Nyt center giver flere digitale muligheder for forskerne ved Arts

Digitale teknologier er et vigtigt redskab til at håndtere store datasæt og systematisere og lokalisere mønstre i kvalitativt kildemateriale. Derfor er et nyt center åbnet på Arts, som både skal understøtte humanistiske forskningsprojekter ved Aarhus Universitet og udvikle nye digitale værktøjer, der letter forskernes arbejde.

13.02.2019 | Knud Holt Nielsen

Man har gennem de sidste år set en markant stigning i brugen af digitale vidensressourcer og analyse­metoder inden for de humanistiske videnskaber i de ledende internationale forskningsmiljøer. Denne udvikling har også gjort sig gældende på Arts, hvor udnyttelsen af de nye teknologiske muligheder på det seneste har bredt sig fra de ’fødte’ digitale fagligheder til nye fagområder som religionsvidenskab, historie, litteraturhistorie m.v. Stadig flere forskere har ved siden af deres klassiske fagligheder også erfaring med eller særlige kompetencer i brugen af de nye teknologiske muligheder. Sidste år gennemførte fakultetet et kompetenceudviklingsforløb i brugen af de digitale forskningsværktøjer ”Digital Literacy”, hvor næsten 50 videnskabeligt ansatte deltog.

En strategisk satsning på Arts

Fakultetet har derfor besluttet at etablere Center for Humanities Computing (CHC), som hub for alle de forskere og aktiviteter på Arts, der benytter digitale forskningsressourcer. Centeret vil blive huset på Institut for Kultur og Samfund, men udgør en tværgående fakultetssatsning.

”Der er tale om en markant fagudvikling, der i disse år bryder igennem på tværs af mange af fakultetets fagligheder, og som utvivlsomt også kommer til at præge vores samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, andre kulturinstitutioner og udenlandske kolleger. Derfor har vi også taget god tid til at lytte til de forskere, som kender feltet, og rådført os om de udenlandske erfaringer, før vi besluttede, hvordan vi skulle gøre. Det er vigtigt for os, at det bliver forskningsdrevet teknologiudvikling, og ikke omvendt”, siger Dekan Johnny Laursen, der glæder sig over, at det er lykkedes at få initiativet på plads.

Centeret vil blive ledet af en centerleder bistået af en styregruppe med repræsentanter fra institutterne og under formandskab af prodekan for forskning, Anne Marie Pahuus. CHC vil naturligvis arbejde tæt sammen med DigHumLab som er et nationalt samarbejde samt med de allerede eksisterende enheder og kompetencer der findes på Arts. Dekanen glæder sig meget over, at det er lykkedes at rekruttere lektor Kristoffer Nielbo som centerleder.

”Kristoffer Nielbo har en stærk forankring i sin humanistiske faglighed samtidig med at næppe nogen kender de nye digitale forskningsmuligheder bedre end ham. Han var en stærk kraft bag vort kompetenceudviklings­projekt, og kender fakultetet og faglighederne rigtig godt”, siger Johnny Laursen.

Understøttelse af forskningsprojekter ved Arts

Det nye center arbejder tværdisciplinært for forskere på Arts og skal både understøtte eksisterende projekter og hjælpe nye i gang.

”De data, som generes i dag, er ofte noget, som humanister ved noget om. Det kan være materiale fra sociale medier eller digitaliserede aviser. Bløde data, der har med meninger og værdier at gøre, og som ikke umiddelbart passer ind i et regneark. Vi er dem, der så kan indgå, når forskerne står med store datasæt og udfordringer, der ikke længere bare kan løses på deres bærbare computere”, siger Kristoffer Laigaard Nielbo.

”Et eksempel på et projekt, vi allerede er involveret i, handler om bestsellere i litteratur. Hvis man ser på tværs af mange værker, hvorfor bliver bestemte bøger så særligt populære. Hvilke træk i værket selv, er de nødvendige betingelser for at en bog bliver en bestseller? Et andet er et tværfagligt projekt om brugen af tvang i psykiatrien, hvor vi arbejder med patientjournaler. Kan man forudsige når en psykiatrisk patient bliver underlagt mekanisk tvang så tilpas tidligt, at det er muligt at reducere brugen af den?” Siger Kristoffer Laigaard Nielbo.

Udvikling af digitale hjælpemidler til forskere

Formålet med centeret er imidlertid også at formidle viden om eksisterende teknologier og udvikle nye, der kan lette arbejdet for forskerne.

”Vi har et stort projekt sammen med SDU og Aarhus Universitet, hvor vi arbejder med ’speech to text’. Det kan f.eks. være en antropolog, der har en stor mængde båndet materiale. I dag skal vedkommende bruge en masse tid på at transskribere det. Vi har så på baggrund af nogle eksisterende systemer arbejdet med at udvikle nogle værktøjer, der kan automatisere transskribering af interviews. Vi udvikler på den måde videre på eksisterende teknologier for at gøre verden lidt lettere for vores forskere”, siger Kristoffer Laigaard Nielbo.

For at sikre, at centeret ikke bliver en isoleret enhed, er der blevet arbejdet meget med at udvikle en organisation, der er tilstede overalt på Arts.

”Vi vil være tilgængelige for alle afdelinger på Arts, så folk altid kan henvende sig. Der vil altid være en fra centeret man kan møde, hvis forskere har brug for at snakke om understøttelse af et konkret projekt eller bare vil diskutere mulighederne. Målet er at arbejde meget brugerorienteret, så vi udvikler forskernes projekter sammen med dem”, siger Kristoffer Laigaard Nielbo.

Yderligere information

Center for Humanities Computing (CHC) åbnede den 1. februar 2019 og har fysisk til stede i Nobelparken.

Fra den 1. marts vil der være en hjemmeside for centeret, hvor forskere kan læse mere om mulighederne for støtte og udvikling af deres projekter. Ønskes yderligere information er man velkommen til at kontakte Kristoffer Laigaard Nielbo (kln@cas.au.dk).

Arts