Undervisning

Undervisningsmateriale

  • Læs om ophavsret og find Copydan-aftaler m.m. på AU Librarys hjemmeside:

Planlægning af undervisning

Find generelle retningslinjer, oversigten over undervisnings- og eksamensperioder på Arts og læs om ECTS og studerendes arbejdsbelastning her: 

Find en oversigt over de enkelte kurser, inkl. indholdsbeskrivelse og praktiske oplysninger i kursuskataloget:

Særligt for DPU

Generelle regler, bekendtgørelser og love

I studieordningerne er uddannelsernes struktur, regler og kompetenceprofiler beskrevet.

Find de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet på siden

Lokalebooking

Booking af lokaler til undervisning og eksamen foretages af Arts Studier. Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts Studier.

Undervisningsevaluering

På Arts evaluerer vi vores uddannelser på flere niveauer: slutevaluering med de studerende for hvert kursus/modul, en årlig status på hver uddannelse samt den femårlige uddannelsesevaluering af hele uddannelser.

Politik for undervisnings- og eksamenssprog på Arts

FAQ om undervisnings- og eksamenssprog


Kan man fravige sprogpolitikken som er beskrevet i studieordningen?

Da det er Fakultetsledelsen, der har besluttet sprogpolitikken, er det kun dem, der kan godkende eventuelle ønsker om fravigelse af politikken eller egentlige ændringer af den. Ønsker om at fravige eller ændre sprogpolitikken skal derfor videregives til Fakultetsledelsen.

I praksis er det afdelingsleder, der kan give ønsket videre til institutledelsen via Studieleder. Hvis institutledelsen er enige i ønsket, kan de bringe anmodningen videre til Fakultetsledelsen.

Studerende eller undervisere kan ikke selv bringe en anmodning videre til fakultetsledelsen, da eventuelle ønsker om fravigelse af sprogpolitikken vil skulle bakkes op af afdeling og institut, før de bringes til drøftelse i fakultetsledelsen.

Hvem sikrer, at der angives det korrekte sprog i Kursuskataloget?

Det er afdelingsleder, der skal indmelde det/de korrekte undervisningssprog til UVA/EKA, som opdaterer Kursuskataloget. Undervisere skal aftale undervisningssprog med afdelingsleder. Deadline vil typisk være i semesteret inden undervisningen går i gang.

Må dele af undervisningsmateriale være på dansk, når et fag udbydes på engelsk?

Undervisningsmateriale i fag som udbydes på engelsk må gerne være på dansk på uddannelser, hvor adgangskravet til uddannelsen er dansk, og såfremt der ikke er udvekslingsstuderende på faget.

Alternativt kan man operere med to typer pensum – et til dansksprogede studerende og det samme til udvekslingsstuderende, men med alternativ litteratur i stedet for det danske materiale.

Kan studerende selv vælge eksamenssprog, hvis et fag undervises på flere sprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan den studerende vælge mellem disse som eksamenssprog. Den studerendes valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Har studerende altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet i et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Studerende har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Studerende skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud. Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog.

Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Har studerende, som har valgt dansk som eksamenssprog, krav på at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tilstrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk, og den studerende kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk. Den studerende bør informeres herom på forhånd.

Timeplaner

I slutningen af juni og december kan du i MyTimetable finde din personlige timeplan med oplysning om tidspunkt og lokale for det kommende semester.

 

Brightspace og Qwickly

Find vejledning og support til Brightspace og Qwickly (fremmøderegistrering) her:

Indmelding af IV-fag og Summer University

Her finder du oversigten over de sider, hvor du kan indmelde internationaliseringsvalgfag og kurser til Summer University.

Studerende som ønsker at deltage i undervisning uden tilmelding

Adgang til hele undervisningsforløb på Arts er forbeholdt studerende, der er tilmeldt den pågældende undervisning og eksamen.

Andre kan efter aftale med underviser deltage i enkelte undervisningsgange eller forelæsninger. Den studerende skal altid aftale eventuel deltagelse forud for den specifikke undervisning eller forelæsning.

Arbejdstid

Læs om timeregnskaber og Vip-O-Matic på institutternes medarbejdersider: IKSDPU og IKK.

Studieportal Arts (info til studerende)

Find informationer om fælles regler for alle studerende på Arts:

Bemærk: Siderne er henvendt til de studerende

Vigtige datoer

Foråret 2022/sommereksamen 2022

  • Undervisningsperiode: 1. februar – 16. maj (14 uger, fratrukket helligdage)
  • Ordinær eksamen: 17. maj – 30. juni
  • Omprøve: 1. – 31. august

Efteråret 2022/vintereksamen 2022/23

  • Undervisningsperiode: 29. august – 9. december (14 uger, uge 42 er undervisningsfri)
  • Ordinær eksamen: 12. december– 31. januar
  • Omprøve: 1. februar – 28. februar