Eksamen

Eksamensplanlægning

Eksamensform og regler for eksamen

En prøves form, indhold og bedømmelse er nærmere beskrevet i uddannelsens studieordning.

Er du i tvivl om noget i forhold til en bestemt prøve, er studieordningen et godt sted at starte.

Særligt for valgfag

Eksamensoplysningerne for valgfag findes typisk ikke i studieordningen, men derimod i kursuskataloget

De generelle regler for afholdelse af eksamen er fastsat i eksamensbekendtegørelsen og AU's regelsamling for eksamen.

Find en oversigt over de vigtigste regler ved eksamen

Forudsætningskrav og eksamen

Forudsætningsskrav er kriterier, som studerende skal have opfyldt, for at kunne blive indstillet til eksamen.

Her finder du mere information om forudsætningskrav og hvad du skal gøre som underviser

Digital eksamen

På Arts anvendes systemet Digital Eksamen både i forbindelse med aflevering og bedømmelse af skriftlige eksamener samt til registrering af bedømmelse ved mundtlig eksamen.

Bedømmelse og eksamensresultater

Her finder du retningslinjer for bedømmelser samt en oversigt over de forskellige bedømmelsestyper i Digital Eksamen

Opbevaring af eksamensnoter og andre dokumenter med personoplysninger

Har du eksamensnoter i fysisk form eller andet materiale med personoplysninger, skal det opbevares aflåst, når det ikke bruges, og må kun være tilgængeligt for betroede personer. Det fysiske materiale skal destrueres forsvarligt, når formålet med opbevaringen ophører.

Vigtige datoer 2019-20

Eksamen V2019-20

  • 22. november 2019
    Indlevering af bundne eksamensspørgsmål til eksamensadministration
  • 6. december 2019
    Besked til eksamensadministation om forudsætningskrav og undervisningsdeltagelse

Studerendes adgang til vurderingsnoter

En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til at se eksaminators og censors vurderingsnoter. Med vurderingsnoter menes der alle de rettelser, noter og kommentarer, som censor og eksaminator allerede i dag er forpligtede til at tage - og opbevare i mindst et år - i forbindelse med bedømmelse ved både mundtlige og skriftlige prøver.

Plagiat og eksamenssnyd

Hvis du i forbindelse med bedømmelse af skriftlige opgaver og specialer får mistanke om, at den studerende ikke selv har skrevet dele af opgaven, dvs. gengiver andres tekster som sin egen uden korrekt kildeangivelse, er der mulighed for at få opgaven tjekket i plagieringsværktøjet URKUND.  

Eksamensklager

Studerende kan klage over eksamen senest fjorten dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. For at minimere antallet af ubegrundede klager opfordrer Arts Studier de studerende til om muligt at drøfte klagepunkterne med eksaminator.

Du kan derfor blive kontaktet af en studerende der overvejer at klage. Du er ikke forpligtet til at give den studerende en tilbagemelding på bedømmelsen. Mange studerende bliver dog rigtig glade for den feedback, som de får. Både fordi de bedre forstår karaktergrundlaget og fordi de kan tage feedbacken med videre til deres næste eksamener fremfor at igangsætte en klageproces.

1443175 / i40