Forskningsudvalg på Aarhus BSS

Medlemmer

Kommissorium

Fakultetsledelsen besluttede d. 9. oktober 2018 at nedsætte et forskningsudvalg ved fakultetet. Udvalget erstatter det tidligere nedsatte Udvalg vedr. ekstern forskningsfinansiering.

Formål
Formålet med at nedsætte et forskningsudvalg på fakultetet er at fremme de strategiske målsætninger om at øge den eksterne finansiering af fakultetets forskning, skabe større faglig synergi på tværs af fakultetets fagmiljøer samt understøtte prodekan for forskning i varetagelsen af fakultetets interesser internt på AU og ift. omverdenen. Fakultetets forskningsudvalg er et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder, potentialer for tværgående projekter, forbehandling af høringssvar, indstilling til priser, udpegninger etc.

Opgaver
Opgaverne for fakultetets forskningsudvalg vil blandt andet omfatte:

  • Gensidig orientering, rådgivning og erfaringsudveksling omkring ansøgningsmuligheder i relation til større fonde/calls
  • Drøftelse og igangsættelse af initiativer i forhold til at styrke samarbejde på tværs omkring større forskningsansøgninger/projektidéer
  • Koordinering og eventuelt initiering af formulering af store faglige satsninger/projektidéer på tværs af institutterne med henblik på en opsøgende dialog i forhold til udvalgte større private fonde
  • Rådgivning af dekanat og fakultetsledelse i forskningsspørgsmål

Sammensætning
Dekanen nedsætter fakultetets forskningsudvalg og deltager i møderne efter behov. Institutlederne udpeger hvert 1 medlem, som er instituttets vice-institutleder for forskning eller en tilsvarende forskningsansvarlig ledelsesrepræsentant. Associate dean med ansvar for EU-finansiering er født medlem af udvalget. Prodekan for forskning er formand for udvalget

Mødekadence
Udvalget mødes efter behov (ca. 4 gange årligt).

Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af dekansekretariatet, som også er ansvarlig for koordination med og inddragelse af andre AU-interessenter.

Sekretariatsbetjening

Institutternes forskningsudvalg