Gennemførsel og fastholdelse

Fakultetsledelsen, studieleder, studienævn og uddannelsesnævn modtager en række data vedr. de studerendes gennemførsel, herunder frafald, optjente ECTS, full degree-studerendes progression, gennemførselstid, karakterprofil og beståelsesprocenter. Indikatorer for gennemførsel og fastholdelse er fastsat på fakultetsniveau. Desuden indgår de studerendes undervisningsevaluering som en vigtig del af opfølgningen på gennemførelse og studieprogression.

Nøgletallene behandles i den årlige statusrapport, ved dialogmøder og indgår i de femårige uddannelsesevalueringer. 

I forbindelse med uddannelsesevalueringer med fokus på frafald/fastholdelse og gennemførelse, indsamles yderligere data til belysning af årsager og anvisning af mulige handleplaner. 

Institutledelsen har ansvar for at følge op på problemer med fastholdelse og gennemførelse på uddannelsesniveau. Det kan fx være i form af justering af studieordning, initiativer ift. studiekultur, pædagogisk indsats, understøttende studieaktiviteter, mm. Mindst en gang årligt fremlægges status og initiativer for fakultetsledelsen.

Aktivitetskontrol

To gange årligt foretager administrationen en studieaktivitetskontrol for ordinært indskrevne studerende. Studerende, der er forsinkede og frafaldstruede tilbydes vejledning og individuel samtale efter følgende kriterier: 

Studerende, der er 6 måneder forsinket

Studerende, der er 12 måneder forsinket 

Efter 18 måneders studieinaktivitet vil den studerendes indskrivning blive bragt til ophør.

Studieaktivitet

I 2013 vedtog Arts en politik for at øge studieaktiviteten på uddannelserne:

Alle bacheloruddannelser vil som minimum tilbyde 12 undervisnings- og vejledningstimer pr. uge fordelt inden for et 14 ugers semester

Alle kandidatuddannelser vil som minimum tilbyde 8 undervisnings- og vejledningstimer pr. uge fordelt inden for et 14 ugers semester.

Studerende på Arts indgår i et studium, der dels består af undervisning, vejledning og eksamen, dels af rammesatte studieaktiviteter som er udtryk for det store fokus der er på at fastholde studieaktiviteten både i og uden for undervisningen. Rammesatte studieaktiviteter kan fx være læsegrupper, mentorordninger, øvelsesopgaver, peer feedback-aktiviteter mv.