Hilsen fra dekanen

Dekan Johnny Laursen skriver til studerende og medarbejdere om den aktuelle situation med corona-udfordringer. Og om fakultetsledelsens oplæg til organisations-drøftelser.

04.03.2021 | Johnny Laursen

Kære kolleger
Kære studerende

 

Den aktuelle situation

Forårssemestret har som følge af den vedvarende udfordring fra COVID-19 og nedlukningen udviklet sig til endnu en udholdenhedsprøve for medarbejdere og stude­rende. Vi har afviklet on-line eksamener i januar og er nu foreløbig en måned inde i et endnu et semester med on-line undervisning. Regeringen har meddelt, at der vil komme nye udmeldinger den 15. marts og den 5. april. Vi ved, at der er afsavn og svære udfordringer i dagligdagen, både i forhold til arbejdsopgaverne og det at få den nære hverdag til at hænge sammen. Universitets­ledel­sen drøfter situationen to gange ugentligt, og AU er løbende i kontakt med ministeriet for at afsøge mulighederne for at afhjælpe de værste problemer i hverdagen.

Jeg er imponeret af jeres evne og vilje til at få tingene til at fun­gere. Der er måske nogle, som tænker, at vi i fakultetets ledelse undervurderer, hvor svært det efterhånden er. Det er forståeligt, men det gør vi ikke. Det er en bedrift under disse vilkår at præstere sikker drift. Det er under COVID-19 lykkedes at tilbyde undervisning og eksamener, lige­som fakultetet har overholdt sine aftaler og fortsat sine mange eksterne samarbejder. På trods af, at 2020 har været et svært år, er det lykkedes at sikre fakultetet en stabil økonomi. Jeg er mig bevidst, at det har haft sin pris i form af svære vilkår, afsavn og ekstra­ordinære indsatser. Derfor vil I heller ikke høre fakultetsledelsen sige, at det går godt. Det har vi hørt mange sige, at vi skal vare os for, og det respekterer vi. Men det er stadig godt klaret.

Dialog med FAMU/FSU og Akademisk Råd

Vi har naturligvis gennem nogen tid haft løbende drøftelser med de rådgivende organer, tillidsrepræsen­tanter og samarbejdsorganerne på både fakultetet og decentralt om de udfordringer, som restriktionerne og nedlukninger skaber. Vi har derfor den 4. marts holdt et fællesmøde mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget, Akademisk Råd og fakultetets ledelse. Det har været min vurdering, at vi i den ekstraordinære situation har haft brug for at trække disse centrale udvalg tættere sammen og i tættere dialog med ledelsen, både for at gøre status og for at se frem mod en genåbning, som sikkert også vil kræve et tæt samarbejde.  Det budskab, som vi hører overalt, er, at nu er nedlukningen ved at være for meget. Det har vi haft behov for at drøfte, ligesom vi også har ønsket at kende synspunkterne om prioriteringer og hensyn, når genåbningen kommer til at ske.

Organisatoriske overvejelser

Mens alt dette er sket, har fakultetsledelsen også siden jul på min foranledning taget fat på en diskus­sion af fakultetets organisering, som vi benyttede fællesmødet til at orientere om. Der er samtidig udsendt et kort notat med en invitation til, at man decentralt drøfter de temaer, som fakultets­ledelsen har overvejet. Mange af jer vil erindre, at vi i 2014 havde en omfattende diskussion af fakultetets organisering, og at vi dengang valgte at fastholde en organisering i tre storinstitutter opdelt i en række afdelinger. Det har tjent os vel gennem store udfordringer. En af dem har været dimensioneringen. Denne organisering har gjort det muligt for os rettidigt at indrette os på udfordringer af økonomisk og anden art. Der er samtidig sket store forskydninger i aktiviteterne, bl.a. i form af overtagelsen af de erhvervssproglige uddannelser fra BSS. Hertil er kommet, at IKK om nogle år vil samle de aktiviteter, som i dag er placeret på Kasernen og på Katrinebjerg, i nye rammer på Katrinebjerg. Det bliver et projekt, som vil kræve opmærksomhed i de kommende år. Endelig kan det være hensigtsmæssigt at tydeliggøre sproguddannelserne og de sprogfaglige aktiviteter på fakultetet, som i tiden fremover vil have store samarbejdsflader til myndigheder og det øvrige uddannelsessystem.

Fakultetsledelsen har på den baggrund ønsket at indlede en intern drøftelse af mulig­hederne for at forbedre vores organisering, således at vi sikrer bedre muligheder for campus­nær le­del­se, samarbejde og dialog på alle dele af fakultetet. Det kan ske på mange måder, og vi har i fakultetsledelsen endnu ikke lagt os fast, men vil gerne høre, hvad der tænkes om det bredt på fakultetet. Vi har eksempelvis drøftet muligheden for et ekstra studie­nævn til aflastning af IKK’s store studienævn, som favner tre campusdele og 53 uddannelser. Det siger sig selv, at det ikke giver optimale muligheder for medarbejder- og studenterindflydelse. Vi har også drøftet muligheden for et samarbejdsforum for vores sprog­faglige aktiviteter. For at der ikke skal opstå nogen myter, bør vi også nævne, at vi i vores indledende drøftelser i fakultetsledelsen har berørt muligheden for et fjerde institut. Vi er os meget bevidst, at det er et stort spørgsmål, og har derfor besluttet, at det også bør være genstand for de drøftelser, som i den kommende tid vil finde sted decentralt. Det skal understreges, at hvis der bliver åbnet for en sådan debat, så vil det forudsætte bestyrelsens godkendelse af en grundig høringsproces, som først vil ske i slutningen af året og i begyndelsen af 2022. Den sidstnævnte option vil ikke rumme en ændring af fakultetets principielle grundorganisering i storinstitutter.

Ingen af de forhold, som er nævnt her, vil blive besluttet i løbet af dette vanskelige forårssemester. Fakultetsledelsen vil, når vi kender synspunkterne bedre, gøre status i juni, og derefter tage stilling til den videre opfølgning. Vi beder om forståelse for, at vi har fundet det rigtigt at åbne denne sonderende debat på nuværende tidspunkt. I fakultetsledelsen vurderer vi, at det er overvejelser, som vanskeligt kan udsættes meget længere. Vores erfaring fra tidligere har vist, at det har tjent os godt at handle rettidigt og planlægge på langt sigt. Det giver de bedste muligheder for en stabil udvikling på fakultetet.

Dekan Johnny Laursen

Arts