes af din rejseforsikring, hvis du vælger at afbryde eller aflyse dit udlandsophold, fordi undervisningen bliver aflyst, eller fordi du opholder dig i et land med pågående coronasmitte - og dermed ikke opfylder gældende kriterier for tildeling af fakulteternes rejsestipendie/travel grant. 

Du skal kontakte din internationale koordinator på fakultetet for information om yderligere krav til dokumentation.  

Udlandsophold - efteråret 2020

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Kan jeg komme afsted?

Mange AU-studerende har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Det er forventningen, at mange udvekslingsophold kan afvikles som planlagt. Desværre vil der også være nogle AU-studerende, der vil få aflyst deres ophold. På AU er vi i tæt dialog med vores partneruniversiteter. Vi modtager løbende opdateringer og skulle der være ændringer i forhold til dit værtsuniversitet, hører du fra os.

AU følger desuden de danske myndigheders anbefalinger til rejser tæt, og vi anbefaler vores studerende at gøre det samme.

Bør jeg købe flybillet og fremleje min bolig?

Da der fortsat er risiko for, at dit ophold kan blive aflyst, anbefaler vi, at du venter med booke din rejse og fremleje din bolig herhjemme. Så vidt det er muligt, bør du også sikre dig, at udgifter til fx bolig i udlandet kan refunderes, hvis dit ophold bliver aflyst.

Mit værtsuniversitet aflyser mit ophold. Hvad er mine muligheder?

Hvis dit værtsuniversitet kontakter dig, fordi de ikke tager imod indrejsende udvekslingsstuderende i efteråret, og du dermed ikke kan komme dertil som planlagt, skal du kontakte din internationale koordinator for at tale om alternativer til dit ophold. 

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i efteråret 2020?

Ønsker du at afmelde dit udvekslingsophold i efteråret 2020, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet.

Vær opmærksom på, at der efter tilmeldingsperioden for undervisning på AU 1.-5. maj kan være begrænsninger i forhold til ledige pladser. 

Dækker min studierejseforsikring corona-relateret sygdom?

We recommend that you make sure that you have valid student travel insurance during your entire exchange. From experience, we know that not all student travel insurance policies cover COVID-19. For this reason, it’s important that you study the conditions for illness in your student travel insurance policy carefully.

Kan jeg udskyde mit ophold til foråret 2021?

I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold til foråret 2021. Det kræver, at værtsuniversitetet kan godkende det, og at det kan passe ind i dit studieprogram på AU uden en forlængelse af din studietid. Det er ligeledes et krav, at du kan finde relevante fag på værtsuniversitetet i foråret 2021 og få dem forhåndsgodkendt af dit studienævn.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.