Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

Håndtering af smitte blandt studerende

Eksamen

Hvordan afvikles eksamener, der kræver fremmøde?

14. januar 2021

Eksamener, der normalt kræver fremmøde, afvikles som følge af nedlukningen, på en af tre følgende måder:

 1. Nogle eksamener afholdes uden ændringer, men eksaminationen sker via Zoom
 2. Nogle eksamener er ændret, sådan at de kan afvikles uden fremmøde, f.eks. skriftligt eller online via Zoom – den nye eksamensform er beskrevet i en nødstudieordning.
 3. Nogle eksamener kan ikke ændres til en form uden fremmøde - disse eksamener afholdes med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i studieordningen.

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen. Hvis eksamensformen er ændret, kan du også finde nødstudieordningen i oversigten.

Bemærk, at ændringerne gælder alle eksamener i eksamensperioden 20/21 - altså også efter d. 7. februar, selv om restriktionerne evt. skulle blive ændret efter den tid.

Eksamen der afholdes med fysisk fremmøde

14. december 2020

Retningslinjer ved fremmøde på campus

12. januar 2021

Hvis du skal være eksaminator eller censor ved en eksamen med fysisk fremmøde, vil du få direkte besked om, hvordan du skal forholde dig.

Studerende bliver informeret i en mail sendt via digital eksamen ugen før eksamen.

Studerende opfordres til at lade sig Covid-19-teste inden eksamen.

Hvis du eller censor er forhindret i at møde frem til eksamen som følge af selvisolation

Såfremt du som eksaminator får brug for at være i selvisolation under eksamensperioden, skal du give besked til studieadministrationen hurtigst muligt.

Hvis eksamen ikke kan afvikles som planlagt, henvises studerende til omprøven uden brugt eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Hvis eksaminander er forhindrede i at møde frem til eksamen

Studerende, der er smittet med Covid-19 eller er i selvisolation som følge af mistanke om smitte og ikke kan møde op til eksamen med fremmøde, vil få mulighed for at blive tilmeldt omprøven uden at bruge forsøge ved den ordinære eksamen.

De finder information på Studieportalens side med Corona-information til studerende på Arts.

 

Online eksamen

16. december 2020

Mundtlig prøve via Zoom

Det er dig som eksaminator, der skal oprette prøven (i form af et møde) i Zoom og efterfølgende dele linket med UVAEKA, som lægger det ind i Digital Eksamen.

Du skal også oplyse et telefonnummer, som du kan kontaktes på, hvis der skulle ske et systemnedbrud. Hvis du ikke ønsker at oplyse dit (private) mobilnummer, kan du viderestille din AU-fastnettelefon - se vejledning

Både eksaminator, censor og den/de studerende kommer ind i det virtuelle eksamenslokale via linket i Digital Eksamen.

Mere information:

Hvad skal jeg have installeret på min computer?

Forud for eksamen skal du have installeret både Zoom og Skype for Business på din computer/tablet. Eksamen vil som udgangspunkt blive afholdt via Zoom, men i tilfælde af systemnedbrud, kan Skype for Business bruges som backup. Det er derfor vigtigt, at du har installeret begge platforme på din computer/tablet.

Hvis der sker systemnedbrud

Sådan skal du forholde dig som eksaminator:

 • Hvis der enten under eller før eksamen opstår systemnedbrud, skal den studerende kontakte dig telefonisk. Telefonnummeret findes i digital eksamen under den pågældende prøve.
 • Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.
 • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, skal du afbryde prøven og kontakte den studerende pr. mail eller telefon for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvis muligt.
 • Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.
 • Hvis du oplever systemnedbrud, skal du notere det som en del af dine eksamensnoter på en måde, så du kan gengive hændelsesforløbet ved en eventuel senere eksamensklage.
 • Den studerende vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos den studerende eller eksaminator/censor.  Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eller efter eksamen er påbegyndt.

OBS: Systemnedbrud kan også være betydelige forstyrrelser i lyd og billede hos dig selv, censor eller den studerende, som påvirker muligheden for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen.

