Sommerhilsen fra dekanen

Johnny Laursen ønsker studerende og medarbejdere på Arts en god sommer.

29.06.2020 | Johnny Laursen

Old men forget; yet all shall be forgot,
But he'll remember, with advantages,
What feats he did that day…..

But we in it shall be remembered—
We few, we happy few, we band of brothers;

Nok er Arts ikke Shakespeares Henrik V, og nok har vi ikke stået foran den franske dauphin og hans mægtige hær ved Agincourt på St. Crispins Day i 1415, men det er den samme følelse af anerkendelse af mod, offervilje og udholdenhed – og viljen til at huske og ære den – som præger min oplevelse af det forårssemester, som vi nu ser tilbage på. Vi har ligesom resten af samfundet gennemlevet en periode med stor usikkerhed, store omvæltninger og både personlige udfordringer og visse fordele i mødet mellem familieliv og arbejde. Jeg er fuld af beundring for, hvordan alle på fakultetet har mødt udfordringerne. Det gælder ikke kun omstillingen til online-undervisning og -eksamen, men også andre omstillinger og benspænd, som har præget foråret. Derefter fulgte en pludselig, og ufuldstændig tilbagevenden til campus, som først nu omfatter studerende. Jeg vil gerne takke alle for jeres udholdenhed i denne periode.

Vi er os i fakultetets ledelse meget bevidste om, at også efterårssemestret vil være præget af de ekstraordinære omstændigheder, og at mange usikkerheder stadig består om bl.a. rejser, arrange­menter osv. Vi er samtidig optaget af at stræbe efter, at alt bliver så normalt som muligt under hensyn til de adfærdsregler, som sundhedsmyndighederne fastsætter. Mange er bekym­rede for, at forårets nødundervisning online vil blive gjort permanent. Lige nu forventer vi, at der stadig af sundhedshensyn m.v. vil være tale om online elementer i efterårssemestret 2020. Hvor meget afhænger fuldstændig af, hvordan kravet om en meters afstand udvikler sig over sommeren. Vi vil også på fakultetet overveje, hvordan vi i fremtiden kan bevare de ting, som har vist sig at være af værdi. Men undervisere og studerende skal også blive ved med at mødes fysisk – det ligger helt fast. De digitale overvejelser vil ske i dialog mellem institutter, fagmiljøer og studerende som led i den normale udvikling af undervisningen. Der skal ikke herske tvivl om, at mødet mellem studerende og underviser stadig er grundstammen i fakultetets uddannelsesaktiviteter.

Fakultetet forventer et indtægtstab i 2020 som følge af nedlukningen og dens konse­kven­ser. Det ville have været meget større, hvis ikke medarbejdere og studerende havde gjort en stor indsats for at fastholde størst mulig studieaktivitet. Vi er desuden i dialog med tillidsrepræsentanterne om den ekstraordinære situation, som vil blive drøftet i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg i den kommende tid. Vi har forud for den aktuelle situation holdt fornuftigt hus med fakultetets økonomi, og er derfor rustet til at bære indtægtstabet i 2020. Det er samtidig klart, at den nationale samfundsøkonomiske udvikling har betydning for os på længere sigt.

Mange har undervejs peget på de ph.d.-stu­derendes situation. Der er sat en frist for ansøgninger om forlængelser fra de særligt berørte ph.d.-studerende, og vil i dialog mellem ph.d.-skole og institutter tage stilling til dem enkeltvis på individuelt grundlag.

Mens alt dette er gået i svang, har vi arbejdet med fakultetets og institutternes strategier. Jeg vil gerne sige tak for de mange værdifulde kommentarer, forslag og høringssvar. Det vil ikke være forkert at sige, at mange af dem lever op til strategiens ord om kritisk sans, - hvilket kommer strategierne til gode. Inputtene har sammen med rådgivningen fra fakultetets Advisory Board medført en del ændringer i det oprindeligt udsendte udkast til fakultetsstrategien. I den indledende beskrivelse af fakultetet har vi grebet tilbage til konsensus fra de store debatter om fakultetets identitet og sammenhæng i 2014-15. Det har også været vigtigt, at fakultetsstrategien ikke måtte svulme op og tage kræfterne fra institutternes indsatser eller blive en spændetrøje for de lokale ideer. Vi har derfor fastholdt strategiens meget overordnede karakter. En del af de konkrete forslag er ‘strikket ind’ i teksten, mens andre er lagt på lager som mulige konkrete handlinger. Intet er glemt. Jeg blev opmærksom på, at indsatsen for bæredygtighed og klima af uforklarlige årsager stod lidt tyndt, og da vi i fakultetsledelsen mener, at Arts bør gøre sit på dette område, og også fra høringssvarene på AU-niveau ved, at der hos mange er et stort ønske om og stor vilje til at gøre en indsats på dette område, har vi indsat dette som en styrket ambition i teksten. Jeg er sikker på, at strategierne vil være et godt udgangspunkt for de kommende års indsats, blot vi er omhyggelige med, at opfølgningen ikke bureaukratiseres, men at strategien fastholdes som en fleksibel ramme.

Jeg skriver disse linjer den første dag, jeg er tilbage på dekanats-gangen, som efter corona-lukningen har været utilgængelig pga. vinduesudskiftninger. Den dag har vi ventet utålmodigt på. I skal vide, at jeg og fakultetsledelsen er optagede af at få så normal en hverdag tilbage som overhovedet muligt, når I vender tilbage fra sommerferien, samtidig med at vi høster af de nye erfaringer, vi har fået.  Måske er noget af det vigtigste vi sandede under corona-nedlukningen værdien af at møde kolleger, studerende og medstude­rende i hverdagen. Det er i Shakespeares ånd det moderne akademias ‘band of brothers’, som selvfølgelig i dag heldigvis er et ‘band of brothers, sisters and all’.

Tak for det turbulente semester. God sommer.

Arts