Information til undervisere på Arts i forbindelse med coronasituationen

- Hjemmesiden opdateres løbende -

EKSAMEN

Eksamen vinter 2021/22

13. januar 2022

Hvis en eksamen normalt skulle foregå med fysisk fremmøde, er der to muligheder:

 1. Eksamensformen er ikke ændret, men eksamen bliver afholdt via Zoom
 2. Eksamensformen afholdes med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i studieordningen

Online eksamen

13. januar 2022

Mundtlig prøve via Zoom

Det er dig som eksaminator, der skal oprette prøven (i form af et møde) i Zoom og efterfølgende dele linket med UVAEKA, som lægger det ind i Digital Eksamen.

Du skal også oplyse et telefonnummer, som du kan kontaktes på, hvis der skulle ske et systemnedbrud. Hvis du ikke ønsker at oplyse dit (private) mobilnummer, kan du viderestille din AU-fastnettelefon - se vejledning

Både eksaminator, censor og den/de studerende kommer ind i det virtuelle eksamenslokale via linket i Digital Eksamen.

Mere information:

Hvad skal jeg have installeret på min computer?

Forud for eksamen skal du have installeret Zoom på din computer/tablet.

Hvis der sker systemnedbrud

Sådan skal du forholde dig som eksaminator:

 • Hvis der enten under eller før eksamen opstår systemnedbrud, skal den studerende kontakte dig telefonisk. Telefonnummeret findes i digital eksamen under den pågældende prøve.
 • Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom.
 • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, skal du afbryde prøven og kontakte den studerende pr. mail eller telefon for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvis muligt.
 • Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.
 • Hvis du oplever systemnedbrud, skal du notere det som en del af dine eksamensnoter på en måde, så du kan gengive hændelsesforløbet ved en eventuel senere eksamensklage.
 • Den studerende vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos den studerende eller eksaminator/censor.  Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eller efter eksamen er påbegyndt.

OBS: Systemnedbrud kan også være betydelige forstyrrelser i lyd og billede hos dig selv, censor eller den studerende, som påvirker muligheden for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen.

Det er din opgave som eksaminator at sikre, at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Oplever du betydelige problemer med fx lyd og eller billede i Zoom, skal du løbende vurdere, om prøven kan fortsætte, eller proceduren for nedbrud beskrevet oven for skal sættes i værk.

Systemnedbrud ved gruppeeksamen

Hvis der under en gruppeeksamen sker systemnedbrud hos et af gruppens medlemmer og det ikke lykkes at genoprette forbindelsen (jf. vejledningen ovenfor), afbrydes prøven for alle gruppens medlemmer. Eksaminator kontakter derefter gruppens medlemmer for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvor gruppen kan fortsætte eksamen samlet.

Sådan fortsættes eksamen, hvis forbindelsen er blevet afbrudt efter prøvens start og der aftales et nyt prøvetidspunkt

 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med forberedelse (f.eks. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination), skal den studerende trække et nyt eksamensspørgsmål til den næste udprøvning.
 • Hvis eksamen består af en mundtlig prøve med 24, 48 eller 72 timers forberedelse, er der følgende muligheder:
  • Hvis eksamen ikke kan gennemføres samme dag, skal den studerende trække et nyt spørgsmål.
  • Kan eksamen ikke afvikles inden for de planlagte eksamensdage, får den studerende direkte adgang til omprøven.
 • Hvis den studerende har afleveret et skriftligt produkt (f.eks. en opgave, disposition eller synopsis) og skal til en mundtlig prøve med udgangspunkt i dette, skal du som eksaminator foretage en faglig vurdering af, om eksaminationen kan genoptages hvor afbrydelsen fandt sted, eller om den mundtlige del af eksaminationen skal begynde forfra.

Regler for online/virtuelle mundtlige eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse at din og den studerendes computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Som eksaminator kan du vælge at bede den studerende om at identificere sig med studiekort eller anden gyldig billed-ID, inden prøven går i gang. 

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. Du kan vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam med det formål at sikre:

 • At der ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
 • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet 

Regler for gruppeeksamen 

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC. Eksaminator er ikke ansvarlig for, at universitetets anbefaling efterleves af studerende.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Bliver du bekendt med, at der foretages lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du anmode den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, er det eksaminators ansvar at afbryde prøven uden bedømmelse, og den studerende registreres for et brugt eksamensforsøg.

Ved mistanke om snyd

Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges.

Information om online-eksamen ved CED

Find information om synkron eksamen (online mundtlig eksamen/mundtlig eksamen via Zoom).

Kontakte CED ved at skrive til ced@au.dk, hvis du har brug for individuel sparring ift. din online eksamen
 

UNDERVISNING I FORÅRET 2022

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i foråret 2022

1. februar 2022

Fakultetsledelsen har besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke gælder i foråret 2022.

I stedet skal de studerende leve op til krav om undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som du som underviser har oplyst på Brightspace ved undervisningens begyndelse,  jf. studieordningen.

ADGANG TIL CAMPUS

Retningslinjer i forbindelse med ophold på campus

11. august 2021

 • Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne. 

Læs mere om de generelle retningslinjer her.