Kvalitetsorganisation, roller og ansvar

Nedenfor vises et diagram over kvalitetsorganisationen på uddannelsesområdet på Aarhus BSS. Under modellen er det beskrevet, hvilke opgaver på et overordnet niveau, som denne rolle er ansvarlig for i forbindelse med kvalitetsarbejdet på fakultetet. Under hver delpolitik er det uddybet, hvilket ansvar og funktion hver rolle har i relation til kvalitetspraksissen.

Dekan/prodekan

Dekan

Dekanen, der er ansat af Rektor og medlem af Universitetsledelsen, varetager ledelsen af fakultetet og sikrer sammenhæng mellem forsknings- og uddannelsesaktiviteter og har både det økonomiske og faglige ansvar for fakultetet.

Dekanen sikrer endvidere kvaliteten af uddannelserne, undervisning og ministerielle opgaver samt tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og forskning og følger løbende op på kvalitetsindsatser.

Dekanen ansætter og afskediger institutledere, nedsætter studienævn samt udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de relevante studienævn.

Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene. Dekanen formulerer og implementerer Aarhus BSS’s strategi på uddannelsesområdet, herunder formulering af målsætninger og indsatsområder.

Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra bl.a. akademisk råd, aftagerpaneler og advisory board.

Prodekan for uddannelse

Prodekanen medvirker til udviklingen og implementeringen af fakultetets uddannelses-, undervisnings- og læringsstrategi og bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet.

Prodekanens hovedopgave er i samarbejde med studieledere og studienævn, understøttet af administrationen, at medvirke til udviklingen af fakultetets uddannelser ved at styrke de eksisterende uddannelser, udvikle nye uddannelseselementer eller uddannelser, samt at styrke uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet.

Prodekan for uddannelse samarbejder tæt med Aarhus Universitets øvrige dekaner, prodekaner, administration og undervisere bl.a. med henblik på at højne uddannelsernes kvalitet og relevans.

Studienævn/Studienævnsformand

Studienævnene har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder bl.a. at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 

Studienævnet udarbejder og godkender forslag til studieordninger og ændringer heri, godkender plan for tilrettelæggelse af undervisnings og udprøvning samt behandler ansøgninger om merit og dispensationer.

Studienævnet udfører sine opgaver i dialog med relevante studieledere og institutledelse.

Studienævnsformanden

Studienævnsformanden vælges af studienævnet blandt nævnets VIP-repræsentanter. Studienævnsformanden leder og koordinerer studienævnets arbejde med at udvikle og sikre uddannelsernes og undervisningens kvalitet og relevans i samarbejde med studienævnets næstformand. Studienævnsformanden er ansvarlig for, at studienævnet bidrager til udformning af instituttets fælles strategier og er i dialog med institutleder og studieleder.

Studieleder

Studielederen er udpeget og ansat af dekanen efter indstilling fra studienævnet. Studielederen har til opgave at forestå den praktiske tilrettelæggelse og opfølgning på undervisning, prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen udfører sine opgaver i dialog med studienævnet og institutledelsen bl.a. vedrørende ressourcer til uddannelsen, centrale nøgletal for uddannelsen, opfølgning på relevante undersøgelser og strategiske målsætninger.

Læs fakultetets funktionsbeskrivelse for studieledere her
Læs mere om udpegning af studieleder her

Institutleder

Dekanen ansætter institutledere. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse herunder at planlægge og fordele instituttets arbejdsopgaver. Institutlederen er en del af fakultetsledelsen.

Institutlederen har det overordnede ansvar for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttet samt at sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets uddannelser og undervisning, herunder forskningsdækning, med inddragelse af og i dialog med studienævn og studieleder.

Institutlederen nedsætter et institutforum, og institutlederens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra institutforum og aftagerpaneler.

Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen består af dekanatet og fakultetets institutledere.

Fakultetsledelsen fastsætter poltikker og retningslinjer, der gør sig gældende for fakultetet og dets institutter. Fakultetsledelsen sikrer koordinering af strategiske aktiviteter og handleplaner mellem institut- og fakultetsniveau, og at disse støtter op om fakultetets samlede strategiske mål.

Fakultetsledelsen diskuterer fakultetets samlede uddannelsesprofil herunder centrale nøgletal, evalueringer o.l., samt forhold i relation til uddannelsesområdet.

Studerende

Den studerende tilbydes relevante uddannelser med undervisning af høj kvalitet. Den studerende lægger en betydelig arbejdsindsats i sin uddannelse og påtager sig medansvar for undervisningen, egen læring, gruppearbejde og projekter og bidrager dermed til at skabe et dynamisk og inspirerende fagligt miljø, som er med til at fremme gode læringsprocesser og et godt studiemiljø. 

