Mette Thunø om besparelserne på Arts

Dekan Mette Thunø kommenterer og uddyber omstændighederne bag den økonomiske situation og besparelserne på Arts.

28.11.2013

Kære medarbejdere

De fleste af jer vil nu have modtaget information om, at hele AU og dermed også Arts skal finde besparelser på de kommende års budgetter. I havde onsdag muligheden for at høre både rektor over internettet og institut- og centerledere på medarbejdermøder i løbet af dagen. Og I kan derudover følge med på medarbejderportalen, hvor rektors tale også kan genses.
 
Situationen kommer helt sikkert som en slem overraskelse for mange af jer, fordi vi i en del år har oplevet stigende indtægter og dermed et stadig højere aktivitetsniveau. Men nu er tiden så kommet til at bremse op, da indtægterne ikke bliver ved med at stige. Arts skal derfor sammen med administrationen og de øvrige hovedområder finde de nødvendige besparelser, således at vi fremover får en bedre balance mellem indtægter og udgifter.

På Arts har vi en stabil indtægtskilde i form af vores mange uddannelsesaktiviteter. Men selvom både I og de studerende arbejder hårdt og dermed løbende sikrer stigende STÅ-indtægter, så skaber den årlige udhulning af taxameteret på to procent alligevel en svagt vigende indtjening. Vi skal derfor finde varige besparelser på de kommende års budgetter. Det skal ske samtidig med, at vi øger vores uddannelsesindtægter og bestræber os på at hente eksterne midler med overhead.

Der er allerede nogle tal i omløb, og der er derfor grund til at knytte et par kommentarer til dem. Den model, der ligger til grund for at fordele besparelserne, er en fordeling af byrderne med udgangspunkt i de respektive enheders omsætning. Modellen er valgt med udgangspunkt i et solidaritetsprincip, og for Arts, hvis omsætning udgør 17 procent af hovedområdernes omsætning, medfører det, at vi forventes at finde besparelser i 2014 på mindst 16,8 mio. kr. og i 2015 yderligere 7,5 mio.kr. så den varige besparelse i alt som minimum bliver på 25,3 mio. kr.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er nogen usikkerhed forbundet med disse. I skal bl.a. være opmærksomme på, at disse besparelseskrav er baseret på fremskrivninger og prognoser, hvad angår både indtægter og udgifter. Først til januar, når vi har det endelige regnskab for 2013 og et budget for 2014, kender vi Arts' konkrete økonomiske situation. På nuværende tidspunkt kan vi derfor ikke angive det nøjagtige tal for de konkrete besparelser i 2014.

Selvom omfanget af besparelserne skal ses i relation til vores samlede omsætning på 1 mia. kr., så er beløbet stort i forhold til, at størstedelen af vores udgifter er bundet i lønmidler. Jeg tror derfor desværre ikke, vi kan undgå afskedigelser, men jeg afsøger sammen med institut- og centerledere naturligvis alle muligheder for at undgå dette. Og det siger sig selv, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde de bedst mulige løsninger. Besparelserne berører såvel fakultetsniveauet som institutter og centre.

Kriterier for og udmøntning af besparelserne vil naturligvis ske med inddragelse af samarbejdsudvalgene på alle niveauer.

Jeg vil opfordre jer til at følge med i processen på medarbejderportalen, hvor der ligger en plan for hele forløbet. Læs også svarene på de spørgsmål, som rektor ikke nåede at svare på under medarbejdermødet onsdag den 27.11.2013.

Vi vil i fakultetsledelsen gøre vores yderste for at finde frem til økonomisk holdbare løsninger, så besparelseskrav ikke bliver et årligt tilbagevendende onde. Og samtidig fortsætter vi arbejdet med institutjusteringer, APV-opfølgning, arbejdstidsaftale mv.
 
Ligesom rektor beklager jeg meget situationen, men vi bliver nødt til at få bragt indtægter og udgifter i bedre balance.

Med venlig hilsen
Mette Thunø

Nyt fra ledelsen, Arts