Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

Håndtering af smitte blandt studerende

Eksamen

Forberedelser til eksamensperioden vinteren 20/21

21. oktober 2020

Som kontakttallet for covid-19 ser ud i øjeblikket i Danmark, forventer vi at kunne gennemføre vinterens eksamener på campus. Da situationen imidlertid kan ændre sig med kort varsel og eventuelt indebære hel eller delvis nedlukning af uddannelsesinstitutioner, er det nødvendigt også at træffe passende forberedelser til, at der kan ske en omlægning af eksamener til prøveformer, der ikke indebærer fysisk fremmøde. Derudover må det forventes, at der vil være individuelle studerende og undervisere, som er afskåret fra at møde op på campus i eksamensperioden, selvom de ikke er syge.  

Derfor behandler de fire studienævn i slutningen af oktober uddannelsesnævnenes indstillinger til, hvordan de enkelte stedbundne prøver (mundtlige prøver og tilsynsprøver) kan afvikles virtuelt på en fagligt forsvarlig måde. 

23.-30. oktober: Studienævnene indstiller nødstudieordninger til godkendelse i dekanatet 

2. november: Prodekanen godkender nødstudieordninger 

Ultimo oktober/ primo november: Udvalg for Uddannelse (UFU) vedtager fælles AU-retningslinjer for en sundhedsforsvarlig afvikling af vinterens eksamener, herunder hvilke muligheder studerende i karantæne og risikogruppe har for at aflægge eksamen. Dette formidles snarest muligt til undervisere og studerende. 

9. november: De konkrete virtuelle prøvebeskrivelser offentliggøres i kursuskataloget, og undervisere gennemgår prøvebeskrivelserne med de studerende. 

Undervisning

Retningslinjer for undervisning med fysisk tilstedeværelse

9. september 2020

Retningslinjer i forbindelse med undervisningssktiviteter med fysisk tilstedeværelse.

Powerpoint-slides til brug i undervisningen:

Praktiske forhold vedrørende undervisning E20

7. oktober 2020

Når du underviser med fysisk fremmøde, skal du være opmærksom på en række praktiske forhold.

Afspritning af lokaler

Alle lokaler rengøres en gang om dagen, men det er både underviser og de studerendes ansvar at sørge for, at lokalerne forlades i afsprittet stand. Det er underviserens ansvar at igangsætte afspritningen. Som underviser skal du derfor gøre følgende, når du er færdig med din undervisning:

  • Start med at desinficere dine hænder, før du rører ved desinfektionsudstyret. I lokalet vil der både være sprit i en flaske og udstyr til at desinficere bordene med.    
  • Desinficér de borde og stole (ikke stofoverflader) som du har ansvaret for/selv har benyttet. Husk alle berøringspunkter (bordkant, underside, armlæn mv.) Brug desinfektionsmidlet til overflader (sprayflaske). Overfladen skal efterlades fugtig men ikke våd.
  • Oplys de studerende om, at de skal afspritte deres borde og stole efter samme retningslinjer.
  • Igangsæt desinficering af øvrige kontaktpunkter (gelænder, dørgreb, lyskontakter mv.) - enten af dig eller de studerende.
  • Efterlad lokalet ryddeligt – efterlad ikke affald, papir og lignende på bordene (disse er også kontaktpunkter).
  • Kontakt Bygningsservice Arts, hvis der ikke er tilstrækkeligt med sprit i lokalet.

 

Afstandskrav i undervisningslokaler

Alle lokaler og auditorier er gennemgået og kapaciteten er justeret i forhold til afstandskravet.

På døren hænger en seddel med information om hvor mange der må være i lokalet (max. antal personer) med 1 meters afstand.

Groft set betyder afstandskravet, at der må sidde én studerende ved hvert bord.

Som underviser skal du som udgangspunkt stå 2 meter fra den forreste række studerende (målt fra næse til næse).

Hvis du oplever, at I er for mange i lokalet, eller at I sidder for tæt, er det dit ansvar at afbryde undervisningen. Sker dette, skal du orientere din afdelingsleder og din studieleder herom.

Mundbind

 

Aarhus Universitet anbefaler for nærværende ikke, at studerende eller ansatte skal bære mundbind til almindelig undervisning eller gruppearbejde.

Ved særlige praktiske øvelser eller undervisning i laboratorier anvendes værnemidler (handsker og/eller mundbind), som udleveres til de studerende. Dette aftales med afdelingsleder og sekretariatsleder, så instituttet kan indkøbe det nødvendige.