Den studerende bidrager således til at kvalitetssikre og udvikle Aarhus BSS’ uddannelser og undervisning. Den studerendes inputs inddrages i udviklingen af undervisningen, studiemiljøet, undervisernes pædagogiske kompetencer og uddannelserne generelt.

De studerende organiserer sig i fagråd og andre faglige foreninger. De studerende bidrager til fakultetets strategiske og praktiske arbejde med uddannelseskvalitet via repræsentanter i studienævn, uddannelsesforum og akademisk råd.

Underviserne

Undervisernes faglige viden, løbende didaktiske valg og faglige dømmekraft ved planlægning og gennemførelse af undervisningen og eksamen er centralt for den kontinuerlige kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelserne på Aarhus BSS. Det er blandt underviserne, at den fagnære diskussion af den konkrete undervisning og uddannelserne i høj grad finder sted. Underviserne indarbejder den nyeste viden på deres forskningsområde i undervisningen og er ansvarlige for at udvikle deres pædagogiske kompetencer, fx ved at deltage i kurser. For Efter- og videreuddannelsesområdet er det underviserens ansvar, at de studerendes erhvervserfaring bliver taget i betragtning og bragt i spil i undervisningen.  

Det forventes, at underviserne er orienteret om indholdet af og reglerne beskrevet i studieordningen for det kursus, der undervises på.

Det er underviserne, der har den primære forbindelse til de studerende og sikrer bl.a. evaluering af og feedback på undervisningen.

Aarhus BSS Uddannelsesforum

Aarhus BSS Uddannelsesforum består af prodekan for uddannelse, studienævnsformænd og næstformænd fra hvert af de 7 studienævn på dagstudierne og sammensættes paritetisk med lige mange studerende og repræsentanter fra det videnskabelige personale. Studieledere, der ikke er studienævnsformænd, er faste observatører i uddannelsesforummet.

Prodekan for uddannelse tilrettelægger i samarbejde med formand og næstformand for uddannelsesforummet udvalgets arbejde.

Uddannelsesforummet bidrager til at udvikle uddannelsesporteføljen ved Aarhus BSS, herunder at følge studienævnenes varetagelse af opgaver omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning samt med passende mellemrum at rapportere herom til dekanatet. Uddannelsesforummet varetager den koordinerende funktion mellem de 7 studienævn på Aarhus BSS og har et særligt fokus på sager, der vedrører grænsespørgsmål mellem de enkelte uddannelser.

Aftagerpaneler

Aftagerpanelernes primære rolle er at rådgive studienævn og institutter i uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder særligt spørgsmål vedrørende uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Dette dækker bl.a. udvikling af uddannelser, fagelementer, undervisnings-, eksamens- og evalueringsformer i forhold til arbejdsmarkedets krav og kompetencebehov i såvel en national som international kontekst, herunder udvikling af nye uddannelser.

Dekanen godkender panelernes sammensætning, der skal afspejle det arbejdsmarked, som er relevant i forhold til den eller de uddannelser, som panelet dækker i sit virke.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter fra institutterne minimum 1-2 gange årligt.

Censorkorps

Censorerne bidrager gennem deres censorhverv til at kvalitetssikre uddannelserne.

Censorformandskaberne pålægges i eksamensbekendtgørelsen en række opgaver, bl.a. udarbejdelse af årlig beretning til de institutioner, som det pågældende censorkorps virker ved samt afholder censor- og kontaktmøder som er medvirkende til løbende dialog om udviklingen i faget. Drøfter sager i relation til kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem, både i forhold til nye og eksisterende uddannelser.

Administrationscenter Aarhus BSS og CUL

Enhedsadministrationen samt Administrationscenter Aarhus BSS har en central understøttende funktion i forhold til varetagelse af kvalitetssikring- og udvikling af undervisningen og uddannelserne på Aarhus BSS.

Center for Undervisning og Læring (CUL), der er den universitetspædagogiske enhed på Aarhus BSS, har en understøttende og rådgivende funktion i forhold til kvalitetsudviklingen af bl.a. undervisningen, eksamen, studiemiljøet og uddannelserne generelt på Aarhus BSS.

CUL er bl.a. involveret i en række udviklingsprojekter i samarbejde med institutterne ved Aarhus BSS med henblik på udvikling af undervisningen samt brug af LMS og Educational IT. CUL udbyder universitetspædagogiske kurser for undervisere på alle karrieretrin på Aarhus BSS.