Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

ADGANG TIL CAMPUS

Retningslinjer i forbindelse med ophold på campus

15. juni 2021

 • Du må kun møde op, hvis er i besiddelse af dokumentation for en maksimalt 72 timer gammel negativ Corona-test, eller har et gyldigt coronapas. Du skal kunne fremvise dokumentation, hvis din nærmeste leder efterspørger den.
  Retningslinjer for test
 • Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne. 

Læs mere om de generelle retningslinjer her.

EKSAMEN

Eksamen sommer 2021

27. april 2021

Som udgangspunkt afvikles eksamener ved sommereksamen 2021 online.

Hvis en eksamen normalt skulle foregå med fysisk fremmøde, er der tre muligheder:

 1. Eksamensformen er ikke ændret, men eksamen bliver afholdt via Zoom
 2. Eksamensformen er ændret, sådan at den kan afvikles uden fremmøde, f.eks. skriftligt eller online via Zoom – den nye eksamensform er beskrevet i en nødstudieordning.
 3. Eksamensformen kan ikke ændres - den afholdes derfor med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i studieordningen

Hvis eksamensformen er ændret, kan du også finde nødstudieordningen i oversigten.

Bemærk, at ændringerne gælder alle eksamener i eksamensperioden sommeren 2021, herunder også omprøver.

Eksamen der afholdes med fysisk fremmøde

14. december 2020

Retningslinjer ved fremmøde på campus

12. januar 2021

Hvis du skal være eksaminator eller censor ved en eksamen med fysisk fremmøde, vil du få direkte besked om, hvordan du skal forholde dig.

Studerende bliver informeret i en mail sendt via digital eksamen ugen før eksamen.

Hvis du eller censor er forhindret i at møde frem til eksamen som følge af selvisolation

Såfremt du som eksaminator får brug for at være i selvisolation under eksamensperioden, skal du give besked til studieadministrationen hurtigst muligt.

Hvis eksamen ikke kan afvikles som planlagt, henvises studerende til omprøven uden brugt eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Hvis eksaminander er forhindrede i at møde frem til eksamen

Studerende, der er smittet med Covid-19 eller er i selvisolation som følge af mistanke om smitte og ikke kan møde op til eksamen med fremmøde, vil få mulighed for at blive tilmeldt omprøven uden at bruge forsøge ved den ordinære eksamen.

De finder information på Studieportalens side med Corona-information til studerende på Arts.

 

Online eksamen

10. maj 2021

Mundtlig prøve via Zoom

Det er dig som eksaminator, der skal oprette prøven (i form af et møde) i Zoom og efterfølgende dele linket med UVAEKA, som lægger det ind i Digital Eksamen.

Du skal også oplyse et telefonnummer, som du kan kontaktes på, hvis der skulle ske et systemnedbrud. Hvis du ikke ønsker at oplyse dit (private) mobilnummer, kan du viderestille din AU-fastnettelefon - se vejledning

Både eksaminator, censor og den/de studerende kommer ind i det virtuelle eksamenslokale via linket i Digital Eksamen.

Mere information:

Hvad skal jeg have installeret på min computer?

Forud for eksamen skal du have installeret både Zoom og Skype for Business på din computer/tablet. Eksamen vil som udgangspunkt blive afholdt via Zoom, men i tilfælde af systemnedbrud, kan Skype for Business bruges som backup. Det er derfor vigtigt, at du har installeret begge platforme på din computer/tablet.

Hvis der sker systemnedbrud

Sådan skal du forholde dig som eksaminator:

 • Hvis der enten under eller før eksamen opstår systemnedbrud, skal den studerende kontakte dig telefonisk. Telefonnummeret findes i digital eksamen under den pågældende prøve.
 • Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.
 • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, skal du afbryde prøven og kontakte den studerende pr. mail eller telefon for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvis muligt.
 • Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.
 • Hvis du oplever systemnedbrud, skal du notere det som en del af dine eksamensnoter på en måde, så du kan gengive hændelsesforløbet ved en eventuel senere eksamensklage.
 • Den studerende vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos den studerende eller eksaminator/censor.  Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eller efter eksamen er påbegyndt.

OBS: Systemnedbrud kan også være betydelige forstyrrelser i lyd og billede hos dig selv, censor eller den studerende, som påvirker muligheden for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen.

Det er din opgave som eksaminator at sikre, at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Oplever du betydelige problemer med fx lyd og eller billede i Zoom, skal du løbende vurdere, om prøven kan fortsætte, eller proceduren for nedbrud beskrevet oven for skal sættes i værk.

Systemnedbrud ved gruppeeksamen

Hvis der under en gruppeeksamen sker systemnedbrud hos et af gruppens medlemmer og det ikke lykkes at genoprette forbindelsen (jf. vejledningen ovenfor), afbrydes prøven for alle gruppens medlemmer. Eksaminator kontakter derefter gruppens medlemmer for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvor gruppen kan fortsætte eksamen samlet.

