COVID-19 – Information til studerende

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.   

Eksamen

Der arbejdes på at optimere vilkårene for at holde god afstand til de eksamener, der gennemføres med fysisk fremmøde i januar. Det kan betyde, at lokationen for en eksamen ændrer sig med kort varsel. Studerende bedes holde sig opdateret på Wiseflow/digital eksamen.

Siden opdateres løbende

Aarhus Universitet følger retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsminsteriet samt sundhedsmyndighederne. Hold jer opdateret her på AU’s coronasite om gældende retningslinjer, fx krav om coronapas og brug af mundbind ved fremmøde på universitetet.

Se seneste pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 13. januar.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studieservice@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Eksamen

Eksamen

Eksamen og undervisning planlægges, tilrettelægges og gennemføres under nøje hensyn til myndighedernes retningslinjer for fremmøde og smitteforebyggelse. Se AU’s retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet.

Du opfordres kraftigt til at holde dig opdateret om eventuelle særlige forhold for eksamen og undervisning på din lokale studieportaler.

Aarhus Universitet følger Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for afvikling af eksamen. Det betyder:

 • At størstedelen af eksamener i januar, – både mundtlige og skriftlige – afholdes online.
 • At der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig. Disse afvikles med fysisk fremmøde under skærpet opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Se afsnittet om skærpet opmærksomhed om eksamen med fysisk fremmøde

Eksamensplanerne findes på de lokale studieportaler og i Wiseflow/digital eksamen.

Forhindret som følge af smitte, symptomer og selvisolation

Er du smittet, har COVID-19-symptomer eller i selvisolation, kan du ikke møde fysisk frem til eksamen. Se sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvornår du bør gå i selvisolation.

Det udløser ikke et brugt prøveforsøg, hvis du kan dokumentere, at du udebliver på grund af COVID-19. Følgende dokumentationskrav gør sig gældende:

 • Ved påvist smitte skal man kunne fremvise et positivt testresultat (PCR eller kviktest fra officielt godkendte teststeder), der på eksamenstidspunktet ikke må være mere end 14 dage gammelt. Dokumentation skal ske i form af en udskrift fra sundhed.dk eller coronapas med et positivt resultat. En positiv selvtest udgør i udgangspunktet ikke tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med en ansøgning om dispensation. Testes du positiv på eksamensdagen via en selvtest, skal du dog ikke møde fysisk op til eksamen. Her kan du benytte et foto af selvtesten som dokumentation i kombination med en tro- og love-erklæring.
 • Er du syg med COVID-19 på eksamenstidspunktet, og er det mere end 14 dage siden, du blev påvist smittet, kræver det dog en lægeerklæring som dokumentation.
 • Ved symptomer skal man udfylde en tro- og love-erklæring - (download på knappen nedenfor)
 • Er man pålagt selvisolation som nær kontakt/anden kontakt i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, skal man udfylde en tro- og love-erklæring - (download på knappen nedenfor)

Bemærk, at du ikke automatisk skal i selvisolation som nær kontakt/anden kontakt.

Du skal indsende dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning, som du finder på mitstudie.au.dk  

Er du forhindret i fysisk fremmøde, gælder følgende muligheder for at gennemføre eksamen:

 • Mundtlige prøver: I det omfang, man lokalt vurderer, at det er praktisk muligt og fagligt forsvarligt, kan man tilbyde dig at gennemføre en mundtlig prøve online efter de eksisterende regler om onlineprøver.
 • Skriftlige stedprøver med tilsyn: Disse kan ikke erstattes af online-eksamener, og du vil blive henvist til næste eksamensudbud.
 • Frie skriftlige hjemmeopgaver: Disse kan gennemføres i det omfang, symptomer/smitte tillader det. Hvis du er for syg til at gennemføre prøven, skal du følge fakultetets almindelige retningslinjer for sygdom ved eksamen.

Særligt for studerende med hjemsendte børn

Har du hjemsendte skolebørn som følge af corona-situationen kan du ikke finde pasningsmuligheder, kan du kontakte den lokale studieadministration og drøfte, hvilke muligheder de har i forhold til den eller de konkrete eksamener, der kan være berørt. Dokumentationsgrundlaget for manglende pasningsmuligheder er en tro- og loveerklæring - (download på knappen nedenfor)

Særligt for studerende, der forhindres som følge af rejserestriktioner

Hvis der som følge af COVID-19 indføres eller varsles rejserestriktioner, som har betydning for din mulighed for at deltage i en planlagt eksamen med fysisk fremmøde, kan du ansøge om dispensation. Rejseaktiviteten skal være fagligt begrundet, og du skal vedlægge dokumentation for indførte/varslede rejserestriktioner (fx udskrift fra Udenrigsministeriets hjemmeside) og rejsebilag (fx billet). Det vurderes individuelt, hvilke muligheder du kan tilbydes.

