AU Challenge

AU Challenge er en stor tværdisciplinær case competition for studerende fra hele Aarhus Universitet. Hvert efterår får 200 studerende fra alle studieretninger netværk og erfaring med at bringe deres viden i anvendelse ved at løse cases for virksomheder inden for rammerne af FN’s verdensmål. Det er verdens mest tværdisciplinære casecompetition holdt på et universitet.

Tværdisciplinære kompetencer og bedre beskæftigelsesmuligheder

Ved at deltage i AU Challenge får AU-studerende en vigtig tværdisciplinær erfaring, der er efterspurgt af virksomhederne, og som skærper de studerendes forståelse af deres egen faglighed. Det peger dem i retning af nye arbejdsfelter og forbedrer deres jobmuligheder. Det er sigtet, at studerende gennem AU Challenge træner et agilt og foretagsomt mindset, hvor de lærer at forstå og samarbejde med alle typer fagligheder og kulturer. Målgruppen for deltagere søges derfor sammensat så mangfoldigt som muligt, dels fordi det rummer den innovationskapacitet, der kræves for at løse komplekse udfordringer, og dels fordi universitetet ønsker at styrke samarbejde, forståelse og sammenhængskraft på kryds og tværs af forskellige fagligheder.

Samtidig får de AU-studerende, der deltager, erfaring med at anvende deres viden i samspil med både virksomheder og offentlige institutioner. Det styrker deres mod på at samarbejde med det omgivende samfund, allerede mens de studerer, og styrker dermed overgangen mellem studie og job. Det ligger også i forlængelse af, at AU’s aftagere efterspørger medarbejdere, der har erfaring med at arbejde i teams og evner at forbinde deres faglige viden og kompetencer med viden fra andre fagområder.

Samfundsengagement og verdensmål

Et vigtigt sigte for AU gennem AU Challenge er at træne de studerendes oplevelse af, at de kan søge indflydelse på de store samfundsmæssige og globale udfordringer, og at deres engagement faktisk er nødvendigt for at løse dem. Fremtidens opgave med at løse verdens komplekse problemer fordrer en tværgående tænkning, hvor viden fra forskellige domæner kombineres. Også derfor og set i det større perspektiv er det vigtigt at ruste alle studerende med tværdisciplinære kompetencer.

Et eller flere af FN’s verdensmål bliver en overordnet tematik for de virksomhedscases, der skal arbejdes med under AU Challenge. Med udgangspunkt i verdensmålene er det virkelighedsnære og aktuelle cases fra virksomheder og offentlige institutioner, som de studerende leverer bæredygtige løsningsforslag til. Altså en lokal forankring med et globalt perspektiv og opskaleringspotentiale, hvor forretningsudvikling forenes med FN’s verdensmål og globale bæredygtige hensyn.

Strategisk vigtig sammenhæng med arbejdsmarkedet

AU Challenge er et vigtigt element i AU’s strategiske satsning for perioden 2020-2025, der går ud på at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked gennem tætte bånd til erhvervslivet.