Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Arts

Denne kvalitetspraksis omfatter prodekanen for uddannelse, studienævn, studieledere, institutledere, studieadministratorer og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på Arts.

Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet samt processer, opgavefordeling og årshjul for hver af de fire delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på Arts er den årlige status for kvalitetsarbejdet på alle uddannelser samt de løbende uddannelsesevalueringer på Arts, som er beskrevet nedenfor, mens de relevante dokumenter i relation hertil kan findes her på siden under "Relevante links og filer".

Årlig status

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne på Arts sker inden for rammerne af den overordnede AU-retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet.

Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den 5-årlige uddannelsesevaluering og det øvrige løbende kvalitetssikringsarbejde på fakultetet.

De årlige statusmøder giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det enkelte fag og i sammenhæng på tværs af fag og uddannelsesforløb.

Der gennemføres individuelle statusser for alle uddannelserne på Arts hvert år.

Se dokumentet "Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts" og "Procesbeskrivelse for årlig status" i menuen til højre for nærmere oplysninger om aktører, procedure og opfølgning.

Forskellige skabeloner og dokumenter, der anvendes i forbindelse med årlig stats processerne på Arts findes også her.

Uddannelsesevaluering

Uddannelsesevalueringer ved Arts sker inden for rammerne af den overordnede AU-retningslinje for uddannelsesevaluering og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. I uddannelsesevalueringen inddrages eksterne eksperter, censorkorpset og udvalgte aftagere.

Uddannelsesevalueringerne er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den årlige status på kvalitetsarbejdet og det løbende kvalitetssikringsarbejde på hovedområdet.

Uddannelsesevalueringen er dialogbaseret med udgangspunkt i en selvevalueringsrapport suppleret af et indikatorbaseret datamateriale. Den eksterne ekspert har til opgave at udfordre udvalgte aspekter af uddannelsen, hvor den afledte drøftelse gerne skal føre til konkrete forslag til handlinger og udviklingsinitiativer.

Se dokumentet "Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts" samt "Procesbeskrivelse for uddannelsesevaluering" her på siden for nærmere oplysninger om aktører, procedure og opfølgning.

Her kan du også finde en turnusplan for uddannelsesevaluering af fakultetets uddannelser i menuen til højre på siden.

Forskellige skabeloner og dokumenter, der anvendes i forbindelse med uddannelsesevalueringsprocesserne på Arts findes her.