Aftagerrelationer

Den primære relation med aftagere og alumner på Arts er organiseret i fire aftagerpaneler, som er tilknyttet hver sit studienævn.

Et aftagerpanel repræsenterer de væsentligste arbejdsmarkeder for alle studienævnets uddannelser. Uddannelsesnævnene indstiller medlemmer til aftagerpanelerne begrundet i uddannelsernes særlige aftagerprofil og i kompetencer, der kan komme hele studienævnets uddannelsesportefølje til gode. Studienævnet er ansvarlig for den endelig indstilling til instituttets ledelse (institutleder og studieleder), der nedsætter panelet for en toårig periode.

Studielederne for de tre institutter er formænd for aftagerpanelerne og indkalder panelet til større møder, samt orienterer institutleder og prodekan for uddannelse om aftagerpanelets anbefalinger og aktiviteter.

Institutleder deltager i arrangementer med hele panelet og præsenterer instituttets og fakultetets uddannelsesstrategi samt indsatser inden for forskning, vidensudveksling og talentudvikling.

Studienævnsformanden inddrager aftagerpanelets anbefalinger i studienævnsarbejdet og holder studienævnet ajour med aftagerpanelets arbejde med henblik på erfaringsudveksling og videndeling i forhold til panelets anbefalinger.

Arts Studier stiller sekretariatsbistand til rådighed for panelet.

1427704 / i40