Arts fastholder eksamensplanlægningen i fase 2

For ikke at skabe yderligere usikkerhed om eksamensformen og for at sikre, at studerende kommer til den eksamen, som de har forberedt sig på i forlængelse af den omlagte undervisning i dette forår, fastholder Arts med enkelte undtagelser den eksamensplanlægning, der er meldt ud.

27.05.2020 | Lisbeth Hartmann

Prodekan Niels Lehmann

Prodekan Niels Lehmann

Kun en enkelt eksamen yderligere lægges tilbage til fysisk fremmøde. De involverede studerende og undervisere vil få direkte besked. Alle andre kan regne med planlægningen.

I dette brev fra prodekanen til eksaminatorer og studerende kan du læse mere om baggrunden for beslutningen:

Kære eksaminatorer og studerende på Arts

Regeringen har speedet op for genåbningen, og på den baggrund kunne det se ud, som om vi uden videre kan vende tilbage til at afvikle mundtlige eksaminer onsite. I samråd med bl.a. studieledere og studienævnsformænd har jeg besluttet, at det imidlertid kun kommer til at ske i meget begrænset omfang. Da jeg kan forestille mig, at mange havde håbet på at kunne vende tilbage til lidt mere almindelige tilstande, vil jeg gerne forklare, hvorfor vi ikke kommer til at lægge ret meget om igen.

Fastholdelse af udmelding

For det første er vi langt fremme med planlægningen af eksaminer som afslutning på et semester præget af mange omlægninger, hvor både undervisere og studerende har strakt sig langt ud over, hvad man normalt ville kunne forvente i omstillingsparathed. Det har ikke kunnet undgå at skabe usikkerhed.

I forbindelse med gennemførelsen af de mindre justeringer, som blev mulige i fase to af genåbningen, sagde jeg derfor efter samråd med bl.a. studieledere og studienævnsformænd, at man herefter kunne ”regne med den eksamensplan og de eksamensformer, som nu er besluttet”. For at undgå at addere til forvirringen bør dette løfte som udgangspunkt fastholdes.

Kun få eksaminer kan de facto komme i spil

For det andet kan mange af de omlagte eksaminer de facto ikke lægges tilbage til fysisk afvikling på nuværende tidspunkt. Det skyldes flere forhold.

Et forhold vedrører varslingsfrister. I forbindelse med arbejdet med at omlægge eksaminer indførte AU den meget rimelige politik, at omlægninger skal varsles tre uger i forvejen. Dette indebærer som udgangspunkt, at det kun er de eksaminer, der ligger fra medio juni og fremefter, der ville kunne varsles omlagt til onsite-afvikling. I forbindelse med opspeedningen er der åbnet for, at man kan suspendere varslingsfristen på tre uger, men kun som et tilbud studerende, ikke som et krav. Idet der må forventes at være forskellige holdninger i de respektive studentergrupper til spørgsmålet om fysisk tilstedeværelse, kan den enes tilbud meget let vise sig at være den andens påbud. Derfor fastholdes varslingsprincippet.

Et andet forhold vedrører eksamensformer. I forbindelse med omlægningsarbejdet blev der lagt mange kræfter i at finde alternative eksamensformer til den almindelige mundtlige prøve. Dette indebærer, at studerende har forberedt sig på helt andre måder at gå til eksamen på, og alle de discipliner, hvor formen er omlagt fra mundtlige eksaminer til asynkrone former for eksamination, herunder skriftlige opgaver, bør derfor fastholdes. Eksamination med fysisk tilstedeværelse ville altså udelukkende kunne finde sted der, hvor der er omlagt til synkron, online mundtlig eksamensform, dvs. eksamination via Zoom.

Et tredje forhold vedrører udbudssprog. Vores internationale studerende har fået lovning på, at det skal være muligt at afslutte deres kurser online. Det gælder både full degree og exchange studerende, og da disse studerende vil være spredt ud på alle vores engelsksprogede udbud, kan eksaminer i forlængelse af disse udbud ikke lægges om til eksamen med fysisk fremmøde.

Endelig gør der sig forhold vedrørende geografi gældende. Uddannelser, der udbydes på to campusser bør forlods lades ude af betragtning pga. den markante forskel mellem smittetrykket i Øst- og Vestdanmark. For ikke at risikere yderligere smittespredning bør vi ikke bede vores VIP’er om at rejse frem og tilbage mellem de to campusser, og da der samtidig ikke bør være forskelsbehandling af studerende på den samme uddannelse baseret på tilfældige forhold som fx VIP’ers adresser, bør der ikke åbnes for delvis gennemførelse af eksamen med fysisk tilstedeværelse.

Den geografiske udfordring viser sig også i forhold til ekstern censur. De eksterne censorer har påtaget sig opgaven med viden om, at eksaminerne blev afviklet online. Det er langt fra sikkert, at censorer vil være i stand til at møde op, fordi de har planlagt at kunne løse opgaven hjemmefra, og da det er censorformandskaberne, der allokerer censorer, kan der ikke lynhurtigt findes nye censorer. Dertil kommer, at vi af samme grund, som vi ikke bør sende eksaminatorer på tværs af landet, bør undlade at bede censorer om at rejse. Eksaminer med ekstern censur kan derfor heller ikke gennemføres med fysisk tilstedeværelse.

Risiko for kvalitetsudfordringer og forskelsbehandling

Selvom det går langt bedre end frygtet, er smitterisikoen stadig en faktor, der fylder. Både fra studenter- og underviserside er der blevet udtrykt bekymring for at skulle møde op til afvikling af eksaminer.

På baggrund af henvendelser fra Studenterrådet har AU derfor lovet, at studerende skal kunne fravælge fremmøde og bede om onlineafvikling af eksaminer, der ellers bliver tilbagelagt til onsite. Denne meget rimelige beslutning indebærer, at eksaminatorer og censorer kan risikere at skulle skifte lokale flere gange undervejs i den samlede eksamensafvikling. Dette kan give kvalitetsudfordringer, ligesom skiftene giver øget risiko for forskelsbehandling af de studerende.

Eksaminatorer kan ligeledes være i en risikogruppe og derfor med rette være bekymrede for at skulle give fremmøde, og en omlægning til onsite-eksamensafvikling vil derfor kunne medføre, at der skal findes andre eksaminatorer i disse tilfælde. Det er aldrig optimalt at skifte eksaminator (eller censor for den sags skyld) med kort varsel, men i denne situation, hvor der har været så mange andre usikkerhedsfaktorer i spil, er det ekstrauheldigt.

Også på baggrund af disse risici er der grund til at være meget forsigtige med at lægge om til fysisk afvikling af eksaminer.

Kun en enkelt eksamen mere som onsite-afvikling

Jeg håber, jeg med dette har forklaret, hvorfor vores mulighedsrum for tilbagelægning de facto er ganske markant begrænset. Derfor bliver der kun ændret på eksamensafviklingen på en enkelt disciplin, som vi gerne ville have haft plads til i forbindelse med den plan, der blev lagt i forbindelse med fase to af genåbningen. Konkret drejer det sig om disciplinen ”Film og mediehistorie 2” på Medievidenskab.

Afslutningsvis vil jeg gerne videregive den glædelige rapport, jeg har fået fra de første afviklinger af online-eksamen. Indtil videre har det heldigvis ikke været tekniske udfordringer. Det er trods alt gode tidninger, når vi altså må se i øjnene, at vi skal fortsætte med at afvikle eksaminer online i resten af dette semester.

Bedste hilsner
Niels Lehmann
Prodekan for uddannelse
Arts, AU

Arts, Til undervisere på Arts