Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

Undervisning

Genåbning: Retningslinjer for undervisning, der afsluttes med fysisk tilstedeværelse

26. maj 2020

Retningslinjer i forbindelse med undervisnings- og eksamensaktiviteter på uddannelser, der har fået mulighed for at afslutte undervisningsforløb og afholde eksamener med fysisk tilstedeværelse.

Praktisk tilrettelæggelse af undervisningen E20

3. juni 2020

Arts går nu i gang med den konkrete og praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i efteråret 2020. Indtil videre er efterårets undervisningsaktiviteter begrænset af et afstandskrav på 1 meter, som betyder, at der kan være halvt så mange i lokalerne som normalt. Vi skal kunne vende tilbage til on site campusundervisning med kort varsel, hvis afstandskravet ophæves, og derfor fastholder vi de skemaer, der allerede er planlagt.

Afdelingsledere, undervisere, uddannelsesnævn og studienævn involveres i den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Nævnenes primære opgave er at bidrage med en kvalificerende erfaringsopsamling for den digitale omlægning af undervisningen i  foråret 2020. Afdelingernes opgave er at tilrettelægge og udmelde til studerende, hvordan undervisningen konkret bliver i efteråret 2020. Der bliver derfor et tæt samarbejde og en løbende koordinering mellem undervisere og mellem afdeling og nævn i resten af juni og frem til midten af august.

Nedenfor finder du materialet, som er udsendt til afdelingsledere, UN-forpersoner og SN-forpersoner i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i efteråret 2020.

Relevante dokumenter

Omlægning af undervisning

Her har vi samlet links til sider med information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer.

Litteratur mv.

Det Kgl. Bibliotek er åbent for udlån

Fra mandag 18. maj 2020 kan du igen låne og aflevere bøger og tidsskrifter på Det Kgl. Bibliotek.

Online-adgang til litteratur

Bibliotekerne er lukkede, men der er stadig adgang til at bruge digitale materialer og til hjælp med litteratursøgning, referencehåndtering mv.

For at understøtte forskere og studerende bedst muligt har Det Kgl. Bibliotek intensiveret indkøbet af e-bøger. Mangler du en e-bog så skriv en mail til kb@kb.dk, så forsøger biblioteket at skaffe adgang hurtigt. Der er desværre ikke mulighed for at indkøbe danske e-bøger.

Efter aftale med rettighedshaverne har Det Kgl. Bibliotek åbnet for fri online adgang for alle til Mediestream. Der er adgang til 67 aviser udgivet i perioden 1921-2002, bl.a. Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende og Fyns Venstreblad. Det svarer til mere end seks millioner avissider.

Copydan Tekst & Node har med baggrund i COVID-19 situationen lavet en erklæring, der tillader at undervisere på universiteter og professionshøjskoler i forbindelse med undervisning må digitalkopiere og tilgængeliggøre danske udgivelser, der ikke længere er i handlen. Erklæringen er gældende frem til sommerferien. 

PDF'er af fysisk materiale fra Det Kgl. Bibliotek

For at understøtte studerende og ansatte ved universiteter, der i Covid-19 nedlukningsperioden er udfordrede i forbindelse med eksamen, BA opgave, specialeaflevering eller forskningsopgaver pga. universitetsbibliotekernes fysiske nedlukning, har Det Kgl. Bibliotek åbnet en særlig service til bestilling af fysiske materialer i form af pdf-filer.

Eksamen

Genåbning: Retningslinjer for eksamen med fysisk tilstedeværelse

26. maj 2020

Retningslinjer i forbindelse med undervisnings- og eksamensaktiviteter på uddannelser, der har fået mulighed for at afslutte undervisningsforløb og afholde eksamener med fysisk tilstedeværelse.

(Se i eksamensplanerne, om en eksamen afholdes online eller med fysisk tilstedeværelse)

Online eksamen

12. juni 2020

Mundtlig prøve via Zoom

Det er dig som eksaminator, der skal oprette prøven (i form af et møde) i Zoom og efterfølgende dele linket med UVAEKA, som lægger det ind i Digital Eksamen.

Du skal også oplyse et telefonnummer, som du kan kontaktes på, hvis der skulle ske et systemnedbrud. Hvis du ikke ønsker at oplyse dit (private) mobilnummer, kan du viderestille din AU-fastnettelefon - se vejledning

Både eksaminator, censor og den/de studerende kommer ind i det virtuelle eksamenslokale via linket i Digital Eksamen.

Mere information:

Hvad skal jeg have installeret på min computer?

Forud for eksamen skal du have installeret både Zoom og Skype for Business på din computer/tablet. Eksamen vil som udgangspunkt blive afholdt via Zoom, men i tilfælde af systemnedbrud, kan Skype for Business bruges som backup. Det er derfor vigtigt, at du har installeret begge platforme på din computer/tablet.