Sådan fortsættes eksamen, hvis forbindelsen er blevet afbrudt efter prøvens start og der aftales et nyt prøvetidspunkt

 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med forberedelse (f.eks. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination), skal den studerende trække et nyt eksamensspørgsmål til den næste udprøvning.
 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med 24, 48 eller 72 timers forberedelse, er der følgende muligheder:
  • Hvis eksamen ikke kan gennemføres samme dag, skal den studerende trække et nyt spørgsmål.
  • Kan eksamen ikke afvikles inden for de planlagte eksamensdage, får den studerende direkte adgang til omprøven.
 • Hvis den studerende har afleveret et skriftligt produkt (f.eks. en opgave, disposition eller synopsis) og skal til en mundtlig prøve med udgangspunkt i dette, skal du som eksaminator foretage en faglig vurdering af, om eksaminationen kan genoptages hvor afbrydelsen fandt sted, eller om den mundtlige del af eksaminationen skal begynde forfra.

Regler for online/virtuelle mundtlige eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse at din og den studerendes computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Som eksaminator kan du vælge at bede den studerende om at identificere sig med studiekort eller anden gyldig billed-ID, inden prøven går i gang. 

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. Du kan vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam med det formål at sikre:

 • At der ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
 • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet 

Regler for gruppeeksamen 

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC. Eksaminator er ikke ansvarlig for, at universitetets anbefaling efterleves af studerende.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Bliver du bekendt med, at der foretages lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du anmode den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, er det eksaminators ansvar at afbryde prøven uden bedømmelse, og den studerende registreres for et brugt eksamensforsøg.

Ved mistanke om snyd

Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges.

Information om online-eksamen ved CED

Centre for Educational Development tilbyde fra maj 2021 kurser i online eksamen.

Se aktuelt kursus udbud her.

Du kan desuden:

Studerende kan booke et lokale på campus til online-eksamen

25. maj 2021

Hvis en studerende har problemer med at gennemføre en on-lineeksamen hjemmefra - fx pga. ustabil internetforbindelse eller forstyrrelser fra andre i hjemmet - kan vedkommende booke et lokale på campus og deltage i eksamen der fra.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vil afvikling af mundtlig eksamen via Zoom påvirke eksamensplanen for mig som eksaminator?

Eksamensadministrationen vil i dialog med den enkelte underviser fastlægge antallet af eksaminationer pr. dag og antallet af eksamensdage.

SPECIALER

Specialestuderendes mulighed for at søge fristudsættelse pga. Covid-19 relaterede forhold

17. marts 2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i marts 2020 præciseret, at covid-19-pandemien ikke i sig selv er at betragte som et usædvanligt forhold.

Der vil dog i visse tilfælde være mulighed for at søge dispensation relateret til Covid-19-pandemien.

 

Fristudsættelse på grund af omlægning af specialeprojekt

Hvis Covid-19-pandemien forhindrer arbejdet med et speciale, skal den studerende i samarbejde med vejleder undersøge, hvorvidt tilpasning af fx teori eller metode, brug af alternativ litteratur eller ændringer i arbejdsplanen kan betyde, at specialet kan afleveres inden for fristen.

 

Hvis det vurderes, at en omlægning vil kræve ekstra tid, kan den studerende søge dispensation til udsat afleveringsfrist.

Som dokumentation skal den studerende og vejlederen udfylde en vejlederbekræftelse. Af vejlederbekræftelsen, skal det fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, den studerende er i gang med, og hvordan den ekstra tid, der ansøges om, skal kompensere for den tid, omlægningen kræver.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, det tager at få justeringen på plads, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

Fristudsættelse på grund af faglige forhindringer

Hvis det vurderes, at det ikke er muligt at lægge specialet om på en måde, så der kan arbejdes videre, og den studerendes specialeproces er sat helt eller delvist i stå pga. manglende adgang til fx data, informanter, laboratorier, kilder eller helt central litteratur, kan den studerende søge dispensation til udsat afleveringsfrist.

 

Som dokumentation skal den studerende og vejlederen udfylde en vejlederbekræftelse. Vejleder skal angive, hvad der forhindrer den studerende i at fortsætte arbejdet med specialet. Det skal samtidig fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, den studerende er i gang med, og hvordan udsættelsen kan afhjælpe problemerne.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, at den studerende er forhindret i at arbejde på specialet, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

 

Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset, fordi bøger kan være udlånt, eller der kan være kø til at låne, skal det godtgøres, at det alene er på grund af bibliotekernes fysiske nedlukning, at den studerende ikke kan få adgang til materialet. Vejleder skal bekræfte, at værket er helt centralt for specialet, og at vejleder ikke kan hjælpe med at give adgang.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.