Håndtering af coronasmitte på Arts

Fakultetsledelsen på Arts har nedsat en beredskabsgruppe, som har til opgave at modtage indmeldinger om smittede medarbejdere og studerende og være knudepunkt i forhold til at formidle information herom til institutter og iværksætte og koordinere påkrævede handlinger internt på fakultetet, universitetet eller i forhold til myndigheder.

Beredskabsgruppen består af:

Yderligere deltagere inddrages efter behov.

Arts-procedurer i forbindelse med Covid-19 smitte

Når en medarbejder konstateres smittet

Coronaberedskabsgruppen:

Afklarer sammen med medarbejderen, hvilke kolleger og studerende, medarbejderen har haft tæt kontakt med på universitetet med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvornår har du modtaget svar på din COVID-19 test?
 • Hvor og hvornår har du op til den positive COVID-19 test opholdt dig på Campus?
 • Er der særlige omstændigheder omkring din konstaterede smitte, som du ønsker at gøre AU opmærksom på i forhold til smittehåndtering på universitetet?

Sikrer, at der straks gives besked til de kolleger og studerende, der har været i nær kontakt med den COVID-19-smittede og gør disse opmærksom på følgende:

 • at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden angivelse af identitet, jf. GDPR)
 • at de bør selvisolere sig og få foretaget en COVID-19 test
 • at de derfor skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn
 • at de derfor i endnu højere grad skal følge de generelle råd om god hygiejne
 • at de bør orientere sig i Sundhedsstyrelsens materiale for nære kontakter

Afdelingslederen:

Informere øvrige relevante kolleger (som ikke er nære kontakter) om, at ”en medarbejder er sygemeldt eller hjemsendt på grund af COVID-19”.

Corona-beredskabsgruppen

 • Iværksætter rengøring i relevante lokaler efter behov. Behovet vurderes i forhold til, om den smittedes færden på AU inden for de seneste 48 timer.
 • Orienterer dekanen, universitetsdirektøren og AU’s kommunikations- og pressechef Sys Christina Vestergaard, som registrerer smittetilfældet i det fælles indsamlingsark på AU.
 • Vurderer om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning.

Hvis der er spørgsmål til procedurer eller handlinger, er man velkommen til at kontakte beredskabsgruppen ved at skrive til funktionspostkassen  Corona-beredskabsgruppe, Arts . Beredskabsgruppen er også gerne behjælpelig med konkret bistand til de forskellige dele af opfølgningsprocedurerne.

Når en studerende konstateres smittet

De studerende har ikke pligt til at orientere universitetet om COVID-19 smitte, men opfordres kraftigt hertil.

Studerende udfylder og sender AU’s corona-blanket. Blanketten modtages af Arts Studier, som informerer Corona-beredskabsgruppe, Arts via fællespostkassen Corona-beredskabsgruppe, Arts

Corona-beredskabsgruppen

 • Informerer den relevante afdelingsleder via mail med oplysninger om den studerendes navn, fag mv., hvis den studerende har givet sin tilladelse hertil. Kopi af mail sendes til institutleder, studieleder og institutsekretariatsleder
 • Kontakter den studerende og tilbyder bistand med kortlægning af nære relationer på campus og vejleder om orientering af disse
 • Etablerer overblik over undervisningshold m.v., som den studerende har fulgt forud for den konstaterede smitte
 • Orienterer det/de berørte undervisningshold m.v. under hensyntagen til GDPR og beskyttelse af personoplysninger
 • Iværksætter rengøring i relevante lokaler efter behov. Behovet vurderes i forhold til den smittedes færden på AU inden for de seneste 48 timer
 • Vurderer om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning f.eks. nedlukning og aflåsning af undervisningslokale(r) og lokaler i øvrigt
 • Orienterer dekanen, universitetsdirektøren og AU’s kommunikations- og pressechef Sys Christina Vestergaard, som registrerer smittetilfældet i det fælles indsamlingsark påAU