Det er din opgave som eksaminator at sikre, at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Oplever du betydelige problemer med fx lyd og eller billede i Zoom, skal du løbende vurdere, om prøven kan fortsætte, eller proceduren for nedbrud beskrevet oven for skal sættes i værk.

Systemnedbrud ved gruppeeksamen

Hvis der under en gruppeeksamen sker systemnedbrud hos et af gruppens medlemmer og det ikke lykkes at genoprette forbindelsen (jf. vejledningen ovenfor), afbrydes prøven for alle gruppens medlemmer. Eksaminator kontakter derefter gruppens medlemmer for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvor gruppen kan fortsætte eksamen samlet.

Sådan fortsættes eksamen, hvis forbindelsen er blevet afbrudt efter prøvens start og der aftales et nyt prøvetidspunkt

 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med forberedelse (f.eks. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination), skal den studerende trække et nyt eksamensspørgsmål til den næste udprøvning.
 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med 24, 48 eller 72 timers forberedelse, er der følgende muligheder:
  • Hvis eksamen ikke kan gennemføres samme dag, skal den studerende trække et nyt spørgsmål.
  • Kan eksamen ikke afvikles inden for de planlagte eksamensdage, får den studerende direkte adgang til omprøven.
 • Hvis den studerende har afleveret et skriftligt produkt (f.eks. en opgave, disposition eller synopsis) og skal til en mundtlig prøve med udgangspunkt i dette, skal du som eksaminator foretage en faglig vurdering af, om eksaminationen kan genoptages hvor afbrydelsen fandt sted, eller om den mundtlige del af eksaminationen skal begynde forfra.

Regler for online/virtuelle mundtlige eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse at din og den studerendes computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Som eksaminator kan du vælge at bede den studerende om at identificere sig med studiekort eller anden gyldig billed-ID, inden prøven går i gang. 

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. Du kan vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam med det formål at sikre:

 • At der ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
 • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet 

Regler for gruppeeksamen 

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC. Eksaminator er ikke ansvarlig for, at universitetets anbefaling efterleves af studerende.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Bliver du bekendt med, at der foretages lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du anmode den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, er det eksaminators ansvar at afbryde prøven uden bedømmelse, og den studerende registreres for et brugt eksamensforsøg.

Ved mistanke om snyd

Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges.

Mere information om online-eksamen


Her finder du:

 • Generelle informationer om online-eksamen
 • Tilbud om workshops
 • Information om synkron eksamen (online mundtlig eksamen/mundtlig eksamen via Zoom)

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vil afvikling af mundtlig eksamen via Zoom påvirke eksamensplanen for mig som eksaminator?

Eksamensadministrationen vil i dialog med den enkelte underviser fastlægge antallet af eksaminationer pr. dag og antallet af eksamensdage.

Undervisning

Undervisning i foråret 2021

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i foråret 2021

18. december 2020

Idet forårets undervisning er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere, har fakultetsledelsen besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke gælder i foråret 2021.

I stedet skal de studerende leve op til krav om undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som du som underviser har oplyst på Blackboard ved undervisningens begyndelse,  jf. studieordningen.

Holdfordeling og holdskifte

14. januar 2021

På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil studerende i foråret 2021 ikke have mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Specialer

Faglige forhindringer som følge af Covid-19

18. december 2020

Hvis studerende oplever faglige udfordringer, der forhindrer dem i at arbejde på deres speciale, som følge af covid-19-nedlukningen af landet, har de brug for en bekræftelse fra deres specialevejleder, for at kunne søge dispensation til udsættelse af deres afleveringsfrist.

Hvis en specialestuderende har faglige udfordringer som følge af nedlukningen, bedes du udfylde skemaet vejlederbekræftelse* i dialog med den studerende. Som specialevejleder skal du ikke forholde dig til andre forhold end de rent faglige.

Specialestuderende finder information på Studieportalens side med Corona-information.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.