Arts' uddannelseseftersyn: Institutterne spiller ud

Sammenlægning af uddannelser, mindre frafald og forenkling af uddannelsesadministrationen er nogle af de tiltag, institutterne på Arts overvejer at arbejde med for at få balance i uddannelsesøkonomien, når dimensioneringen af uddannelserne for alvor slår igennem.

13.03.2015 | Signe Hvid Maribo

Fakultetsledelsen og uddannelsesrepræsentanter for institutterne mødtes den 3.-4. marts på Sandbjerg for at drøfte mulige greb til at indfri dimensioneringskravet og institutternes fremtidige uddannelsesprofil. Målet var at finde den bedste metode til at styrke Arts' uddannelsesøkonomi og forberede et beslutningsgrundlag for den nødvendige reduktion af studiepladser fra 2016 og frem.

Svære - men nødvendige - beslutninger

Institutterne havde primært fokus på sammenlægning af uddannelser, en styrket indsats mod frafald samt tiltag til at sikre opfyldelsen af fremdriftsreformen som forudsætning for økonomisk stabilitet. Der blev ikke truffet beslutninger på mødet, men der blev taget et vigtigt skridt i den proces, som skal lede til beslutninger i fakultetsledelsen inden sommerferien.

"Vi kommer uden tvivl til at træffe nogle svære beslutninger i denne proces. Men vi gør det for at vise rettidig omhu og undgå at træffe nogle endnu sværere beslutninger på længere sigt," siger Johnny Laursen, konstitueret dekan på Arts.

Solidaritet mellem institutterne

Det fremgik tydeligt af drøftelsen, at institutterne bliver ramt på forskellig vis og på forskellige tidspunkter. Som led i dimensioneringsaftalen med ministeriet skal IUP reducere i kandidatoptaget med øjeblikkelig virkning, men til gengæld vil instituttet være igennem tilpasningen allerede i 2018.  IKS og IÆK har en længere indfasning fra bachelorniveauet, men vil til gengæld blive ramt af dimensioneringens fulde effekt fra 2018 og frem.

”Der vil derfor også være stor forskel på, hvilke midler institutterne tager i brug for at få balance i økonomien. Men vi taler alle om en fælles udfordring, og det kan blive nødvendigt at tilpasse de enkelte institutters ønsker for at løfte et eventuelt behov for solidaritet på tværs af fakultetet,” forklarer Johnny Laursen.

Der var på mødet en forståelse for, at institutternes overvejelser har foreløbig karakter, indtil der foreligger en sikker langtidsprognose og en samlet fakultetsplan for opfølgningen på dimensioneringen, og indtil en strategi er drøftet grundigere lokalt på instituttet med fagene og de lokale samarbejdsorganer.

 Nye uddannelser skal prioriteres af fakultetsledelsen

Institutterne fremlagde på mødet ønsker til fremtidige uddannelser eller uddannelsesudvikling, som allerede er i gang. Fakultetsledelsen vil snarest tage stilling til, hvilke uddannelsesinitiativer der bør prioriteres, da det er forventningen, at der vil være få muligheder for nye uddannelsesinitiativer.

Også tilvalg var sat til debat i forhold til både uddannelsesøkonomi og i forhold til at skabe forbedret sammenhæng i uddannelserne. Der var tilslutning til at indlede en overvejelse af fakultetets sidefagsstrategi og tilvalgsportefølje – herunder antallet af tilvalg.

Forenklet administration

Uddannelseschef Leo Normann Pedersen fremlagde en analyse af samspillet mellem uddannelses­aktiviteterne og administrationen. Han pegede på en række muligheder for forenkling, bedre sammenhæng og optimeret ressourceanvendelse.

Fakultetsledelsen vil på den baggrund rammesætte en dialog mellem institutter, studienævn og administrative medarbejdere om bl.a. studieordninger, specialerammer mv. Det vil ske i regi af fakultetets uddannelsesudvalg, som vil have emnerne på dagsordenen på deres møde allerede den 24. marts 2015.

Internationalisering og større beskæftigelsesfokus

Seminaret gav også anledning til drøftelse af andre indsatser. Flere efterspurgte bl.a. et fornyet fokus på internationalisering af uddannelserne og på de muligheder for internationale uddannelsessamarbejder, som er indenfor rammerne af dimensioneringen. Der var også betydelig interesse for mulighederne for at bygge et styrket karriere- og beskæftigelsesfokus ind i bacheloruddannelserne.

Flere tematiserede desuden strukturelle aspekter af fakultetets uddannelser, for eksempel sammenhængen mellem profilfag og speciale. Dekanen fandt dog ikke, at tiden er inde til større strukturreformer i uddannelserne, men at der er gode muligheder for at udnytte den eksisterende fleksibilitet.

Vilje til forenkling

Johnny Laursen konkluderede, at de foreløbige ideer indtil videre syntes at møde udfordringen frem til 2018, men han understreger, at der er behov for yderligere beregninger – særligt af effekterne for tiden efter 2018:

”Forudsætningen for at nå de nødvendige faglige og økonomiske mål med vores uddannelseseftersyn er, at alle har viljen til at gennemføre de nødvendige forenklinger.”

Arts