Spørgsmål/svar om undervisning og eksamen i foråret 2020

Hvordan påvirker den delvise genåbning af det danske samfund min undervisning og eksamen i foråret 2020?

Med den politiske aftale fra den 20. maj har videregående uddannelser nu mulighed for at afvikle undervisningsaktiviteter og mundtlige eksamener, der kræver fysisk fremmøde.

På Aarhus Universitet betyder muligheden for fysisk tilstedeværelse konkret, at en række studerende og ph.d.er kan få afviklet undervisning, som ellers ville være udskudt.

Alle skriftlige eksamener vil fortsat foregå digitalt hjemmefra, og samlet set afholdes langt de fleste eksamener online. Udvalgte mundtlige eksamener flyttes tilbage til campus. Hvis du ønsker at fastholde, at din mundtlige eksamen skal foregå online, kan du bede om dette forud for eksamen. De nærmere retningslinjer fremgår af din studieportal.

Følg med på din studieportal, hvor du finder information om afvikling af eksamener. Vær opmærksom på, at siderne opdateres løbende i takt med, at eksamensplanerne falder på plads med de nye muligheder for afvikling af mundtlige eksamener på campus.

Må jeg komme på campus, hvis jeg har været i udlandet i sommerferien?

Aarhus Universitet følger Udenrigsministeriets retningslinjer.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til, er du underlagt kravet om selvisolation i 14 dage, før du igen må komme på campus.

Læs mere og se de aktuelle rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside 

Betyder den delvise genåbning, at jeg må gå ind i universitetets bygninger?

Fra onsdag den 24. juni har du igen adgang til læsesale, grupperum og andre studenterfaciliteter i universitetets bygninger.

Du får besked fra dit fakultet og/eller via studieportalerne, hvis din eksamen eller undervisning kan foregå på campus.

Jeg skal deltage i en tidsbegrænset skriftlig eksamensopgave og har ikke mulighed for at gennemføre som følge af corona-situationen. Hvordan skal jeg forholde mig?

Hvis din tidsbegrænsede opgave finder sted under nedlukningsperioden, og du er forhindret i at deltage på lige vilkår, vil du efterfølgende få mulighed for at deltage i reeksamen. Reeksamen vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at corona-situationen har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her.
 • Længerevarende sygdom. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Jeg skal op til eksamen for 3. gang. Risikerer jeg at blive udmeldt fra universitetet, hvis jeg ikke kan komme pga. coronavirus?

Så længe universitetet ikke kan tilbyde dig en eksamensmulighed på grund af corona-situationen, vil du ikke blive udmeldt. Bliver du selv syg eller kommer i karantæne og dermed er forhindret i at deltage, skal du kontakte din studieadministration hurtigst muligt, jf. gældende regler. Tjek din studieportal.     

Jeg tilhører en særlig risikogruppe og er ikke tryg ved at komme ind på campus – hvad gør jeg?

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe eller på anden vis er særligt sårbar – eller hvis du har tæt kontakt med pårørende, der er i en særlig risikogruppe, er det muligt for dig at gennemføre alle eksamensaktiviteter online i indeværende semester.

Hvis din mundtlige eksamen afvikles med fysisk fremmøde på universitetet, kan du forud for eksamen bede om, at din eksamen skal foregå online hjemmefra. Du vil blive bedt om en begrundelse, men der bliver ikke krævet dokumentation. Retningslinjerne fremgår af din studieportal.

Hvis du skal deltage undervisningsaktiviteter på campus, skal du tage fat i din lokale studieadministration, som vil hjælpe dig med at finde en løsning.

Det gælder generelt, at hvis du har spørgsmål til din situation, skal du henvende dig til din lokale studieadministration. Find kontaktoplysninger øverst på siden.

Jeg er i gang med mit speciale, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit speciale færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Jeg skriver speciale og er afhængig af laboratoriearbejde. Er jeg omfattet af den delvise, begrænsede genåbning?

 

Der kan gives adgang til enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der er tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder, og du får besked fra din vejleder, hvis du kan få adgang.

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit bachelorprojekt inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit bachelorprojekt færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Studienævnene kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Kan man få dispensation som gruppe til et speciale eller bachelorprojekt?

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel specialegruppe eller bachelorprojektgruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en udtalelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Hvordan vil undervisningen foregå under nedlukningen?

Undervisningen er i videst muligt omfang omlagt til andre læringsformater og undervisningsformer – eksempelvis mere detaljerede læsevejledninger, opgaver og videokonferencer i Blackboard. Dit fakultet, herunder dine undervisere, vil løbende holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket. 

Må jeg mødes med min studiegruppe?

Aarhus Universitet opfordrer kraftigt studerende til at følge de gældende anvisninger fra myndighederne om at samles.