Studerende i særlig risikogruppe

Er du i en særlig risikogruppe kan du have grund til at tage særlige forholdsregler, der forhindrer eller begrænser muligheden for deltagelse i fysiske eksamener. Her kan du opnå dispensation på baggrund af en individuel vurdering af de konkrete forhold. I lighed med andre sygdomme skal du kunne fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring, der beskriver de særlige forhold. Se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvem der er omfattet af en særlig risikogruppe.

Gyldigt coronapas skal medbringes

Et gyldigt coronapas er en forudsætning for at deltage i eksamen med fysisk fremmøde.

 • Ved alle skriftlige stedprøver med tilsyn skal du fremvise dit coronapas, inden du går ind.
 • Ved øvrige prøver med fysisk fremmøde besluttes det lokalt, hvordan man ønsker at gennemføre kontrol af coronapas.

Kan du ikke fremvise gyldigt coronapas på forespørgsel, kan du ikke deltage i den pågældende eksamen og registreres som udeblevet – det koster dermed et prøveforsøg. Der kan være enkelte tilfælde, hvor man er undtaget krav om coronapas – se myndighedernes retningslinjer for, hvem der er undtaget, og hvordan man dokumenterer det på coronasmitte.dk.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe en tro- og love-erklæring - (download på knappen nedenfor)

Manglende mulighed for at blive testet rettidigt og begrænset testkapacitet kan som udgangspunkt ikke bruges som argument for ikke at have et gyldigt coronapas.

Skærpet opmærksomhed om eksamen med fysisk fremmøde

Eksamener med fysisk fremmøde vil ske med skærpet opmærksomhed på tiltag for at holde smitte nede og med kraftig opfordring om at vise hensyn til hinanden. Det betyder, at:

 • Studerende og medarbejdere bærer mundbind eller visir. Dog kan det tages af, når man sidder ned ved eksamen.
 • Coronapas skal fremvises.
 • Det tilstræbes, at der kan holdes 2 meters afstand. Eksamensvagter kan bede de studerende om at holde afstand.
 • Der er særligt fokus på god udluftning.
 • Der skal være sprit tilgængeligt.
 • Hvis en eksamensvagt, eksaminator eller lignende oplever, at der er en studerende til stede, som har synlige symptomer, må de bede den studerende om at gå igen.
 • AU støtter myndighedernes generelle anbefalinger for test. Se Coronasmitte.dk

Reeksamen

Hvis den ordinære eksamen er planlagt med fysisk fremmøde, bliver reeksamen som udgangspunkt gennemført med fysisk fremmøde. Hvis den ordinære eksamen er planlagt til at foregå online, bliver reeksamen som udgangspunkt gennemført online. Der vil være undtagelser. Du kan holde dig orienteret om eksamensformen på din studieportal.

Symptomer og smitte samt ophold på campus

Fysisk fremmøde og arrangementer

Fra januar vil eksamener – mundtlige og skriftlige – blive afholdt online. Der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig. Se mere under retningslinjer for undervisning og eksamen

Se også, hvilke retningslinjer der gælder for faglige og sociale arrangementer. Studenterforeningernes arrangementer følger samme retningslinjer.

Ved fysisk fremmøde på universitetet skal du kunne fremvise gyldigt coronapas, bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt indendørs, og øvrige generelle retningslinjer for smitteforebyggelse skal overholdes.

Som studerende bedes du holde dig opdateret på studieportalen.

Symptomer og smitte

 • Medarbejdere og studerende møder ikke op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på COVID-19.
 • Hvis en studerende bliver testet positiv med COVID-19, opfordres den studerende til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
 • Registreringen giver universitetet mulighed for at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporing og at handle på større smitteudbrud. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.
 • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen.

Nær kontakt eller anden kontakt til smittet

Hvis du er nær kontakt eller anden kontakt til en person, skal du følge Sundhedsmyndighedernes vejledning til nære kontakter og anden kontakt. 

Retningslinjer for coronapas

Studerende, medarbejdere og besøgende på AU, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise et gyldigt coronapas, når de møder fysisk frem på universitetet.

