Studieordninger og kursuskatalog

Studieordningen fastlægger rammerne for en uddannelse i en sammenhængende beskrivelse af uddannelsens struktur, kompetenceprofil og udmøntning af bestemmelser i love og bekendtgørelser. Studieordningen beskriver indhold, eksamensbestemmelser, undervisningsformer og faglige mål for de fag, der indgår i uddannelsen. Uddannelser med valgfrie elementer som profilfag og HUM-fag beskriver disse i Aarhus Universitets kursuskatalog.

Prodekanen for uddannelse udarbejder årligt retningslinjer for nye studieordninger baseret på uddannelsespolitiske målsætninger samt erfarings- og vidensopsamling fra dialogmøder, statusrapporter, Arts Uddannelsesdag og de 5-årige uddannelsesevalueringer.

Retningslinjerne drøftes i Uddannelsesforum Arts og formidles til studienævnene og derfra til uddannelsesnævnene.

 

Studieordningsrevisionsprocessen varierer med opgavens omfang og formål.
Uddannelsesnævnet inddrager studerende og VIP fra det nære fagmiljø i udviklingsarbejdet, udarbejder udkast og endelige tekster. Ved større revisioner drøftes forslag til ændringer med aftagere og eventuelle relevante organisationer, ligesom censorformandskabet modtager udkast til høring.

Studienævnet foretager en krydslæsning af studieordningsudkast på tværs af uddannelsesnævnenes fagområder, som sikrer, at studieordningen lever op til studienævnets og fakultetets retningslinjer for studieordninger, samt til kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, og indstiller til endelig godkendelse ved dekanen.

Dekanen godkender studieordningen

Godkendte studieordninger offentliggøres på studieportalen og træder i kraft pr. 1. september.

Kursusbeskrivelser for valgfrie elementer indkaldes via uddannelsesnævn, godkendes af afdelingslederen (uddelegeret fra studienævnet) og offentliggøres i Aarhus Universitets kursuskatalog forud for de studerendes undervisningstilmelding. 

Efter- og videreuddannelse 

Masteruddannelsernes udbud af uddannelser/kurser fremgår på EVU’s hjemmeside.

Kursusbeskrivelsen følger samme skabelon som heltidsuddannelsernes kursusbeskrivelser og fremgår af kursuskatalog.au.dk.

Datoerne for det kommende semesters undervisning publiceres på au.dk/evu med henblik på at kommende studerende og fortsættere kan planlægge det kommende semester i forhold til arbejde og øvrige forpligtelser.