Dekanen skriver om covid-19, undervisningsplanlægning og #MeToo

13.11.2020 | Johnny Laursen

Kære medarbejdere

Selv om det nok er de færreste, som i den forløbne tid har savnet nyhedshilsener fra dekanen, kan der måske alligevel være én og anden, som har undret sig over den ukarakteristiske stilhed på den front. Jeg har vurderet, at der kom så meget kommunikation om akutte spørgsmål, at jeg ville holde mig lidt tilbage. Desuden har jeg kort sagt frygtet, at det ville være uaktuelt inden for kort tid. Den situation har på godt og ondt ændret sig på det seneste, og jeg tror nu, at vi med de gældende restriktioner kan se frem til nogle måne­der med større stabilitet i vore rammevilkår.

Jeg skal ikke her gå nærmere ind på opfølgningen på nedlukningen, men blot kort oplyse, at vi indtil nu har forlænget et antal ph.d.-studerende. De fast-VIP, som har været udsat for markante tilbageslag i deres forskning m.v. i nedlukningen, vil have mulighed for at anføre det i de kommende MUS-runder. Jeg vil i øvrigt opfordre jer til at holde jer nærmere orienteret gennem tillidsrepræsentanter og lokale samarbejdsud­valg.

Vi har været i noget af en rutsjebane siden nedlukningen i foråret, sommerens for­håbninger og lettelse og de efterfølgende tilbageslag med lokale begrænsninger i først Aarhus og sidenhen i Køben­havn. Det har især på det helt korte sigt ramt vore uddannelsesaktiviteter, hvor vi hurtigt måtte indstille os på en noget anden studiestart, end vi havde planlagt og håbet. Det har også påvirket vores uddannel­ses­planlægning, som var præget af fakultetsledelsens bestræ­bel­se på at få så meget fysisk tilstedeværende undervisning som mu­ligt. Vilkårene har i mellemtiden ændret sig så meget, at det har vist sig, at vore forhåb­ninger var sat for højt, og vi er nu i et mindre råderum med 1-meterkrav, mundbind m.v., og deraf følgende større on-line andel i undervisningen. Det har desværre i mellemtiden besværet lokaleplan­lægning m.v., og været til ærgrelse for mange. Vi er desuden opmærksomme på, at der også er visse andre vanskeligheder for vores uddannelsesplanlægning, som er uafhængige af COVID-19 situationen. Det er et område, som fakultetsledelsen arbejder på at løse, og hvor vi er i tæt dialog med de mange forskellige dele af fakultetet, som samarbejder herom.

Samtidig med at det pga. Covid-19 har været et uroligt efterårssemester, glæder jeg mig samtidig over, at AU ikke som i foråret er i nedlukning, men at megen fysisk tilstedeværende undervisning kan finde sted, ligesom vi har ramt et fornuftigt niveau for liv i bygninger og kontorer; ganske vist med mange fremmedartede træk og benspænd for samvær. Selv finder jeg det meget svært ikke at kunne give hånd, når man mødes. Det med håndvask tager vi ingen skade af. Mundbind, af­sprit­ning og afstand går an, selv om vi alle glæder os til, det ikke længere er nødvendigt. Jeg ved, at der er fundet fornuftige måder at respektere de sundhedsmæssige restriktioner i undervisningen og i det øvrige daglige liv på fakultetet. Nu har vi indstillet os på det, og jeg håber, at det er tilstrækkeligt, mens vi afventer, at det lange træk indtil begyndende normalitet er overstået. Jeg vil gerne sige tak for, at man over alt i fakultetets liv viser de fornødne hensyn til hinanden og til det omgivende samfund. Mit håb er, at det bliver muligt at planlægge aktiviteterne i efterårssemestret 2021 mere fortrøstnings­fuldt og med større sikkerhed for fremtiden end hidtil. Forhåbentlig vil også en større del af det internationale liv og de forsknings­samarbejder, som er en så vigtig del af universitetets liv, åbne på ny.

Mens vi har arbejdet på at finde os til rette i de nye rammer og vilkår, er METOO-diskussionen også kommet til universiteterne. Dagen før jeg skriver disse linjer mødtes jeg sammen med Dorthe Staunæs fra fakultetets Diversitetsudvalg, næstforperson i fakultetets arbejdsmiljøudvalg Anne Larson (FAMU) og fællestillidsrepræsentant og næstforperson i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) Ida Juhl, og med Ning de Coninck-Smith og Mie Plotnikof, som er talspersoner for underskriverne i den indrykkede artikel i Politiken i oktober. Jeg takkede dem og de øvrige underskrivere for initiativet, og bad om, at de sammen med de øvrige digitalt tilstedeværende vil opfordre til, at dem, som måtte have sådanne oplevelser bringer dem frem. Jeg opfordrede også til at komme med forslag til initiativer, som kan afhjælpe problemer, og vi drøftede, at de tre udvalg i den kommende tid vil være udgangspunkt for drøftelser om videre tiltag. Fakultetets ph.d.-udvalg har under ledelse af ph.d.-skoleleder og prodekan Anne Marie Pahuus nedsat en lille arbejdsgruppe til at drøfte denne problematik for de ph.d.-studerendes vedkommende. Vi skal sikre, at man til hver en tid kan møde op på fakultetet som medarbejder og studerende i tryg forvisning om at blive mødt med respekt og ordentlighed.

Jeg ønsker jer et fortsat godt efterår og glæder mig til at vende tilbage senest med en snarlig julehilsen.

Johnny Laursen  

Arts