Er du i tvivl om, hvornår dit coronapas er gyldigt, hvem der er undtaget fra at fremvise coronapas, og hvilken dokumentation der skal fremvises for et gyldigt coronapas, kan du se reglerne for coronapas på coronasmitte.dk

Der foretages stikprøvekontrol, som gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab.

Som vært har man ansvar for at orientere besøgende om retningslinjer for coronapas.

For at leve op til myndighedernes krav om coronapas og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende, medarbejdere, gæster og andre personer med tilknytning til Aarhus Universitet, blive bedt om at forlade campus, hvis de ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe en tro- og love-erklæring

Krav om mundbind og visir

 • Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universitetet, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.
 • Man kan tage mundbindet af, når man sidder ned i et område, hvor der kan holdes afstand.
 • Undervisere, oplægsholdere og studerende skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisnings- og eksamenssituationer. Se dog særskilte retningslinjer for smitteforebyggelse ifm. eksamen.
 • Anvendelse af mundbind i forbindelse med praktisk/eksperimentel undervisning, hvor afstandskravet ikke til alle tider vil kunne overholdes. Studerende skal efterleve de retningslinjer, der bliver oplyst i forbindelse med sådan undervisning.  
 • Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

Studerende kan henvende sig til den lokale studieadministration, hvis der er spørgsmål til retningslinjerne

Forebyg smitte på campus

Du skal fra mandag den 29. november have gyldigt coronapas, når du møder på campus, Derudover skal du følge AU’s generelle retningslinjer for adfærd samt de anvisninger, der er trykt på plakater, på gulvet og lignende i de bygninger, du færdes i.

Alle opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder:

 • at følge gode råd om hygiejne.
 • at lufte hyppigt ud (skab gerne gennemtræk) ved ophold på fællesområder (mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm.).
 • at fælles kontaktflader rengøres eller sprittes af efter brug. Der er aftørringssprit eller tilsvarende til rådighed i undervisningslokaler, mødelokaler og lignende.     
 • at holde afstand, når det er muligt.
 • at følge retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.

Undervisning

Undervisning

NB: Der er opdateringer på vej for dette afsnit - 21/12 2021

Undervisning og eksamen planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde og – og under nøje hensyn til myndighedernes gældende retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder krav om gyldigt coronapas. Se AU’s retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Med mindre du er smittet, i selvisolation eller i en særlig risikogruppe, kan du ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger deltage i undervisning og eksamen på lige fod med andre studerende.

AU følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvornår du bør gå i selvisolation.

Du kan holde sig opdateret om eventuelle særlige forhold på dit studie på de lokale studieportaler.

Studieassistent-ordningen

Hvis du som følge af COVID-19-smitte er forhindret i at deltage i undervisningen, kan du søge om at få hjælp via AU’s studieassistentordning.

Hvis studieassistentordningen ikke er en mulighed, bedes du tage kontakt til den lokale studieadministration for at høre, hvordan det påvirker dit studieforløb.

Hvis et eller flere hold hjemsendes som følge af COVID-19, vil undervisningen i det omfang, det er muligt, blive gennemført online.

Internationale studerende på AU

Internationale studerende på AU

Om du skal testes og gå i isolation ved ankomst til Danmark afhænger af, hvilket land du indrejser fra, og om du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. På coronasmitte.dk kan du se, hvad der gælder for indrejse til Danmark fra alle lande i verden.

Indrejserestriktionerne kan ændre sig, så vær opdateret på, hvilke regler der gælder for dig.

Udlændinge med bopæl i lande med bekymrende virusvarianter underlægges desuden krav om anerkendelsesværdige formål og test forud for indrejse.

Se også vores corona-information til internationale studerende, der kommer til AU

Har du spørgsmål om visum, retningslinjer på AU og lign., kan du skrive til ic@au.dk 

Har du spørgsmål om udvekslingsstuderende, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet:

Udlandsophold

I foråret 2022 kan der stadig være partneruniversiteter, der ikke tager imod studerende på udlandsophold eller udveksling.

Det er fortsat din egen beslutning, om du vil tage af sted på et planlagt udlandsophold. Når du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du er opmærksom på eventuelle ændringer i dit værtsuniversitets kursusudbud og undervisningsform som følge af corona, dit værtslands restriktioner og hvordan du er dækket i forhold til hjemrejse og sygdom.

Det er desværre ikke muligt at udskyde udvekslingsophold fra forårssemester til følgende efterårssemester, da et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. 

Ønsker du at aflyse dit ophold eller bliver dit ophold aflyst af værtsuniversitetet skal du tage fat i din internationale koordinator, så du hurtigst muligt kan blive tilmeldt fag på AU i stedet.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.