Universitetet følger løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Gennemgang af retningslinjer med studerende

 

Når du gennemgår retningslinjerne for afstand og hygiejne i undervisningslokalerne, kan du bruge disse powerpoint-slides:

  • Rammer for hygiejne i undervisningslokaler (powerpoint)

 

Streaming af undervisning i forbindelse med blended learning

Når du vil streame fra et undervisningslokale til studerende, der ikke er tilstede, sker det gennem Zoom. Inden undervisning skal du derfor oprette et Zoom-møde i Blackboard. Så kan de studerende tilgå linket og følge undervisningen.

Fakultetet har indkøbt 100 mobile kameraer, som kan bruges til streaming. Kameraerne er af typen Zoom Q2n-4K og den indbyggede mikrofon virker både fremadrettet og bagudrettet, så både underviser og spørgsmål fra studerende går igennem.

denne side finder du en tekst guide med billeder om tilslutning af kameraet.

Du kan også se en instruktionsvideo her.

  • I Emdrup er kameraerne fordelt i undervisningslokalerne. På de øvrige lokationer er der forskellige udlånsordninger, så du skal afhente og aflevere et kamera ifm den konkret undervisning.
  • I Nobelparken skal du skrive til nobel.udlaan.arts@au.dk for at booke et kamera. Det kan afhentes i ”buret” ved trappen lige oven for kantinen i bygning 1482. Der er åbent man-tors. kl. 8.00-17.00 og fredag 8.00 til kl. 15.00.  
  • Oplysning om udlån på Moesgaard, Kasernen og Katrinebjerg sendes ud lokalt.

Hvis en af dine studerende bliver smittet

Studerende, som smittes med covid-19 opfordres til at melde det til studieadministrationen via en særlig smitteblanket.

Fakultetet har nedsat en beredskabsgruppe, som håndterer evt. smitte blandt de studerende. Hvis en af dine studerende smittes med covid-19, vil du få besked fra beredskabsgruppen. Det kan betyde, at jeres næste undervisningsgang flyttes til et andet lokale, fordi der skal gøres ekstra rent.

Det er op til beredskabsgruppen at vurdere, hvorvidt der skal ske yderligere tiltag (evt hjemsendelse af studerende, omlægning til online undervisning eller nedlukning af lokaler). Du bliver informeret hurtigst muligt omkring evt. tiltag.

Hvilken information har de studerende fået?

Alle studerende på Arts modtog den 31. august en mail fra studieadministrationen om efterårets undervisning med information om det fælles ansvar for afspritning af lokaler, og hvordan de skal forholde sig ved ophold på campus.

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i efteråret 2020

7. september 2020

Idet efterårets undervisning er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere, har fakultetsledelsen besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke gælder i efteråret 2020.

I stedet skal de studerende leve op til krav om undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som du som underviser har oplyst på Blackboard ved undervisningens begyndelse,  jf. studieordningen.

Holdfordeling og holdskifte

7. september 2020

På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil studerende i efteråret 2020 ikke have mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Hjælp til studerende, der er er forhindret i at møde på campus pga. covid-19

11. august 2020

Studerende, som er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til covid-19, kan søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

En studieassistent er en anden studerende, der udarbejder noter og evt. optager lyd eller video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende. Derved er det muligt for studerende, der er nødsaget til at blive hjemme, at følge med i undervisningen. 

Læs mere om tilbuddet og om betingelserne for at få tildelt en studieassistent

Omlægning af undervisning

3. april 2020

Her har vi samlet links til sider med information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer.

Streaming - Hvordan gør du?

7. september 2020

Fakultetet har indkøbt 100 mobile kameraer, som kan bruges til blended learning, når du vil streame fra et undervisningslokale til studerende, der ikke er tilstede.

Streamingen kører gennem Zoom. Inden undervisning skal du derfor oprette et Zoom-møde i Blackboard. Når du har oprettet Zoom-mødet i Blackboard, kan de studerende tilgå linket og følge undervisningen.

Kameraerne er af typen Zoom Q2n-4K og den indbyggede mikrofon virker fremadrettet og bagudrettet, så både underviser og spørgsmål fra studerende går igennem.

Det anbefales, at du ser instruktionsvideon inden du bruger kameraet første gang.

Du kan også følge denne guide for hvordan kameraet skal sættes til din computer.

I Emdrup er kameraerne fordelt i undervisningslokalerne. På de øvrige lokationer er der forskellige udlånsordninger, så du skal afhente og aflevere et kamera ifm den konkret undervisning.

I Nobelparken skal du skrive til nobel.udlaan.arts@au.dk for at booke et kamera. Det kan afhentes i ”buret” ved trappen lige oven for kantinen i bygning 1482. Der er åbent man-tors. kl. 8.00-17.00 og fredag 8.00 til kl. 15.00.

Oplysning om udlån på Moesgaard, Kasernen og Katrinebjerg sendes ud lokalt.

Oversigt over undervisningslokaler og kapacitet med 1 meters afstand

29. september 2020

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.