Hvis der sker systemnedbrud

Sådan skal du forholde dig som eksaminator:

 • Hvis der enten under eller før eksamen opstår systemnedbrud, skal den studerende kontakte dig telefonisk. Telefonnummeret findes i digital eksamen under den pågældende prøve.
 • Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.
 • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, skal du afbryde prøven og kontakte den studerende pr. mail eller telefon for at aftale et nyt prøvetidspunkt. Det nye prøvetidspunkt lægges samme dag efter afslutningen af de planlagte eksamener.
 • Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.
 • Hvis du oplever systemnedbrud, skal du notere det som en del af dine eksamensnoter på en måde, så du kan gengive hændelsesforløbet ved en eventuel senere eksamensklage.
 • Den studerende vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos den studerende eller eksaminator/censor.  Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eller efter eksamen er påbegyndt.

OBS: Systemnedbrud kan også være betydelige forstyrrelser i lyd og billede hos dig selv, censor eller den studerende, som påvirker muligheden for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen.

Det er din opgave som eksaminator at sikre, at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Oplever du betydelige problemer med fx lyd og eller billede i Zoom, skal du løbende vurdere, om prøven kan fortsætte, eller proceduren for nedbrud beskrevet oven for skal sættes i værk.

Systemnedbrud ved gruppeeksamen

Hvis der under en gruppeeksamen sker systemnedbrud hos et af gruppens medlemmer og det ikke lykkes at genoprette forbindelsen (jf. vejledningen ovenfor), afbrydes prøven for alle gruppens medlemmer. Eksaminator kontakter derefter gruppens medlemmer for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvor gruppen kan fortsætte eksamen samlet.

Sådan fortsættes eksamen, hvis forbindelsen er blevet afbrudt efter prøvens start og der aftales et nyt prøvetidspunkt

 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med forberedelse (f.eks. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination), skal den studerende trække et nyt eksamensspørgsmål til den næste udprøvning.
 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med 24, 48 eller 72 timers forberedelse, er der følgende muligheder:
  • Hvis eksamen kan gennemføres samme dag, skal den studerende ikke trække/have udleveret et nyt spørgsmål
  • Hvis eksamen ikke kan gennemføres samme dag, skal den studerende trække/have udleveret et nyt spørgsmål
 • Hvis den studerende har afleveret et skriftligt produkt (f.eks. en opgave, disposition eller synopsis) og skal til en mundtlig prøve med udgangspunkt i dette, skal du som eksaminator foretage en faglig vurdering af, om eksaminationen kan genoptages hvor afbrydelsen fandt sted, eller om den mundtlige del af eksaminationen skal begynde forfra.

Regler for online/virtuelle mundtlige eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse at din og den studerendes computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Som eksaminator kan du vælge at bede den studerende om at identificere sig med studiekort eller anden gyldig billed-ID, inden prøven går i gang. 

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. Du kan vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam med det formål at sikre:

 • At der ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
 • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet 

Regler for gruppeeksamen 

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC. Eksaminator er ikke ansvarlig for, at universitetets anbefaling efterleves af studerende.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Bliver du bekendt med, at der foretages lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du anmode den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, er det eksaminators ansvar at afbryde prøven uden bedømmelse, og den studerende registreres for et brugt eksamensforsøg.

Ved mistanke om snyd

Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges.

Eksamen med digitalt mundtligt produkt – asynkron eksamen

Mere information om online-eksamen


Her finder du:

 • Generelle informationer om online-eksamen
 • Tilbud om workshops
 • Information om synkron eksamen (online mundtlig eksamen/mundtlig eksamen via Zoom)
 • Information om asynkron eksamen (eksamen med digitalt mundtligt produkt)

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg sidde på mit kontor på campus og eksaminere?

Hvis du er eksaminator, kan du få tilladelse til at afvikle on-line eksamen fra dit kontor. Kontakt din nærmeste leder. Af hensyn til det maksimale antal ansatte, som må opholde sig på campus, kan denne mulighed desværre ikke udstrækkes til interne censorer.

Hvordan vil afvikling af mundtlig eksamen via Zoom påvirke eksamensplanen for mig som eksaminator?

Eksamensadministrationen vil i dialog med den enkelte underviser fastlægge antallet af eksaminationer pr. dag og antallet af eksamensdage. Alle eksamener vil i udgangspunkt blive afholdt i tidsrummet kl. 8-16.

Min eksamen er omlagt fra mundtlig til skriftlig opgave, som skal afleveres i midten af juni. Hvornår er fristen for bedømmelse?

Bedømmelsesdatoen fremgår af de opdaterede eksamensplaner på Studieportalen.

Omlægning af prøver med fysisk tilstedeværelse

1. maj 2020

I påsken modtog alle medarbejdere og studerende en mail fra prorektor om, at hun havde bedt studienævnene omlægge sommerens eksamener, så de kan gennemføres uden fysisk fremmøde. Skriftlige hjemmeopgaver, portfolio og specialer kan gennemføres uden fysisk fremmøde og bliver derfor ikke ændret.

Eksamen på Arts sommer 2020

Prøver, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige prøver, tilsynsprøver og prøver, der indeholder social eller praktisk interaktion), bliver omlagt. Det kan være en rent praktisk omlægning (fx mundtlig eksamen i Zoom) eller en omlægning af prøvebeskrivelsen/prøveformen. Sidstnævnte er beskrevet i en midlertidig nødstudieordning.