Universitetet stiller Skype for Business til rådighed som en del af Office 365, hvor flere kan mødes digitalt på en gang. Læsegruppemøder kan også ske over Messenger, Facetime o.lign.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan gennemføre min uddannelse inden for den maksimale studietid pga. corona-situationen?

Aarhus Universitet følger de retningslinjer, som fremgår af myndighedernes officielle informationssite. Hvis du ikke kan gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid på grund af den ekstraordinære situation, får du mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet. 

Der kan desuden søges om tillæg af SU-klip. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte ansøger. Du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem corona-situationen og forsinkelsen. 

Jeg arbejder deltid i sundhedsvæsnet, hvordan er jeg stillet i forhold til min undervisning og eksamen, hvis jeg indkaldes til ekstra vagter?

Er det obligatoriske elementer eller en eksamen, du ikke kan deltage i, så kan du søge en dispensation og vedlægge relevant dokumentation, eksempelvis din vagtplan.     

Jeg kan ikke komme i laboratoriet og passe mine forsøg, som skal indgå i min opgave.

Du skal tale med din vejleder om, hvad du skal gøre, og om der er mulighed for at lave en mere teoretisk opgave.    

Skal jeg lade være med at søge de dispensationer, som jeg havde planlagt før den fysiske lukning af AU?

Nej, du skal fortsat søge de relevante dispensationer, som du forventer at få brug for i dit normale studieforløb.  

Jeg læser på en deltidsuddannelse – er jeg også omfattet af, at undervisning bliver omlagt m.v.?

Ja, deltidsstuderende er også omfattet. Du vil modtage information fra dit fakultet og i dine kursusrum i Blackboard. Her vil din underviser holde dig orienteret om, hvordan undervisningen foregår i denne periode, hvor universitetet er fysisk lukket. 

Vi forsøger i videst muligt omfang at gennemføre de igangværende efter- og videreuddannelsesaktiviteter, men hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt, arbejder vi på at genplanlægge undervisning og eksamen på et senere tidspunkt, hvor din betaling fortsat vil være gældende. Hvis du på baggrund af corona-situationen er forhindret i at deltage på de vilkår, der tilbydes, skal du kontakte studieadministrationen på det forløb, du er i gang med for at drøfte dine muligheder for alternative løsninger.

Jeg er i praktik eller i gang med projektorienteret forløb?

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre din praktik. Det afhænger dog af forholdene på dit praktiksted. Følg de anvisninger, du modtager fra dit praktiksted.

Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre din praktik, kontakt da din lokale studieadministration med henblik på en afklaring om dit videre forløb.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan møde op til undervisningen, og aktiv deltagelse i undervisningen enten er en forudsætning for eksamen eller selve eksamen?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige digitale løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på Blackboard.

Jeg er førsteårsstuderende og skal bestå nogle kurser på første år. Hvilken betydning har det for førsteårsprøven, at jeg ikke kan komme til undervisning?

Der arbejdes alle steder på at finde løsninger med at omlægge undervisning og eksamen til forskellige alternative løsninger eller gennemføre undervisning og eksamen på et senere tidspunkt. Hold dig opdateret på din studieportal eller på blackboard.    

Jeg har søgt - eller planlægger at søge ind - på en uddannelse på Aarhus Universitet. Hvordan skal jeg forholde mig i lyset af coronasituationen?

Hvis der sker nogle ændringer, som du skal være opmærksom på, kan du orientere dig ved at følge nedenstående links:

Information til bacheloransøgere

Information til kandidatansøgere

Kan jeg stadig sende en ansøgning til efterårets udbud?

Ja, for de udbud, hvor der er åbent for ansøgninger, vil du fortsat kunne søge via det digitale ansøgningssystem. Du finder indgangen på uddannelsessiderne:

Arts: https://arts.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Aarhus BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/

Health: https://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Natural Sciences: https://www.au.dk/evu/nat-tech/

Technical Sciences: https://tech.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/

Kan jeg ringe eller møde op for vejledning vedr. ansøgning?

Nej, desværre som følge af forholdene omkring corona-situationen, men du er meget velkommen til at sende en mail, så svarer vi hurtigst muligt:

Arts

E-mail: evu.arts@au.dk

Aarhus BSS

E-mail: studentservices.bss@au.dk

Natural Sciences og Technical Sciences

E-mail: evu.nat-tech@au.dk

Health

E-mail: evu.health@au.dk

Jeg er i gang med at indhente dokumentation til min ansøgning, men oplever længere sagsbehandlingstid på grund af corona-situationen. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at få det inden ansøgningsfristens udløb?

