Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Aarhus BSS

Denne kvalitetspraksis omfatter prodekanen for uddannelse, studienævn, studieledere, institutledere, studieadministratorer og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på Aarhus BSS.

Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet samt processer, opgavefordeling og årshjul for hver af de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på Aarhus BSS er de årlige statusmøder for kvalitetsarbejdet for uddannelser samt de 5-årige uddannelsesevalueringer på Aarhus BSS, som kort er beskrevet nedenfor, en uddybning af principper og rammer findes i menuen til højre sammen med andre relevante dokumenter.

Årlig status

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på Aarhus BSS tager afsæt i de fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på AU og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet.

Den årlige status på kvalitetsarbejdet har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed i forhold til det forgangne år med henblik på dels at identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne, samt at analysere og afdække årsager og udpege handlinger.

Den årlige status på kvalitetsarbejdet tilrettelægges således, at hver uddannelse, både ordinære og på efter- og videreuddannelsesområdet, hvert år gennemgås enten individuelt eller i sammenhæng med beslægtede eller på anden vis relaterede uddannelser. Uddannelser, der skal igennem en 5-årig uddannelsesevaluering samme år, er undtaget. For disse uddannelser er den årlige status indarbejdet i uddannelsesevalueringen.

Læs mere om principper og rammer for den årlige status for kvalitetsarbejdet ved Aarhus BSS til højre.

5-årig uddannelsesevaluering

Uddannelsesevalueringer ved Aarhus BSS tager afsæt i de fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på AU og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. I uddannelsesevalueringen inddrages en ekstern ekspert, censorkorpset og udvalgte aftagere.

Uddannelsesevalueringerne er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den årlige status på kvalitetsarbejdet samt det løbende kvalitetssikringsarbejde.

Uddannelsesevalueringen er dialogbaseret med udgangspunkt i en selvevalueringsrapport, der indeholder et indikatorbaseret datamateriale. De eksterne eksperter har til opgave at udfordre udvalgte aspekter af uddannelsen, hvor den afledte drøftelse gerne skal føre til konkrete forslag til handlinger og udviklingsinitiativer

Uddannelser kan evalueres enten individuelt eller i sammenhæng med beslægtede eller på anden vis relaterede uddannelser. En uddannelse evalueres minimum hvert femte år. Nye uddannelser evalueres dog efter første fulde gennemløb. Planen for, hvilke uddannelser der skal evalueres hvornår, tager udgangspunkt i hvornår uddannelsen er blevet turnusakkrediteret samt, hvilke uddannelser det vil være hensigtsmæssigt at evaluere samtidigt. Planen er godkendt af fakultetsledelsen.

Læs mere om principper og rammer for uddannelsesevaluering v. Aarhus BSS til højre. Her findes også turnusplanen for uddannelsesevalueringer.