Professoratspolitik på Arts

Professoratspolitik på Faculty of Arts

Arts ønsker at fastholde og tiltrække professorer, der kan stille sig i spidsen for særlige forsknings- og uddannelsesmæssige initiativer eller satsninger via 5-årige professorater MSO. Derfor ønsker Arts også at øge antallet af professorer. Endelig ønsker Arts at udjævne den kønsmæssige ubalance på professorniveau.

Anvendelse af professoratskategorier

Der opereres med 2 professoratsstillingskategorier; ordinært professorat og professorat MSO.
De faglige kvalifikationskrav er identiske for de to. Et professorat skal sikre faglig kvalitet på højeste internationale niveau inden for både forskning og undervisning. Endvidere skal et professorat sikre en kontinuerlig faglig udvikling af faget i samspil med andre forsknings- og undervisningsmiljøer internt såvel som eksternt (internationalt). 

  • Ordinært professorat

Et ordinært professorat besættes i udgangspunktet altid som en varig stilling og altid ved åbent internationalt opslag. Ansøgere skal kunne dokumentere høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for både forskning og undervisning. Det ordinære tidsbegrænsede professorat kan anvendes til rekruttering til større midlertidige forsknings- eller uddannelsesprojekter. Kaldelse af en ordinær professor finder kun sted i ekstraordinære tilfælde og med tæt inddragelse af det faglige miljø.

  • Professorat MSO

Professor MSO-opslag skal give mulighed for at særligt talentfulde forskere kan varetage, opkvalificere eller videreudvikle et særligt/nyt forsknings- eller uddannelsesmæssigt satsningsområde på internationalt niveau i en begrænset periode. Ansættelse som professor MSO kan have en varighed på 3-8 år. Der er ikke mulighed for yderligere forlængelse ud over de 8 år og herefter overgår pågældende til en ansættelse og aflønning som lektor. Kaldelse af professorer MSO finder ligeledes kun sted i ekstraordinære tilfælde.

Arbejdsopgaver for professorer 

Professorer forventes at gå forrest blandt medarbejderne i alle aspekter af arbejdet, fx arbejdsindsatsens synlighed, aktiv og konstruktiv tilstedeværelse i de faglige miljøer, at tage særlige initiativer til fag- og undervisningsudvikling, talentudvikling, internationalisering og interaktion med omverdenen. Professorer forventes ikke at være den faglige leder af både forskning og AARHUS UNIVERSITET ARTS uddannelse inden for et fagligt afgrænset område, men at påtage sig lederskab i forhold til at skabe faglig udvikling og synlighed både nationalt og internationalt samt medvirke til at udvikle det lokale faglige miljø. Endvidere omfatter en professors arbejdsområder varetagelse af interne og eksterne tillidshverv. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan naturligvis variere over tid.

Kompetenceprofil for professorer på Arts 

I forlængelse af ovenstående arbejdsopgaver er der en forventning om et højt og originalt internationalt niveau inden for følgende områder med forskellig vægtning, hvis man ønsker at komme i betragtning til et professorat.

  • Forskning, herunder det højeste faglig niveau dokumenteret ved løbende videnskabelige publikationer, succesfuld hjemtagning af eksterne midler, bedømmelse af videnskabelig produktion samt erfaring med forskningsledelse.
  • Uddannelse, herunder veldokumenterede undervisnings- og vejlednings-kompetencer samt aktivt engagement i uddannelses- og studiemiljø.
  • Talentudvikling, herunder veldokumenterede kompetencer inden for vejledning, forskningsledelse og engagement i juniorforskeres (ph.d.-studerende, postdocs og adjunkters) karriereudvikling samt udvikling af ph.d.-kurser.
  • Videnudveksling, herunder tiltrækning af eksterne videnudvekslingsmidler/strategiske forskningsmidler, samt opsøgende indsats i forhold til potentielle aftagere af forskning/viden.

Inden for alle områder er der en forventning om at en professor aktivt kan bidrage til instituttet/fakultetet/universitetet i kraft af deltagelse i forskellige typer af tillidshverv i forbindelse med nationale og internationale råd, nævn, udvalg og arbejdsgrupper.