Hvis en prøve er ’praktisk omlagt’, vil kursussiden i kursuskataloget være uændret, og eventuelle ændringer vil fremgå af de studerendes eksamensplan på Studieportalen.

Hvis en prøve er omfattet af en nødstudieordning, vil det fremgå af kursussiden i kursuskataloget. Det er fremhævet i titlen på faget og af teksten i kursuskataloget. Der er ikke foretaget ændringer i beskrivelsen af fagets formål og de faglige mål for faget. Det er alene prøvebeskrivelsen/prøveformen, der er ændret.

Se i eksamensplanen, som er opdateret, hvis en prøve er omlagt

Tutorials, hjælp og vejledning

Studieportalen bliver opdateret med vejledninger om de nye måder at gå til eksamen på, og der bliver oprettet en hotline, som kan hjælpe, hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med eksamen.

Omprøver

Omprøver i sommeren 2020, som forudsætter  fysisk tilstedeværelse, vil lige som de ordinære prøver blive omlagt, så eksamen kan gennemføres uden fysisk fremmøde.  

De ændrede omprøveformer er desværre ikke klar endnu, så ændringerne fremgår ikke af eksamensplanerne. Vi opdaterer planerne senest den 16. juni* og opfordrer til, at du holder dig orienteret i eksamensplanen.

* *Af hensyn til at sikre en god beslutningsproces i de ansvarlige studienævn har det være nødvendigt at ændre de tidligere udmeldte datoer (15. og 29. maj).

Nødstudieordninger på Arts

Både studerende og undervisere har været inddraget i processen med at omlægge prøver og godkende nødstudieordninger via de demokratisk valgte organer (uddannelsesnævn og studienævn).

Målet har været at finde den bedst mulige erstatning for den prøve, der skulle have været afholdt. I nogle tilfælde betyder det godkendelse af en nødstudieordning.

De godkendte nødstudieordninger beskriver konkrete, nødvendige ændringer til prøver, der ikke kan afvikles under de nuværende restriktioner. Nødstudieordningen ændrer så lidt som muligt, og ud over de konkrete ændringer, er den oprindelige studieordning gældende. De godkendte nødstudieordninger er midlertidige, og det fremgår af kursussiden i kursuskataloget, hvornår de træder i kraft, og hvornår de lukker igen.

Nødstudieordninger er godkendt på samme måde som ordinære studieordninger, dvs. først i uddannelsesnævn, dernæst i studienævn og endelig af dekanen.

Nødstudieordninger er tilgængelige via kursuskataloget, sådan at hvert berørt fag får en ny kursusside i kursuskataloget.

Procesplanen på Arts

 • 15.april: Arts Studier har udarbejdet en oversigt over prøver i foråret 2020, der kræver fysisk tilstedeværelse
 • 15. april: Procesplan godkendt i UFA (Udvalget for Uddannelse
 • 15. april: CUDiM har udarbejdet inspirationskatalog til omlægning af prøveformer på baggrund af uændrede faglige mål og forskellige, konkrete udprøvningsstrategier
 • 15. april: Skabelon til at beskrive nødstudieordning med ny prøveform er udfyldt for hvert berørt fag. Skabelonen viser de faglige mål, formålet og den nuværende prøveform samt forslag til ny prøveform baseret på inspirationskataloget.
 • 15. – 22. april: Hver afdelingsleder, UN-forperson og næstforperson har i samarbejde udarbejdet konkrete indstillinger for hvert af de berørte fag i afdelingen, og har forholdt sig til, om der var yderligere fag, der var problematiske at gennemføre eksamen i på et fysisk lukket universitet
 • 24. april: Alle indstillinger er behandlet og godkendt af de relevante UN
 • 29. april: Alle indstillinger er behandlet og godkendt i de relevante studienævn
 • 30. april: Nødstudieordningerne er behandlet og godkendt af dekanen
 • 1. maj: Nødstudieordningerne er publiceret i kursuskataloget
 • 1. maj: Eksamensplanerne er opdateret
 • 5. maj: Der er udarbejdet og offentliggjort vejledninger til anvendelsen af Zoom til mundtlige eksamener
 • 5. maj: Censorer fra de enkelte censorkorps orienteres om ændringer i de konkrete prøver, de er tilknyttet

Specialer

Specialefrister

Arts har nu fået afklaret, hvordan vi udmønter de generelle retningslinjer fra AU om håndteringen af specialer under covid-19-nedlukningen.

Der kan være mange grunde til, at studerende har problemer med at aflevere specialet til deres fastsatte frist. 

I de situationer, hvor de (også) har faglige udfordringer som følge af covid-19-nedlukningen af landet, har de brug for en bekræftelse fra deres specialevejleder, for at kunne søge dispensation til udsættelse af deres afleveringsfrist.

Hvis en specialestuderende har faglige udfordringer som følge af nedlukningen, bedes du udfylde skemaet vejlederbekræftelse* i dialog med den studerende. Som specialevejleder skal du ikke forholde dig til andre forhold end de rent faglige.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

Information til studerende:

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.