Der er heldigvis lidt tid til ansøgningsfristens udløb, men skulle du ikke nå at få dokumentationen, skal du sende din ansøgning samt den øvrige dokumentation via det digitale ansøgningssystem og uploade et dokument for den manglende dokumentation. I dokumentet skal det fremgå, hvilken dokumentation du er ved at indhente samt en besked fra den instans, som du indhenter fra, med deres sagsbehandlingstid.

Hvis jeg skal til reeksamen, hvilken eksamensform skal jeg så forvente?

Hvis din ordinære eksamen er omlagt til en online-form, vil din reeksamen blive afholdt i samme format. Der bliver med andre ord ingen forskel på din ordinære eksamen og reeksamen – det gælder som udgangspunkt også, selvom udviklingen i corona-situationen skulle give mulighed for fysisk fremmøde, når reeksamen skal afvikles.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Det er en en god idé, at du forbereder dig på eksamen under de nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på din studieportal under det enkelte kursus. Studerende på Arts finder informationen i kursuskataloget.
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Læs mere på AU's site for eksamenssnyd eller se pjecen Kom sikkert gennem eksamen.
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på studypedia og hold dig orienteret på din egen studieportal. 

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge både, hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer skal der straks etableres kontakt til eksaminator eller IT-support. Gå til din studieportal for at se, hvilke konkrete anvisninger, der gælder for din uddannelse (links nedenfor).
 • Når du har opnået kontakt, forsøger I først at oprette forbindelse til Zoom.
 • Fungerer Zoom vedvarende ikke, skal I prøve med Skype for Business.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig inden for 5 minutter, afbrydes prøven.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt. Hvis det ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i prøven ved næste udbud.

Uanset hvad har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

De konkrete anvisninger finder du på din studieportal:

 • Arts-studerende – læs her
 • BSS-studerende – læs her
 • Health-studerende – læs her 
 • Nat- og Tech-studerende – læs her (gå til din studieportal og find information under ’Eksamen’ > ’Eksamensplaner’ > ’COVID-19 eksamen og reeksamen’)

Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online-eksamen skal foregå.

Kan jeg bruge AU-Access (VPN)?

Ja, det kan du. 

Hvis du bruger AU-Access (VPN) til at tilgå en række AU-services hjemmefra, skal du være opmærksom på, at universitetet indfører totrinsbekræftelse fra 1. maj 2020. Det betyder, at du inden 1. maj skal opsætte totrinsbekræftelse for fortsat at kunne benytte VPN. Læs nyheden ’AU indfører totrinsbekræftelse på AU-Access (VPN)

Hvilken indflydelse har corona-situationen på min SU?

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en FAQ, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af coronasituationen.

Hvis du har spørgsmål til ungdomskort og kilometerpenge, kan du læse her: https://www.ungdomskort.dk/nyheder/2020/covid-19-coronavirus-og-transportrabat/

Jeg er syg – hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min dispensationsansøgning?

Du skal vedlægge en lægeerklæring. Hvis du på grund af corona ikke kan møde op hos din læge, skal du undersøge, om du kan få adgang til din læge gennem e-konsultation eller over telefonen. Hvis det ikke er en mulighed, skal du udfylde en tro-og-love-erklæring, hvor du skriver under på, at du er syg og derfor er forhindret i at opfylde dine normale forpligtelser på studiet. Du finder tro-og-love-erklæringen her. Skal du dokumentere længerevarende sygdom, kan det være nødvendigt at udskyde behandlingen af din dispensationssag, indtil du kan fremskaffe en lægeerklæring. Du vil i så fald modtage nærmere information fra studieadministrationen efter indsendelse af din ansøgning.

Hvordan kommer jeg i kontakt med SPS-kontoret?

Du kan booke en tid til en samtale hos en SPS-vejleder på SPS-kontorets hjemmeside, hvis du vil høre om dine muligheder for at søge om SPS. Fra den 18. maj er der delvist åbnet for samtaler i Vejledningscentret, men du kan også fortsat få en samtale pr. telefon.

Du kan altid kontakte SPS-kontoret pr. mail på sps@au.dk, og der er åbent for telefoniske henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du finder yderligere information på SPS-kontorets hjemmeside.

Hvad sker der med den støtte, jeg har fået bevilliget?

Din SPS-bevilling er stadig gældende, men nogle støtteforløb gennemføres endnu et stykke tid via telefon eller Skype.

Hvis du har spørgsmål til din støtte, er du velkommen til at skrive til sps@au.dk. Du kan også se nyheder om SPS-ordningen på spsu.dk.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver så syg, at det påvirker din mulighed for at følge det normale undervisningsforløb (dvs. de tilbudte alternative løsninger) eller deltage i eksamen, skal du kontakte din lokale studieadministration, der vil anvise mulighed for at ansøge om dispensation.

Har du mistanke om at være smittet med coronavirus, skal du følge myndighedernes anvisninger.

Find kontakt til din lokale studieadministration via studieportalerne.