Plan for opfølgning på dimensionering og fremdriftsreform præsenteret

Som led i Arts' uddannelseseftersyn gennemførte fakultetsledelsen suppleret af uddannelsesansvarlige fra institutterne og CUDiM processens andet seminar den 18. maj 2015. Her faldt bl.a. den endelige plan for den gradvise reduktion af studiepladserne over den kommende femårsperiode på plads.

01.06.2015 | Fakultetsledelsen

De tre institutter på Arts har i foråret arbejdet med at udforme en langsigtet uddannelsesprofil, som kan løfte de faglige og økonomiske udfordringer, som regeringens dimensioneringsplan og fremdriftsreformen har stillet. På seminaret fremlagde institutlederne strategier og konkrete handlingsplaner. Desuden fortsatte man drøftelserne fra det første seminar om bl.a. rapporten om det gode tilvalg.

Faglig og økonomisk bæredygtighed

Ud over den konkrete placering af pladsreduktioner præsenterede institutterne en række tiltag, som kan bidrage til at imødegå det forventede fald i STÅ-indtægter som følge af det reducerede optag. Planerne handler dels om besparelser og dels om sammenlægning af uddannelser hhv. større samarbejde mellem uddannelserne. De eksisterende uddannelser skal kort sagt sikres faglig og økonomisk bæredygtighed på langt sigt. Drøftelserne berørte derfor også mulighederne for forenklinger i uddannelsesorganiseringen og forbedret bygnings- og lokaleøkonomi.

”Det er en stor opgave, som vi står overfor. Men vi skal huske, at den skal løses over lang tid. Opgaven er derfor ikke uoverkommelig, hvis vi allerede nu og i de næste år evner at tage de nødvendige langsigtede beslutninger. Selv om institutterne bliver ramt forskelligt, så skal vi holde fast i, at dette er en fælles udfordring for hele fakultetet,” siger Johnny Laursen, dekan på Arts.

Uddannelsesudvikling og fremdrift

På seminaret berørte man mulighederne for uddannelsesudvikling i de kommende år. Det blev fra flere sider bemærket, at eventuelle forslag om nye uddannelser måtte rumme en klar faglig innovation og et overbevisende fremtidigt beskæftigelsesgrundlag. Forventningen var derfor også, at uddannelsesudviklingen i den nærmeste tid især ville ske inden for de eksisterende uddannelser. I den sammenhæng fokuserede drøftelserne også på de markante faglige udfordringer i at møde fremdriftsreformens krav til gennemførelse og studieeffektivitet i de kommende år, ligesom mulighederne indenfor digital læring blev drøftet.

Faglig tyngde og samarbejde i fokus

Dekan Johnny Laursen understregede vigtigheden af at sikre sammenhængen mellem uddannelse og forskningsgrundlag, således at fakultetets stærke forskningsposition i endnu højere grad kan bidrage til at profilere og præge fakultetets uddannelser. Han betonede desuden vigtigheden af, at Arts’ institutter i en tid med øget økonomisk transparens mellem og inden for institutterne også fastholdt en samarbejdsorienteret helhedstilgang. 

”Uddannelseseftersynet har været en god anledning til at tage de første vanskelige diskussioner om prioriteringer og langsigtet faglig udvikling i de faglige miljøer, og jeg fornemmer, at der er opbakning til de resultater, der er blevet fremlagt. Jeg vil gerne rette en stor tak til institutterne og deres medarbejdere for at have bidraget så konstruktivt til processen. Jeg ser frem til det videre samarbejde om gennemførelse af institutternes planer,” siger dekan Johnny Laursen.

De konkrete oversigter over fordelingen af dimensionering og handleplaner fremlægges af de enkelte institutledere i medarbejderfora mv. Dekanen vil orientere Akademisk Råd og FSU.

  • Læs mere om uddannelseseftersynet på temasiden
Medarbejdere