Samarbejde med censorinstitutionen

Alle uddannelser ved Aarhus BSS er tilknyttet et censorkorps.

Interne og eksterne censorer sikrer vurderingens validitet og den studerendes retssikkerhed ved eksamen.

Studielederen forestår kontakten med censorinstitutionen vedrørende studieordninger og eksamensplaner. Studienævnet skal i forbindelse med udarbejdelsen af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhente udtalelser fra censorinstitutionen om de forhold, der berører prøve- og eksamenssystemet.

I forbindelse med prøver med ekstern censur udpeger censorformanden censorer fra censorkorpset. Underviserne kan komme med indvendinger i forbindelse med eksamener, hvilket kan være spørgsmål om habilitet, f.eks. i forbindelse med opgaver skrevet i samarbejde med virksomheder.

Censorkorpsenes årsrapporter drøftes i studienævnene, ligesom institutlederen årligt modtager censorrapporter for instituttets uddannelser. Censorformandskabet afholder censormøder.

Prodekan for uddannelse modtager årligt censorrapporter for fakultetets uddannelser og deltager i vid omfang i årlige møder med censorformandskaberne.